Početna stranica Početna stranica

Dehinel Plus
febantel, pirantel, prazikvantel

UPUTSTVO ZA LEK


Dehinel Plus,tableta,1x2kom. DehinelPlus, tableta,50x2kom. (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Krka, d.d., Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija

Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd

Adresa: Jurija Gagarina 26/V/II , Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Krka-Farma d.o.o., Beograd

  Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Krka, d.d., Novo mesto

  Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Dehinel Plus tableta febantel,pirantel, prazikvantel 150 mg + 144 mg + 50 mg tableta

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tableta sadrži:


  Aktivne supstance:

  Febantel 150 mg

  Pirantel-embonat 144 mg

  Prazikvantel 50 mg


  Pomoćne supstance: skrob, kukuruzni; laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon; natrijum-laurilsulfat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijum-stearat


 4. INDIKACIJE


  Lečenje mešovitih parazitskih infekcija digestivnog trakta pasa prouzrokovanih nematodama: Toxocara canis (odrasli i razvojni oblici), Toxascaris leonina (odrasli i razvojni oblici), Uncinaria stenocephala (odrasli oblici), Ancylostoma caninum (odrasli oblici) i Trichuris vulpis (odrasli oblici) i cestodama (odrasli i razvojni oblici): Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp., Multiceps multiceps i Mesocestoides spp.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne treba davati gravidnim kujama u prve dve trećine graviditeta, kao ni sasvim iscrpljenim životinjama.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Retko, pre svega posle primene većih doza kod tretiranih pasa može doći do prolazne pojave anoreksije, pojačane salivacije, povraćanja i dijareje.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu upotrebu.

  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinje.

  Lek se daje jednokratno, u terapijskoj dozi od 1 tablete na 10 kg telesne mase (ekvivalentno dozi od

  15 mg febantela /kg telesne mase, 14.4 mg pirantel pamoata /kg telesne mase i 5 mg prazikvantela/kg telesne mase).


  Tablete se doziraju prema telesnoj masi životinja na sledeći način:


  Štenad i mali psi: do 5 kg telesne mase – ½ tablete

  od 5 do 10 kg telesne mase – 1 tableta


  Psi srednje veličine: od 10 do 15 kg telesne mase – 1 ½ tableta

  od 15 do 20 kg telesne mase – 2 tablete od 20 do 30 kg telesne mase – 3 tablete


  Veliki psi: od 30 do 40 kg telesne mase – 4 tablete od 40 do 50 kg telesne mase – 5 tableta od 50 do 60 kg telesne mase – 6 tableta


  Tableta se stavlja na koren jezika ili se prethodno umota u komad mesa ili polučvrste hrane koju pas rado jede.

  U slučaju teže parazitske infekcije pasa, primena leka može se ponoviti posle dve nedelje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  -suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

  -subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase ili pogrešnog načina primene leka.


  Pre terapije nije neophodan poseban režim ishrane štenaca ni odraslih pasa. Izmet lečenih životinja treba sakupiti u plastičnu vrećicu i neškodljivo ukloniti.


  Poželjno je da se pre lečenja životinje i njihova okolina tretiraju preparatima protiv buva, zbog moguće reinfekcije sa Dipylidium caninum.


  Nekoliko dana posle primene leka (5 do 6 dana), treba sakupljati feces tretiranih pasa i neškodljivo ga uklanjati, kako bi se sprečila reinfekcija i infekcija drugih životinja i ljudi, naročito sa Echinococcus granulosus.

  Za efikasnu prevenciju parazitoza preporučuje se davanje leka 3 do 4 puta godišnje.

  Takođe, preporučuje se da se kuje neposredno (2 nedelje) pred partus tretiraju ovim lekom kako bi se prevenirala infekcija štenadi sa T. canis.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 4 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA

  Za primenu na životinjama. Interakcije

  Lek se ne daje istovremeno sa piperazinskim preparatima, levamizolom, organofosfatnim antihelminticima i ektoantiparaziticima


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može davati gravidnim kujama tokom poslednje trećine graviditeta, kao i tokom laktacije.


  Predoziranje

  Nisu zabeležena neželjena dejstva čak ni kod primene doza koje su nekoliko puta veće od preporučene.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nakon davanja tableta treba oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.12.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: strip od aluminijum/polietilen folije, koji sadrži 2 tablete. Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrži 1 strip sa 2 tablete.

kartonska kutija koja sadrži 50 stripova sa po 2 tablete.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QP52AC55


Broj i datum izdavanja dozvole:

Dehinel Plus tablete, 1x2 kom: 323-01-00326-14-001 od 29.12.2014.

Dehinel Plus tablete, 50x2 kom: 323-01-00327-14-001 od 29.12.2014.