Početna stranica Početna stranica

Urapidil Carinopharm 25 mg
urapidil

UPUTSTVO ZA LEK


Urapidil Carinopharm 50 mg; 50 mg/10 mL; rastvor za injekciju urapidil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Urapidil Carinopharm 50 mg i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Urapidil Carinopharm 50 mg

 3. Kako se primenjuje lek Urapidil Carinopharm 50 mg

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Urapidil Carinopharm 50 mg

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Urapidil Carinopharm 50 mg i čemu je namenjen

  Lek Urapidil Carinopharm 50 mg kao aktivnu supstancu sadrži urapidil, koja pripada grupi lekova za smanjenje krvnog pritiska na način da širi krvne sudove (tzv. antagonisti alfa-adrenergičkih receptora ili

  „alfa-blokatori“) u obliku bistrog, bezbojnog rastvora za injekciju ili infuziju.


  Lek Urapidil Carinopharm 50 mg se primenjuje kod urgentnih hipertenzivnih stanja (hipertenzivne krize), teških i veoma teških oblika hipertenzivnog oboljenja srca, hipertenzija rezistentna na druge lekove (hipertenzija koju nije moguće regulisati drugim lekovima).

  Takođe se primenjuje za kontrolisano smanjenje krvnog pritiska kod pacijenata sa povišenim krvnim pritiskom u toku i/ili nakon hirurške intervencije.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Urapidil Carinopharm 50 mg


  Lek Urapidil Carinopharm 50 mg ne smete primati ukoliko:


  • ste alergični (preosetljivi) na urapidil ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • imate suženje srčanog zaliska (stenoza aortnog ušća);

  • kod postojanja arterio-venskog šanta.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primite lek Urapidil Carinopharm 50 mg:


  • imate srčanu insuficijenciju (slabosti srčanog mišića) izazvanu mehaničkom disfunkcijom, npr. kod suženja srčanog zaliska (stenoza aortnog ušća ili mitralnog zaliska), plućne embolije ili oslabljene funkcije srca izazvane bolešću perikarda,

  • imate oštećenje funkcije jetre,

  • imate umereno do teško oštećenje funkcije bubrega,

  • ste stariji od 65 godina, kod ovih pacijenata antihipertenzivni lekovi (lekovi za smanjenje krvnog pritiska, moraju da se koriste uz odgovarajući oprez i da se na početku primenjuju u manjim dozama jer je osetljivost kod starijih pacijenata na ove lekove često izmenjena (pogledajte odeljak „Kako uzimati lek Urapidil Carinopharm 50 mg“),

  • istovremeno uzimate cimetidin (videti odeljak ''Primena drugih lekova'').


  Konsultujte se sa svojim lekarom ukoliko se neko od gore opisanih stanja odnosi na Vas ili su se odnosila u prošlosti.

  Lek Urapidil Carinopharm 50 mg se primenjuje intravenski kao injekcija ili infuzija ležećim pacijentima.


  Deca i adolescenti

  Lek nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata, tj. osoba mlađih od 18 godina, zbog nedostatka podataka o bezbednosti i efikasnosti primene.


  Drugi lekovi i lek Urapidil Carinopharm 50 mg

  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se izdaju bez lekarskog recepta.


  Obavezno recite lekaru ako ste ranije uzeli drugi lek za smanjenje krvnog pritiska, jer će lekar razmotriti mogućnost smanjenja doze leka Urapidil Carinopharm 50 mg.


  Ne preporučuje se istovremena primena leka Urapidil Carinopharm 50 mg sa ACE inhibitorima (npr. lizinopril, ramipril, trandolapril, periondopril i sl.) jer nema iskustava sa njihovom istovremenom primenom. Pitajte svog lekara ili farmaceuta ako niste sigurni.

  Poseban oprez potreban je ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

  • blokatore alfa-adenoreceptora (npr. doksazosin) ili druge lekove koji šire krvne sudove ili snižavaju krvni pritisak, jer oni mogu pojačati delovanje leka Urapidil Carinopharm 50 mg;

  • cimetidin – koristi se za lečenje gorušice, odnosno čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu.


