Početna stranica Početna stranica

EPRECIS
eprinomektin


UPUTSTVO ZA LEK


Eprecis, rastvor za injekciju, 20mg/mL, 1 x 100mL ( za primenu na životinjama )


Proizvođač: Ceva Sante Animale


Adresa: 10, avenue de La Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beogradimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Farmanima d.o.o., Živka Davidovića 113, Beograd NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Ceva Sante Animale, 10, avenue de La Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


 2. IME LEKA Eprecis

  20 mg/mL

  Rastvor za injekciju

  za goveda, ovce i koze eprinomektin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivne supstance:

  Eprinomektin 20,0 mg

  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksitoluen (E321) 0,8 mg


  Ostale pomoćne supstance: dimetil sulfoksid, glicerol formal, stabilizovani


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infestacija izazvanih unutrašnjim i spoljašnjim parazitima osetljivim na eprinomektin:


  Goveda

  Gastrointestinalne nematode


  Odrasla jedinka


  L4

  Ostertagia ostertagi

  Ostertagia lyrata

  Ostertagia spp.

  Cooperia oncophora

  Cooperia pectinata

  Cooperia surnabada

  Cooperia punctata

  Cooperia spp.

  Haemonchus placei

  Trichostrongylus axei

  Trichostrongylus colubriformis

  Inhibiran L4  Trichostrongylus spp. • •


  image


  Bunostomun phlebotomum • •

  Nematodirus helvetianus • •

  Oesophagostomum radiatum • •

  Oesophagostomum spp •

  Trichuris spp. •


  Plućne nematode:

  Dictyocaulus viviparus • • Vaši: Haematopinus eurysternus, Linognathus vituli, Solenopotes capillatus Muve: Haematobia irritans

  Štrkljevi( parazitski stadijum): Hypoderma bovis, Hypoderma lineatum

  Šugarci: Sarcoptes scabiei var. Bovis


  Prevencija ponovne infekcije:

  Lek štiti tretirane životinje od ponovne infekcije od:

  • Trichostrongilus spp. (uključujući Trichostrongilus akei i Trichostrongilus colubriformis), Haemonchus placei, Cooperia spp. (uključujući Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia surnabada), Dictiocaulus viviparus, Oesophagostomum radiatum, Ostertagia spp. (uključujući Ostertagia ostertagi i Ostertagia lirata) i Nematodirus helvetian 14 dana.

  • Hematobia irritans najmanje 7 dana.


  Ovce

  Gastrointestinalne nematode (odrasle): Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata), Haemonchus contortus

  Trichostrongylus axei Trichostrongylus colubriformis Nematodirus battus

  Cooperia curticei Chabertia ovina

  Oesophagostomum venulosum


  Plućne nematode (odrasle):

  Dictyocaulus filaria


  Koze

  Gastrointestinalne nematode (odrasle): Teladorsagia circumcincta (pinnata/trifurcata) Haemonchus contortus

  Trichostrongylus axei Trichostrongylus colubriformis Nematodirus battus

  Cooperia curticei Oesophagostomum venulosum


  Plućne nematode (odrasle):

  Dictyocaulus filaria


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne koristi kod drugih vrsta životinja. Lek se ne koristi u slučajevima preosetljivosti na aktivnu supstancu ili neku od pomoćnih supstanci. Lek se ne primenjuje oralno, intramuskularno ili intravenski.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Goveda:

  Nakon aplikacije leka mogu se javiti umereni do jaki otoci na mestu aplikacije. Obično otok nestaje u roku od 7 dana, ali induracija (tvrdoća) može trajati duže od 21 dan.

  Otok može biti povezan sa blagim do umerenim bolom.

  Ova reakcija nestaje bez ikakvog lečenja i ne narušava bezbednost ili efikasnost leka. Ovce i koze:

  Lagani do umereni otok na mestu aplikacije leka je vrlo čest. Obično se otok povlači u roku od 16 do 18

  dana.


  Učestalost ispoljavanja neželjenih dejstava se klasifikuje kao:

  • veoma često (više od 1 na 10 životinja ispoljava neželjene reakcije tokom jednog tretmana);

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja);

  • povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 životinja);

  • retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 životinja);

  • veoma retko (manje od 1 na 10000 životinja, uključujući izolovane prijave).


   Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i koze.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Supkutana primena

  Samo za jednokratnu aplikaciju.

  Preporučena doza : 0,2 mg eprinomektina / kg telesne mase što odgovara 0,1 ml leka na 10 kg telesne mase.

  Kod koza, zapremina na mestu aplikacije leka ne bi trebalo da prelazi 0,6 ml.

  Da bi se obezbedila adekvatna doza, telesnu masu treba što preciznije odrediti i proveriti tačnost uređaja za doziranje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Čep na bočici zapremine 100 mL, ne treba probadati više od 30 puta. Ukoliko je potrebno više od 30 probadanja, preporučuje se upotreba višedoznog šprica.


  image


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: Goveda: 63 dana

  Ovce: 42 dana

  Koze: 42 dana Mleko: Nula (0) dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 6 meseci


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Goveda, ovce i koze

  Treba voditi računa da se izbegnu sledeći postupci, jer povećavaju rizik od razvoja rezistencije koja na kraju može rezultirati neefikasnom terapijom:

  • česta i ponovljenja primena antihelmintika iste klase, tokom dužeg vremenskog perioda

  • subdoziranje (usled pogrešne primene, pogrešne procene telesne mase, nepravilnog aplikovanja ili pogrešne kalibracije doznog uređaja).


