Početna stranica Početna stranica

PARVORUVAX
vakcina koja sadrži inaktivisani parvovirus svinja (soj K22) i inaktivisane bakterije Erysipelothrix rhusiopathiae, serotip 2UPUTSTVO ZA LEK


Parvoruvax, suspenzija za injekciju, 1x25 doza (1x50mL)


za primenu na životinjama


Proizvođač: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

CEVA - PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co.Ltd,


Adresa: Rue de l`Aviation, 69800 Saint Priest, Francuska Szallas u.5, 1107 Budimpešta, Mađarska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beogradimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića 113, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE

  Rue de l`Aviation, 69800 Saint Priest, Francuska


  CEVA - PHYLAXIA Veterinary Biologicals Co.Ltd, Szallas u.5, 1107 Budimpešta, Mađarska


 2. IME LEKA


  PARVORUVAX

  vakcina koja sadrži inaktivisani parvovirus svinja (soj K22) i inaktivisane bakterije

  Erysipelothrix rhusiopathiae (serotip 2) suspenzija za injekciju

  svinje (nazimice, krmače, nareastovi)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza (2mL) vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Inaktivisani koncentrovani lizat bakterijskih ćelija Erysipelothrix rhusiopathiae (serotip 2): najmanje 1 ELISA j*

  Inaktivisani parvovirus svinja (soj K22): najmanje 2 HAI j**

  * ELISA j: količina potrebna da se dobije indeks serokonverzije (ELISA) u skladu sa Ph.Eur.

  ** HAI j: u dovoljnoj količini da se dobije HAI titar antitela od 1log10 posle primene jedne doze vakcina zamorčićima.


  Adjuvans:

  Aluminijum hidroksid 4.2mg


  Pomoćne supstance:

  Tiomersal, natrijum-hlorid, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija priplodnih svinja (nazimice, krmače, nerastovi), protiv parvoviroze i crvenog vetra.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti za primarnu vakcinaciju svinja mlađih od 6 meseci, zbog prisustva maternalnih antitela.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad vakcinacija može uzrokovati pojavu reakcija preosetljivosti, posebno kod životinja koje su prethodno senzibilisane uzročnikom crvenog vetra. U tim slučajevima treba odmah preduzeti odgovarajuću simptomatsku terapiju.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (nazimice, krmače, nerastovi).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.


  Pre upotrebe dobro promućkati. Primenjivati uobičajene mere antisepse.

  Vakcina se aplikuje u dozi od 2mL, duboko intramuskularno, u mišiće vrata iza uha.


  Primenjuje se prema sledećem rasporedu:


  Primarna vakcinacija:

  U odsustvu maternalnih antitela na parvovirus svinja:

  Dve injekcije u intervalu od 3-4 nedelje, pri čemu se druga injekcija daje najmanje nedelju dana pre pripusta

  U slučaju nepoznatog statusa maternalnih antitela na parvovirus svinja: Parvoruvax se koristi samo za revakcinaciju.

  Revakcinacija:

  Jedna doza na svakih šest meseci (kod ženki tokom nedelje pre odlučivanja prasadi).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre primene vakcina treba da dostigne sobnu temperaturu.

  Pre primene dobro protresti vakcinu, kao i povremeno tokom primene.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u frižideru na temperaturi od 2 °C do 8 °C zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe:2 godine,

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave životinje.

  Primenjivati uobičajen način postupanja sa životinjama.


  Predoziranje

  Nisu zabeležena neželjena dejstva nakon primene dvostruke doze vakcine.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Vakcina se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

  Međutim, treba izbegavati primenu vakcine tokom 3 nedelje nakon parenja (pripusta

  /osemenjavanja).


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi istovremeno sa drugim veterinarskim lekovima.

  Stoga, odluka o primeni ove vakcine pre ili nakon bilo kog drugog veterinarskog leka, treba da bude zasnovana na proceni odnosa koristi i rizika u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja inkompatibilnosti, vakcinu ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu leka.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu/kategoriju

  Ukoliko se vakcinišu priplodni nerastovi, primenjuje se period odmora u trajanju od 3 nedelje, nakon vakcinacije.

  Kod vakcinacije priplodnih krmača, izbegavati vakcinaciju u periodu od 3 nedelje nakon pripusta/osemenjavanja


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni proizvod ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.03.2021.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:bočica od stakla tipa I sa 25 doza (50mL) vakcine, zatvorena zapušačem od butil elastomera i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa jednom bočicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI09AL01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00356-20-001 od 18.03.2021.godine


image