Početna stranica Početna stranica

Jurnista
hidromorfon

CENE

tableta sa produženim oslobađanjem blister, 14 po 8 mg

Veleprodaja: 2.718,50 din
Maloprodaja: 3.289,39 din
Participacija: 50,00 din

tableta sa produženim oslobađanjem blister, 14 po 16 mg

Veleprodaja: 4.791,20 din
Maloprodaja: 5.797,35 din
Participacija: 50,00 din

tableta sa produženim oslobađanjem blister, 28 po 32 mg

Veleprodaja: 16.856,90 din
Maloprodaja: 20.396,85 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


§

Jurnista , 8mg, tablete sa produženim oslobađenjem

§

Jurnista, 16mg, tablete sa produženim oslobađenjem hidromorfon

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Jurnista i čemu je namenjen

 2. Šta treba znati pre nego što uzmete lek Jurnista

 3. Kako se uzima lek Jurnista

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Jurnista

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


 1. Šta je lek Jurnista i čemu je namenjen

  Lek Jurnista sadrži aktivnu supstancu hidromorfon hidrohlorid. Pripada grupi lekova označenih kao opioidni analgetici (morfinu slični lekovi protiv bolova).

  Lek Jurnista 8mg i 16mg tablete sa produženim oslobađanjem su indikovani za lečenje umerenog do jakog bola kod odraslih.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Jurnista Lek Jurnista ne smete uzimati :

  • Ukoliko ste alergični na hidromorfon-hidrohlorid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • Ukoliko Vam je dijagnostikovano ozbiljno oštećenje ili blokada želuca i/ili creva;

  • Ukoliko ste bili podvrgnuti hirurškoj intervenciji koja je mogla da dovede do otežanog prolaska hrane (opstrukcije) u crevima;

  • Za lečenje akutnog bola ili bola nakon operacije;

  • Ukoliko imate teško oštećenje funkcije jetre;

  • Ukoliko imate teško oštećenje disajne funkcije (respiratornu insuficijenciju) ili težak akutan oblik astme;

  • Ukoliko Vam se javi iznenadan jak bol u trbuhu čiji je uzrok nepoznat;

  • Ukoliko se trenutno lečite antidepresivima poznatim pod nazivom inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) ili ste ih koristili u poslednjih 14 dana;

  • Ukoliko se lečite buprenorfinom, nalbufinom ili pentazocinom.

  • Lek Jurnista se ne sme davati pacijentima u stanju kome ili ženama prilikom porođaja i rađanja.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko se bilo šta od ovoga odnosi na Vas.

   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Jurnista. Neke osobe posebno moraju voditi računa prilikom upotrebe leka.


   Recite Vašem lekaru ukoliko se nešto od sledećeg odnosi na Vas ili ste nekada imali bilo koje od navedenih stanja:

  • poteškoće sa disanjem ili problemi sa plućima, uključujući hroničnu opstruktivnu bolest pluća (HOBP)

  • terapija drugim lekovima protiv bolova sličnim morfinu

  • glavobolja ili povrede glave

  • hronični opstipacija (zatvor )

  • iznenadni nastanak jake dijareje (proliva)

  • bilo koje oboljenje digestivnog trakta (creva), uključujući blokadu creva ili zapaljenjsku bolest creva (IBD)

  • pankreatitis (zapaljenje pankreasa (gušterače)) ili oboljenje bilijarnog trakta

  • problemi sa bubrezima, jetrom, srcem ili nadbubrežnom žlezdom

  • hipotireoidizam (smanjena aktivnost štitaste žlezde )

  • uvećana prostata

  • otežano mokrenje

  • sklonost ka alkoholu ili narkoticima; ili ste imali težak oblik reakcije prilikom odvikavanja od alkohola (ponekad označeno i kao delirium tremens)

  • depresija centralnog nervnog sistema (CNS) – znaci depresije CNS-a obuhvataju pospanost, sniženu telesnu temperaturu i ponekad komu

  • epilepsija ili konvulzije

  • toksične psihoze (najozbiljniji mentalni poremećaj nakon infekcije)

  • kifoskolioza (nepravilna povijenost kičme)


   Kažite Vašem lekaru:

  • ukoliko bi trebalo da imate hordotomiju ili sličnu operaciju za olakšavanje bola. Ne treba da uzimate lek Jurnista malo pre ili malo posle operacije, tako da će Vam Vaš lekar reći kada da prestanete da uzimate lek Jurnista i kada možete da počnete da ga uzimate ponovo ili ako je potrebno da Vam se promeni doza.

