Početna stranica Početna stranica

Xomolix
droperidol

UPUTSTVO ZA LEK


Xomolix 2,5 mg/ml, rastvor za injekciju ampula, 10 x1 ml


Proizvođač: DELPHARM TOURS


Adresa: La Baraudiere Rue Paul Langevin, 37170 Chambray les Tours, Francuska


Podnosilac zahteva: Providens d.o.o.

Adresa: Alekse Nenadovića 24, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Xomolix 2,5 mg/ml, rastvor za injekciju


INN droperidol


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Xomolix i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Xomolix

 3. Kako se upotrebljava lek Xomolix

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Xomolix

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK XOMOLIX I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Xomolix je rastvor droperidola za injekciju, koji se koristi za:

  • sprečavanje i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja kod odraslih, te kao lek druge linije, kod dece i adolescenata.

  • sprečavanje mučnine i povraćanja izazvanih derivatima morfina kod odraslih tokom postoperativne analgezije koju nadzire sam bolesnik (engl. PCA – patient controlled analgesia).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK XOMOLIX


  Lek Xomolix ne smete koristiti:


  • ako ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu, droperidol ili neki drugi sastojak leka Xomolix (pregled tih sastojaka nalazi se u delu 6. ovog uputstva),

  • ako ste alergični na grupu lekova koji se koriste za lečenje psihijatrijskih poremećaja, a zovu se butirofenoni (npr. haloperidol, triperidol, benperidol, melperon, domperidon),

  • ako neko u Vašoj porodici ima poremećaj srca koji menja normalan izgled elektrokardiografskog (EKG) zapisa,

  • ako imate nizak nivo kalijuma ili magnezijuma u krvi,

  • ako imate manje od 55 otkucaja srca u minuti (to će proveriti lekar ili medicinska sestra) ili uzimate lekove koji mogu smanjiti broj otkucaja srca u minuti,

  • ako imate tumor nadbubrežne žlezde (feohromocitom),

  • ako ste u komi,

  • ako bolujete od Parkinsonove bolesti,

  • ako bolujete od teške depresije.


   Kada uzimate lek Xomolix, posebno vodite računa:


   Pre nego što dobijete injekciju leka Xomolix, obavestite lekara ili medicinsku sestru u slučaju da:


   • imate epilepsiju ili ste bolovali od epilepsije,

   • primate anesteziju i uzimate lekove s jakim depresivnim delovanjem na centralni nervni sistem (CNS)

   • imate ili ste imali bilo kakvih problema sa srcem,

   • iznenadne smrti u porodici,

   • imate problema s bubrezima (posebno ako ste već dugo na dijalizi),

   • imate bolest pluća ili poteškoće s disanjem,

   • imate dugotrajnu mučninu ili proliv,

   • uzimate insulin,

   • uzimate diuretike koji ne štede kalijum, tj. tablete za mokrenje (npr. furosemid ili bendroflumetiazid),

   • uzimate laksative,

   • uzimate glukokortikoide (vrsta steroidnog hormona).


    Postoji rizik od venske tromboembolije (VTE) pri primeni antipsihotika, uključujući i droperidol.


    Primena drugih lekova    Ako ste trudni, obavestite o tome lekara, koji će odlučiti da li smete da primite lek Xomolix.


    Ako dojite, a treba da primite lek Xomolix, preporučuje se da primite samo jednu dozu leka Xomolix. S dojenjem možete nastaviti kad se probudite posle operacije.


    Potražite savet lekara pre uzimanja bilo kog leka.


    Uticaj leka Xomolix na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


    Droperidol jako utiče na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

    Nemojte voziti niti raditi na mašinama tokom najmanje 24 sata nakon uzimanja leka Xomolix.


    Važne informacije o nekim sastojcima leka Xomolix


    Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po 1 ml, što odgovara esencijalnom "slobodnom natrijumu".


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK XOMOLIX


  Lek Xomolix će Vam dati lekar. Lek ćete dobiti u obliku injekcije u venu.

  Količina leka Xomolix i način na koji ćete ga dobiti zavisi od situacije. Lekar će odrediti koliko Vam je

  leka Xomolix potrebno na osnovu raznih faktora, uključujući Vašu telesnu masu, starost i zdravstveno stanje.


