Početna stranica Početna stranica

Kiltix ogrlica
propoksur, flumetrin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Kiltix ogrlica za male pse

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 ogrlica težine 12,5 g (dužine 38 cm)

Kiltix ogrlica za velike pse

ogrlica; 10 % + 2.25 %; 1 ogrlica težine 45 g (dužine 70 cm) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH Adresa: Projensdorfer str. 324, 24106 Kiel, Nemačka

Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o., Srbija


Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH, Projensdorfer str. 324, 24106 Kiel, Nemačka


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Beograd


 1. IME LEKA


  Kiltix ogrlica za male pse, ogrlica težine 12,5 g (dužine 38 cm) Kiltix ogrlica za velike pse, ogrlica težine 45 g (dužine 70 cm) 10 % + 2.25 %

  ogrlica psi

  propoksur, flumetrin


  (za primenu na životinjama)


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivne supstance:

  Jednaogrlicaod12,5gtežine(dužina38 cm)sadrži:

  Propoksur

  (2-izopropoksifenil metilkarbamat) 1,25 g


  Flumetrin

  ((+/-)-α-Cijano-4-fluoro-3-fenoksibenzil-3-(β,4-dihlorostiril)-

  2,2-dimetilciklopropankarboksilat) 0,281 g


  Jednaogrlicaod45,0gtežine(dužina 70 cm)sadrži:

  Propoksur

  (2-izopropoksifenil metilkarbamat) 4,5 g


  Flumetrin

  ((+/-)-α-Cijano-4-fluoro-3-fenoksibenzil-3-(β,4-dihlorostiril)-

  2,2-dimetilciklopropankarboksilat) 1,013 g


  Pomoćnesupstance: dibutiladipat; propilenglikoldikaprilokaprat; epoksidno sojino ulje; stearinska kiselina; titan-dioksid (E 171); gvožđe(III)-oksid, žuti (E 172); polivinil-hlorid.


 3. INDIKACIJE


  Za suzbijanje krpelja (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) i buva (Ctenocephalides canis, C. felis) kod pasa i sprečavanje ponovne infestacije istim vrstama artropoda. Ogrlica ima ektocidnu efikasnost protiv krpelja i buva 7 meseci od postavljanja.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod pasa sa većim oštećenjem kože.

  Ne koristiti kod bolesnih pasa i pasa rekonvalescenata, kao i kod štenadi mlađih od 3 meseca.

  Ne treba korisiti u slučaju preosetljivosti na neku od aktivnih supstanci ili na bilo koji drugi sastojak leka.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Povremeno se u nekoliko prvih dana nakon nameštanja ogrlice, može se javiti blagi svrab. U slučaju da se javi preterana osetljivost na ogrlicu odmah je skinuti.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

  navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Malim psima se stavlja ogrlica težine 12,5 g (dužine 38 cm). Srednjim psima se stavlja jedna težine 30,2 g (dužine 53 cm). Velikim psima se stavlja ogrlica težine 45,0 g (dužine 70 cm). Ogrlica je namenjena isključivo za spoljašnju upotrebu.


  Skinuti zaštitnu vrećicu, odmotati je, ukloniti ostatak držača unutar ogrlice. Ogrlicu staviti psu oko vrata bez preteranog zatezanja (trebalo bi da bude moguće staviti dva prsta između ogrlice i vrata psa). Nakon toga, provući višak ogrlice kroz omče i iseći onaj deo ogrlice koji se nalazi dalje od 2 cm izvan omče. Redovno proveravati da li je ogrlica dobro nameštena. Pre kupanja psa, ogrlicu treba skinuti, a kada se dlaka osuši ponovo je namestiti oko vrata. Ogrlicu treba stalno nositi. Efikasna je bez obzira da li se životinja kreće ili odmara.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Napomena

  Buve se nastanjuju u ležaju ili okolini ljubimca (tepisi i prekrivači) i iste bi trebalo tretirati adekvatnim insekticidima i redovno usisavati. Ove mere opreza pomažu protiv infestacije okoline i sprečavaju nove infestacije psa.


 9. KARENCA


  Nije primenljivo.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Nema posebnih uslova čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Čuvati odvojeno od hrane i pića kao i od hrane za životinje, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 5 godina

  Rok upotrebe posle otvaranja: Ogrlicu treba primeniti odmah.


 11. POSEBNA UPOZORENJA


  Izbegavati preterani kontakt sa ogrlicom prilikom postavljanja. Nakon primene temeljno oprati ruke. Osobe osetljive na sastojke ogrlice bi trebalo da izbegavaju kontakt sa istom.


  Kod čestog kvašenja (kiša, plivanje, kupanje) efikasnost oglice se može umanjiti.


  Efikasnost i trajanje efikasnosti zavisi od dužine, gustine i stanja krzna, kao i od stepena infestacije. Ako je neophodno, zameniti ogrlicu ranije kad njena efikasnost oslabi.

  U pojedinim slučajevima, dok je ogrlica nameštena može se uočiti pojava krpelja. Krpelji se mogu zakačiti, ali uginu najdalje nakon tri dana, a da nisu sisali krv.

  Ukoliko se primete klinički znaci trovanja karbamatom i sintetskim piretroidom, životinju bi trebalo lečiti simptomatski otklanjajući dominantne simptome trovanja i intravenski primeniti antagonist muskarinskih holinergičkih efekata - atropin.

  Prilikom postavljanja treba izbegavati suvišan kontakt sa ogrlicom, a ruke oprati vodom i sapunom. Treba sprečiti kontakt male dece sa psom koji nosi ogrlicu.


  Ogrlica se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju (kartonska kutija)!


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Ogrlica je otrovna za pčele i ribe.

  Neupotrebljene ogrlice bi trebalo odneti na posebna predviđena mesta za otpadni materijal. Kada se odlaže sa običnim otpadnim materijalom, treba izbeći bilo kakvu pogrešnu upotrebu ovog prizvoda. Ogrlice se ne smeju bacati u kanalizaciju i u otvorene vodene površine.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  13.02.2012.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kiltix ogrlica za male pse: kutija sa 1 ogrlicom težine 12,5 g i dužine 38 cm Kiltix ogrlica za velike pse: kutija sa 1 ogrlicom težine 45,0 g i dužine 70 cm


Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AC55


Broj dozvole:

Kiltix ogrlica za male pse, ogrlica težine 12,5 g (dužine 38 cm)

323-01-0361-11-001 od 13.02.2012.


Kiltix ogrlica za velike pse, ogrlica težine 45,0 g (dužine 70 cm) 323-01-0362-11-001 od 13.02.2012.