  U slučaju sumnje na rezistenciju uraditi odgovarajuća ispitivanja. Ukoliko rezultati ispitivanja pokazuju rezistenciju, treba koristiti drugi antihelmintik koji ima drugačiji način delovanja.

  Ukoliko postoji rizik od reinfekcije, potražiti savet veterinara u vezi sa potrebom i učestalošću ponavljanja.


  Goveda

  U EU je prijavljena rezistencija na makrociklične laktone kod parazita, kod goveda.

  Stoga, upotreba ovog proizvoda treba da se zasniva na lokalnim (regionalnim, farmskim) epidemiološkim informacijama o osetljivosti nematoda i preporukama kako da se ograniči dalja selekcija rezistencije na anthelmintike.


  Ovce i koze

  U EU je prijavljena rezistencija na eprinomektin kod parazita, kod ovaca i koza.

  Stoga, upotreba ovog proizvoda treba da se zasniva na lokalnim (regionalnim, farmskim) epidemiološkim informacijama o osetljivosti nematoda i preporukama kako da se ograniči dalja selekcija rezistencije na anthelmintike.


  image


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Aseptične procedure za davanje parenteralne injekcije se moraju poštovati. Ne primenjivati kod drugih vrsta životinja. Avermektini mogu da dovedu do smrtnog ishoda kod pasa, posebno kod škotskih ovčara, staroengleskih ovčara i srodnih rasa, kao i kod kornjača.

  Smrt larvi mušica u jednjaku ili kičmenom kanalu može dovesti do sekundarnih reakcija.

  Da bi se izbegle sekundarne reakcije usled uginuća larvi Hipodermae u jednjaku ili kičmi, preporučuje se primena leka u vreme prestanka aktivnosti štrkljeva i pre nego što larve dospeju do mesta parazitiranja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na eprinomektin ili bilo koju od pomoćnih supstanci treba da izbegavaju kontakt sa lekom. Lek izaziva ozbiljnu iritaciju oka. Izbegavajte kontakt sa očima. Kod slučajnog kontakta leka sa očima odmah ih isprati vodom.

  Ovaj lek može izazvati neurotoksičnost. Treba biti oprezan pri rukovanju lekom kako bi se izbeglo samoubrizgavanje. U slučaju slučajnog samoubrizgavanja, odmah potražiti savet lekara i pokazati lekaru uputstvo za lek ili etiketu.

  Izbegavati kontakt sa kožom. Kod slučajnog kontakta leka sa kožom odmah isprati vodom.

  Izbegavati gutanje leka. Tokom aplikacije leka ne sme se pušiti, jesti ili piti. Oprati ruke nakon upotrebe leka.

  Pomoćna supstanca glicerol formal može naneti štetu plodu. Pored toga, aktivna supstanca eprinomektin se može preneti u majčino mleko. Trudnice/dojilje i žene u reproduktivnom dobu treba da izbegavaju rukovanje ovim lekom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Goveda:

  Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Ovce i koze:

  Bezbednost eprinomektina tokom graviditeta kod ovaca i koza nije ispitana. Koristiti samo prema proceni koristi/rizika odgovornog veterinara za ove vrste


  Interakcije

  Pošto se eprinomektin snažno vezuje za proteine plazme, ovo treba uzeti u obzir ako se koristi u kombinaciji sa drugim molekulima koji imaju iste karakteristike.


  Predoziranje

  Goveda, ovce:

  Nakon supkutane primene 5 puta veće doze od preporučene, nisu primećene neželjene reakcije osim prolaznog otoka ( praćenog induracijom) na mestu aplikacije leka.


  Bezbednost proizvoda kod koza nije dokazana u studijama predoziranja.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Eprinomektin je veoma toksičan za faunu i vodene organizme, postojan je u zemljištu i može se akumulirati u sedimentima.

  Rizik za vodene ekosisteme i faunu može se smanjiti izbegavanjem previše česte i ponovljene upotrebe eprinomektina (i proizvoda iste anthelmintičke klase) kod goveda, ovaca i koza.


  image


  Rizik za vodene ekosisteme biće dodatno smanjen udaljavanjem lečenih goveda, ovaca i koza od vodotokova dve do pet nedelja nakon terapije.

  Kao i drugi makrociklični laktoni, eprinomektin ima potencijal da negativno utiče na neciljne organizme. Nakon terapije, izlučivanje potencijalno toksičnih nivoa eprinomektina može se desiti u periodu od nekoliko nedelja. Izmet koji sadrži eprinomektin koji lečene životinje izlučuju na pašnjak može smanjiti obilje organizama koji se hrane balegom, što može uticati na njenu razgradnju.

  Eprinomektin je veoma toksičan za faunu balege i na vodene organizme, postojan je u zemljištu i može se akumulirati u sedimentima.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

  Izuzetno je opasan za ribe i vodeni svet. Nemojte kontaminirati ribnjake, vodene tokove ili kanale veterinarskim lekom ili praznim kontejnerom.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.02.2023.


 15. OSTALI PODACI

.

Unutrašnje pakovanje: bočica od zatamnjene plastike zapremine 100 mL zatvorena čepom od fluorirane hlorbutil gume sive boje i aluminijumskom kapicom sa flip off poklopcem.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QP54AA04

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00100-22-001 od 10.02.2023. godine


image