Početna stranica Početna stranica

Tiamulin CTC - P
tiamulin, hlortetraciklin


UPUTSTVO ZA LEKTiamulin CTC– P, premiks za mediciniranu hranu, 33.3 mg/g+100 mg/g, 1 x 1000 g Tiamulin CTC– P, premiks za mediciniranu hranu, 33.3 mg/g+100 mg/g, 1 x 25 kg (za primenu na životinjama)


Proizvođač: AVE&VETMEDIC DOO


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: AVE&VETMEDIC DOO Beograd - Čukarica Adresa: Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  AVE&VETMEDIC DOO

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  AVE&VETMEDIC DOO .

  Petra Lekovića 6, 11000 Beograd, Republika Srbija


 2. IME LEKA Tiamulin CTC – P

  100 mg/g + 33.3 mg/g

  premiks za mediciniranu hranu za svinje

  hlortetraciklin, tiamulin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:

  Aktivne supstance

  Hlortetraciklin ( u obiku hidrohlorida) 100 mg Taimulin-hidrogenfumarat 33,3 mg


  Pomoćne supstance

  Parafin, tečni; sojino brašno.


  Prašak žute boje, sa malobrojnim tamnim česticama.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetiljivim na tiamulin i hlortetraciklin:

  • Respiratorne infekcije: ezootska bronhopneumonija, primarne i sekundarne bakterijske pneumonije, atrofični rinitis;

  • Gastrointestinalne infekcje: dizenterija ( Brachyspira hyodysenteriae, Vibrio coli, Fusobacerium necrophorum, Bacteriodes spp., Clostridium perfingens), kolibaciloza, nekrotični enteritis udružen sa Sal.cholerae suis, sekundarne bakterijske infekcije;

  • Urogenitalne infekcije: cistitis, nefritis, metritis, MMA sindrom krmača.


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama preosetljivim na tiamulin, hlortetraciklin i druge tetracikline. Ne daje se životinjama sa poremećenom funkcijom jetre i bubrega.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Mada veoma retko, moguća je pojava dermatitisa praćenog eritemom, pruritusom i drugim znacima preosetiljivosti. Posle duže primene leka u terapijskim dozama, može doći do pojave gastrointestinalnih poremećaja praćenih dijarejom i povraćanjem.

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Tiamulin CTC – P se daje umešan u hranu tokom 7 do 10 dana:

  • prasad do 8 nedelja starosti: 2 kg praška (ekvivalentno 66,6 g tiamulinhidrogenfumarata i 200 g hlortetraciklina) na jednu tonu hrane, odnosno 200g praška na 100kg hrane;

  • prasad starija od 8 nedelja: 3 kg praška (ekvivalentno 99,9 g tiamulinhidrogenfumarata i 300 g hlortetraciklina) na jednu tonu hrane, odnosno 300 g praška na 100 kg hrane;

  • kod teških infekcija koje duže traju: prasadi do 8 nedelja starosti umešati 3 kg praška; a prasadi starijoj od 8 nedelja 4,5 kg praška na jednu tonu hrane, odnosno 300-400 g praška na 100 kg hrane.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek prvo umešati u manju količinu hrane (oko 20 kg) a zatim u predviđenu ukupnu količinu hrane.


 10. KARENCA


  Meso svinja: 10 dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25oC.

  Čuvati nakon prvog otvaranja na temperaturi do 25oC.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.

 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Kod mešanja leka sa hranom ne dozvoliti kontakt sa kožom isluzokožom. Obavezno staviti rukavice i masku za nos i usta. Ukoliko se pojave alergijske reackije kod ljudi, treba odmah potražiti pomoć lekara. Životinjama se u zavisnosti od izraženosti simptoma, aplikuje adrenalin, a po potrebi antihistaminici i glukokortikosteroidi.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek ne davati krmačama u ranom graviditetu (prvi trimestar), zbog mogućeg vezivanja hlortatraciklin za jone kacijuma i njegovogdeponovanja na mestima osifikacije, što ima za posledicu poremećen i usporen rast i prebojavanje kostiju fetusa.


  Interakcije

  Ne davati 7 dana pre i posle uptrebe jonofornih kokcidiostatika monenzina, narazina i salinomicina, pošto tiamulin potencira toksicčnost navedenih antibiotika.

  Ne primenjivati istovremeno sa bektericidnim antibakterijskim lekovima (beta-laktamski antibiotici, aminoglikozidi, potencirani sulfonamidi).

  Gvožđe, kalcijum, magnezijum i neki drugi joni grade helate sa hlortetraciklinom i smanjuju njegovu intestinalnu absorpciju, pa ih ne trema primenjivati istovremeno.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim zakonskim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.05.2022.


 15. OSTALI PODACI


image


Pakovanje:

1x1000g: Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: PE/AL/PET folija 1x25 kg:

Unutrašnje pakovanje: Politetilen kesa. Spoljašnje pakovanje : papir natron džak.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATC vet kod: QJ01RA90


Broj dozvole:

1x 1000 g: 323-01-00237-21-002 od 25.05.2022. godine

1x 25 kg: 323-01-00236-21-003 od 25.05.2022. godine


image