Početna stranica Početna stranica

Kaodiar-S
neomicin, kaolin, pektinUPUTSTVO ZA LEK


image

Kaodiar-S, oralna suspenzija, 50 mL/mL + 200 mg/mL + 6 mg/mL, 1 x 50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac


Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO


Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija


 2. IME LEKA Kaodiar-S

  neomicin+kaolin+pektin

  50mg/mL + 200 mg/mL + 6 mg/mL oralna suspenzija

  Za prasad, jagnjad, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml suspenzije sadrži:

  Aktivna supstanca:

  neomicin-sulfat 50.00 mg

  kaolin 200.00 mg

  pektin 6.00 mg


  Pomoćne supstance:


  Kalijum-metabisulfit, metilparaben, prečišćena voda do 1 ml.


 4. INDIKACIJE


  Gastroenteritis prasadi, jagnjadi i malih životinja (pasa i mačaka), prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na neomicin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kaodiar-S se ne primenjuje kod životinja sa oštećenjem funkcije bubrega, kao i kod onih jedinki, koje su preosetljive na neomicin i druge aminoglikozide.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kada se lek primenjivao u terapijskim dozama i prema uputstvu, nisu zapažena neželjena dejstva.


  image


  Moguća je pojava alergije kod osetljivih vrsta (mačaka i pasa), dijareje i poremećaja funkcije bubrega.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Prasad, jagnjad, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  U cilju lečenja gastroenteritisa prasadi, jagnjadi i malih životinja (pasa i mačaka), preparat se daje peroralno (p.o.) u dozi od 1ml na 2 kg telesne mase, što je ekvivalentno (25mg + 100 mg + 3mg) po 1 kilogramu telese mase leka dnevno.

  Dnevna doza se može podeliti na dva dela, kada se prva polovina daje ujutro, druga uveče. Terapija traje od 3 do 5 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Životinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće u toku lečenja, da bi se izbegao mogući poremećaj funkcije bubrega.

  Duža kontinuirana primena preparata može prouzrokovati pogoršanje dijareje zbog preteranog razmnožavanja na neomicin neosetljivih mikroorganizama gastrointestinalnog trakta. Peroralna primena neomicina može da prouzrokuje smanjenje aktivnosti laktaze i potencijalno toksične efekte.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 10 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage. Posle otvaranje kontejnera, čuvati na temperaturi do 25oC.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod malih životinja (psi i mačke), kao i kod mladih, moguća je pojava alergijske reakcije i oštećenja funkcije bubrega i sluha.

  Ukoliko se pojavi alergijska rejakcija primenu leka obustaviti.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Životinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće u toku lečenja, da bi se izbegao mogući poremećaj funkcije bubrega.

  Duža kontinuirana primena preparata može prouzrokovati pogoršanje dijareje zbog preteranog razmnožavanja na neomicin neosetljivih mikroorganizama gastrointestinalnog trakta. Peroralna primena neomicina može da prouzrokuje smanjenje aktivnosti laktaze i potencijalno toksične efekte.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se može upotrebljavati tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Istovremena primena neomicina sa penicilinom V dovodi do malapsorpcije penicilina. U prisustvu neomicina smanjuje se resorpcija digitalisa i vitamina K iz digestivnog trakta. Istovremena primena neomicina sa drugim nefrotoksičnim lekovima može dovesti do pojačanog nefrotoksičnog dejstva neomicina.

  Ovaj preparat se ne primenjuje istovremeno sa drugim aminoglikozidnim antibioticima (streptomicin, dihidrostreptomicin, gentamicin, kanamicin, amikacin) zbog povećane mogućnosti da se ošteti funkcija bubrega i da nastane neuromišićna paraliza, naročito kod mladih životinja.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na aminoglukozidne antibiotike ne bi trebalo da rukuju ovim lekom.

  Ukoliko se pojave alergijske reakcije treba odmah potražiti pomoć lekara, dok se životinjama (u zavisnosti od izraženosti simptoma) mora aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glikokortikoidi.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.04.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od tamnog stakla zapremine 50 mL, sa bakelitnim zatvaračem, špricem od plastike (5ml) i nastavkom za špric u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA07AA51

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00450-17-001 od 11.04.2018.


image