  U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primenom leka Xomolix obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka Xomolix nego što je trebalo


  Nije primenjivo.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Xomolix


  Nije primenjivo.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Xomolix


  Nije primenjivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, lek Xomolix može izazvati neželjena dejstva, premda se ona neće pojaviti kod svih osoba koje dobijaju taj lek.


  Odmah se javite lekaru ako primetite povišenje telesne temperature, ukočenost mišića, drhtanje, ubrzano  • nesvestica

  • otežano disanje.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK XOMOLIX


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  Neotvoren: 3 godine.

  Lek Xomolix se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na kutiji i ampuli iza oznake Exp. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na zadnji dan navedenog meseca.

  Rastvor je potrebno primeniti odmah po prvom otvaranju.

  Pokazalo se da je droperidol kompatibilan s morfin-sulfatom u 0,9% rastvoru natrijum hlorida (14 dana na sobnoj temperaturi) u plastičnim špricevima. S mikrobiološkog stanovišta, razblaženi lek mora se odmah primeniti. Ako se ne primeni odmah, trajanje i uslovi čuvanja do primene odgovornost su korisnika i obično ne bi trebalo da iznose duže od 24 sata na temperaturi od 2 do 8 °C, osim ako je lek razblažen pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Nemojte koristiti lek Xomolix ako primetite znake degradacije leka. Pre primene potrebno je pregledati izgled rastvora. Smeju se koristiti samo bistri i bezbojni rastvori koji ne sadrže vidljive čestice.

  Lek Xomolix se ne sme upotrebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Lek Xomolix se čuva u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Xomolix


Aktivna supstanca je droperidol. Jedan mililitar rastvora sadrži 2,5 mg droperidola. Ostali sastojci su manitol, vinska kiselina, natrijum hidroksid i voda za injekcije.


Kako izgleda lek Xomolix i sadržaj pakovanja


Lek Xomolix je bistar, bezbojan rastvor za injekciju, bez prisustva vidljivih čestica Rastvor se nalazi u ampulama od tamnog stakla hidrolitičke otpornosti tip I.

Jedna ampula sadrži 1 mililitar rastvora za injekciju, a pakovana je u složive kartonske kutije, sa 10 ampula u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Providens d.o.o., Alekse Nenadovića 24, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

Delpharm Tours, La Baraudiere Rue Paul Langevin, 37170 Chambray les Tours, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; snažaj uticaj na psihofizičke sposobnosti; za vreme terapije nije dozvoljeno upravljanje motornim vozilima niti rad sa mašinama.


Broj i datum dozvole:


515-01-3043-10-001 od 26.05.2011.


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim stručnjacima:


Terapijske indikacije


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Centralni nervni sistem

Droperidol može pojačati depresiju centralnog nervnog sistema (CNS) izazvanu drugim lekovima s depresivnim delovanjem na CNS. Svi bolesnici koji primaju anesteziju i uzimaju lekove s jakim depresivnim delovanjem na CNS ili pokazuju simptome depresije CNS-a moraju biti pod strogim lekarskim nadzorom.


Istovremeno uzimanje metoklopramida i drugih neuroleptika može pojačati ekstrapiramidalne simptome te se stoga mora izbegavati (videti deo „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”).


Potreban je oprez pri primeni droperidola kod bolesnika koji boluju (ili su bolovali) od epilepsije i drugih stanja koja predisponiraju bolesnika za epilepsiju ili konvulzije.


Kardiovaskularni sistem

Primećene su blaga do umerena hipotenzija i povremena (refleksna) tahikardija nakon primene droperidola. Takve reakcije obično spontano prestaju. Međutim, u slučaju da hipotenzija uporno traje, treba uzeti u obzir moguću hipovolemiju i nadoknaditi odgovarajući volumen tečnosti.


Pogodnost primene droperidola potrebno je pažljivo proceniti kod bolesnika kod kojih je utvrđena ili postoji sumnja na prisutnost sledećih faktora rizika od srčane aritmije:


Pre primene droperidola kod bolesnika kod kojih postoji rizik od srčane aritmije potrebno je odrediti nivo elektrolita i kreatinina u serumu i isključiti prisutnost produženog QT intervala.

Kod bolesnika kod kojih postoji sumnja ili je utvrđen rizik od ventrikularne aritmije potrebno je nadzirati oksigenaciju krvi kontinuiranom pulsnom oksimetrijom, koja mora trajati 30 minuta nakon intravenske primene jednokratne doze.

