Početna stranica Početna stranica

Xanax
alprazolam

UPUTSTVO ZA LEK


Xanax, 0,25 mg, tablete Xanax, 0,5 mg, tablete

alprazolam


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Xanax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Xanax

 3. Kako se uzima lek Xanax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Xanax

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Xanax i čemu je namenjen

  Lek Xanax sadrži aktivnu supstancu alprazolam. Alprazolam pripada grupi lekova koji se nazivaju benzodiazepini (lekovi za ublažavanje anksioznosti).


  Lek Xanax je namenjen za primenu kod odraslih osoba za lečenje simptoma anksioznosti kod teških oblika bolesti koje onesposobljavaju pacijenta ili ga dovode do izražene uznemirenosti. Ovaj lek je indikovan samo za kratkotrajnu terapiju.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Xanax Lek Xanax ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na alprazolam, druge benzodiazepine ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ukoliko imate miasteniju gravis, bolest koju karakteriše izrazita slabost mišića;

  • ukoliko imate teških problema sa disanjem (teška respiratorna insuficijencija);

  • ukoliko imate teško oboljenje jetre (insuficijencija jetre);

  • ukoliko imate teškoća sa disanjem dokom spavanja (apnea u snu); Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Xanax.


  Trajanje lečenja treba da bude što je moguće kraće i ne treba da traje duže od 2 do 4 nedelje. Dalje produženje lečenja izvan ovih okvira dozvoljeno je isključivo nakon ponovne procene kliničkog stanja.


  Ovaj lek može dovesti do smanjenja ili čak gubitka svesti, značajnog smanjenja sposobnosti spontanog disanja, ili do kome i smrti, ukoliko se uzima istovremeno sa drugim lekovima koji deluju na moždane i mentalne funkcije (npr. opioidi, antipsihotici ili hipnotici-sedativi) (videti deo „Drugi lekovi i lek Xanax”).


  Budite oprezni kada uzimate lek Xanax ukoliko:


  • ste stariji i/ili iscrpljeni. Lekar će Vam propisati smanjenu dozu ovog leka. Imajte na umu da ovaj lek treba koristiti sa oprezom zbog rizika od sedacije i/ili slabosti u mišićima i kostima koji mogu izazvati padove, često sa ozbiljnim posledicama;

  • imate hronično oboljenje disajnih organa (hronična respiratorna insuficijencija), jer primena ovog leka može pogoršati Vaše stanje; lekar Vam može propisati smanjenu dozu;

  • imate oboljenje bubrega (bubrežna insuficijencija) ili blago do umereno oboljenje jetre (blaga do umerena insuficijencija jetre);

  • bolujete od teške depresije. Lek Xanax, kao i drugi benzodiazepini, ne sme da se koristi kao jedini lek za lečenje depresije jer može pogoršati sklonost ka samoubistvu ili izazvati promene raspoloženja;

  • bolujete od psihoze, ozbiljne mentalne bolesti koja izaziva promene ponašanja i otežano uspostavljanje odnosa sa drugim ljudima. Lek Xanax se ne preporučuje u kao prva linija terapije ovih stanja;

  • imate, ili ste u prošlosti imali problema sa zloupotrebom ili zavisnošću od alkohola, droge ili lekova, jer to može povećati rizik od zavisnosti na lek Xanax (videti deo „Razvoj zavisnosti”);


  Oštećenje memorije

  Nekoliko sati nakon uzimanja leka Xanax, može doći do otežanog pamćenja događaja koji su se desili nakon uzimanja leka. Da bi se ovaj rizik smanjio pacijent treba da bude siguran da će imati 7-8 sati neprekidnog sna.


  Psihijatrijski i paradoksalni poremećaji

  Lek Xanax može izazvati nemir, agitiranost, razdražljivost, agresivnost, sumanute misli, bes, noćne more, halucinacije, psihoze i reakcije suprotne od očekivanih (paradoksalni efekti) (videti deo 4 „Moguća neželjena dejstva”). Ovi efekti se češće javljaju kod dece i kod starijih.

  Ukoliko primetite ove efekte, obratite se Vašem lekaru jer se u tom slučaju terapija lekom Xanax mora prekinuti.


