Početna stranica Početna stranica

Ketofen 1%
ketoprofen

UPUTSTVO ZA LEK


Ketofen 1%, rastvor za injekciju, 10 mg/mL, 1 x 20 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL


Adresa: 4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska

Podnosilac zahteva: Royal Vet d.o.o.

Adresa: Oslobođenja 25, 11000 Beograd


1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


Royal Vet d.o.o.

Oslobođenja 25, 11000 Beograd


NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


MERIAL

4 Chemin du Calquet, Toulouse, Francuska


 1. IME LEKA


  KETOFEN 1%

  Ketoprofen (10 mg/mL) rastvor za injekciju

  za pse i mačke


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Ketoprofen 10 mg


  Pomoćne supstance:

  Benzilalkohol 10 mg

  Ostale pomoćne supstance: L-arginin; natrijum-hlorid; limunska kiselina, monohidrat; voda za injekcije.


 3. INDIKACIJE


  Prvi tretman bolnih inflamatornih stanja zglobnokoštanog i mišićnoskeletnog sistema pasa i mačaka, posebno kod osteoartritisa, trauma, dislokacija, nagnječenja, oboljenja diska, artritisa i oticanja.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod životinja sa oboljenjem srca, jetre ili bubrega, kod onih kod kojih postoji rizik od pojave gastrointestinalnih ulceracija ili krvarenja ili kod životinja kod kojih postoje znaci krvnih diskrazija.

  Ne primenjivati istovremeno sa drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) ili u roku od 24 časa od njihove primene.

  Ne primenjivati kod životinja koje su osetljive na aktivnu supstancu. Ne primenjivati istovremeno sa diureticima ili antikoagulansima.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima zabeleženi su simptomi poremećaja gastrointestinalnog trakta (povraćanje, proliv) koji su nestajali ubrzo po prestanku tretmana.

  Nakon supkutane ili intramuskularne injekcije nekad se može javiti prolazni otok ili lokalni edem.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Ketofen 1% treba primenjivati supkutano, intramuskularno ili intravenski kod pasa i samo supkutano kod mačaka, sa preporučenom dozom od 2 mg aktivnog sastojka po kg telesne mase dnevno 1 do 3 uzastopna dana, odnosno 0.2 ml po kg telesne mase.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Kod pasa upotreba je supkutana, intramuskularna ili intravenska, dok kod mačaka može da se koristi samo supkutano. Po uvlačenju propisane doze u brizgalicu aplikovati na adekvatan način u zavisnosti od vrste životinje.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25 ºC.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Životinjama koje su jako dehidrirane , hipovolemične i hipotenzivne kao i životinjama mlađim od 6 nedelja života lek treba aplikovati sa pojačanim oprezom.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja:


  Iako lokalna podnošljivost ne predstavlja problem, treba izbegavati paravensku primenu leka. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ni trajanje terapije.

  Primena kod veoma mladih ili starih životinja nosi dodatne rizike, ove životinje treba pažljivo klinički tretirati ukoliko se takva primena ne može izbeći. Izbegavajte upotrebu kod dehidriranih, hipovolemičnih ili hipotenzivnih životinja, zbog mogućeg rizika od povišene renalne toksičnosti. Treba izbegavati istovremenu primenu nefrotoksičnih lekova.

  Ne mešati sa drugim supstancama u isotm špricu.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Čuvati van domašaja dece.

  U slučaju samoubrizgavanja zatražite medicinsku pomoć. Nakon upotrebe oprati ruke.

  Izbegavajte kontakt sa kožom i očima. Ukoliko je potrebno, isperite većom količinom vode.


  Ne primenjivati istovremeno sa drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima (NSAIL) ili u roku od 24 časa od njihove primene.

  Ne primenjivati istovremeno sa diureticima ili antikoagulansima.

  Primena kortikostereoida može pogoršati gastrointestinalne ulceracije kod životinja kojima su aplikovani nestereoidni antiinflamatorni lekovi.

  Treba izbegavati istovremenu primenu potencijalno nefrotoksičnih lekova (kao što su aminoglikozidni antibiotici).

  Neki NSAIL vezuju se u velikoj meri za proteine plazme i to vezivanje je kompetitivno u odnosu na druge lekove koji se u velikoj meri vezuju za proteine plazme, što može dovesti do toksičnih efekata. Ne mešati sa drugim supstancama u brizgalici.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.01.2015.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (tip I), sa 20 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 bočica sa 20 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QM01AE03

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00207-14-001 od 19.01.2015.