Početna stranica Početna stranica

YMANA
memantin


UPUTSTVO ZA LEK


YMANA, 20 mg, film tablete memantin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek YMANA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek YMANA

 3. Kako se uzima lek YMANA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek YMANA

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. Šta je lek YMANA i čemu je namenjen


  Lek YMANA sadrži aktivnu supstancu memantin-hidrohlorid. Pripada grupi lekova koji su poznati kao lekovi protiv demencije.

  Gubitak pamćenja kod Alchajmerove bolesti nastaje usled poremećaja u prenosu signala između ćelija u mozgu. Mozak sadrži tzv. N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore koji su uključeni u prenošenje nervnih signala značajnih za učenje i pamćenje. Lek YMANA pripada grupi lekova poznatih kao antagonisti NMDA receptora. Lek YMANA deluje na ove NMDA receptore i tako poboljšava prenošenje nervnih signala i pamćenje.


  Lek YMANA se koristi za lečenje pacijenata sa umerenom do teškom Alchajmerovom bolešću.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek YMANA Lek YMANA ne smete uzimati:

  - ako ste alergični (preosetljivi) na memantin-hidrohlorid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek YMANA:

  • ako ste imali epileptične napade;

  • ako ste nedavno doživeli infarkt miokarda (srčani udar), ili imate slabo srce (kongestivna srčana insuficijencija) ili nekontrolisanu hipertenziju (visok krvni pritisak).


   U ovim situacijama, terapija treba da bude pažljivo nadgledana, a Vaš lekar će redovno procenjivati kliničku korist od primene leka.


   Ukoliko bolujete od oštećenja funkcije bubrega, Vaš lekar će pažljivo pratiti Vašu bubrežnu funkciju i po potrebi prilagođavati dozu leka.


   Ukoliko bolujete od bubrežne tubularne acidoze (visok sadržaj kiselih supstanci u krvi zbog lošeg rada bubrega (slaba funkcija bubrega) ili teških infekcija mokraćnih puteva (struktura kroz koje prolazi urin), Vaš lekar će možda morati da prilagodi dozu Vašeg leka. Treba izbegavati da se istovremeno sa ovim lekom koriste lekovi poput amantadina (lek koji se koristi kod Parkinsonove bolesti), ketamina (lek koji se uglavnom koristi kao anestetik) i dekstrometorfana (koristi se uglavnom u terapiji kašlja), ili drugi NMDA-antagonisti.


   Deca i adolescenti

   Lek YMANA se ne preporučuje za decu i adolescente mlađe od 18 godina.


   Drugi lekovi i lek YMANA

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove uključujući i lekove koji se nabavljaju bez lekarskog recepta.

   Ovo se posebno odnosi na sledeće lekove, jer lek YMANA može da izmeni njihove efekte, i lekar će možda morati da prilagodi njihovu dozu:

   • amantadin, ketamin, dekstrometorfan,

   • dantrolen, baklofen,

   • cimetidin, ranitidin, prokainamid, hinidin, hinin, nikotin,

   • hidrohlortiazid (i svaka kombinacija koja sadrži hidrohlortiazid),

    • antiholinergici (lekovi koje se koriste kod poremećaja pokreta i grčeva u crevima),

    • antikonvulzivi (lekovi koje se koriste da spreče i ublaže konvulzivne napade),

    • barbiturati (lekovi koje se uglavnom koriste za uspavljivanje),

    • dopaminergički agonisti (lekovi kao što su L-dopa, bromokriptin),

    • neuroleptici (lekovi koje se koriste u tretmanu mentalnih poremećaja),

    • oralni antikoagulansi.


     U slučaju hospitalizacije, obavestite lekara da uzimate lek YMANA.


     Uzimanje leka YMANA sa hranom ili pićima

     Treba da obavestite svog lekara ukoliko ste nedavno značajno promenili ili nameravate da promenite ishranu (npr. od normalne ishrane ka striktno vegetarijanskoj ishrani), da bi lekar mogao, po potrebi, da prilagodi dozu Vašeg leka.


     Trudnoća i dojenje

     Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


     Trudnoća

     Primena memantina tokom trudnoće se ne preporučuje.


     Dojenje

     Žene koje uzimaju lek YMANA ne treba da doje.


     Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

     Vaš lekar će Vam reći da li Vaša bolest dozvoljava da bezbedno upravljate vozilom i rukujete mašinama.

     Takođe, lek YMANA može da izmeni sposobnost reagovanja, što može da bude ograničavajući faktor za upravljanje vozilom ili rukovanje mašinama.


