Početna stranica Početna stranica

Ampicilin P
ampicilin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Ampicilin P, oralni prašak, 1 x 100 g Ampicilin P, oralni prašak, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: HEMOFARM d.o.o.


Adresa: Hajduk Veljkova bb, Šabac


Podnosilac

zahteva: VETERINARSKI ZAVOD “SUBOTICA” A.D.


Adresa: Beogradski put 123, Subotica


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  HEMOFARM d.o.o., Hajduk Veljkova bb, Šabac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarski zavod “Subotica” a.d., Beogradski put 123, Subotica, Srbija.


 2. IME LEKA


  Ampicilin P ampicilin (100 mg/g) oralni prašak

  Telad, svinje, prasad i živina (brojleri, ćurići).


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV:


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  ampicilin, (u bliku trihidrata) 100, 00 mg


  Pomoćne supstance:

  Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; laktoza monohidrat.


 4. INDIKACIJE:


  Bakterijske infekcije uzrokovane mikroorganizmima osetljivim na ampicilin. Telad, svinje, prasad:

  • Bakterijske infekcije respiratornog sistema (bronhitis, bronhopneumonija, tonzilitis, faringitis)

  • Bakterijske infekcije gastrointestinalnog sistema (gastritis, enteritis, peritonitis)

  • Bakterijske infekcije urogenitalnog sistema (nefritis, pielonefritis, cistitis, uretritis i vaginitis) Živina:

  • Bakterijske infekcije respiratornog sistema

  • Bakterijske infekcije gastrointestinalnog sistema


 5. KONTRAINDIKACIJE:


  Ne daje se jedinkama preosetljivim na peniciline i druge β- laktamske antibiotike.

  Lek se ne primenjuje kod odraslih preživara, konja i malih herbivora (kunić, zamorac, hrčak, džerbil). Lek se ne primenjuje kod koka nosilja konzumnih jaja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Reakcije preosetljivosti.

  Samo ponekad, posle oralne primene u toku dužeg vremenskog perioda, može doći do pojave povraćanja, dijareje, anoreksije i supresije bakterijske saprofitske mikroflore.


 7. CILJNE VRSTE:


  Telad, svinje, prasad i živina (brojleri, ćurići).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE:  Vrsta životinje


  Doziranje

  Telad

  2 g /10 kg t m.

  Svinje, prasad

  2 g /10 kg t m.

  Živina

  3,5 g /1 L vode


  Lek se primenjuje svakih 12 do 24 sata (u zavisnosti od težine infekcije), tokom 3 do 5 dana. Bolje se resorbuje ukoliko se daje na prazan stomak.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA:


  Prilikom mešanja sa hranom, voditi računa da lek bude ravnomerno umešan u hranu.

  Kada se lek daje u hrani, treba ga pripremati tako da se Ampicilin P meša prvo sa manjom, pa potom sa sve većom količinom hrane.

  Mediciniranu hranu treba pripremiti u količini koju životinja može da pojede u toku dana.

  Ukoliko se lek primenjuje u vodi za piće, svakodnevno treba pripremiti svež rastvor i mediciniranu vodu davati životinjama da uzimaju po želji.


 10. KARENCA


  Meso lečenih životinja ne može se upotrebljavati u ishranim ljudi tokom lečenja kao i 28 dana nakon poslednje primene leka.

  Ne koristi se kod nosilja konzumnih jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon mešanja sa hranom: utrošiti odmah Rok upotrebe posle rastvaranja: utrošiti odmah. Ne koristiti lek posle roka naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ukoliko se koristi istovremeno sa aminoglikozidima ili cefalosporinima može proizvesti sinergistički efekat protiv nekih bakterija.


  Kompatibilan sa: heparin natrijumom, hloramfenikol natrijumsukcinatom, prokain hidrohlori-dom, verapamil hidrohloridom.

  Ne preporučuje se istovremena primena sa drugim bakteriostatskim lekovima (tetraciklini,

  eritromicin, tiamfenikol, fluorfenikol) jer dovode do smanjenja njihovog antibakterijskog delovanja.

  U slučaju pojave reakcija preosetljivosti, aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek je predviđen za upotrebu kod podmlatka, izuzev kada su u pitanju svinje. Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Kod mešanja leka sa hranom treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom, odnosno treba

  koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu. Ukoliko do kontakta dođe, ispirati velikom količi-nom vode. Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke.

  Ako se pojave alergijske reakcije odmah potražiti pomoć lekara.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  Avgust 2011.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Dvostruka PE kesa (100 g ili 1 kg) u kartonskoj kutiji.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA01

Broj dozvole:

1x100 g:

186-2010-14-01-001 od 25.07.2011.

1x1 kg:

187-2010-14-01-001 od 25.07.2011.