Početna stranica Početna stranica

Rodotium 10% premiks
tiamulinUPUTSTVO ZA LEK


image

Rodotium 10% premiks, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1 x 1 kg

image

Rodotium 10% premiks, premiks za mediciniranu hranu, 100 mg/g, 1 x 5 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BIOVET JSC

Adresa: Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska

Podnosilac zahteva: FARMANIMA D.O.O.

Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  FARMANIMA D.O.O.,

  Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  BIOVET JSC,

  Petar Rakov Street 39, Peštera, Bugarska


 2. IME LEKA


  Rodotium 10% premiks

  100 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje

  tiamulin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tiamulin-hidrogenfumarat 100 mg


  Pomoćne supstance: skrob, preželatinizirani; brašno, pšenično.


 4. INDIKACIJE


  Lek je namenjen za terapiju enzootske pneumonije (Mycoplasma hyopneumoniae), pleuropneumonije (Actinobacillus pleuropneumoniae), dizenterije (krvavog proliva) koju prouzrokuje Brachyspira hyodysenteriae, proliferativne enteropatije (ileitisa) koju prouzrokuje Lawsonia intracellularis i spirohetoze kolona (Brachyspira pilosicoli) kod svinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Rodotium 10% premiks sadrži tiamulin koji je inkompatibilan sa jonofornim antibioticima (monenzin, salinomicin i narazin). Lek ne koristi se istovremeno, kao ni 7 dana pre ili posle primene preparata koji sadrže jonofore, jer to može uzrokovati značajnu supresiju rasta ili čak uginuća.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.  image


  Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


  Indikacije

  Doziranje

  (mg tiamulin-hidrogen fumarata/kg telesne mase)

  Doziranje

  (kg Rodotium 10% premiksa po 1 t hrane)

  Dužina terapije

  (u danima)

  Enzootska pneumonija

  10

  2,0

  10

  Pleuropneumonija

  10

  2,0

  10

  Dizenterija

  5-6

  1,0-1,2

  3-5

  Ileitis

  5-7,5

  1,0-1,5

  14

  Spirohetoza kolona

  5

  1,0

  7-10

 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE Upotreba dodavanjem u hranu. Doziranje:


  Unos medicinirane hrane zavisi od kliničkog stanja životinje. Da bi se obezbedilo što preciznije doziranje leka, koncentraciju tiamulin-hidrogen fumarata u mediciniranoj hrani treba podesiti korišćenjem sledeće formule:


  propisana doza tiamulina (mg/kg) x prosečna telesna masa (kg) kg premiksa / t hrane =


  prosečan dnevni unos hrane (kg) x 100 (mg/g)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se postiglo ravnomerno umešavanje leka u hranu, preporučuje se da se izmerena količina leka (preračunato na osnovu propisane doze) postepeno umešava u hranu po sledećem redosledu: najpre u količini do 10 kg hrane, zatim do 100 kg hrane, i do 1000 kg hrane.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 5 dana


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

  Uslovi čuvanja medicinirane hrane: čuvati na temperaturi do 25 °C, zaštićeno od direktnog delovanja sunčeve svetlosti.


  Rok upotrebe gotovog proizvoda: 2 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja pakovanja: 3 meseca.

  Rok upotrebe posle zamešavanja u hranu: 3 meseca.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U slučaju akutnih ili teških stanja u kojima je unos hrane smanjen tako da nije moguća adekvatna primena leka oralnim putem, životinje treba tretirati odgovarajućim lekom koji se može primeniti parenteralno.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Uvek kada je to moguće, terapiju treba davati na osnovu ispitivanja osetljivosti izolovanih uzročnika. Kada to nije moguće, primena leka treba da se zasniva na lokalnim (regionalnim, na nivou farme) podacima o osetljivosti ciljanih bakterija.

  Pogledati poglavlje Interakcije.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje rukuju lekom i mediciniranom hranom treba da izbegavaju njihov direktan kontakt sa očima, kožom i sluznicama.

  Pri rukovanju lekom i mediciniranom hranom potrebno je nositi zaštitnu opremu, pre svega nepropusne rukavice i masku.

  Pri radu ne jesti, ne piti i ne pušiti.

  U slučaju kontakta leka sa očima, kožom i sluznicama treba ih odmah isprati većom količinom vode. Nakon rukovanja lekom i mediciniranom hranom, ruke treba dobro oprati vodom i sapunom.

  Osobe osetljive na tiamulin treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.

  U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenih reakcija, neophodno je odmah se javiti lekaru i pokazati mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost primene ovog leka tokom graviditeta i laktacije nije utvrđena. Ne preporučuje se primena leka tokom graviditeta i laktacije.


  image


  Interakcije

  Istovremena primena tiamulina sa jonofornim antibioticima (monensin, salinomicin, narasin) može uzrokovati intoksikaciju kod tretiranih životinja, usled povećane aktivacije enzima koji učestvuju u metabolizmu lekova i povećanja količine citohroma P450, što rezultira ubrzanjem, intenziviranjem i delimičnim izmenama procesa biotransformacije obe supstance što dovodi do akumulacije toksičnih produkata metabolizma.

  Životinjama ne treba davati proizvode koji sadrže monensin, salinomicin ili narasin istovremeno, niti u periodu od najmanje 7 dana pre ili posle primene tiamulina jer to može dovesti do značajne supresije rasta, ataksije, paralize ili uginuća.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Primena leka Rodotium 10% premiks za mediciniranu hranu u dozama 3-5 puta većim od preporučenih ne dovodi do pojave neželjenih reakcija i znakova intoksikacije.

  U slučaju pojave simptoma intoksikacije treba ukloniti mediciniranu hranu, zameniti je svežom nemediciniranom hranom i primeniti potpornu, simptomatsku terapiju.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisani način, lek nema štetan uticaj na životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.03.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Pakovanje od 1 kg: tripleks kesa (polietilen/aluminijum/polipropilenski sloj).

Pakovanje od 5 kg: kesa od polietilena u spoljašnjem pakovanju (troslojna kesa od papira sa središnjim slojem od polietilena).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01XQ01

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 1x1kg: 323-01-00419-20-001 od 18.03.2021.

Pakovanje 1x5kg: 323-01-00420-20-001 od 18.03.2021.


image


image