  • ukoliko se stariji od 60 godina. Verovatnije je da ćete Vi doživeti neželjene reakcije, tako da Vam Vaš lekar može dati nižu početnu dozu.


   Upotreba leka sa depresorima centralnog ner vnog sistema, uključujući alkohol i neke opiodne lekove Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate bilo koje druge lekove koji usporavaju Vaš centralni nervni sistem (na primer, lekovi koji dovode do pospanosti, smanjuju anksioznost ili smanjuju svesnost). Uzimanje ove vrste

   lekova (depresora CNS), uključujući lekove za smirenje, alkohol i neke opioidne lekove, sa lekom Jurnista može izazvati ozbiljnu pospanost, smanjenu svesnost, teškoće u disanju sa sporim ili plitkim disanjem, komu i

   smrt.


   Zatvor (opstipacija)

   Zatvor (nedovoljni ili otežan rad creva) često je neželjeno dejstvo lekova kao što je Jurnista i malo je verovatno da će proći bez lečenja. Posavetujte se sa Vašim lekarom ili farmaceutom o upotrebi laksativa

   (lekova protiv zatvora) i omekšivača stolice u prevenciji ili lečenju zatvora koji se može javiti tokom upotrebe leka Jurnista.


   Kada idete u toalet

   U Vašoj stolici možete primetiti Jurnista tabletu. Nemojte brinuti to je samo omotač tablete koji prolazi kroz organizam nepromenjen. To ne znači da tableta ne deluje.


   Ispitivanje leka u sportu

   Aktivna supstanca leka Jurnista daće pozitivan nalaz prilikom ispitivanja prisustva opijata kod sportista (pozitivan rezultat tokom anti-doping kontrole). Ukoliko ste podvrgnuti ispitivanju, dok koristite ovaj lek, možete biti diskvalifikovani.


   Deca i adolescenti

   Lek Jurnista se ne preporučuje deci i adolescentima mlađim od 18 godina. Bezbednost i efikasnost u ovom uzrastu nije poznata.


   Drugi lekovi i lek Jurnista

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

   Neki lekovi mogu uticati na delovanje leka Jurnista ili, još češće, mogu izazvati neželjena dejstva. Nemojte uzimati lek Jurnista ukoliko koristite:

  • Antidepresive označene kao inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) ili ste ih koristili u toku poslednjih 14 dana;

  • Druge lekove za lečenje bola, slične morfinu (buprenorfin, nalbufin ili pentazocin)


   Pre upotrebe leka Jurnista, proverite sa Vašim lekarom da li koristite:

  • Bilo koje lekove koji uporavaju Vaš centralni nervni sistem (depresore CNS-a) koji Vas čine sanjivim ili pospanim (kao što su sedativi, pilule za spavanje, lekovi koji se koriste kod hirurških intervencija (anestetici ili lekovi za smirenje ), neki lekovi za lečenje mentalnih poremećaja (antipsihotici), alkohol ili neki opiodni lekovi).

  • Mišićne relaksanse (oni Vam mogu biti propisani kao terapija protiv bola u leđima)


   Uzimanje leka Jurnista sa hranom, pićima i alkoholom

   Ukoliko pijete alkohol tokom upotrebe leka Jurnista možete osećati jaču pospanost ili se može povećati rizik od ozbiljnih neželjenih dejstava kao što su plitko disanje sa rizikom od prestanka disanja, i gubitak svesti. Preporučuje se da ne pijete alkohol dok ste na terapiji lekom Jurnista.


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Lek Jurnista ne sme da se uzima tokom trudnoće i porođaja zbog uticaja na kontrakcije materice i rizika za javljanje ozbiljnih problema sa disanjem novorođenčeta (respiratorne depresije). Novorođene bebe mogu imati simptome obustave (kao što su plač sa kricima, uzrujanost, grčeve, loše hranjenje i dijareja) ako su njihove majke dugo vremena uzimale hidromorfon tokom trudnoće.

