Početna stranica Početna stranica

QUANTAVIR
entekavir

UPUTSTVO ZA LEK


QUANTAVIR, 1 mg, film tablete


entekavir


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Deca i adolescenti


Lek QUANTAVIR ne treba koristiti kod dece mlađe od 2 godine ili telesne mase manje od 10 kg.


Drugi lekovi i lek QUANTAVIR


Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Uzimanje leka QUANTAVIR sa hranom i pićima


U većini slučajeva možete uzimati lek QUANTAVIR uz obrok ili nezavisno od njega. Međutim, ukoliko ste prethodno bili lečeni lekom koji sadrži lamivudin kao aktivnu supstancu, trebalo bi uzeti u obzir sledeće. Ako ste zbog neuspešnog lečenja lamivudinom, započeli lečenje lekom QUANTAVIR, morate uzimati lek QUANTAVIR jednom dnevno na prazan želudac. Prazan želudac znači najmanje 2 sata nakon obroka i najmanje 2 sata pre sledećeg obroka.


Trudnoća, dojenje i plodnost


Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Nije dokazana bezbednost primene leka QUANTAVIR u toku trudnoće. Lek QUANTAVIR se ne sme uzimati u toku trudnoće osim ako to nije izričito odredio Vaš lekar. Važno je da žene u reproduktivnom periodu, koje se leče lekom QUANTAVIR koriste efikasnu metodu kontracepcije, kako bi se izbegla trudnoća.

U toku lečenja lekom QUANTAVIR ne smete dojiti. Recite Vašem lekaru ako dojite. Nije poznato da li se entekavir, aktivna supstanca leka QUANTAVIR, izlučuje u majčino mleko.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


Vrtoglavica, zamor (iscrpljenost) i pospanost (somnolencija) su česte neželjene reakcije koje mogu narušiti Vašu sposobnost upravljanja vozilima i rukovanje mašinama. Ako imate bilo kakvih nedoumica, obratite se Vašem lekaru.


Lek QUANTAVIR sadrži laktozu. Ako Vam je lekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, pre započinjanja lečenja posavetujte se sa Vašim lekarom.


 1. Kako se uzima lek QUANTAVIR


  Ne moraju svi pacijenti uzimati istu dozu leka QUANTAVIR. Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Za odrasle je preporučena doza 0,5 mg ili 1 mg jednom dnevno, oralno (kroz usta). Vaša doza će zavisiti od toga:

  • da li ste se ranije lečili zbog HBV infekcije i koje ste lekove primali.

  • da li imate oboljenje bubrega. Vaš lekar Vam može propisati manju dozu ili Vas uputiti da lek uzimate ređe od jednom dnevno.

  • kakvo je stanje Vaše jetre.


   Vaš lekar će Vas posavetovati o dozi koja je odgovarajuća za Vas. Uvek uzimajte dozu koju Vam je preporučio lekar kako biste bili sigurni da je lek u potpunosti efikasan i da biste smanjili razvoj rezistencije na lečenje. Uzimajte lek QUANTAVIR onoliko dugo koliko Vam je preporučio Vaš lekar. Lekar će Vas obavestiti da li i kada treba da prekinete lečenje.

   Neki pacijenti moraju da uzimaju lek QUANTAVIR na prazan želudac (pogledajte odeljak Uzimanje leka QUANTAVIR sa hranom i pićima). Ako Vam lekar preporuči da uzimate QUANTAVIR na prazan želudac, to znači da ga morate uzeti najmanje 2 sata nakon obroka i najmanje 2 sata pre sledećeg obroka.


   Ako ste uzeli više leka QUANTAVIR nego što treba


   Odmah se obratite Vašem lekaru.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek QUANTAVIR


   Važno je da ne propustite ni jednu dozu. Ako propustite dozu leka QUANTAVIR, uzmite je što je pre moguće, a zatim uzmite sledeću propisanu dozu u redovno vreme. Ako je skoro vreme za sledeću dozu,

   nemojte uzimati propuštenu dozu. Sačekajte i uzmite sledeću dozu u redovno vreme. Nemojte uzimati duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek QUANTAVIR


   Neke osobe dobiju veoma ozbiljne simptome hepatitisa kada prestanu da uzimaju lek QUANTAVIR. Odmah obavestite svog lekara o svim promenama u simptomima koje primetite nakon prekida lečenja.

   Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 2. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Pacijenti koji se leče lekom QUANTAVIR prijavili su sledeća neželjena dejstva:


  Odrasli

  • Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): glavobolja, nesanica (nemogućnost spavanja), zamor (ekstremni zamor), vrtoglavica, somnolencija (pospanost), povraćanje, proliv, mučnina, dispepsija (otežano varenje) i povećana vrednost enzima jetre u krvi.

  • Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): osip, opadanje kose.

  • Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): ozbiljna alergijska reakcija


   Deca i adolescenti

   Neželjena dejstva kod dece i adolescenata slična su onima kod odraslih, kao što je gore opisano, sa sledećom razlikom:

   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): mali broj neutrofila (jedna vrsta belih krvnih zrnaca koja su važna u borbi protiv infekcije).


   Ako dobijete bilo koja neželjena dejstva, razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom. Ovo uključuje sva moguća neželjena dejstva koja nisu navedena u ovom uputstvu.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 3. Kako čuvati lek QUANTAVIR

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek QUANTAVIR posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i blisteru nakon „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Lek čuvati na temperaturi do 25 °C.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 4. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek QUANTAVIR


Aktivna supstanca je entekavir, monohidrat.

Jedna film tableta sadrži 1 mg entekavira (u obliku entekavir, monohidrata).


Pomoćne supstance su:

Jezgro film tablete: povidon (K-30); laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna (Tip 101); celuloza, mikrokristalna (Tip 102); krospovidon (CL); magnezijum stearat


Obloga film tablete: Opadry Pink 03B240005, sastava: hipromeloza, titan-dioksid, makrogol 400, gvožđe(III)-oksid, crveni.


Kako izgleda lek QUANTAVIR i sadržaj pakovanja


Film tablete.

Bikonveksne film tablete svetloružičaste boje, trouglastog oblika.


Unutrašnje pakovanje je Al/Al blister koji sadrži 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 3 blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

BEOCOMPASS DOO BEOGRAD

Zvečanska 60/22, Beograd


Proizvođač:


ABDI IBRAHIM ILAC SAN.VE TIC A.S.

Orhan Gazi Mahallesi, Tunc Caddesi No.3, Esenyurt, Istanbul, Turska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:


Jun, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, izuzetno lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


515-01-04672-19-001 od 14.06.2022.