Početna stranica Početna stranica

Surcalce
kalcijum-glukonat, kalcijum-acetat, magnezijum-hipofosfitUPUTSTVO ZA LEKSurcalce, rastvor za injekciju, 465 mg/mL + 37 mg/mL + 30 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG


Adresa: Landeggerstrasse 7, Neufeld, Leitha, Autrija


Podnosilac zahteva: Marlo Farma d.o.o.


Adresa: Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo Farma d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  SANOCHEMIA PHARMAZEUTIKA AG

  Landeggerstrasse 7, Neufeld, Leitha, Autrija


 2. IME LEKA Surcalce

  kalcijum-glukonat, kalcijum-acetat, magnezijum-hipofosfit (465 mg/mL + 37 mg/mL + 30 mg/mL)

  rastvor za injekciju

  za konje, goveda, ovce, koze, svinje, prasiće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Kalcijum-glukonat 465 mg

  Kalcijum-acetat 37 mg

  Magnezijum-hipofosfit, heksahidrat 30 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-hidroksid, borna kiselina, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Hipokalcemija i njene posledice poput tetanije (transportna, pašna i štalska tetanija), puerperalna pareza, mlečna groznica, ostale pareze, eklampsija, osteomalacija, rahitis, acetonemija, petehijalna groznica, alergija, urtikarija, intoksikacije, laminitis, slaba kontraktilnost materice.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti preparat u slučajevima preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koju pomoćnu supstancu, zatim u slučajevima srčane insuficijencije, bolesti jetre ili kod bubrežne insuficijencije.

  Lek se ne primenjuje kod hipomagnezijemije i hiperkalcemije.  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Zbog stimulativnog dejstva jona kalcijuma u prvih 30 minuta od aplikacije mogu da nastanu poremećaji u sprovodljivosti srčanih impulsa (tahikardija, aritmija).

  Nekarakteristični simptomi, nastali posle aplikacije kalcijuma u količini većoj od 20 mg/kg telesne mase javljaju se posle 10 do 20 časova od primene i posledica su nedovoljno poznatog metaboličkog poremećaja.

  Najčešće nastaje hiperglikemija i povećanje telesne temperature, koja u nekim slučajevima može da dostigne i 41 °C. Ovi neželjeni efekti spontano nestaju unutar 24h.

  Lokalna primena preparata prouzrokuje prolazan otok na mestu aplikacije.

  Ukoliko primetite ozbilno ili bilo kakvo drugo nezeljeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadleznog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, ovce, koze, svinje, prasići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje zavisi od težine stanja i iznosi:


  Konji

  oko 500 kg t.m.

  i.v.

  80 - 100 ml

  Goveda

  oko 500 kg t.m.

  i.v.

  80 - 100 ml

  Mali preživari

  i.v.

  15 - 25 ml

  Svinje


  Prasići:

  50 do 100 kg t.m.

  i.v.

  s.c.

  s.c.

  15 - 25 ml

  15 - 25 ml

  2 - 3 ml


  Namenjen je za intravensko davanje, a samo u izuzetnim slučajevima i subkutano.

  Preparat se za s.c. aplikaciju primenjuje kao 20% rastvor kod velikih životinja, ovaca, koza i svinja, a kao 10% rastvor kod prasadi. Prasadima se ovaj lek može dati i intraperitonealno.

  Intravenske injekcije treba davati polako. Pre davanja, rastvor temperirati na nivo telesne temperature.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre aplikacije lek obavezno temperirati na telesnu temperaturu. Tokom intravenske aplikacije, koja mora da se obavlja sporo, potrebno je pratiti ritam srca i frekvenciju disanja. U slučaju pojave aritmije primenu preparata treba prekinuti.

  Brza intravenska primena ovog preparata prouzrokuje tahikardiju, ventrikularne ekstrasistole ili zastoj srčanog rada, kolaps pa čak i smrt. Velika zapremina data subkutano ili paravenozno prouzrokuje i lokalnu nekrozu tkiva.


  image


  Kod životinja sa endotoksemijom, odnosno septikemijom preporučuje se subkutana aplikacija preparata da bi se izbegli neželjeni efekti na kardiovaskularni sistem.


  Ovaj lek se ne primenjuje istovremeno sa kardiotoničnim glikozidima, adrenergičnim lekovima sa prevashodnim dejstvom na srce (beta 1 adrenergični agonisti), niti sa metilksantinskim derivatima (kofein, aminofilin, teofilin, etamifilin i drugi) jer svi oni pojačavaju dejstvo kalcijumovih jona na miokard. Preparat se ne primenjuje ni sa tiazidnim diureticima zbog sinergističkog dejstva u povećanju koncentracije kalcijuma u krvi.


 10. KARENCA


  Nema ograničenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 5 godina.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah, a preostali sadržaj i bočicu ne koristiti, već neškodljivo ukloniti.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Konjima i govedima maksimalno se može dati 50 ml leka na jednom injekcionom mestu, a 10 ml svinjama, ovcama i kozama. Poželjno je masirati mesto posle subkutane aplikacije leka. Kod svih vrsta životinja potrebno je pre i.v. aplikacije lek temperirati na telsnu temperaturu i vrlo sporo aplikovati (preporučuje se intravenska infuzija).

  Kod septikemičnih stanja goveda, preparat aplikovati isključivo s.c.

  U slučaju pojave poremećenog ritma srca i poremećenog disanja prekinuti aplikaciju leka. Aritmija srca prouzrokovane kalcijumskim preparatima može se otkloniti i.v. primenom atropina.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Preparat sa izvesnim oprezom koristiti u toku visokog graviditeta, a bez rizika u periodu laktacije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju samoubrizgavanja, odmah potražiti medicinski savet i pokazati uputstvo ili nalepnicu lekaru.

  Predoziranje


  Predoziranje preparata je moguće, a simptomi predoziranja (izrazita tahikardija ili ventrikularne aritmije) su naročito izražene kod konja.


  Inkompatibilnost


  image


  Preparat je inkompatibilan sa natrijum bikarbonatom u infuziji ili špricu, sa streptomicinom, tetraciklinima, sulfatima i fosfatima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećom propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.10.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla (tip II), zapremine 100 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom sa obojenim polipropilenskim diskom (flip kapica), u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA12AX**

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00071-18-002 od 19.10.2018. godine


image