   Nemojte koristiti lek Jurnista ukoliko dojite, jer aktivna supstanca leka može preći u majčino mleko.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek Jurnista može da izazove pospanost tokom vožnje i prilikom upravljanja mašinama. Ne upravljajte vozilom, mašinama i ne obavljajte rizične poslove sve dok niste sigurni da niste više pod dejstvom leka. Posebno vodite računa ukoliko Vam je promenjena doza ili vrsta terapije.

   Lek Jurnista sadrži laktozu

   U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Jurnista


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Ukoliko već ne koristite lekove slične morfinu za lečenje bola, uobičajena početna doza leka Jurnista ne sme biti veća od 8mg dnevno. Ukoliko prelazite sa terapije nekim drugim lekom protiv bolova, sličnim morfinu na terapiju lekom Jurnista, lekar Vam može propisati drugačiju početnu dozu leka Jurnista.


  Vaš lekar Vam može povećati dozu kako bi se postigla kontrola bola. Između povećavanja doza treba sačekati da prođe period od najmanje tri dana ( na primer, ukoliko prvu dozu uzimate u ponedeljak, povećanu dozu možete uzeti najranije u četvrtak).


  Uzimanje tablete

  Progutajte tabletu Jurnista celu, sa dovoljnom količinom vode (čaša vode).

  Ne žvaćite, ne lomite i ne usitnjavajte tabletu. Ukoliko to uradite postoji opasnost od predoziranja, jer bi se tako lek oslobodio u Vašem organizmu suviše brzo. Ukoliko pokušate da delove slomljene tablete ubrizgate putem injekcije neki od sastojaka uzeti na ovaj način mogu izazvati smrt.


  Pokušajte da tabletu Jurnista uzmete u isto vreme svakoga dana. Ovaj lek možete uzimati sa ili bez hrane.


  Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek. Ukoliko želite da prekinete lečenje ne činite to bez znanja i saveta lekara.


  Ako ste uzeli više leka Jurnista nego što treba

  Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ili najbližu stanicu hitne pomoći. Ukoliko je moguće, recite im koje ste tablete uzeli i koliko.

  Ukoliko ste predozirani možete se osećati veoma pospano i možete imati teškoće u disanju. Efekti predoziranja se mogu pogoršati – vlažna i hladna koža, sužene zenice, nizak krvni pritisak i koma. Kod osoba koje su ozbiljno predozirane može doći do prestanka disanja, srčanog napada i smrti.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Jurnista

  Uzmite sledeću dozu čim se setite, i nakon toga u isto vreme svakog dana. Nikada ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu tabletu. Obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko niste sigurni šta da uradite.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Jurnista

  Kada dođe vreme da prestanete sa uzimanjem tableta Jurnista, Vaš lekar će Vam smanjivati dozu postepeno, uglavnom se doza smanjuje na pola, svakog drugog dana. Kada dostignete najnižu moguću dozu, Vaš lekar će porazgovarati sa Vama o tome kada treba da prekinete sa uzimanjem leka.

  Kod nekih osoba se prilikom naglog smanjenja doze leka Jurnista ili naglog prekida terapije javljaju simptomi apstinencije.


  Recite Vašem lekaru ukoliko imate neki od sledećih simptoma:

  • uznemirenost ili nervozu

  • proširene (dilatirane) zenice očiju

  • crvenilo ili znojenje

  • plačete bez razloga

  • mučnina, povraćanje ili proliv

  • bol u trbuhu ili bol u zglobovima


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Obratite pažnju na ozbiljna neželjena dejstva:


  Otežano disanje - sporo ili plitko disanje (respiratorna depresija) je povremeno neželjeno dejstvo kod osoba koji uzimaju lek Jurnista (može da se javi kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek ). Verovatnije je da će se ovo desiti u određenim grupama pacijenata, kao što su stariji ili veoma slabi. Ukoliko Vaše disanje postane veoma slabo ili plitko, i Vi se osećate izuzetno pospano:

  • nastavite da se krećete i pričate što je više moguće

  • kontaktirajte svog lekara ili tražite odmah hitnu medicinsku pomoć

   Razgovarajte sa Vašim lekarom o lekovima koji se mogu koristiti za lečenje respiratorne depresije.