  Razvoj tolerancije

  Nakon nekoliko nedelja terapije može doći do smanjenja dejstva leka Xanax.


  Razvoj zavisnosti

  Lek Xanax izaziva zavisnost (tj. možete primetiti pojačanu želju za uzimanjem leka, ili fizičke simptome koji će se smanjiti ili povući samo nakon uzimanja leka). Verovatnoća da se razvije zavisnost se povećava sa povećanjem doze i dužim trajanjem terapije. Zbog toga će Vam lekar propisati najpodesniju terapiju u skladu sa Vašim poremećajima i stanjima koristeči najmanju moguću efektivnu dozu koju treba uzimati tokom najkraćeg mogućeg perioda. Lekar će Vas takođe posavetovati kada da imate preglede radi procene napretka u Vašem zdravlju u vezi sa terapijom lekom Xanax.

  Kada se fizička zavisnost jednom razvije, naglo obustavljanje terapije biće praćeno simptomima obustave leka.


  Obustavljanje terapije

  Kao i kod drugih lekova iz grupe benzodiazepina, naglo obustavljanje lečenja može da dovede do pojave simptoma obustave leka. Oni mogu da obuhvataju blagu disforiju i nesanicu, sa mogućim grčevima u mišićima i abdomenu, povraćanjem, znojenjem, tremorom i konvulzijama.


  Ovi simptomi, a posebno oni najteži, uglavnom se češće javljaju kod pacijenata koji su uzimali izuzetno velike doze u dugom vremenskom periodu. Ipak, ovi simptomi se mogu javiti i prilikom naglog obustavljanja primene terapijskih doza benzodiazepina. Zbog toga treba izbegavati nagle prekide lečenja i Vaš lekar će Vam propisati postepeno smanjivanje doze.


  Povratni efekat

  Prilikom prekida lečenja mogu da se razviju simptomi zbog kojih je uvedena terapija benzodiazepinima, u pojačanom obliku. Ova pojava može da bude praćena drugim reakcijama uključujući promene raspoloženja, anksioznost, nemir ili poremećaj spavanja. Zbog ove pojave se preporučuje da se doza smanjuje postepeno.


  Zloupotreba leka Xanax

  Ovaj lek treba da uzimate samo ako Vam je propisan od strane lekara i da ga preuzimate isključivo u apoteci. Nemojte uzimati lek Xanax ako Vam ga lekar nije propisao.


  Deca i adolescenti

  Bezbednost i efikasnost primene leka Xanax kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina nije utvrđena te se primena alprazolama ne preporučuje kod ove populacije.


  Drugi lekovi i lek Xanax

  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Istovremena primena leka Xanax sa opioidima (jaki lekovi protiv bolova, lekovi za supstitucionu terapiju i pojedini lekovi protiv kašlja) povećava rizik od pojave pospanosti, otežanog disanja (respiratorna depresija), kome, i može biti opasna po život. Zbog toga, istovremenu primenu treba razmotriti samo kada ne postoje druge terapijske opcije.

  Međutim, ukoliko Vam lekar propiše lek Xanax istovremeno sa opioidima, treba da ograniči dozu i trajanje istovremene primene ovih lekova.

  Obavestite lekara o svim lekovima iz grupe opioida koje uzimate i pridržavajte se preporuka lekara o doziranju. Preporučuje se da informišete prijatelje ili rodbinu o znacima i simptomima navedenim iznad. Javite se lekaru ukoliko Vam se jave ovi simptomi.


  Potreban je poseban oprez kada se lek Xanax uzima istovremeno sa sledećim lekovima:

  • lekovi koji deluju na moždane ili mentalne* funkcije, kao što su:

   • antipsihotici, lekovi za lečenje određenih mentalnih poremećaja;

   • hipnotici, lekovi koji pomažu da zaspite;

   • sedativi, lekovi koji se koriste za smirenje;

   • anksiolitici, lekovi koji se koriste za lečenje uznemirenosti;

   • antidepresivi (kao što su nefazodon, fluvoksamin, fluoksetin, imipramin i dezipramin), lekovi koji se koriste za lečenje depresije;

   • narkotički analgetici, opioidi, lekovi koji se koriste za lečenje bolova jakog intenziteta;

