Početna stranica Početna stranica

Intracox Oral
toltrazuril



UPUTSTVO ZA LEK


Intracox Oral, oralni rastvor , 25 mg/mL, 1 x 1000 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: 1. Interchemie werken "De Adelaar" B.V

2. Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

Adresa: 1 Metaalweg 8, Venray, Holandija

2. Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia


Podnosilac zahteva: VOJVODINA LEK DOO

Adresa: Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija



image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VOJVODINA LEK DOO;

  Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Interchemie werken "De Adelaar" B.V; Metaalweg 8, Venray, Holandija

  Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS; Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia


 2. IME LEKA Intracox Oral

  25 mg/mL oralni rastvor

  za piliće i ćurke toltrazuril


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL oralnog rastvora za sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Toltrazuril 25mg


  Pomoćne supstance:

  Trietanolamin, makrogol-300.


  Bistar, bezbojan do žuto obojen rastvor.


 4. INDIKACIJE


  Pilići:

  Lečenje kokcidioze uzrokovane sojevima Eimeria acervulina, E. brunetti, E. maxima, E. mivati, E. necatrix, E. tenella.

  Ćurke:

  Lečenje kokcidioze uzrokovane sojevima E. adenoides, E. meleagrimitis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama preosetljivim na aktivnu supstancu ili na neki ekscipijens. Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema poznatih.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići i ćurke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Preporučena doza je 7 mg toltrazurila po 1 kg t.m. dnevno, tokom 2 uzastopna dana, što odgovara 28 mL Intracox Oral na 100 kg t.m. dnevno, tokom dva uzastopna dana (vodu za piće treba davati 8 sati dnevno).


  Da bi se obezbedilo pravilno doziranje, potrebno je što tačnije izračunati ukupnu težinu životinja koje se tretiraju, kao i dnevnu konzumaciju vode.

  Terapija u trajanju od dva dana je dovoljna za lečenje kliničke ili kontrolu subkliničke kokcidioze tokom davanja jonofora.

  Tretman je najefikasniji u ranoj fazi infekcije, pa je korisna rana dijagnoza. Tretman treba započeti već pri prvim znacima bolesti.



  Ukupna telesna masa životinja


  Doza

  10 kg

  2,8 mL

  50 kg

  14 mL

  100 kg

  28 mL

  250 kg

  70 mL

  500 kg

  140 mL

  1000 kg

  280 mL

  5000 kg

  1400 mL

  10000 kg

  2800 mL


  Način primene:

  Intracox Oral se primenjuje dodavanjem u vodu za piće.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Preparat se primenjuje razblažen u vodi za piće laganim mešanjem. Dnevno pripremati svež rastvor leka.

  U nedostatku studija inkompatibilnosti, lek u vodi za piće ne treba mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


 10. KARENCA


  Pilići:

  Meso i jestiva tkiva: 16 dana.


  Ćurke:

  Meso i jestiva tkiva: 16 dana.


  Lek se ne koristi kod nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: 3 meseca.

  Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće za životinje: 24 časa.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Istovremena upotreba sa antibioticima može dovesti do smanjenog unosa vode kod ćuraka.

  Kao i kod drugih antikokcidijalnih lekova, produžena primena može dovesti do razvoja rezistentnih sojeva.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Rastvor vode za piće koji sadrži manje od 1 mL Intracox Oral rastvora, može doći do stvaranja taloga.

  Dnevno pripremati svež rastvor leka.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Intracox Oral je alkalni rastvor. Preporučuje se nošenje gumenih rukavica pri rukovanju koncentrovanim lekom.

  Posle eventualnog kontakta sa rastvorom odmah isprati kožu i oči. Ne jesti ne piti i ne pušiti pri rukovanju lekom.


  image


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja


  Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  Istovremena upotreba sa antibioticima može dovesti do smanjenog unosa vode kod ćuraka.


  Predoziranje

  Ako se preporučena doza prekorači, može doći do smanjenja unosa vode.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Postoji teorijski rizik za štetan uticaj na životnu sredinu. Metabolit toltrazuril, toltrazuril sulfon, spada u perzistentne (poluvreme > 1 godine) i mobilne supstance i toksičan je za biljke. Zbog spore degradacije, ponavljano đubrenje zemljišta stajnjakom dobijenim od tretiranih životinja može dovesti do njegove akumulacije u zemljištu i toksičnog delovanja na biljke, a ne može se isključiti ni mogućnost dospevanja u podzemne vode.

  Rizik po životnu sredinu smatra se prihvatljivim kada se lek koristi u skladu sa preporukom proizvođača za indikacije, doziranje i dužinu trajanja tretmana.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  13.10.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Boca od 1 L, bele boje od polietilena visoke gustine (HDPE) sa HDPE/PP čepom bele boje i sigurnosnim diskom od aluminijumske folije.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AJ01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00009-22-002 od 13.10.2022.



image