Postoji rizik od venske tromboembolije (VTE) pri primeni antipsihotika, uključujući i droperidol.


Opšte

Da bi se sprečilo produženje QT intervala, potreban je oprez u slučaju kad bolesnici uzimaju lekove, kao što su diuretici koji ne štede kalijum, laksativi i glukokortikosteroidi, koji lako mogu da izazovu disbalans elektrolita (hipokalijemiju i/ili hipomagnezijemiju).


Supstance koje inhibiraju aktivnost jednog ili oba izoenzima citohroma P450 (CYP) – CYP1A2 i CYP3A4 – mogu usporiti razgradnju droperidola i produžiti njegovo farmakološko delovanje. Stoga se savetuje oprez pri istovremenoj primeni droperidola s jakim inhibitorima izoenzima CYP1A2 i CYP3A4 (videti deo „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija“).


Bolesnici koji boluju ili za koje se sumnja da boluju od alkoholizma ili su nedavno uzimali alkohol u velikim količinama moraju da se temeljito pregledaju pre primene droperidola.


U slučaju neobjašnjene hipertermije, lečenje treba obavezno prekinuti, s obzirom da hipertermija može biti jedan od znakova malignog sindroma koji se može javiti uz primenu neuroleptika.


Kod starijih bolesnika i onih s oštećenjem funkcije bubrega ili jetre potrebno je smanjiti dozu (videti deo

„Doziranje i način primene“)

Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po 1 ml, što odgovara esencijalnom "slobodnom natrijumu".


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Kontraindikovana istovremena primena


Lekovi koji mogu produžiti QTc interval ne smeju se primenjivati istovremeno s droperidolom. Primeri takvih lekova su određeni antiaritmici, poput onih klase IA (npr. hinidin, disopiramid i prokainamid) i klase III (npr. amjodaron ili sotalol); makrolidni antibiotici (npr. azitromicin, eritromicin, klaritromicin), fluorohinolonski antibiotici (npr. sparfloksacin); određeni antihistaminici (npr. astemizol ili terfenadin); triciklični antidepresivi (npr. amitriptilin); određeni tetraciklinski antidepresivi (npr. maprotilin); određeni antipsihotici (npr. amisulpirid, hlorpromazin, haloperidol, melperon, fenotijazini, pimozid, sulpirid, sertindol, tiaprid); selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (npr. fluoksetin, sertralin, fluvoksamin); antimalarici (npr. kinin, hlorokvin, halofantrin); cisaprid, pentamidin, takrolimus, tamoksifen i vinkamin.

S obzirom da istovremena primena lekova koji indukuju ekstrapiramidalne simptome, npr., metoklopramina i drugih neuroleptika, može dovesti do povećane incidencije tih simptoma, treba je izbegavati.

Treba izbegavati istovremeno konzumiranje alkoholnih pića i lekova. Savetujeseoprezpriistovremenoj upotrebi

Da bi se sprečilo produženje QT intervala, potreban je oprez kad bolesnici uzimaju lekove koji lako mogu

izazvati poremećaj ravnoteže elektrolita (hipokalijemiju i/ili hipomagnezijemiju), npr. diuretike koji ne štede kalijum, laksative i glukokoritikoide.


Droperidol može pojačati delovanje sedativa (barbiturata, benzodiazepina, derivata morfina). Isto važi i za antihipertenzive, nakon čije upotrebe može uslediti ortostatska hipotenzija.

Kao i drugi sedativi, droperidol može pojačati respiratornu depresiju izazvanu opioidima.


Budući da droperidol blokira receptore dopamina, može inhibirati delovanje agonista dopamina, kao što su bromokriptin, lisurid i L-dopa.

Supstance koje inhibiraju delovanje jednog ili oba izoenzima citohroma P450 (CYP) – CYP1A2 i CYP3A4 – mogu usporiti razgradnju droperidola i produžiti njegovo farmakološko delovanje. Stoga se savetuje oprez u slučaju kad se droperidol primenjuje istovremeno s inhibitorima CYP1A2 (npr. ciprofloksacinom, tiklopidinom),


inhibitorima CYP3A4 (npr. diltiazemom, eritromicinom, flukonazolom, indinavirom, itrakonazolom, ketokonazolom, nefazodonom, nelfinavirom, ritonavirom, sakvinavirom, verapamilom) ili inhibitorima oba enzima (npr. cimetidinom, mibefradilom).