   • antiepileptici, lekovi koji se koriste za lečenje epileptičnih napada;

   • anestetici. Kada se primenjuju istovremeno sa lekom Xanax, anestetici mogu da izazovu euforiju, sa povećanom verovatnoćom da se razvije zavisnost od leka Xanax;

   • sedativni antihistaminici, lekovi koji se koriste za lečenje simptoma alergije;

    *Ukoliko se lek Xanax uzima istovremeno sa jednim ili više navedenih lekova ili alkoholnim pićima, može doći do dodatnog slabljenja moždanih i mentalnih funkcija sve do smanjenja sposobnosti spontanog disanja, kome i smrti (videti deo „Upozorenja i mere opreza”);

  • cimetidin, lek za lečenje gorušice;

  • propoksifen, lek za ublažavanje bolova;

  • oralni kontraceptivi (lekovi za zaštitu od trudnoće);

  • diltiazem, lek koji se koristi za snižavanje krvnog pritiska;

  • digoksin (lek koji se koristi za lečenje srčane slabosti). Uzimanje leka Xanax kod starijih povećava verovatnoću od pojave toksičnih efekata digoksina.


   Sledeći lekovi mogu povećati dejstvo leka Xanax:

  • ketokonazol, itrakonazol, posakonazol i vorikonazol, lekovi za lečenje gljivičnih infekcija;

  • eritromicin, klaritromicin, telitromicin i troleandomicin (antibiotici);

  • inhibitori proteaze (npr. ritonavir), lekovi za lečenje infekcije HIV virusom. Ako se lečite inhibitorima proteaze, lekar može takođe preporučiti obustavljanje terapije lekom Xanax zbog interakcije sa ovim lekovima.


   Uzimanje leka Xanax sa alkoholom

   Izbegavajte uzimanje alkohola dok ste na terapiji lekom Xanax, jer alkohol pojačava dejstva ovog leka.


   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Trudnoća

   Iskustva primene kod ljudi ukazuju da ovaj lek može biti štetan za fetus ukoliko se koristi tokom prvog trimestra trudnoće (povećan rizik od pojave anomalija kao što je rascep nepca).

   Lečenje velikim dozama benzodiazepina tokom drugog i/ili trećeg trimestra trudnoće bilo je povezano sa smanjenjem aktivnih pokreta fetusa (ploda) i promenama u srčanom ritmu fetusa.

   Uzimanje ovog leka tokom trećeg trimestra trudnoće ili tokom porođaja može izazvati sledeće simptome kod novorođenčeta:

   slab tonus mišića, mlitavost (aksijalna hipotonija);

   otežano disanje (respiratorna slabost ili apnea) i otežano hranjenje;

   sniženu telesnu temperaturu (hipotermija);

   simptome obustave (videti odeljak 3 „Ako naglo prestanete da uzimate lek Xanax”) Ovi efekti su prolazni i mogu trajati od nekoliko dana do 1-3 nedelje nakon rođenja bebe.

   Lek Xanax ne treba koristiti tokom trudnoće, izuzev kada kliničko stanje žene zahteva lečenje. Lekar će proceniti da li možete uzimati ovaj lek tokom trudnoće i u tom slučaju će pratiti novorođenče.


   Dojenje

   Lek prolazi u majčino mleko i ne preporučuje se primena leka Xanax tokom dojenja. Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Lek Xanax može da izazove pospanost, zaboravnost, smanjenje koncentracije i mišićnu slabost, pa je veoma važno da ne upravljate vozilima i da ne rukujete mašinama tokom terapije ovim lekom. Ovi efekti mogu biti izraženiji ukoliko niste dovoljno spavali ili ukoliko ste konzumirali alkohol.


   Lek Xanax sadrži laktozu monohidrat

   Lek Xanax sadrži laktozu, monohidrat, vrstu šećera. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


   Lek Xanax sadrži natrijum-benzoat

   Lek Xanax sadrži 0,11 mg natrijum benzoata po tableti.


   Lek Xanax sadrži natrijum

   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijiuma po tableti, odnosno suštinski je „bez natrijuma“.


   Lek Xanax, 0,5 mg, tablete sadrži boju sunset yellow

   Lek Xanax, 0,5 mg, tablete sadrži boju sunset yellow koja može da izazove alergijske reakcije.


