Početna stranica Početna stranica

Fypryst za mačke
fipronil


UPUTSTVO ZA LEK


image

Fypryst za mačke, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 50 mg/0,5 mL, 3x 0,5 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: KRKA D.D., NOVO MESTO


Adresа: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: KRKA-FARMA D.O.O., BEOGRAD


Аdresа: Jurija Gagarina 26v/II , 11000 Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Krka-Farma d.o.o., Beograd,

  Jurija Gagarina 26 v/II, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Krka, d.d., Novo mesto,

  Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA Fypryst za mačke

  50 mg/0,5 mL

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za mačke

  fipronil


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA


  1 pipeta (0,50 mL rastvora) sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Fipronil 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol, butilhidroksitoluen; etanol; polisorbat 80; povidon; dietilen glikol-monoetileter


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i prevencija infestacije buvama (Ctenocephalides felis) i krpeljima (Rhipicephalus spp.,

  Dermacentor spp., Ixodes spp.) kod mačaka.

  Lečenje i kontrola alergije na ujed buve (FAD) kod mačaka. Prevencija i lečenje infestacije pavašima (Mallophaga) kod mačaka.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Zbog nedostatka podataka o upotrebi ovog leka, nemojte ga primenjivati na mačićima mlađim od 8 nedelja ili kod onih sa telesnom masom manjom od 1 kg.

  Nemojte primenjivati ovaj lek na obolelim životinjama (stanje opšte bolesti, temperatura) niti na životinjama u periodu oporavka.

  Nemojte koristiti na kunićima zbog opasnosti od neželjenih dejstava ili čak i smrti.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ukoliko po upotrebi leka životinja liže mesto aplikacije, može doći do kratkotrajne hipersalivacije, uglavnom kao posledica delovanja ekscipijenasa u preparatu.

  Veoma retko, primećene su prolazne kutane reakcije na mestu aplikacije (promena boje ili gubitak dlake, svrab, crvenilo na koži) i generalizovani svrab ili gubitak dlake nakon primene ovog leka. Izuzetno, mogu se pojaviti hipersalivacija, prolazni neurološki simptomi (hiperestezija, depresija, nervni simptomi), povraćanje ili respiratorni simptomi posle upotrebe.

  Lek se ne sme predozirati.


  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (1-10 od 100 životinja);

  • povremena (1-10 od 1000 životinja);

  • retka (1-10 od 10.000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10.000 životinja, uključujući izolovane izveštaje).


   Ako primetite bilo kakva ozbiljna neželjena dejstva ili neželjena dejstva koja se ne pominju u ovom uputstvu, obavestite o tome svog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Zbog nedostatka istraživanja o bezbednosti leka, najmanji interval između dve primene je 4 nedelje. Količine koje treba primenjivati:

  Primenite sadržaj 1 pipete za pojedinačno doziranje od 0,5 mL, na kožu između lopatica.


  Vrsta primene:

  Upotreba nakapavanjem.


  Način primene:

  Izvadite pipetu sa pojedinačnom dozom iz trostruke vrećice. Držite pipetu u uspravnom položaju, odvrnite i skinite poklopac. Okrenite ga i postavite drugu stranu poklopca na pipetu. Gurnite i zavrnite poklopac da bi se pipeta otvorila, zatim ga uklonite sa nje. Razdvojite dlaku životinje između lopatica tako da koža bude vidljiva. Postavite vrh pipete na kožu i pritisnite je nekoliko puta kako bi se sadržaj ispraznio direktno na kožu.


  image


  image


  Jedna doza će obezbediti zaštitu od infestacije buvama tokom perioda od 5 nedelja. Ovaj lek je efikasan protiv krpelja u periodu od 3 do 4 nedelje.

  Zbog nedostatka istraživanja o bezbednosti leka, najmanji interval između dve primene je 4 nedelje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Važno je obezbediti nanošenje preparata na mesto gde ga životinja ne može olizati i osigurati se da se životinje neće lizati međusobno po završetku tretmana.

