Početna stranica Početna stranica

Retardoxi 20% LA
oksitetraciklinUPUTSTVO ZA LEK


Retardoxi 20% LA, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: V.M.D. n.v.


Adresa: Hoge Mauw 900 , B-2370 Arendonk ,Belgija


Podnosilac zahteva: PROVET d.o.o.


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET d.o.o. Beograd

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VMD n.v.

  Hoge Mauw 900 Arendonk, Belgija


 2. IME LEKA Retardoxi 20% LA

  200 mg/mL

  rastvor za injekciju za svinje i goveda oksitetraciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Oksitetraciklin 200,0 mg

  (u obliku oksitetraciklin, dihidrata)


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-formaldehidsulfoksilat 5 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  Magnezijum oksid, laki; 2-pirolidon; natrijum - formaldehidsulfoksilat; povidon; etanolamin; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija izazvanih bakterijama osetljivim na oksitetraciklin, posebno Mannheimia haemolitica i Pasteurella multocida, uzimajući u obzir farmakokinetičke osobine antibiotika u kojima aktivna supstanca mora dopreti do mesta infekcije


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati životinjama sa oštećenom funkcijom jetre ili bubrega.

  Ne davati životinjama koje su preosetljive na oksitetraciklin i druge tetracikline. Ne davati kod sasvim mladih jedinki (sisančadi).


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima može doći do alergiskih reakcija koje se leče sa uobičajenom antialergijskom terapijom (adrenalin, antihistaminici, glikokortikoidi).

  Retardoxi 20% LA može da prouzrokuje lokalni nadražajni efekat u vidu otoka, bola i promene boje tkiva na mestu davanja injekcije.

  Lek može da prouzrokuje fotodermatitis kod životinja koje su izložene dejstvu sunčeve svetlosti, naročito kod životinja sa slabom pigmentacijom kože. Tetraciklini mogu da menjaju boju zuba i kostiju kod mladunaca.

  Vrlo retko, posebno ova formulacija oksitetraciklina može da izazove hipokalcemiju i kardiovaskularne poremećaje.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje i goveda


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda : 20 mg/kg t.m. oksitetraciklina, odnosno 1 mL leka na 10 kg t.m. Svinje: 20 mg/kg t.m. oksitetraciklina, odnosno 1 mL leka na 10 kg t.m.

  Lek se primenjuje duboko intramuskularno, jednokratno.Ako je potrebno aplikaciju leka ponoviti nakon 72 sata.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Oksitetraciklini se ne primenjuju istovremeno sa viatminom K niti sa baktericidnim antibakterijskim lekovima(beta laktamski antibiotici ,aminoglikozidni antibiotici,polimiksini) zbog toga što mu oni smanjuju aktivnost.Barbiturati i fenilbutazon povećavaju hepatoksično dejstvo oksitetraciklina.

  Oksitetraciklin može da formira helate (precipitate) sa solima kalcijuma , magnezijuma i gvoždja, pa ga ne treba mešati sa ovim supstancama.

  Preparat ne treba mešati sa drugim veterinarskim lekovima u istoj brizgalici.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva:

  • goveda: 46 dana

  • svinje: 31 dan

   Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  image


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe : 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 14 dana, na temperaturi do 25 °C


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Da bi se izbeglo subdoziranje leka potrebno je što preciznije odrediti telesnu masu životinja.

  Pre primene leka obavezno pročitati kontraindikacije i posebna upozorenja za njegovu upotrebu. Lek ne primenjivati kod krava čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


  Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek se primenjuje na osnovu antibiograma.

  Svinjama se na jednom injekcionom mestu može ubrizgati maksimalno 5 mL leka, a govečetu 20 mL. Nepravilna upotreba leka može da prouzrokuje povećanu rezistenciju bakterija na oksitetraciklin. Otpornost bakterija je ukrštena sa drugim tetraciklinima.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tetracikline ne smeju da rukuju ovim lekom.Posle rukovanja ruke dobro oprati.Posle kontakta leka sa očima ili kožom može da nastane crvenilo. U tom slučaju kontaminirane površine treba odmah da se isperu sa velikom količinom mlake vode.


  Interakcije

  Oksitetraciklini se ne primenjuju istovremeno sa vitaminom K, niti sa baktericidnim antibakterijskim lekovima (beta laktamski antibiotici, aminoglikozidni antibiotici, polimiksini) jer im oni smanjuju aktivnost. Barbiturati i fenilbutazon povećavaju hepatotoksično dejstvo oksitetraciklina.

  Oksitetraciklin može da formira helate (precipitate) sa solima kalcijuma, magnezijuma i gvoždja, pa se lek ne sme mešati sa ovim supstancama.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje

  Produžena primena leka može da prouzrokuje gastrointestinalne poremećaje (poremećaj funkcije saprofitske mikroflore,dijareja i indigestija).

  Predoziranje oksitetraciklina i njegova duža primena od preporučene može usporiti formiranje kostiju i izlečenje kod mladih životinja.

  Duža primena oksitetraciklina dovodi do nakupljanja u kostima i oštećenja jetre i bubrega.


 13. POSEBNE MERE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.02.2020.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje leka: bočica od tamnog stakla (tip II), zapremine 100 mL, zatvorena brombutil gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

ATCvet kod: QJ01AA06

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00345-19-001 od 11.02.2020.image