   Neki pacijenti koji uzimaju alfa-blokatore za lečenje visokog krvnog pritiska ili simptoma uvećane prostate mogu osetiti vrtoglavicu ili ošamućenost prilikom naglog ustajanja iz sedećeg ili ležećeg položaja zbog pada krvnog pritiska. Ovi simptomi se mogu javiti i kod pacijenata koji uzimaju lekove za erektilnu disfunkciju (impotenciju), npr. sildenafil, tadalafil, vardenafil, zajedno s alfa-blokatorima. Kako bi smanjili mogućnost pojave tih simptoma, morate biti stabilni na dnevnoj dozi alfa-blokatora (uspešno lečeni svojom dnevnom dozom alfa-blokatora) pre nego što počnete da uzimate lekove za erektilnu disfunkciju.


   Uzimanje leka Urapidil Carinopharm 50 mg sa hranom i pićima


   Alkohol može pojačati efekat snižavanja krvnog pritiska (tzv. antihipertenzivni efekat) leka Urapidil Carinopharm 50 mg.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Trudnoća

   Lek Urapidil Carinopharm 50mg primenjivati u toku trudnoće samo kada je striktno indikovan pošto do sada nema iskustva o njegovoj bezbednoj primeni u toku prvog i drugog trimestra trudnoće, a samo nedovoljno iskustva o njegovoj primeni u toku trećeg trimestra trudnoće.


   Dojenje

   Lek Urapidil Carinopharm 50 mg ne sme da se koristi u toku dojenja.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Kako odgovor na terapiju individualno varira, lek Urapidil Carinopharm 50 mg može uticati na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama sa ili bez čvrstog oslonca. Ovo se posebno odnosi na period započinjanja terapije, povećanja doze, promene leka ili istovremene primene sa alkoholom.


   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po dozi, tj. suštinski je bez natrijuma.


   Ako imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega ili ako ste u starijoj životnoj dobi, lekar će prilagoditi doziranje ovog leka.


 3. Kako se primenjuje lek Urapidil Carinopharm 50 mg

  Ukoliko uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ovaj lek će Vam primeniti lekar ili medicinska sestra putem injekcije ili infuzije u venu, jednokratno ili u nekoliko uzastopnih doza.

  Lečenje se može započeti injekcijom i nastaviti infuzijom u venu kako bi se održao efekat.


  Ovakav oblik lečenja moguće je nastaviti dugotrajnom terapijom urapidila u formulaciji kapsula(preporučena početna doza je 2 x 60 mg) ili drugim lekovima koji se uzimaju oralnim putem i snižavaju krvni pritisak.

  Ako imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega ili ste starijeg životnog doba, lekar će prilagoditi doziranje ovim lekom.


  Koliko dugo uzimati lek Urapidil Carinopharm 50 mg?

  O trajanju lečenja odlučiće Vaš lekar. Trajanje lečenja od 7 dana se smatra sigurnim i po pravilu dovoljnim za lečenje visokog krvnog pritiska infuzijom ili injekcijom. Ovakav oblik lečenja se u slučaju ponovnog porasta krvnog pritiska može ponoviti.


  Ako ste primili više leka Urapidil Carinopharm 50 mg nego što treba

  Simptomi predoziranja mogu biti: vrtoglavica, nagli pad krvnog pritiska prilikom ustajanja iz sedećeg ili ležećeg položaja, osećaj slabosti, gubitak svesti. U slučaju sumnje na predoziranje potrebno je da legnete u horizontalni položaj sa podignutim nogama iznad nivoa tela i odmah obavestite lekara kako bi preduzeo neophodne mere.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


  Terapija predoziranja:

  Nagli pad krvnog pritiska može se ublažiti tako što legnete u horizontalni položaj sa podignutim nogama iznad nivoa tela i nadoknadom tečnosti. Ukoliko se ove mere pokažu neadekvatne mogu se, sporo intravenski, uz kontrolu krvnog pritiska ubrizgati vazokonstriktivni lekovi. Veoma retko potrebna je intravenska primena kateholamina (npr. adrenalin, 0,5 – 1,0 mg razblažen do 10 mL sa fiziološkim rastvorom).


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Prestanite da uzimate lek Urapidil Carinopharm 50 mg i odmah se javite Vašem lekaru u slučaju pojave sledećih znakova ili simptoma (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

  • ako Vam se javi otok lica, usana, jezika i/ili grla zbog čega disanje ili gutanje može biti otežano i ugroženo,

  • ako dobijete koprivnjaču.


