Početna stranica Početna stranica

BIORAL H120
vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts H-120


UPUTSTVO ZA LEK


BIORAL H120, liofilizat za suspenziju, 10 x 2000 doza BIORAL H120, liofilizat za suspenziju, 10 x 5000 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL Labaratoire Porte des Alpes


Adresa: 99 rue de l'Aviation - 69800 SAINT PRIEST


Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Beograd, Milentija Popovića 5a., Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD,

  Beograd, Milentija Popovića 5a., Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  MERIAL Labaratoire Porte des Alpes 99 rue de l'Aviation - 69800 Saint Priest


 2. IME LEKA BIORAL H120

  vakcina koja sadrži živi virus infektivnog bronhitisa živine, soj Massachusetts H-120 liofilizat za suspenziju

  za piliće (brojlere, nosilje u odgoju i roditeljska jata)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza rekonstituisane vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Živi atenuirani virus infektivnog bronhitisa živine, soj H120 Massachusetts: 10 3.7EID50 -10 5.0 EID50


  EID50 = 50%infektivna doza za jaja


  Pomoćne supstance: hidrolizovani kazein, manitol, natrijum-hidroksid


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija pilića protiv infektivnog bronhitisa živine u cilju redukcije infekcije sa virusom infektivnog bronhitisa živine, serotip Massachusetts.

  Razvoj imuniteta: 21 dan.

  Trajanje imuniteta: 6 nedelja nakon jednokratne primene.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati živinu u periodu nošenja jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Povremeno nakon vakcinacije do 15% vakcinisanih ptica ispoljava respiratorni distres između 5.i 14. dana nakon primene vakcine, bez pojave drugih kliničkih simptoma, pre svega respiratornih.


  image


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (brojleri, nosilje u odgoju i roditeljska jata).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Brojleri:

  • Primarna vakcinacija: od 1 dana starosti.

  • Busterizacija, ukoliko je potrebno: 3 nedelje nakon primarne vakcinacije (za piliće koji se kolju posle starosti od 50 dana ili kod pilića koji se uzgajaju u više jata različite starosne dobi).


   Buduća roditeljska jata i nosilje:

  • Primarna vakcinacija: od 1 dana starosti.

  • Prva busterizacija: 4 nedelje kasnije.

  • Druga busterizacija: od 8 nedelje života.


   Za zaštitu tokom perioda nošenja, može se izvršiti busterizacija u 18. nedelji starosti, inaktivisanom vakcinom GALLIMUNE 407 koja sadrži komponentu infektivnog bronhitisa.


   Način primene:

   Nazalna, okularna, oralna i upotreba raspršivanjem.


   Individualna vakcinacija


   • Okularna upotreba:

    Za 2000 ptica, rekonstituisati liofilizat od 2000 doza u 2 ml vode za piće, potom ga razrediti u 100 ml vode za piće.

    Staviti kap rastvora vakcine u oko svake ptice i sačekati dok se kap pravilno ne raširi, pre nego što se ptica oslobodi.


   • Nazalna i okularna upotreba (uranjanjem kljuna): (samo za jednodnevne piliće)

   Za 2000 ptica, rekonstituisati 2000 doza liofilizata u 2 ml vode za piće, a zatim ga razrediti u 500 ml vode za piće.

   Kljun umočiti u rastvor do visine nozdrve tako da rastvor može da dospe u nosni kanal.


   Masovna vakcinacija


   • Oralna upotreba: (od 5 dana starosti)

    Za 2000 ptica, rekonstituisati liofilizat od 2000 doza u 2 ml vode za piće, potom ga razrediti u količini vode za piće za koju se očekuje da će biti konzumirana unutar jedan do dva sata. Ponuditi vakcinalni rastvor živini kojoj je prethodna 2 sata uskraćena voda za piće.


    image


   • Upotreba raspršivanjem:

   Za 2000 ptica, rekonstituisati liofilizat od 2000 doza u 2 ml vode za piće, potom ga razrediti u 500 ml vode za piće.


