Početna stranica Početna stranica

Depherelin Gonavet Veyx
gonadorelin (6-D-Phe)


UPUTSTVO ZA LEK


Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1x10 mL Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1x20 mL Depherelin Gonavet Veyx, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1x50 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Veyx - Pharma GmbH

Adresa: Söhreweg 6 34639 Schwarzenborn, Nemačka

Podnosilac zahteva: SI Poljovet d.o.o.

Adresa: Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  SI Poljovet d.o.o., Bulevar Kralja Aleksandra 159, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veyx - Pharma GmbH Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, Nemačka


 2. IME LEKA


  Depherelin Gonavet Veyx 50 mikrograma/mL rastvor za injekciju

  za goveda (junice, krave), svinje (krmače) i konje (kobile) gonadorelin [6-D-Phe]


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca: Aktivna supstanca:

  Gonadorelin[6-D-Phe] 50 mcg

  (u obliku gonadorelin [6-D-Phe]acetata 52,4 mcg)


  Pomoćne supstance:

  Hlorkrezol 1.0 mg

  Ostale pomoćne supstance: natrijum-hidroksid 10%; sirćetna kiselina, glacijalna; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Kontrola i stimulacija reprodukcije kod goveda i svinja. Lečenje poremećaja funkcije jajnika ili genitalnih organa kod goveda i konja.

  Goveda (junice, krave):

  • Indukcija ovulacije u slučaju zakasnele ovulacije prouzrokovane smanjenjem količine LH.

  • Indukcija/sinhronizacija ovulacije kao deo procesa kontrolisanog osemenjavanja

  • Stimulacija jajnika tokom puerperijuma počevši od 12. dana nakon porođaja

  • Ovarijalne ciste ( usled deficita LH) Svinje (krmače):

  • Indukcija/sinhronizacija ovulacije kao deo procesa kontrolisanog osemenjavanja i sinhronizovano prašenje

   Konji (kobile):


   image


  • Deficit LH centralnog porekla koji dovodi do poremećaja reproduktivnog ciklusa ( anestrus, izostanak ciklusa)


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek ne aplikovati 12. dana nakon porođaja kravama sa tercijarnim folikulima na kraju ovulacionog ciklusa. Takođe, lek ne aplikovati u slučaju infektivnog oboljenja ili drugih opštih poremećaja zdravstvenog stanja životinja.

  Ne upotrebljavati ovaj lek u slučaju poznate preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na neku od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


Poremećaji estralnog ciklusa.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


7.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


Goveda (junice, krave), svinje (krmače) i konji (kobile).


8.


DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

Za intamuskularnu i subkutanu primenu.

Depherelin Gonavet Veyx se uglavnom aplikuje jednokratno.

Doziranje leka Depherelin Gonavet Veyx u ml/životinji:

Goveda (junice, krave):

- Indukcija ovulacije u slučaju zakasnele ovulacije prouzrokovane smanjenjem količine LH


2,0 mL i.m.

 • Indukcija/sinhronizacija ovulacije kao deo procesa kontrolisanog osemenjavanja

 • Stimulacija jajnika tokom puerperijuma počevši od 12. dana nakon porođaja

 • Ovarijalne ciste ( usled deficita LH)

1,0 mL i.m.

1,0 mL i.m.

2,0 mL i.m.


Svinje (krmače):

- Indukcija/sinhronizacija ovulacije kao deo procesa kontrolisanog osemenjavanja i sinhronizovano prašenje

Zrele krmače 0,5-1,0 mL i.m. ili s.c.

Nazimice 1,0-1,5 mL i.m. ili s.c.


image


Konji ( kobile):

- Deficit LH centralnog porekla koji dovodi do poremećaja reproduktivnog ciklusa ( anestrus, izostanak ciklusa) 2,0 mL i.m.


9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Gumeni zapušač na boci se može bezbedno koristiti 25 puta. Kako bi se izbeglo oštećenje zapušača, automatski špric ili igla mogu se koristiti na bocama od 20 i 50 ml.


10.

KARENCA

Meso i iznutrice goveda, svinja i konja: Mleko krava i kobila:

0 dana

0 dana


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 2-8 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Posle prvog otvaranja: čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.


 2. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kako bi se povećao procenat koncepcije kod krava bi trebalo da bude utvrđen ovarijalni status, kao i aktivnost jajnika. Optimalni rezultati se postižu kod zdravih krava sa urednom ovarijalnom funkcijom.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Lek treba pažljivo aplikovati kako ne bi došlo do slučajnog samoubrizgavanja. U slučaju da dođe do samoubrizgavanja, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati uputstvo za lek. U slučaju kontakta leka sa kožom ili očima, isprati sa vodom. Trudnice ne bi trebalo da rukuju ovim preparatom. Ljudi sa preosetljivošću na GnRH ne bi trebalo da rukuju ovim preparatom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ukoliko se slučajno aplikuje, nema negativnog dejstva na tok graviditeta kao i na razvoj ploda. Gonavet Veyx treba davati krmačama nakon zalučenja.

  Davanje kravama i kobilama u laktaciji, treba da bude usklađeno sa uputstvom za lek.


  Interakcije


  image


  Primećen je sinergistički efekat u slučaju kombinovane aplikacije i FSH, posebno kod životinja sa poremećajima puerperijuma. Istovremena aplikacija humanog ili konjskog horionog gonadotropina može dovesti do hiperfunkcije jajnika.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata. Ne mešati lek sa drugim u istom špricu.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima. Lek ne treba odbaciti putem otpadnih voda i drugog otpada.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.09.2019.


 5. OSTALI PODACI


Pakovanje: Bočica od bezbojnog stakla (tip I), zapremine 10mL, 20mL, ili 50mL, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH01CA01

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 10 mL: 323-01-00395-18-001 od 25.09.2019.

1 x 20 mL: 323-01-00396-18-001 od 25.09.2019.

1 x 20 mL: 323-01-00399-18-001 od 25.09.2019.image