 3. Kako se uzima lek Xanax


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  • Lečenje anksioznosti

   Preporučena početna doza je 0,25 mg do 0,5 mg, tri puta dnevno.

   Doza se može postepeno povećati do maksimalne dnevne doze od 4 mg, koja se uzima podeljena u više doza. Prvo se povećava večernja doza, a zatim doza koja se uzima u toku dana.


   Primena kod starijih pacijenata, pacijenata sa poremećajem funkcije jetre i bubrega i/ili iscrpljenih pacijenata

   Preporučena početna doza je 0,25 mg, 2 do 3 puta dnevno.


   Trajanje terapije lekom Xanax treba da bude što je moguće kraće.

   Preporuka je da terapija traje najduže 2 do 4 nedelje. Ne preporučuje se dugotrajna terapija. Vaš lekar će odlučiti da li treba da nastavite terapiju nakon maksimalno preporučenog perioda.


   Ako ste uzeli više leka Xanax nego što treba

   Ukoliko ste uzeli previše leka Xanax, odmah se javite lekaru ili idite do najbliže službe hitne pomoći.

   U blagim slučajevima, simptomi predoziranja mogu biti: mentalna konfuzija, pospanost i otežan govor.

   U težim slučajevima, simptomi predoziranja mogu biti: gubitak koordinacije pokreta, slab tonus mišića, nizak krvni pritisak, teškoće u disanju, koma i smrt.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Xanax

   Ako ste zaboravili da uzmete propisanu dozu leka, odmah uzmite propuštenu dozu, osim ako nije blizu vreme za sledeću dozu. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Xanax

   Nemojte naglo prestajati da uzimate lek Xanax. Uvek se konsultujte sa Vašim lekarom pre nego što prestanete da uzimate lek Xanax. Prilikom prekida terapije neophodno je postepeno smanjivati dozu leka da bi se izbegli:

   • apstinencijalni simptomi kao što su:

   - teški simptomi: osećaj odvajanja od sebe ili ostatka sveta, utrnulost ili peckanje u rukama ili nogama, pojačana osetljivost na svetlost, zvuke i fizički kontakt, halucinacije, epileptični napadi, grčevi u mišićima i stomaku, povraćanje, znojenje, podrhtavanje, tremor ili konvulzije;

   - drugi simptomi: glavobolja, bol u mišićima, uznemirenost, napetost, nemir, konfuzija, razdražljivost, stanje blage depresije, nesanica;

  • povratni efekat sa simptomima kao što su anksioznost. Ovi simptomi su isti kao i oni zbog kojih Vam je propisan lek Xanax, a mogu se privremeno ponovo javiti sa pojačanim intenzitetom pri naglom prekidu terapije.


   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Odmah se javite lekaru ako primetite bilo koji od sledećih neželjenih efekata, jer može biti neophodno da se terapija lekom Xanax prekine:

  • Efekti koji su suprotni od očekivanih (psihijatrijski i paradoksalni poremećaji) (videti u odeljku 2

  „Psihijatrijski i paradoksalni poremećaji”), kao što su:

  • nemir

  • uznemirenost

  • razdražljivost

  • agresivnost

  • osećaj razočaranja

  • bes

  • noćne more

  • halucinacije (kada vidite ili čujete stvari kojih nema)

  • poremećaji mišljenja

  • psihoze

  • promene u ponašanju


  Odmah se javite lekaru ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, jer ona mogu biti ozbiljna:

  • otok lica, jezika i grla, što dovodi do nemogućnosti gutanja i disanja (angioedem)

  • otežano pamćenje događaja koji su se odigrali nakon uzimanja ovog leka (videti u odeljku 2

   „Oštećenje memorije”)

  • pogoršanje depresije koja nije ranije uočena

  • zavisnost (videti u odeljku 2 „Razvoj zavisnosti”)

  • apstinencijalni simptomi i povratni simptomi (videti u odeljku 3 „Ako naglo prestanete da uzimate lek Xanax”)


   Lek Xanax treba da koriste samo oni kojima je propisan. Nemojte davati Vaš lek nikome drugom. Prekomerna upotreba i zloupotreba mogu dovesti do predoziranja i/ili smrti.


