Početna stranica Početna stranica

Tilovet
tilozin


UPUTSTVO ZA LEK


image

Tilovet, rastvor za injekciju, 200mg/mL, 1 x 50 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Adresa: Pocerska bb- Južna radna zona I, 15000 Šabac

Podnosilac zahteva: EVROLEK-PHARMACIJA DOO

Adresa: Kralja Milutina 4, Šabac, Srbija


image 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Kralja Milutina 4, 15000 Šabac, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  EVROLEK-PHARMACIJA DOO ŠABAC

  Pocerska bb - Južna radna zona I, 15000 Šabac, Srbija

 2. IME LEKA Tilovet

  Tilozin (200 mg/mL) rastvor za injekciju

  za goveda, ovce, koze, prasad, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1mL rastvora za injekciju sadrži

  Aktivne supstance:

  Tilozin 200 mg


  Pomoćne supstance:


  Benzil alkohol 40 mg propilen glikol 497.56 mg


  Ostale pomoćne supstance: voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje respiratornih, gastrointestinalnih i urogenitalnih infekcija kao i drugih infekcija prouzrokovanih mikoorganizmima osetljivim na tilozin kod goveda, ovaca, koza, prasadi, pasa i mačaka.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne daje životinjama preosetljivim na tilozin i druge makrolidne antibiotike. Kontraindikovana je je aplikacija TILOVET-a konjima i drugim vrstama ekvida jer injekcija tilozina kod ovih životinja može da prouzrokuje fatalnu dijareju.


  image 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod tretiranih svinja (naročito posle primene većih doza leka i u toku dužeg vremenskog perioda), na mestu injekcije može doći do razvoja edema, eritrema i pruritusa, kao i edema vaginalne i rektalne mukoze, pa čak i do blage analne protruzije.

  Intravenska primena tilozina kod goveda ponekad prouzrokuje kolaps, dispneju i depresiju. Kod pasa tilozin može uzrokovati nastajanje ventrikularne aritmije.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom upustvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze, prasad, psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Tilovet se aplikuje intramuskurarno (i.m.) u dnevnoj količini, odnosno dozi koja iznosi za:

  • goveda 1 mL/40 kg t.m. (ekv. 5 mg tilozina/kg t.m.)

  • ovce i koze 1 mL/17 kg t.m. (ekv. 11,8 mg tilozina/kg t.m.)

  • prasad 1 mL/20 kg t.m. (ekv. 10 mg tilozina/kg t.m.)

  • pse i mačke 1 mL/20 kg t.m. (ekv. 10 mg tilozina/kg t.m.) Lek se aplikuje jednom dnevno, a terapija traje 3-5 dana


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Na jednom injekcionom mestu ne sme se aplikovati više od 10 do 15 mL govedima, odnosno ne više od 5 ml preparata ovcama, kozama i svinjama.


 10. KARENCA


  Goveda: meso i jestivi organi 28 dana mleko 4 dana

  Svinje: meso i jestivi organi 28 dana Ovce i koze: meso i jestivi organi 8 dana

  mleko 4 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićenom od svetlosti i vlage.

  Čuvati van domašaja dece! Rok upotrebe: 2 godine


  image 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstva za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na tilozin i da smanji efikasnost lečenja drugim makrolidnim antibioticima, zbog moguće ukrštene rezistencije.

  Lek se ne daje konjima i drugim ekvidima.

  Kod pojave reakcije preosetljivosti terapiju treba prekinuti i životinjama odmah aplikovati adrenalin, a kasnije po po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

  Lek ne treba mešati sa drugim rastvorima za injekciju.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema podataka o štetnom dejstvu tilozina u toku graviditeta.

  Tilozin se izlučuje mlekom, pa se ne preporučuje njegova primena kod životinja u periodu laktacije


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe koje rukuju tilozinom treba da izbegavaju direktan kontakt leka sa kožom zbog mogućeg kontaktnog dermatitisa, pa se preporučuje da nose zaštitne rukavice. U slučaju da preparat dođe u kontakt sa kožom, odmah treba isprati sa dosta čiste vode i oprati sapunom. Ako preparat dođe u kontakt sa okom, odmah ga treba isprati sa dosta čiste vode.

  Nakon svake primene treba oprati ruke. Tilozin može delovati nadražujuće, pa se može desiti da posle kontakta sa kožom, okom, sluzokožom nosa i usta izazove alergiske reakcije. Preosetljivost na tilozin može izazvati unakrsnu rezistenciju na druge makrolide.

  Ukoliko se pojave alergijske reakcije treba odmah potražiti pomoć lekara, dok se životinjama (u zavisnosti od izraženosti simptoma) mora apllikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glukokortikoidi.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.04.2018.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: boca (50 mL) od tamnog stakla sa gumenim zapušačem i aluminijskom kapicom, u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FA90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00449-17-001 od 10.04.2018.image