Početna stranica Početna stranica

OTC – VP – 40%
oksitetraciklinUPUTSTVO ZA LEK


OTC – VP - 40%, oralni prašak, 400 mg/g, 40x10 g OTC – VP - 40%, oralni prašak, 400 mg/g, 1x100 g OTC – VP - 40%, oralni prašak, 400 mg/g, 1x1000 g OTC – VP - 40%, oralni prašak, 400 mg/g, 1x10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETMEDIC D.O.O.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.

Adresa: Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Vetmedic d.o.o., Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Vetmedic d.o.o. Ustanička 17, 11000 Beograd, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  OTC – VP - 40%

  Oksitetraciklin 400 mg/g Oralni prašak

  za telad, svinje, brojlere, ćurke i ribe


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog prašaka sadrži:


  Aktivna supstanca

  Oksitetraciklin-hidrohlorid 400 mg


  Pomoćna supstanca:

  Saharoza.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na oksitetraciklin.

  • Telad: infekcije respiratornog (Mycoplasma spp) i gastrointestinalnog sistema (E. Coli)

  • Svinje: infekcije respiratornog sistema

  • Brojleri i ćurke: infekcije respiratornog sistema (Mycoplasma spp, E. Coli, CRD)

  • Ribe (pastrmka i šaran): infekcije prouzrokovane sa Aeromonas salmonicida (furunkuloza pastrmki, eritrodermatitis šarana).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na tetracikline. Ne daje se životinjama sa poremećajem funkcije jetre i bubrega.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Predoziranje leka ili duže trajanje terapije, a ponekad i primena preporučenih terapijskih doza mogu prouzrokovati indigestiju praćenu prolivom i povraćanjem, a kod mladih životinja prebojavanje


  image


  kostiju i zuba. Moguća je i pojava alergijskih reakcija. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti treba primeniti antihistaminike i kortikosteroide.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, svinje, brojleri, ćurke i ribe.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Brojleri i ćurke: 50-100 mg oksitetraciklina/ kg t.m. (ekvivalentno 12.5-25 g oralnog praška OTC VP 40% na 100 kg t.m.), u trajanju od 5-7 dana.

  Telad: preporučena dnevna doza je 20 mg oksitetraciklina/ kg t.m. ili 5 g oralnog praška OTC VP 40% na 100 kg t.m, podeljeno u dve doze, u trajanju od 5-7 dana.

  Svinje: Preporučena dnevna doza je 20-30 mg oksitetraciklina/ kg t.m, ili 5g – 7.5 g oralnog praška OTC VP 40% na 100 kg t.m, podeljeno u dve doze, u trajanju od 5-7 dana.

  Ribe: 20g oralnog praška (ekv. 8g oksitetraciklina) na 100 kg ribe, tokom 4 dana. Po potrebi terapiju nastaviti još 4 dana ukoliko ne dodje do prestanka uginuća.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Zbog sve većeg razvoja rezistencije na tetracikline, pre primene leka se preporučuje izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme.

  Lek treba rastvoriti u manjoj količini vode za piće, a zatim izmešati sa ukupnom predviđenom količinom vode. Ovako pripremljen rastvor leka ne izlagati sunčevoj svetlosti. Svakodnevno pripremati svež rastvor. Ne mešati sa mlekom ili zamenama za mleko.

  Ribe: Prethodno odmerenu količinu leka umešati prvo u manju količinu dnevnog obroka za ribe, a zatim dobro umešati sa ostatkom hrane. Zbog homogenosti smeše važno je da se mešanje vrši u suvim uslovima. Prilikom mešanja sa peletiranom hranom treba dodati manju količinu jestivog ulja da bi se poboljšala adhezija leka na površinu pelete.


 10. KARENCA


  Svinje: 7 dana

  Telad: 10 dana

  Brojleri i ćurke: 14 dana

  Ribe (pastrmka i šaran): 720 °D (stepeni dana)


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  image


  Čuvati van domašaja dece.


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25ºC. Rok upotrebe: 2 godine, na temperaturi do 25ºC.

  Rok upotrebe posle rastvaranja : 24 sata, na temperaturi do 25ºC.

  Rok upotrebe nakon umešavanja u hranu (ribe): iskoristiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Lek se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja.


  Upotreba tetraciklina u periodu razvoja zuba, uključujući pozni graviditet, može dovesti do prebojavanja zuba.

  Zbog poznatog antagonizma lek ne primenjivati istovremeno sa baktericidnim antibioticima (β- laktamskim antibioticima, aminoglikozidima, kombinacijom sulfonamida sa trimetoprimom, polimiksinima). Ne davati lek istovremeno ili u kombinaciji sa mlekom ili zamenom za mleko, antacidima ili lekovima koji sadrže dvovalentne jone, koji posle oralne primene mogu da smanje apsorpciju iz digestivnog trakta.


  Tetraciklini su relativno pouzdani lekovi, jer se visoke doze dobro podnose kod ciljnih vrsta. Najčešće neželjene reakcije nastaju zbog lokalnog nadražajnog delovanja (povraćanje), a zbog poremećaja saprofitske gastrointestinalne flore moguća je i pojava proliva. Takođe je kod predoziranja moguće nefrotoksično i hepatotoksično delovanje leka.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Osobe osetljive na tetracikline ne treba da učestvuju u pripremi leka. Oksitetraciklin (retko) može prouzrokovati kontaktni dermatitis i zbog toga treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima. Pri radu koristiti zaštitnu opremu (odela, rukavice, maske i naočare). Ruke oprati posle svakog kontakta sa lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  07.11.2017.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

40x10g: 40 kesica od tripleks folije (PET/Al/PE) u kartonskoj kutiji.

1x100g i 1x1000g:


image


štampana tripleks folija (PET/AL/PE)


1x10kg: polietilenski džak u natron vreći.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj dozvole:

40x10g: 323-01-00141-17-002 od 07.11.2017.

1x100g: 323-01-00138-17-002 od 07.11.2017.

1x1000g: 323-01-00140-17-002 od 07.11.2017.

1x10kg: 323-01-00139-17-002 od 07.11.2017.


image