   Većina dole navedenih neželjenih dejstava nastaju usled naglog pada krvnog pritiska, ali prema iskustvu je poznato da nestaju tokom nekoliko minuta, čak i kod dugotrajne infuzije; zavisno od težine neželjenih dejstava treba razmotriti mogućnost o prekidu terapije.


   Često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

   • mučnina,

   • vrtoglavica i glavobolja.


  Povremeno (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)


  Subjektivni osećaj lupanja srca, ubrzan ili usporen rad srca, osećaj pritiska ili bola u grudnom košu (tegobe slične onima kod angine pektoris), nedostatak vazduha, povraćanje, zamor, nepravilna srčana radnja (aritmije), pad krvnog pritiska kod promene položaja tela (ortostatska disregulacija), pojačano znojenje.


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Produžena i bolna erekcija (prijapizam), zapušen nos, (alergijske) reakcije preosetljivoti praćene svrabom, crvenilom kože i osipom.


  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) Smanjenje broja krvnih pločica (trombocita), uznemirenost

  Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka) Angioedem, urtikarija


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Urapidil Carinopharm 50 mg

  Čuvati lek van domašaja i vidokruga dece.

  Ne smete koristiti lek Urapidil Carinopharm 50 mg posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon („Važi do ”). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30°C.


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: hemijska i fizička stabilnost nakon prvog otvaranja je potvrđena za 24 sata na temperaturi 2-8°C. S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon otvaranja ampule. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika.


  Rok upotrebe nakon razblaženja: hemijska i fizička stabilnost rastvora nakon razblaženja sa izotoničnim rastvorom natrijum-hlorida i 5% i 10% rastvorom glukoze je potvrđena za 24 sata na temperaturi 25°C. S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Urapidil Carinopharm 50 mg Urapidil Carinopharm 50 mg

Aktivna supstanca je urapidil.

Jedna ampula sa 10 mL rastvora za injekciju sadrži 50 mg urapidila.


Pomoćne supstance su: propilenglikol; natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; dinatrijum-fosfat, bezvodni;

voda za injekcije; hlorovodonična kiselina koncentrovana, za podešavanje pH; natrijum hidroksid, za podešavanje pH


Kako izgleda lek Urapidil Carinopharm 50 mg i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je OPC („one point cut“) ampula od bezbojnog stakla hidrolitičke otpornosti tip I (Ph.Eur.)

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 ampula i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

LICENTIS DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Bežanijskih Ilegalaca 18b, Beograd-Novi Beograd


Proizvođač:

HAUPT PHARMA WUELFING GMBH

Bethelner Landstrasse 18, Gronau/Leine, Niedersachsen, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-01420-20-001 od 01.03.2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


Terapijske indikacije


Urgentna hipertenzivna stanja (npr. hipertenzivne krize), teški i vrlo teški oblici hipertenzije, hipertenzija rezistentna na druge lekove.

Kontrolisano sniženje krvnog pritiska kod hipertenzivnih pacijenata tokom i/ili posle hirurškog zahvata.


Doziranje i način primene


Hipertenzivne krize, teški i vrlo teški oblici hipertenzije, hipertenzija rezistentna na druge lekove

 1. Intravenska injekcija

  Doza od 10-50 mg urapidila se ubrizgava sporo intravenski uz stalnu kontrolu krvnog pritiska. Smanjenje krvnog pritiska očekuje se u roku od 5 minuta po ubrizgavanju.

  Zavisno od odgovora, ubrizgavanje leka Urapidil Carinopharm može da se ponovi.


 2. Spora intravenska infuzija ili kontinuirana infuzija putem pumpe za infuziju (perfuzija) Rastvor za infuziju, za održavanje krvnog pritiska na nivou koji je postignut injekcijom, priprema se na sledeći način:

Doza od 250 mg urapidila (10 ampula leka Urapidil Carinopharm 25 mg ili 5 ampula leka Urapidil Carinopharm 50 mg) se dodaje u 500 mL kompatibilnog infuzionog rastvora kao što su fiziološki rastvor i 5 ili 10% rastvor glukoze.

Ako se za primenu doze održavanja koristi pumpa za infuziju (perfuzor), u perfuzionu brizgalicu se uvuče 20 mL injekcionog rastvora (= 100 mg urapidila) i razblaži do 50 mL sa kompatibilnim infuzionim rastvorom (videti gore).

