Početna stranica Početna stranica

DOXYFORT 500
doksiciklinUPUTSTVO ZA LEK


DOXYFORT 500, prašak za oralni rastvor, 500 mg /g, 1 x1000 g (za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOFAKTOR Sp.z.o.o.


Adresa: Podmiejska 15 c Str.,66-400 Gorzow Wielkopolski, Poland.


Podnosilac zahteva: Centralfarm d.o.o.


Adresa: Prvi maj 1B, 11426 Meljak, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Centralfarm d.o.o.

  Prvi maj 1B, 11426 Meljak, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BIOFAKTOR Sp.z.o.o.

  Podmiejska 15 c Str.,66-400 Gorzow Wielkopolski, Poland.


 2. IME LEKA


  DOXYFORT 500

  Doksiciklin hiklat 500 mg/g Prašak za oralni rastvor

  za telad ( koja ne preživaju), prasad i kokoši (brojlere)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivne supstance: Doksiciklin hiklat 500 mg Pomoćne supstance:

  Za kompletan spisak pomoćnih supstanci videti tačku 6.1.


 4. INDIKACIJE


  Telad:

  Bronhopneumonije i pleuropneumonije izazvane sa Pasteurella spp, Streptococcus spp., Trueperella (Corynobacterium) pyogenes, Haemophylus somnus i Mycoplasma spp.


  Svinje:

  Atrofični rinitis ( Pasteurella haemolitica i Bordetella bronchiseptica)

  Bronhopneumonije uzrokovane sa Pasteurella. multocida, Streptococcus suis, Mycoplasma hyorhinis

  Pleuropneumonija izazvana sa Haemophylus pleuropneumoniae.


  Brojleri:

  Infekcije respiratornog trakta izazvane sa : Mycoplasma spp. E.coli, Haemophylus paragallinarum i

  Bordetella avium.

  Enteritis izazvani sa Clostridium perfringens i Clostridium colinum.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preosetljivost na tetracikline. Ne davati životinjama koje su počele sa preživanjem, kao ni životinjama sa oštećenjem funkcije jetre i bubrega.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu primećena.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad ( koja ne preživaju), svinje i kokoši (brojleri)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za primenu u vodi za piće.


  Telad ( pre preživanja)


  5mg doksiciklin hiklata/ kg t.m, što je ekvivalentno dozi od 10 mg leka / kg t.m, dva puta dnevno, tokom 3-5 dana.


  Na osnovu propisane doze, količina leka potrebna za tretman putem vode za piće izračunava se po sledećoj formuli:


  10 mg Doxyfort 500/kg t.m. x prosečna t.m. tretirane teladi

  = mg leka/L vode za piće Prosečna dnevna konzumacija vode (L) po teletu ( jutro i veče)


  Svinje, prasad


  10 mg doksiciklin hiklata/ kg t.m, što je ekvivalentno dozi od 20 mg leka / kg t.m, dnevno, tokom 3-5 dana.


  Na osnovu propisane doze, količina leka potrebna za tretman putem vode za piće izračunava se po sledećoj formuli:


  20 mg Doxyfort 500/kg t.m. x prosečna t.m. tretirane prasadi

  = mg leka /L vode za piće Prosečna dnevna konzumacija vode ( L) po prasetu  image


  Brojleri


  25 mg doksiciklin hiklata/ kg t.m, što je ekvivalentno dozi od 50 mg leka / kg t.m, dnevno, tokom 3-5 dana.


  Na osnovu propisane doze, količina leka potrebna za tretman putem vode za piće izračunava se po sledećoj formuli:


  50 mg Doxyfort 500/kg t.m. X Prosečna t.m. tretirane živine

  = mg leka /L vode za piće Prosečna dnevna konzumacija vode ( L) po grlu živine


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Obezbediti što preciznije merenje telesne mase tretiranih životinja.

  Konzumacija medicinirane vode može biti smanjena u zavisnosti od opšteg stanja životinje. Da bi se obezbedila odgovarajuća doza, koncentracija leka u mediciniranoj vodi treba da bude prilagođena količini popijene vode.

  Mediciniranu vodu treba iskoristiti u toku 24 sata.

  Kod teladi, lek rastvoren u vodi ili zameni za mleko iskoristiti odmah.


  Preporučuje se priprema koncentrovanog predrastvora (ne prelaziti koncentraciju od 100 g leka /L vode za piće) koji će se razblaživati do odgovarajuće terapijske koncentracije, ili aplikovati putem medikatora.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva teladi: 7 dana Svinje : 8 dana

  Brojleri: 5 dana


  Ne koristiti kod krava u periodu laktacije. Ne koristiti kod nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 24 meseca ( 2 godine).

  Rok upotrebe posle otvaranja: 10 dana.

  Rok upotrebe posle rastvaranja u vodi za piće za životinje: 24 sata. Ne zahteva posebne uslove čuvanja.  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Brojleri

  Zbog mogućih varijacija u osetljivosti bakterija na doksiciklin (vremenskih ili geografskih) preporučuje se uzimanje bakterioloških uzorka obolelih životinja i sprovođenje testova osetljivosti. Zabeležen je visok stepen rezistencije E.coli izolovanih kod živine, te se tretman oboljenja izazvanih ovim uzročnikom vrši isključivo na osnovu rezultata antibiograma.

  Osim toga, u zemljama EU zabeleženi su slučajevi rezistencije i kod izazivača respiratornih oboljenja svinja (A. pleuropneumoniae, S. suis) i teladi (Pasteurella spp).


  U cilju iskorenjivanja osetljivih patogena lečenje treba biti praćeno i odgovarajućim zootehničkim merama, odgovarajućom higijenom, ventilacijom i izbegavanjem prenaseljenosti jedinki u objektima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Doksiciklin se deponuje u kostima, stoga primenu za vreme graviditeta i laktacije treba izbegavati ili ograničiti.

  Ne koristi se kod nosilja konzumnih jaja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prilikom rukovanja ili primene leka koristiti zaštitnu opremu ( rukavice, kecelja, naočare). Izbegavati kontakt leka sa kožom i sluzokožom.

  U slučaju incidentnog gutanja ovog leka, ili pojave ozbiljnih alergijskih reakcija (otok na licu i usnama) zatražiti odmah lekarsku pomoć i dostaviti uputstvo za lek ili etiketu.


  Predoziranje

  Doksiciklin ima visok terapijski indeks.Prosečna oralna doza je 10-25 mg/kg t.m. LD50 za većinu životinja iznosi 1700 mg/kg t.m.za oralno davanje.Telad treba da budu tretirana individualno, precizno odreženom dozom jer predoziranje može dovesti do pojave miokarditisa.

  Nakon jednokratnog ili višekratnog davanja leka, kod teladi može doći, u nekim slučajevima i smrtonosne miokardijalne degeneracije. U većini slučajeva je to posledica predoziranja, stoga treba biti vrlo precizan prilikom doziranja leka.


  Interakcije

  Istovremeno davanje leka sa penicilinima, aminoglikozidima, cefalosporinima i flumekvinom može da umanji terapijski efekat doksiciklina. Fentobarbital i fenitoin skraćuju poluvreme eliminacije leka. Joni metala ( Ca, Mg, Al) mogu stvarati helatne komplekse sa doksiciklinom i time mu smanjuju apsorpciju.


  Inkompatibilnost

  Lek ne treba mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništava u skladu sa propisanim uslovima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  22.11.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje – HDPE kontejner sa poklopcem od LDPE u kome se nalazi 1 kg leka.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ01AA02

Broj dozvole: 323-01-00427-17-001 od 22.11.2018. godine


image