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Sprovedeno je prospektivno ispitivanje u kojem je 80 bolesnica s trudničkom hiperemezom primalo visoke doze droperidola (prosečno 1 mg/sat tokom 50 sati) zbog kontrole mučnine i povraćanja. Gestacijski uzrast pri porođaju, prosečna porođajna težina, incidencija prevremenih porođaja i incidencija nedonoščadi bile su uporedive s onima u kontrolnoj grupi. U drugom ispitivanju u kojem je 28 bolesnica primalo droperidol u dozi od 1 mg/sat tokom prosečno 40 sati nisu se pronašle statistički značajne razlike između terapijske i kontrolne grupe u spontanim pobačajima, elektivnim pobačajima, Apgar skoru, gestacijskom uzrastu pri porođaju i porođajnoj težini deteta.

Droperidol nije pokazao teratogeno delovanje kod pacova. Ispitivanja na životinjama nisu dovoljna u smislu

procene delovanja na trudnoću, embrionalni/fetalni razvoj, porođaj i postnatalni razvoj.

Kod novorođenčadi majki pod dugotrajnom terapijom visokim dozama neuroleptika opisani su prolazni neurološki poremećaji ekstrapiramidalnog tipa.

U praksi je, kao meru opreza, bolje ne primenjivati droperidol tokom trudnoće. U kasnoj trudnoći, ako je primena droperidola neophodna, preporučuje se nadzor neurološke funkcije novorođenčeta.


Dojenje

Poznato je da se neuroleptici butirofenonskog tipa izlučuju u mleko; lečenje droperidolom potrebno je ograničiti na jednokratnu primenu. Ne preporučuje se ponavljanje doze.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Droperidol u velikoj meri utiče na sposobnost upravljanja vozilima i rada na mašinama. Bolesnici ne smeju da voze niti da rade na mašinama tokom 24 sata nakon primene droperidola.


Neželjena dejstva


Najčešće prijavljena neželjena dejstva tokom kliničke primene bila su pospanost i sedacija. Uz njih su manje često bile prijavljene hipotenzija, srčane aritmije, neuroleptični maligni sindrom (NMS) i simptomi povezani s NMS, uz poremećaje pokreta kao što je diskinezija, te slučajevi anksioznosti i agitiranosti.


Organiski

Česta

Povremena

Retka

Veoma retka

Nepoznato

sistemi

1/100 do <

1/1000 do <

1/10.000 do <

< 1/10.000

(ne može se proceniti

1/10

1/100

1/1000

iz dostupnih

podataka)

Poremećaj na

nivou krvi i limfnog sistema

krvne diskrazije

Imunološki

poremećaji

anafilaktička

reakcija; angioneurotski edem; preosetljivost

Poremećaji

metabolizma i ishrane

neprimerena sekrecija

antidiuretičkog hormona

Psihijatrijski poremećaji

anksioznost; nemir/akatizi- ja;

stanja smetenosti; agitiranost

disforija

halucinacije

Poremećaji nervnog sistema

Ošamućenost

distonija; nevoljni kružni pokreti očiju (okulogiracija)

ekstrapiramidalni poremećaji; konvulzije; tremor

epileptični napadi; Parkinsonova bolest; psihomotorna hiperaktivnost; koma

Kardiološki

poremećaji

tahikardija;

vrtoglavica

srčane aritmije,

uključujući ventrikularne aritmije

srčani zastoj

Torsade de pointes;

produženi QT na elektrokardio- gramu

Vaskularni

poremećaji

hipotenzija

sinkope

Respiratorni,

torakalni i medijastinalni poremećaji

bronhospazam

laringospazam

Poremećaji na

nivou kože i potkožnog tkiva

osip

Opšti

poremećaji i reakcije na mestu primene

neuroleptični

maligni

sindrom (NMS)

iznenadna smrt


Povremeno su prijavljeni simptomi koji su mogli biti povezani s NMS, tj. promene u telesnoj temperaturi, ukočenost i visoka temperatura. Viđale su se i promene mentalnog statusa sa smetenošću ili uznemirenošću i promenama svesti. Nestabilnost autonomnog sistema može se manifestovati tahikardijom, promenama arterijskog pritiska, preteranim znojenjem/salivacijom i tremorom. U ekstremnim slučajevima, NMS može dovesti do kome ili bubrežnih i/ili hepatobilijarnih problema.