 3. Kako se uzima lek YMANA


  Uvek uzimajte lek YMANA, film tablete tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučena doza leka YMANA za odrasle i starije pacijente je 20 mg jednom dnevno.


  U cilju smanjenja rizika od neželjenih dejstava, ova doza se dostiže postepeno, primenom dnevne šeme doziranja:

  prva nedelja (od 1-7 dana)

  5 mg dnevno

  druga nedelja (od 8-14 dana)

  10 mg dnevno

  treća nedelja (od 15-21 dana)

  15 mg dnevno

  četvrta nedelja i nadalje

  20 mg dnevno


  Lek YMANA, 20 mg, film tablete, se mogu podeliti na jednake doze.

  Za postizanje doze od 5 mg, memantina potrebno je koristiti lek odgovarajućeg farmaceutskog oblika i jačine, registrovan i dostupan na teritoriji Republike Srbije.


  Lečenje obično započinje uzimanjem doze leka od 5 mg jednom dnevno. Ova doza se povećava za 5 mg nedeljno do postizanja preporučene doze (doze održavanja).

  Preporučena doza održavanja je 20 mg jednom dnevno što se postiže početkom 4. nedelje.


  Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega

  Ukoliko imate oštećenu funkciju bubrega, Vaš lekar će odlučiti o dozi koja odgovara Vašem stanju. U tom slučaju, Vaš lekar bi trebalo da sprovodi praćenje funkcije Vaših bubrega u određenim vremenskim intervalima.


  Način primene

  Lek YMANA treba da se primenjuje oralno, jednom dnevno. Da biste imali korist od leka, treba da ga uzimate redovno, svaki dan u isto vreme. Tabletu treba progutati sa malo vode. Tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane.


  Trajanje terapije

  Nastavite da uzimate lek YMANA onoliko dugo koliko je to korisno za Vas. Vaš lekar treba povremeno da procenjuje korist od Vaše terapije.


  Ako ste uzeli više leka YMANA nego što treba

  - Uopšteno, uzimanje više leka YMANA nego što je propisano ne bi trebalo da Vam naškodi. Možete da osetite pojačane simptome opisane u odeljku 4. „Moguća neželjena dejstva“.

  • Ako dođe do predoziranje lekom YMANA, obratite se svom lekaru ili potražite stručni savet, zato što će Vam možda trebati medicinska pomoć.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek YMANA

   • Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka YMANA, sačekajte i uzmite narednu dozu u uobičajeno vreme.

   • Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzorkuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Zapažena neželjena dejstva su uglavnom blaga do umerena.


  Česta (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Glavobolja, pospanost, konstipacija (otežano pražnjenje creva), povišene vrednosti funkcionalnih testova jetre, vrtoglavica, poremećaj ravnoteže, otežano disanje, povišen krvni pritisak i reakcija preosetljivosti na lek.


   Povremena (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Umor, gljivične infekcije, konfuzija, halucinacije (čulne obmane), povraćanje, poremećen hod, srčana slabost i zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).


   Veoma retka (mogu da se jave kod manje od 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Konvulzivni napadi.


   Nepoznata učestalost (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • Zapaljenje gušterače (pankreatitis), zapaljenje jetre (hepatitis) i psihotične reakcije.


  Alchajmerova bolest je povezana sa depresijom, razmišljanjem o samoubistvu i samoubistvom. Ovi događaji su prijavljivani kod pacijenata koji su bili na terapiji memantinom.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek YMANA


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek YMANA posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°S.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju, ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek YMANA:

Jedna film tableta sadrži 20 mg memantin-hidrohlorida (što odgovara 16,62 mg memantina).

- Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna, silikonizovana; kroskarmeloza-natrijum; talk; magnezijum- stearat.

Film (obloga) tablete:

Opadry 03B84713 Pink (sastav: hipromeloza; makrogol 400; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)- oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek YMANA i sadržaj pakovanja

YMANA 20 mg film tablete:

Braonkasto ružičaste, ovalne film tablete, sa utisnutom oznakom „20“ na jednoj strani i podeonom linijom na drugoj strani.

Tableta se može podeliti na jednake doze.


Unutrašnje pakovanje leka je PVC/Al blister koji sadrži 7 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 4 blistera sa po 7 film tableta (ukupno 28 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

ALKALOID D.O.O. BEOGRAD

Prahovska 3, Beograd


Proizvođač:

ALKALOID AD SKOPJE,

Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Severna Makedonija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Septembar, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


YMANA, 20 mg, film tableta, (blister, 4 h 7 film tableta): 515-01-03130-19-001 od 04.09.2020.