Početna stranica Početna stranica

Xofluza
baloksavir marboksil

UPUTSTVO ZA LEK


Xofluza, 20 mg, film tablete Xofluza, 40 mg, film tablete baloksavir marboksil


image

Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

(navedene u odeljku 6).


Upozorenja i mere opreza


Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Xofluza.


Deca i adolescenti


Ovaj lek ne treba davati deci ili adolescentima mlađim od 12 godina zato što dejstvo leka Xofluza u toj uzrasnoj dobi nije poznato.


Drugi lekovi i lek Xofluza


Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


Nemojte uzimati lek Xofluza zajedno sa:

Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs

 1. Kako čuvati lek Xofluza


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Xofluza posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Xofluza

- Aktivna supstanca je baloksavir marboksavil.


Xofluza, 20 mg, film tablete

Jedna film tableta od 20 mg sadrži 20 mg baloksavir marboksila.


Xofluza, 40 mg, film tablete

Jedna film tableta od 40 mg sadrži 40 mg baloksavir marboksila.


- Pomoćne supstance su:

Jezgro film tablete: laktoza, monohidrat; korskarmeloza-natrijum (E468); povidon (K 25) (E1201); celuloza, mikrokristalna (E460); natrijum-stearilfumarat.

Film obloga tablete: hipromeloza (E464); talk (E553b); titan-dioksid (E171)


Kako izgleda lek Xofluza i sadržaj pakovanja


Xofluza, 20 mg, film tablete:

Bele do svetložute duguljaste film tablete, dužine približno 8,6 mm sa utisnutom oznakom „image772“ sa jedne strane i „20“ sa druge strane tablete.


Unutrašnje pakovanje je OPA/Al/PVC-Al blister koji sadrži 2 film tablete.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jedan blister sa 2 film tablete (ukupno 2 film tablete) i Uputstvo za lek.


Xofluza, 40 mg, film tablete:


Bele do svetložute duguljaste film tablete, dužine približno 11,1 mm, sa utisnutom oznakom „BXM40“ na jednoj strani tablete.


Unutrašnje pakovanje je OPA/Al/PVC-Al blister koji sadrži 2 film tablete.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jedan blister sa 2 film tablete (ukupno 2 film tablete) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC

Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2023.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Xofluza, 20 mg, film tablete: 515-01-01382-22-001 od 30.03.2023.

Xofluza, 40 mg, film tablete: 515-01-01383-22-001 od 30.03.2023.