  Nema dostupnih podataka o efikasnosti leka nakon kupanja mačaka/tretiranja šamponom. I pored toga, na osnovu podataka vezanih za efikasnost kod pasa, koji su bili kupani šamponom dva dana nakon primene leka, ne preporučuje se kupanje mačaka tokom perioda od dva dana nakon primene leka.

  Postoji mogućnost infestacije jednim krpeljom. Iz ovog razloga prenošenje infektivnih bolesti ne može biti potpuno isključeno ukoliko su uslovi nepovoljni.

  Buve sa domaćih životinja često se naseljavaju u korpama, mestima gde životinje spavaju ili se odmaraju, kao što su tepisi i oprema za kuću, koje bi trebalo redovno tretirati odgovarajućim insekticidima i čistiti pomoću usisivača u slučaju masovne infestacije kao i na početku zaštitne terapije.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Ovaj veterinarski lek ne zahteva bilo kakve posebne uslove za čuvanje.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Ne upotrebljavati posle isteka roka upotrebe naznačenog na ambalaži.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Ovaj lek može da izazove iritaciju sluzokože i očiju i zato izbegavajte da dođe u kontakt sa ustima i očima životinje.

  Životinje koje su preosetljive na insekticide ili alkohol ne smeju da dođu u kontakt sa lekom Fypryst rastvor za lokalno nakapavanje na kožu.

  Pre upotrebe leka treba ukloniti sve krpelje već prisutne na životinji da bi se smanjio rizik od prenošenja zaraznih bolesti.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost ovog leka je potvrđena na ženkama mačaka u periodu parenja, graviditeta i laktacije, koje su dobijale količine koje predstavljaju tri puta veću dozu od preporučene. Lek Fypryst rastvor


  image


  za lokalno nakapavanje na kožu može se primenjivati na mačkama u periodu parenja, na gravidnim ženkama i ženkama koje doje.


  Posebna mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje su preosetljive na insekticide ili alkohol ne smeju da dođu u kontakt sa lekom Fypryst rastvor za lokalno nakapavanje na kožu. Trudite se da sprečite kontakt prstiju sa sadržajem. Ako dođe do kontakta, operite ruke vodom i sapunom.

  Ako slučajno prsne u oko, isperite ga čistom vodom. Operite ruke nakon primene.

  Nemojte dirati rukama tretiranu životinju i sprečite decu da se sa njom igraju dok se primenjeni proizvod ne osuši. Zato se ne preporučuje sprovođenje terapije na životinjama tokom dana, već rano uveče i zato životinjama, nakon primene proizvoda, ne treba dozvoliti da spavaju sa svojim vlasnicima, naročito ne sa decom.

  Nemojte pušiti, jesti ni piti tokom primene leka.


  Interakcije

  Nisu poznate


  Predoziranje

  Laboratorijska istraživanja pružila su dokaze o bezbednosti leka na ciljnoj životinjskoj vrsti kada se primenjivao na odrasle mačke i mladunce starije od 8 nedelja telesne mase oko 1 kg, koji su dobijali mesečne doze pet puta veće od preporučene doze, tokom perioda od šest uzastopnih meseci – nije bilo neželjnih dejstava.

  Međutim, rizik od pojave neželjenih reakcija se povećava kod predoziranja (videti tačku 6). Nakon tretiranja može se javiti svrab. Predoziranje ovim lekom može da izazove slepljivanje dlake na mestu primene. Međutim, ukoliko dođe do toga, ono nestaje tokom 24 h nakon primene.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.

  Pitajte veterinara kako se odlažu lekovi koji nisu više potrebni. Ove mere će pomoći da se sačuva životna sredina.

  Fipronil ne sme da dođe u vodene tokove zato što to može biti opasno po ribe i druge vodene organizme.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.10.2021.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: pipeta od polipropilena u troslojnom blisteru (Poliester/Aluminijum/Polietilen)

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera po 0,5 mL leka.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AX15

Broj dozvole: 323-01-00009-21-001 od 26.10.2021.


image