Maksimalna kompatibilna količina je 4 mg urapidila na 1 mL infuzionog rastvora. Brzina primene: brzina kapanja zavisi od individualnog odgovora na terapiju.

Preporučena početna brzina je 2 mg/min.

Doza održavanja: prosečna doza održavanja je 9 mg/sat; za rastvor 250 mg urapidila u 500 mL infuzionog rastvora (1 mg = 44 kapi = 2,2 mL).


Kontrolisano smanjenje krvnog pritiska u slučaju porasta krvnog pritiska u toku i/ili posle hirurške intervencije

Za održavanje nivoa krvnog pritiska postignutog injekcijom koristi se kontinuirana infuzija perfuzorom ili infuzija kap po kap.


Šema doziranja


Intravenska injekcija sa 25 mg urapidila

(= 5 mL injekcionog rastvora)


Stabilizacija krvnog pritiska infuzijom


Početna doza je do 6 mg za 1-2 minuta, zatim se doza smanjuje

sniženje krvnog pritiska


image


image

bez sniženja posle 2 minuta krvnog pritiska

posle 2 minuta


image


image

sniženje krvnog pritiska posle 2 minuta


image

Intravenska injekcija sa 25 mg urapidila

(= 5 mL injekcionog rastvora)

Spora intravenska injekcija sa 50 mg urapidila

(= 10 mL injekcionog rastvora)

bez sniženja posle 2 minuta krvnog pritiska


image

sniženje krvnog pritiska posle 2 minuta


Način primene

Za parenteralnu upotrebu


Lek Urapidil Carinopharm 50 mg, se primenjuje intravenski kao injekcija ili infuzija kod pacijenata u ležećem položaju.

Može se primeniti kao jednokratna ili kao uzastopne injekcije ili infuzije. Posle injekcije može se nastaviti sa dugotrajnom infuzijom. Paraleleno s parenteralnom terapijom akutnog stanja moguć je prelaz na dugotrajnu terapiju sa urapidil kapsulama (preporučena početna doza je 2x60mg) ili drugim oralnim hipertenzivom.


Dužina trajanja terapije od 7 dana se s toksikološkog gledišta smatra bezbednom i po pravilu je dovoljno za parenteralnu antihipertenzivnu terapiju. Parenteralno lečenje se u slučaju ponovnog porasta krvnog pritiska može ponoviti.


Posebne grupe pacijenata


Pacijenti sa oštećenjem funkcije jetre

Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre dozu urapidila je ponekad potrebno smanjiti.


Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega, dozu urapidila je ponekad potrebno smanjiti.


Stariji pacijenti

Kod starijih pacijenata se antihipertenzivni lekovi moraju davati uz oprez i lečenje treba započeti s manjim dozama jer je osetljivost starijih osoba na takve lekove često povećana.

Pedijatrijska populacija

Ne preporučuje se primena leka urapidila kod dece i adolescenata starosti ispod 18 godina, jer nema podataka o efikasnosti i bezbednosti.


Lista pomoćnih supstanci


Propilenglikol,

natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; dinatrijum-fosfat, bezvodni;

voda za injekcije;

hlorovodonična kiselina, koncentrovana za podešavanje pH natrijum hidroksid, za podešavanje pH


Inkompatibilnost


Lek Urapidil Carinopharm 50 mg, ne sme da se meša zajedno sa alkalnim injekcionim ili infuzionim rastvorima pošto zbog kiselosti injekcionog rastvora može da dovede do zamućenja i flokulacije.


Rok upotrebe

Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine Rok upotrebe nakon prvog otvaranja:

Hemijska i fizička stabilnost nakon prvog otvaranja je potvrđena za 24 časa na 2-8°C. S mikrobiološke tačke

gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon otvaranja ampule. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika.

Rok upotrebe nakon razblaženja:

Hemijska i fizička stabilnost rastvora nakon razblaženja sa izotoničnim rastvorom natrijum-hlorida i 5% i 10% rastvorom glukoze je potvrđena za 24 časa na 25°C. S mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah primeniti nakon pripreme za upotrebu. Ako se odmah ne upotrebi, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika.


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati van vidokruga i domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 30°C.


Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je OPC („one point cut“) ampula od bezbojnog stakla hidrolitičke otpornosti tip I (Ph.Eur.)

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 ampula i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.