Početna stranica Početna stranica

Livacox Q
vakcina koja sadrži žive kokcidije (Eimeria gen.)UPUTSTVO ZA LEKLivacox Q, suspenzija za oralnu suspenziju,10x1000 doza (10x10mL) Livacox Q, suspenzija za oralnu suspenziju,10x5000 doza (10x50mL)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Biopharm, Research Institute of Pharmacy and Veterinary Drugs, A.S.


Adresa: Jilove u Prahy, Pohori-Chotoun 90, Češka


Podnosilac zahteva: Beoveterina DOO

Adresa: Igmanska br. 4, Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Beoveterina DOO, Igmanska br. 4, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Biopharm, Research Institute of Pharmacy and Veterinary Drugs, A.S., Jilove u Prahy, Pohori- Chotoun 90, Češka


 2. IME LEKA LIVACOX Q

  vakcina koja sadrži žive kokcidije (Eimeria spp.) suspenzija za oralnu suspenziju

  za roditeljske piliće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza (0,01 mL) vakcine sadrži:


  Aktivne supstance:

  Eimeria acervulina 300-500 sporuliranih oocista

  Eimeria maxima 300-500 sporuliranih oocista

  Eimeria tenella 300-500 sporuliranih oocista

  Eimeria necatrix 80-120 sporuliranih oocista


  Konzervans: Hloramin B


  Ostale pomoćne supstance: prečišćena voda


 4. INDIKACIJE


  Prevencija kokcidioze prouzrokovane kokcidijama vrsta Eimeria acervulina, Eimeria maxima, Eimeria tenella i Eimeria necatrix kod roditeljskih pilića.

  Doživotni imunitet protiv pomenutih vrsta kokcidija se razvija 10-14 dana posle jednokratne primene vakcine.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Kontraindikovano je korišćenje antikokcidijalnih lekova tokom čitavog perioda uzgoja vakcinisanih ptica.

  Kontraindikovano je davanje hrane koja sadrži supstance sa antikokcidijalnim delovanjem najmanje 2 dana pre i 14 dana nakon vakcinacije.

  Ne davati sulfonamide najmanje 2 dana pre i 14 dana nakon vakcinacije.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Privremeno slabija konverzija hrane kod pilića se može uočiti 1-2 nedelje nakon vakcinacije.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Roditeljski pilići, u uzrastu od 1-10 dana.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u vodu za piće.

  Pilići se vakcinišu u uzrastu od 1-10 dana, jednokratnom primenom jedne doze vakcine.

  Preporučuje se da se vakcinacija sprovode u što ranijem uzrastu, kako bi se smanjila mogućnost infekcije terenskim sojem kokcidije.

  Preporučeni uzrast pilića za vakcinaciju je 2-5 dana. Ako se vakcina primenjuje kod pilića starijih od 5 dana, neophodno je pažljivo pratiti da nije došlo do pojave patogenog soja kokcidije na farmi, koji može izazvati infekciju i uticati na efikasnost vakcinacije.

  Pre primene vakcine pilićima treba uskratiti vodu za piće najmanje 2-3 sata, kako bi se osiguralo da će popiti vodu sa vakcinom.

  Pre upotrebe vakcinu dobro promućkati.

  Vakcina se resuspenduje u onoj količini hladne i čiste vode koju će ptice da popiju u roku od 2 sata. Konzumacija vode zavisi od broja pilića koji se vakcinišu, njihovog uzrasta, rase, temperature u objektu i drugih faktora. Za optimalno određivanje potrebne količine vode za piće koristi se sledeća formula:

  1 L vode na svakih 1000 pilića za svaki dan života, odnosno:

  broj pilića (u hiljadama) x starost pilića u danima = količina vode u litrima.

  Tako, na primer, za vakcinaciju 1000 pilića u uzrastu od 5 dana treba resuspendovati 10 mL vakcine (1 mL vakcine = 100 doza) u 5 litara vode (1x5), odnosno za vakcinaciju 5000 pilića u uzrastu od 7 dana, treba resuspendovati 50 mL vakcine u 35 L vode (5x7=35L); za vakcinaciju 10000 pilića u uzrastu od 4 dana resuspenduje se 100 mL vakcine u 40 L vode (10x4=40 L) koja će biti popijena u roku od 2 sata.

  Preporučuje se postepeno resuspendovanje vakcine u odnosu 1:100; npr. za 10000 pilića potrebno je 100 mL vakcine koja se najpre resuspenduje u 400 mL vode, a zatim u finalnom volumenu vode od 40 L.

  Pilići treba da popiju svu vodu sa resuspendovanom vakcinom u roku od 2 sata. Nakon toga, napajanje se nastavlja pijaćom vodom.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Vakcinu čuvati i transportovati na temperaturi 2- 8°С, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: u originalnom pakovanju 9 meseci.

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: iskoristiti odmah.

  Rok upotrebe posle dodavanja u vodu za piće/resuspendovanja u vodi za piće: iskoristiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcina nije efikasna protiv kokcidija kod drugih vrsta životinja.

  Slučajna ingestija leka od strane drugih vrsta životinja ne predstavlja rizik.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisanim pilićima se tokom čitavog perioda uzgoja ne sme davati hrana u koju su umešane supstance sa antikokcidijalnim delovanjem. Sulfonamidi se ne smeju davati najmanje 2 dana pre i 14 dana posle primene leka.

  Ukoliko se uginule ptice šalju u dijagnostičku laboratoriju ili na patohistološki pregled, potrebno je napomenuti da su bile vakcinisane protiv kokcidioze, kako se prisustvo oocista ne bi protumačilo kao kokcidioza. Pilići stari 13 i više dana, u zavisnosti od uslova uzgoja, mogu uginuti od nekrotičnog enteritisa koji se može pogrešno dijagnostikovati kao kokcidioza.

  Vakcinišu se samo zdravi pilići držani u dobrim zoohigijenskim uslovima. Potrebno je obezbediti dovoljan broj pojilica kako bi svi pilići dobili potrebnu dozu vakcine. Pilići moraju biti dovoljno žedni kako bi popili vodu sa vakcinom u roku 2 sata.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Tokom rada sa vakcinom ne sme se jesti, piti i pušiti. Preporuka je da se pri rukovanju vakcinom koriste rukavice. Vakcina sadrži hloramin B koji kod osetljivih osoba može da izazove iritaciju kože ili respiratornih organa.


  image


  Upotreba tokom nošenja jaja

  Vakcina se ne primenjuje u periodu nošenja jaja.


  Interakcije

  Nisu zabeležene druge interakcije osim onih navedenih u poglavlju Kontraindikacije.

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.

  Odluka o primeni ove vakcine pre i posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Pogledati poglavlje Kontraindikacije.


  Predoziranje

  Predoziranje (primena 10 puta veće doze) nije prouzrokovala druge neželjene reakcije osim onih napisanih u poglavlju Neželjena dejstva.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  30.09.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Plastična bočica (HDPE) sa čepom na navoj (PE) zapremine 25 mL sa 1000 doza (10mL) vakcine Plastična bočica (HDPE) sa čepom na navoj (PE) zapremine 70 mL sa 5000 doza (50mL) vakcine Sekundarno pakovanje: kutija sa 10x1000 doza i kutija sa 10x5000 doza


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI01AN01


Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 10 x1000 doza (10x10 mL): 323-01-00275-18-001 od 25.02.2019.

Pakovanje 10 x5000 doza (10x50 mL): 323-01-00276-18-001 od 25.02.2019.image