Početna stranica Početna stranica

Trimetox 240
sulfadoksin, trimetoprim


UPUTSTVO ZA LEK


Trimetox 240, rastvor za injekciju, 200mg/mL+40mg/mL, 1x100 mL Trimetox 240, rastvor za injekciju, 200mg/mL+40mg/mL, 1x250 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veyx - Pharma GmbH


Adresa: Söhreweg 6, Schwarzenborn, Nemačka Podnosilac zahteva: SI Poljovet d.o.o.

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  SI Poljovet d.o.o.

  Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VEYX PHARMA GMBH

  Nemačka, Schwarzenborn, Söhreweg 6


 2. IME LEKA


  Trimetox 240

  200 mg/ml + 40 mg/ml rastvor za injekciju

  za goveda, svinje, pse i mačke sulfadoksin, trimetoprim


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Sulfadoksin 200 mg

  Trimetoprim 40 mg


  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat 0.5 mg Ostale pomoćne supstance:

  N, N-dimetil-acetamid; propilenglikol; natrijum-hidroksid; hlorovodonična kiselina; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infektivnih bolesti prouzrokovanih patogenim mikroorganizmima osetljivim na sulfadoksin i trimetoprim, u ranim stadijumima infekcije: primarne i sekundarne infekcije respiratornog, gastrointestinalnog i urogenitalnog sistema, kože i zglobova.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Trimetox 240 se ne primenjuje kod:


  image


  • preosetljivosti na sulfonamide ili trimetoprim

  • rezistencije na sulfonamide ili trimetoprim

  • ozbiljnih poremećaja funkcije jetre i bubrega

  • gubitka tečnosti iz organizma

  • poremećaja krvne slike (broja, morfologije i funkcije krvnih elemenata) Ne koristiti kod novorođenih životinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon aplikacije može doći do:

  • lokalne iritacije na mestu uboda nakon intramuskularne aplikacije

  • oštećenja jetre

  • oštećenja bubrega

  • pojave keratoconjunctivitis sicca kod pasa

  • poremećaja broja i funkcije krvnih elemenata (npr. hemolitička anemija, agranulocitoza)

  • alergijskih reakcija (egzantem, groznica)

   U pojedinim slučajevima kod goveda je primećena kratkotrajna sistemska reakcija (dispnoja, ekscitacija) nakon aplikacije.

   Ukoliko dođe do alergijske reakcije, aplikacija leka se momentalno zaustavlja i pristupa se simptomatskom lečenju (antišok terapija):

  • U slučaju anafilakse: epinefrin (adrenalin) i glukokortikoidi intravenski.

  • U slučaju lokalne alergijske reakcije na koži: antihistaminici i/ili glukortikoidi. Posebna upozorenja

   Kod pojave prvih simptoma nepodnošenja leka, prekinuti aplikaciju i primeniti antišok terapiju ukoliko je potrebno.

   Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, svinje, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu kod goveda, teladi, svinja, prasadi, pasa i mačaka. Lek dozirati na sledeći način:

  25 mg kombinacije sulfadoksin+trimetoprim/ kg t.m. dnevno, što odgovara 1 ml Trimetox-a 240 na

  9.6 kg t.m. dnevno.

  Propisana doza je efikasna samo u slučaju kada su patogeni mikroorganizmi osetljivi na obe komponente leka.

  Zbog moguće iritacije tkiva pri intramuskularnoj primeni, potrebno je ukupnu količinu leka kod goveda podeliti i aplikovati na više injekcionih mesta. Na jednom mestu se može aplikovati najviše 10 ml leka.

  Dužina lečenja je od najmanje 3 dana, do 5 - 7 dana (što je poželjnije).


  image


  Nakon povlačenja simptoma bolesti, nastaviti sa aplikovanjem Trimetox-a 240 još najmanje 2 dana. U slučaju da nema značajnog poboljšanja zdravstvenog stanja nakon 1 dana lečenja, dalje lečenje se preporučuje tek nakon potvrde osetljivosti patogena antibiogramom; u suprotnom je neophodna promena terapije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Trimetox 240 treba primenjivati prema rezultatima antibiograma.


  Da bi se izbeglo oštećenje bubrega usled kristalurije, životinjama treba obezbediti dovoljnu količinu tečnosti tokom tretmana. U određenim okolnostima, može se vršiti alkalinizacija urina.

  Posebna upozorenja

  Kod pojave prvih simptoma nepodnošenja leka, prekinuti aplikaciju i primeniti antišok terapiju ukoliko je potrebno.


 10. KARENCA


  Nakon intramuskularne aplikacije kod:


  Goveda

  meso i iznutrice

  10 dana

  mleko (krava)

  4 dana

  Svinja

  meso i iznutrice

  6 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti. Lek ne koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na etiketi i kutiji.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U toku rukovanja lekom, izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluznicama zbog mogućeg razvoja reakcije preosetljivosti.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom. Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Bezbednost primene sulfonamida tokom graviditeta nije dokazana.


  image


  U skladu sa tim, treba ih koristiti samo nakon procene odnosa koristi i rizika primene leka, odnosno kada je očekivani učinak leka veći od rizika njegove primene.

  Interakcije

  Trimetox 240 ne koristiti istovremeno sa:

  • heksametilentetraminom (metenamin)

  • fenilbutazonom

  • lokalnim anesteticima koji su derivati paraaminobenzoeve kiseline estarskog tipa (prokain, tetrakain).


  Predoziranje

  Nakon resorpcije velikih količina sulfonamida zabeleženi su ataksija, mišićne konvulzije i spazam mišića, kao i komatozna stanja.

  Simptomatsko lečenje neuroloških pojava se sprovodi primenom centralnih sedativa, na primer barbiturata. Pored primene vitamina K i folne kiseline, koji pospešuju bubrežnu ekskreciju sulfonamida, treba primeniti i supstance za alkalinizaciju mokraće (npr. natrijum-bikarbonat).


  Inkompatibilnost

  U odsustvu ispitivanja inkompatibilnosti, ovaj lek ne mešati sa drugim lekovima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.10.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica (boca) od braon stakla (tip II), zapremine 100 mL ili 250 mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi: 1 bočica od 100 mL ili 1 boca od 250 mL.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01EW13

Broj dozvole: Pakovanje 1x100 mL: 323-01-00126-19-002 od 07.10.2019. Pakovanje 1x250 mL: 323-01-00127-19-002 od 07.10.2019..image