   Javite se lekaru ukoliko primetite bilo koje od ostalih neželjenih dejstava navedenih u nastavku.


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • depresija

   • sedacija (omamljenost)

   • pospanost

   • nemogućnost koordinisanacije pokreta

   • oštećenje pamćenja

   • teškoće u govoru

   • vrtoglavica

   • glavobolja

   • otežano pražnjenje creva

   • suva usta zbog smanjenog lučenja pljuvačke

   • zamor

   • razdražljivost


    Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • smanjenje apetita, smanjenje ili povećanje telesne mase

   • zbunjenost, dezorijentacija

   • povećan ili smanjen libido, poremećaj seksualne funkcije

   • anksioznost (uznemirenost)

   • nesanica, prekomerno spavanje

   • nervoza

   • poremećaj ravnoteže, problemi u koordinaciji pokreta

   • gubitak pažnje i koncentracije

   • bezvoljnost (letargija)

   • tremor (nevoljno drhtanje)

   • vrtoglavica

   • otežano pričanje (nejasan govor)

   • zamagljen vid

   • mučnina

   • kožne reakcije (dermatitis)

   • razdražljivost


    Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

   • opsesivno ponašanje i ideje

   • nemogućnost pamćenja skorašnjih događaja

   • povraćanje

   • mišićna slabost

   • inkontinencija

   • poremećaji menstrualnog ciklusa

   • zavisnost od leka

   • sindrom obustave leka


    Nepoznata učestalost neželjenih dejstava (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):

   • povećane vrednosti prolaktina (prirodnog hormona) kod žena

   • promene raspoloženja

   • neprijateljsko ponašanje, izmenjene misli

   • impulsivnost i motorna hiperaktivnost

   • poremećaj nervnog sistema koji reguliše nevoljne telesne funkcije (npr. funkcije unutrašnjih organa i žlezda)

   • nevoljne kontrakcije mišića koje zahtevaju zauzimanje neprirodnog položaja

   • poremećaji funkcije organa za varenje

   • zapaljenski procesi jetre (hepatitis)

   • poremećaj funkcije jetre

   • žuta/žućkasta prebojenost kože i sluzokože (žutica)

   • kožne rakcije izazvane osetljivošću na sunčevu svetlost

   • nemogućnost potpunog pražnjenja bešike

   • otok šaka i stopala usled nakupljanja tečnosti

   • povećan očni pritisak

   • zloupotreba ovog leka (sklonost ka preteranoj primeni ili nepravilnoj primeni leka Xanax)

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Xanax

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Xanax posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Xanax

Aktivna supstanca je alprazolam.


Xanax, 0,25 mg, tablete

Jedna tableta sadrži 0,25 mg alprazolama.

Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; dokusat-natrijum (85%) + natrijum benzoat (15%); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat.

Xanax, 0,5 mg, tablete

Jedna tableta sadrži 0,5 mg alprazolama.

Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; dokusat-natrijum (85%) + natrijum benzoat (15%); silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; skrob, kukuruzni; magnezijum-stearat; boja eritrozin- natrijum aluminijum lak.


Kako izgleda lek Xanax i sadržaj pakovanja


Tablete.

Xanax, 0,25 mg, tablete

Bele, eliptične, ispupčene tablete sa utisnutom podeonom linijom na jednoj i nazivom „UPJOHN 29” na drugoj strani. Podeona linija nije namenjena za lomljenje tablete.


Xanax, 0,5 mg, tablete

Ružičaste, eliptične, ispupčene tablete sa utisnutom podeonom linijom na jednoj i nazivom „UPJOHN 55” na drugoj strani. Podeona linija nije namenjena za lomljenje tablete.

Unutrašnje pakovanje je PVC/Al blister koji sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži tri blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

VIATRIS HEALTHCARE D.O.O.

Bulevar Mihajla Pupina 115a Beograd - Novi Beograd

Proizvođač:

PFIZER ITALIA S.R.L.

Ascoli Piceno, Localita Marino del Tronto, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2023.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Xanax, 0,25 mg, tablete: 515-01-02596-22-001 od 04.04.2023.

Xanax, 0,5 mg, tablete: 515-01-02598-22-001 od 04.04.2023.