   Raspršiti rastvor vakcine iznad ptica korišćenjem raspršivača pod pritiskom koji može da proizvede mikrokapljice.

   Da bi se vakcina pravilno raspodelila, treba se postarati da ptice budu gusto zbijene tokom vakcinacije i u narednih 15 minuta.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pri pripremi rastvora vakcine treba koristiti isključivo čistu opremu, bez tragova antiseptika i dezinficijenasa.

  Pomoću brizgalice sa iglom, ubrizgati vodu za piće kroz zapušač u bočicu i potom, po potpunom rastvaranju liofilizata, izvući ceo sadržaj u brizgalicu. Potom sadržaj brizgalice ubrizgati u posudu sa vodom za piće koja je pripremljena u onoj količini koja je neophodna za primenu vakcine. Bočicu zatim isperite još dva puta.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati i transportovati u frižideru (2-8 °C), zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati. Rekonstituisanu vakcinu čuvati na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe nakon rekonstitucije: 2 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

Na osnovu prikazanih ispitivanja utvrđeno je da postoji mogućnost prenošenja vakcinalnog soja virusa između ptica u kohabitaciji.

Širenje vakcinalnog soja virusa na nevakcinisane jedinke ne dovodi do pojave simptoma bolesti. Takođe, na oglednim pilićima je prikazano da kroz 5 sukcesivnih pasaža nema povratka virulencije.


Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

Vakcinisati isključivo zdrave životinje.

Primeniti uobičajene aseptične procedure pri primeni vakcine.

Pri pripremi rastvora vakcine treba koristiti isključivo čistu opremu, bez tragova antiseptika i dezinficijenasa.


image


Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

Kontraindikovana je primena vakcine u period nošenja jaja.


Interakcije

Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim lekom osim sa živom vakcinom protiv Newcastle bolesti koja sadrži VG/GA soj i sa rekombinantnom HVT vakcinom koja eksprimira protektivni antigen virusa infektivnog burzitisa živine. Stoga se ne preporučuje primena bilo koje druge vakcine, osim navedenih, u periodu od 14 dana pre i posle primene vakcine Bioral H120.

Mogućnost istovremene primene vakcine Bioral H120 sa rekombinantnom HVT vakcinom je dokazana u studijama bezbednosti i efikasnosti, u testu veštačke infekcije sojevima virusa infektivnog bronhitisa i Gumboro bolesti.


Inkompatibilnost

Prisustvo antiseptika i/ili dezinficijenasa u vodi ili na materijalima korišćenim pri pripremi vakcine može negativno uticati na efikasnost vakcinacije.

Vakcinu ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima, izuzev žive vakcine protiv Newcastle bolesti koja sadrži VG/GA soj.


Predoziranje

Nisu primećeni neželjeni efekti nakon primene 10 puta veće doze vakcine od preporučene, izuzev efekata koji su navedeni u poglavlju 4.6 Neželjene reakcije.


Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

Prilikom vakcinacije se treba pridržavati opštih mera zaštite.

U slučaju da dođe do kontakta vakcine sa kožom ili očima, treba ih odmah isprati vodom. Ukoliko je vakcina dospela u oko, treba odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek.

Vakcinacija raspršivanjem treba da se obavi uz odgovarajuće mere predostrožnosti i korišćenje zaštitne opreme (zaštitne naočare i maska).


13.

POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


14.


DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA

18.06.2020.


15.


OSTALI PODACI

Pakovanje:

Primarno pakovanje: Bočica od stakla tipa I, zatvorena zapušačem od butil elastomera


i

aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje: Kutija sa 10 bočica sa po 2000 doza odnosno 10 bočica sa po 5000 doza.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI01AD07image


Broj i datum izdavanja dozvole:

BIORAL H120, pakovanje 10 x 2000 doza: 323-01-00477-19-001 od 18.06.2020.

BIORAL H120, pakovanje 10 x 5000 doza: 323-01-00478-19-001 od 18.06.2020.image