   Alergijske reakcije - one su povremene kod osoba koji uzimaju lek Jurnista (može se javiti kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek).

   Znaci uključuju:

  • otok lica, usana, usta, jezika ili grla, koji mogu prouzrokovati poteškoće u gutanju ili disanju

  • osip koji svrbi

   Kontaktirajte svog lekara ili tražite odmah hitnu medicinsku pomoć ukoliko primetite bilo koji od ovih znakova. Vaš lekar može odlučiti da lek Jurnista nije prikladan za Vas.

   Ostala neželjena dejstva

   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • zatvor; mučnina; povraćanje

  • osećaj pospanosti, slabosti ili vrtoglavica; glavobolja


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek )

  • kratak dah

  • proliv; bolovi u stomaku; zapaljenje želudca i creva

  • problemi sa varenjem; pogoršanje refluksa hrane u grlo (gorušica); suva usta

  • dehidratacija; smanjen apetit, gubitak telesne mase

  • videti i čuti stvari koje nisu istinite (halucinacije)

  • osećaj zbunjenosti, uznemirenosti, nervoze i nemira

  • pojava ili pogoršanje depresije; promene raspoloženja

  • osećaj pospanosti; problemi sa uspavljivanjem (nesanica), nenormalni snovi

  • zaboravnost

  • podrhtavanje mišića ili grčevi; peckanje ili ukočenost kože; smanjen osećaj dodira ili osećaja, posebno u koži

  • zamagljen vid, osećaj vrtoglavice (vertigo)

  • visok krvni pritisak

  • pojačano znojenje; svrab; osip kože ili crvenilo

  • bol, u zglobovima, mišićima, leđima ili udovima

  • bol tokom mokrenja

  • otok kao posledica zadržavanja tečnosti

  • povišena telesna temperatura ili groznica, osećaj nelagodnosti u grudima

  • padovi, modrice


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek )

  • otežano disanje (šištanje), koje može biti posledica suženja disajnih puteva u plućima

  • curenje iz nosa

  • zapaljenje ili blokada creva; džepovi u unutrašnjem zidu debelog creva; hemoroidi

  • poremećaj pokretljivosti creva; naizmenično javljanje zatvora i proliva; stolica koja ne izgleda normalno, kao krv u stolici; nadimanje; puštanje gasova; podrigivanje

  • otežano gutanje

  • zadržavanje tečnosti

  • povećan apetit

  • napadi panike; osećaj paranoje, bezvoljnost, nelagodnost ili napetost, plač

  • osećaj izuzetne sreće (euforija)

  • smanjen seksualni nagon

  • problemi sa snom

  • poremećaji mozga (encefalopatija)

  • smanjena opreznost ili svesnost; problemi sa koncentracijom; otežano formiranje i izgovaranje reči

  • osećaj nesvestice ili onesvešćivanje; nedostatak koordinacije; problemi sa ravnotežom

  • nekontrolisano grčenje, trzanje ili previjajući pokreti; iznenadno trzanje mišića; povećan osećaj dodira ili osećaja, naročito u koži

  • poremećaj ukusa

  • duple slike u vidnom polju; suvo oko

  • zujanje u ušima (tinitus)

  • promene srčanog ritma; kao što su preskakanje, brzi ili nepravilni srčani otkucaji (palpitacije)

  • nizak krvni pritisak

  • crvenilo kože

  • problemi sa mokrenjem, kao što su nemogućnost mokrenja, otežan početak mokrenja ili povećana učestalost mokrenja

  • problemi u seksu ili impotencija

  • simptomi slični gripu, kao što je osećaj toplote ili hladnoće

  • problemi sa hodanjem

  • osećaj nervoze, nenormalnosti ili se osećati generalno loše

  • predoziranje leka

  • smanjena koncentracija kiseonika u krvi; smanjena koncentracija kalijuma u krvi; povećana vrednost enzima jetre u krvi


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

  • brzo ili duboko disanje (hiperventilacija); kijanje

  • perforacija creva; gubitak kontrakcija u zidu creva; zapaljenje duodenuma (dvanaestopalačnog creva); rascepi na anusu

  • poremećeno pražnjenje želudca; zadržavanje opne tablete u želudcu tako da ne uspeva da prođe kroz creva; bolan prolazak stolice

