Početna stranica Početna stranica

Panacur granule
fenbendazolUPUTSTVO ZA LEKPanacur granule, granule, 222 mg/g, 10 x 10 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet GesmbH


Adresa: Siemenstrasse 107, Beč, Austrija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet GesmbH,

  Siemenstrasse 107, Beč, Austrija


 2. IME LEKA


  Panacur granule 222 mg/g granule

  za konje, goveda, pse i mačke fenbendazol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g granula sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Fenbendazol 222 mg


  Pomoćne supstance:

  Laktoza, monohidrat; kukuruzni skrob; povidon K25.


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje životinja inficiranih larvama nematoda gastrointestinalnog i respiratornog sistema goveda i konja. Ima ovocidno dejstvo na jaja nematoda. Deluje i protiv nekih cestoda.


  Konji:

  Velike i male strongilide, oksiuride i strongiloides vrste.


  Goveda:

  Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Bunostomum spp., Trichuris spp., Strongiloides spp., Oesophagostomum spp., Capillaria spp., Dictiocaulus spp., Moniezia spp.


  Psi:

  Toxocara canis, Toxocara leonina, Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala, Trichuris vulpis, Taenia spp., Oslerus osleri i Giardia spp.


  image


  Mačke:

  Toxocara mysta (zreli oblici), Ancylostoma tubaeforme (zreli i nezreli oblici), Taenia spp. (zreli oblici), Aleurostrongylus abstrusus.


  Štenad:

  Toxocara spp., Trichuris spp., Ancylostoma spp. i Giardia spp.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se istovremeno sa bromsalanima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Retko se može javiti prolazna leukopenija, a kod pasa i mačaka i povraćanje i dijareja.

  Ukoliko primetite ozbiljo, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Konji, goveda, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza:

  Terapijska doza za goveda i konje je 7.5 mg fenbendazola/ kg telesne mase, što odgovara količini od 5 g leka Panacur granule na 150 kg telesne mase.


  Dijareja prouzrokovana sa Strongyloides westeri ždrebadi na sisi tretirati dozom od 50 mg fenbendazola/kg telesne mase.


  Za tretiranje larvenih oblika nematoda hipobiotskim stadijumima u mukoznom sloju u zidu creva konja i goveda primenjuje se doza od 7.5 mg/kg telesne mase u toku 5 uzastopnih dana.


  Kod pasa i mačaka obično se primenjuje u dozi od 50 mg fenbendazola/kg telesne mase na dan u toku tri uzastopna dana ili jednokratno u dozi od 100 mg fenbendazola/kg telesne mase (kod odraslih pasa i mačaka).


  Način primene:

  Upotreba dodavanjem u hranu.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre izračunavanja doze potrebno je što je preciznije moguće odrediti telesnu masu životinje. Intenzivna primena ili zloupotreba antihelmintika može dovesti do razvoja rezistencije.


  Treba ga davati pomešanog sa hranom za životinje.


 10. KARENCA


  Goveda:

  Meso i jestiva tkiva: 12 dana Mleko: 6 dana.

  Meso tretiranih konja se ne koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od svetlosti i vlage.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

  • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

   Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni antihelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


   Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

   Treba ga davati pomešanog sa hranom za životinje.


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, udisanje prašine granula, a nakon primene treba oprati ruke.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Lek se može koristiti kod konja i goveda tokom trajanja graviditeta i laktacije.


   image


   Kod pasa i mačaka se štetnost primene, odnosno reproduktivna toksičnost (uključujući teratogenost), ne može u potpunosti isključiti. Lek treba koristiti samo po preporuci veterinara nakon stručne procene odnosa koristi i rizika.

   Ne koristi se kod mačaka u prvoj trećini graviditeta.


   Interakcije

   Ne daje se istovremeno sa bromsalanima.


   Predoziranje

   S obzirom na osobine leka, nisu potrebne posebne mere opreza.


   Inkompatibilnost

   Nije poznata.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.09.2021.


 15. OSTALI PODACI


  • Pakovanje

   Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa deset tripleks kesica od 10 g.

   Unutrašnje pakovanje: tripleks kesa- dvoslojna aluminijum- celuloza/polietilen (u kontaktu sa proizvodom).


  • ATCvet kod: QP52AC13

  • Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

  • Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00022-21-002 od 15.09.2021. godine


image