Početna stranica Početna stranica

Hemutin CTC
tiamulin, hlortetraciklin


UPUTSTVO ZA LEK


image

image

image

image

Hemutin CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 100 g Hemutin CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 1 kg Hemutin CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 5 kg Hemutin CTC, premiks za mediciniranu hranu, 1 x 25 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO;

  Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO;

  Beogradski put 123, Subotica, Republika Srbija


 2. IME LEKA Hemutin CTC

  33.3 mg/g + 100 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje

  tiamulin, hlortetraciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tiamulin-hidrogenfumarat 33.3 mg

  Hlortetraciklin (u obliku hidrohlorida) 100 mg


  Pomoćne supstance:

  Sojino brašno; kukuruzni skrob; parafin tečni; polivinilpirolidon; laktoza monohidrat Žutosmeđi prašak ujednačenog izgleda bez mehaničkih onečišćenja, mirisa na sojino brašno.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i hlortetraciklin, kao što su:

  • Infekcije respiratornog sistema: enzootska pneumonija (Mycoplasma pneumoniae) i druge bolesti uzrokovane mikoplazmama, pleuropneumonija (Actinobacillus pleuropneumoniae), atrofični rinitis (Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida) i sekundarne bakterijske pneumonije.

  • Infekcije gastrointestinalnog sistema: dizenterija (Brachyspira (Serpulina) hyodisenteriae sa Campylobacter (Vibrio) coli, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Clostridium perfrigens), kolibaciloza, nekrotični enteritis (Clostridium perfrigens tip C) udružen sa Salmonella cholerae suis, sekundarne bakterijske infekcije posle transmisionog gastroenteritisa (TGE)   image


  • Infekcije urogenitalnog sistema: cistitis, nefritis, metritis, MMA sindrom krmača.

 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se jedinkama preosetljivim na tetracikline.

  Ne daje se jedinkama sa oboljenjima jetre i insuficijencijom bubrega.

  Ne daje se istovremeno sa monenzinom, narazinom i salinomicinom, kao ni 7 dana pre i posle upotrebe ovih lekova.

  Ne daje se svinjama u toku ranog graviditeta - prve 4 nedelje po pripustu, kao ni priplodnim nerastovima.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima je moguća pojava eritema, pruritusa i drugih znakova preosetljivosti, kao i pojava dijareje i povraćanja. U ovim slučajevima treba prekinuti tretman. Kod mladih životinja hlortetraciklin može izazvati prebojavanje zuba.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Hemutin CTC se daje umešan u hranu, tokom 7 do 10 dana. Prasad do 8 nedelja starosti:

  • 2 kg premiksa (odgovara količini 66.6 g tiamulin-hidrogenfumarata i 200 g hlortetraciklina) na 1 tonu hrane, odnosno 200 g premiksa na 100 kg hrane.

   Prasad starija od 8 nedelja:

  • 3 kg premiksa (odgovara 99.9 g tiamulin-hidrogenfumarata i 300 g hlortetraciklina) na 1 tonu hrane, odnosno 300 g premiksa na 100 kg hrane.


   Kod teških infekcija koje duže traju: Prasad do 8 nedelja starosti:

  • 3 kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 300 g na 100 kg hrane. Prasad starija od 8 nedelja:

  • 4.5 kg premiksa na 1 tonu hrane, odnosno 450 g na 100 kg hrane.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA  image


  Prilikom mešanja sa hranom, voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u hranu.

  Kada se lek daje u hrani, treba ga pripremati tako da se Hemutin CTC meša prvo sa manjom, pa potom sa sve većom količinom hrane.

  Mediciniranu hranu treba pripremiti u količini koju životinja može da pojede u toku dana.


 10. KARENCA


  Meso tretiranih svinja ne sme se koristiti tokom lečenja, kao i 10 dana od poslednje primene leka.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja pakovanja: 28 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu za životinje: 56 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završetka pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na tiamulin ili hlortetraciklin treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili Uputstvo za lek.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Ne daje se krmačama i nazimicama tokom ranog graviditeta - prve 4 nedelje po pripustu.


  Interakcije

  Tiamulin je inkompatibilan sa monenzinom, narazinom i salinomicinom, pa se ne daje istovremeno, kao ni 7 dana pre i posle upotrebe ovih lekova.


  Predoziranje  image


  Uzimajući u obzir osobine leka, ne očekuje se da u praksi može doći do predoziranja. Samo jako velike doze (oko 20 puta veće od preporučene) kod svinja dovode do pojave blagih znakova intoksikacije kao što su hipersalivacija, povraćanje i hiperpnoja.

  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  S obzirom na metabolizam tiamulina i hlortetraciklina kod ciljnih vrsta i njihovo izlučivanje u obliku neaktivnih metabolita, toksičnost za mikroorganizme u zemlji je malo verovatna. Tiamulin i hlortetraciklin ne deluju na artropode i vodene organizme.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 22.08.2022.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

1 x 100 g

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: kesica od tripleks folije (PET/Al/PE). 1 x 1 kg

Unutrašne pakovanje: dvoslojna polietilenska kesa. Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija.

1 x 5 kg

Unutrašnje pakovanje: dvoslojna polietilenska kesa.

Spoljašnje pakovanje: polipropilenski kontejner sa polipropilenskim poklopcem bele boje. 1 x 25 kg

Unutrašne pakovanje: dvoslojna polietilenska kesa. Spoljašnje pakovanje: dvoslojna papirna, natron kesa.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01RA90

Broj i datum izdavanja dozvole:

1x100g: 323-01-00429-21-001 od 22.08.2022.

1x1kg: 323-01-00430-21-001 od 22.08.2022.

1x5kg: 323-01-00431-21-001 od 22.08.2022.

1x25kg: 323-01-00432-21-001 od 22.08.2022.


image