  • agresija

  • napadi ili konvulzije

  • nemir ili hiperaktivnost; preterani ili pojačani refleksi

  • teškoće u razmišljanju, pamćenju informacija ili rešavanju problema

  • suženje zenice

  • usporen srčani rad

  • osećaj žarenja kože

  • osećaj pijanosti ili mamurluka

  • smanjena telesna temperatura

  • povećana vrednost enzima amilaze u krvi

  • povećana koncentracija mokraćne kiseline u krvi, što može izazvati giht

  • smanjen nivo seksualnih hormona, kao što je smanjen nivo testosterona u krvi


   Ostale neželjene reakcije koje su se događale, ali njihova učestalost nije poznata:

  • respiratorna insuficijencija; ozbiljna konfuzija; promene u menstrualnom ciklusu

   Ostale neželjene reakcije koje su se događale sa drugim lekovima koji sadrže hidromorfon hidrohlorid:

  • nastanak zavisnosti od ovog leka ili ne odgovaranje na ovaj lek (tolerancija); napad kamena u žuči. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite obavestite <lekara>

  <,><ili><farmaceuta> <ili medicinsku sestru>.. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Jurnista

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Jurnista posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju, nakon: „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvati na temperaturi do 25oC.

  Ne koristite lek ukoliko primetite da su tablete oštećene.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Jurnista

Aktivna supstanca je:

Jedna tableta leka Jurnista, 8 mg, tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 8,72 mg, a oslobađa 8 mg hidromorfon hidrohlorida, što odgovara količini od 7,12 mg hidromorfona.


Jedna tableta leka Jurnista, 16 mg, tableta sa produženim oslobađanjem sadrži 16,35 mg, a oslobađa 16 mg hidromorfon hidrohlorida, što odgovara količini od 14,24 mg hidromorfona.


Pomoćne supstance su: Jurnista 8mg:

U jezgru:

polietilenoksid 200K; povidon K29-32; magnezijum-stearat (u sloju); magnezijum-stearat; butilhidroksitoluen (u sloju); butilhidroksitoluen; polietilenoksid 2000K; natrijum-hlorid; hipromeloza; gvožđe (III)-oksid, crni/laktoza (95:5)


U omotaču:

hipromeloza) Jurnista 16mg:

U jezgru:

polietilenoksid 200K; povidon K29-32; magnezijum-stearat (u sloju); magnezijum-stearat; butilhidroksitoluen (u sloju); butilhidroksitoluen; polietilenoksid 2000K; natrijum-hlorid; hipromeloza; gvožđe (III)-oksid, crni/laktoza (95:5)


U omotaču:

hipromeloza)


Kako izgleda lek Jurnista i sadržaj pakovanja

Lek Jurnista je u obliku tableta sa produženim oslobađanjem. To znači da se aktivna supstanca u Vašem organizmu oslobađa postepeno, tokom vremena, nakon što u njega unesete tabletu.

Jurnista 8mg tableta sa produženim oslobađanjem: okrugle, bikonveksne tablete crvene boje, sa utisnutom oznakom HM 8 crne boje na jednoj strani.

Jurnista 16mg tableta sa produženim oslobađanjem: okrugle, bikonveksne tablete žute boje, sa utisnutom oznakom HM 16 crne boje na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje leka je PVC/Aclar-Al blister.

Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera sa po sedam (ukupno 14) tableta sa produženim oslobađanjem i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

PREDSTAVNIŠTVO JANSSEN-CILAG KFT BEOGRAD

Omladinskih brigada 88B, Beograd - Novi Beograd


Naziv i adresa proizvođača:

 1. JANSSEN-CILAG S.P.A.

  Via C.Janssen, Borgo San Michele, Latina, Italija


 2. JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Turnhoutseweg 30, Beerse, Belgija


Napomena: štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: Maj 2018.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo na lekarski recept u dva primerka, shodno propisima o lekovima koji sadrže opojne droge.


Broj i datum dozvole:

Jurnista, 8mg x 14, tableta sa produženim oslobađanjem: 515-01-03171-17-001 od 09.05.2018. Jurnista, 16mg x 14, tableta sa produženim oslobađanjem: 515-01-03172-17-001 od 09.05.2018.