Izolovani slučajevi amenoreje, galaktoreje, ginekomastije, hiperprolaktinemije i oligomenoreje povezuju se s

produženim izlaganjem u psihijatrijskim indikacijama.

Predoziranje


Simptomi

Manifestacije predoziranja droperidolom posledica su njegovog produženog farmakološkog delovanja.

Simptomi slučajnog predoziranja uključuju psihičku ravnodušnost s padanjem u san, što je ponekad povezano sa sniženim arterijskim pritiskom.

Pri višim dozama ili kod osetljivih bolesnika mogu nastupiti ekstrapiramidalni simptomi (salivacija,

nekontrolisani pokreti, ponekad ukočenost mišića). Pri toksičnim dozama mogu nastupiti konvulzije. U retkim slučajevima prijavljeni su produženje QT intervala, ventrikularne aritmije i iznenadna smrt.


Lečenje

Nije poznat specifični antidot. Međutim, u slučaju ekstrapiramidalnih reakcija potrebno je primeniti antiholinergik.

Bolesnici kod kojih je nastupilo predoziranje droperidolom moraju se strogo nadzirati zbog moguće pojave

znakova produženja QT intervala.

Potrebno je uzeti u obzir faktore koji predisponiraju bolesnika za torsades de pointes, npr. poremećaji elektrolita (naročito hipokalijemija ili hipomagnezemija) i bradikardija.

Izrazitu hipotenziju potrebno je lečiti nadoknadom volumena i preduzimanjem drugih odgovarajućih mera.

Potrebno je održavati prohodnost disajnih puteva i primerenu oksigenaciju; postoji mogućnost indikacije za uvođenje orofaringealnog tubusa i endotrahealnu intubaciju.

Po potrebi se bolesnik može pažljivo nadzirati tokom 24 sata ili duže; potrebno je održavati telesnu temperaturu i osigurati odgovarajući unos tečnosti.


Farmakodinamski podaci

Droperidol je butirofenonski neuroleptik. Za farmakološki profil droperidola svojstvena je blokada dopamina i slabo α1-adrenolitičko delovanje. Droperidol nema antiholinergičko i antihistaminsko delovanje.

Zbog inhibicijskog delovanja na dopaminergične receptore u zoni stimulacije u području aree postreme,

droperidol ima jako antiemetičko delovanje, što je naročito korisno za sprečavanje i lečenje postoperativne mučnine i povraćanja i/ili mučnine i povraćanja izazvanih opioidnim analgeticima.


Pri dozi od 0,15 mg/kg, droperidol smanjuje prosečni arterijski pritisak zbog smanjenja minutnog volumena srca u prvoj fazi, a potom zbog smanjenja opterećenja srca volumenom (engl. pre-load). Ove se promene događaju nezavisno od promena u kontraktilnosti miokarda ili vaskularnoj rezistenciji. Droperidol ne utiče na kontraktilnost miokarda niti na srčanu frekvenciju, pa stoga nema negativnih inotropnih efekata. Slaba blokada α1-adrenergičkih receptora može prouzrokovati umerenu hipotenziju i smanjenu vaskularnu rezistenciju perifernih krvnih sudova i može smanjiti plućni arterijski pritisak (naročito ako je izrazito visok). Takođe može smanjiti incidenciju epinefrinom indukovane aritmije, ali ne sprečava pojavu drugih oblika srčanih aritmija.


Droperidol u dozi od 0,2 mg/kg ima specifično antiaritmijsko delovanje zbog uticaja na kontraktilnost miokarda (produžava refrakterni period) i smanjenje arterijskog pritiska.

Sprovedena su dva ispitivanja (u jednom se kao kontrola koristio placebo, a u drugom aktivna supstanca) kod bolesnika koji su primili opštu anesteziju, koja su bila oblikovana tako da se bolje mogu prepoznati promene u QTc intervalu povezane s lečenjem postoperativne mučnine i povraćanja malim dozama droperidola (intravenski primenjene doze od 0,625 i 1,25 mg za mučninu i intravenski primenjena doza od 0,75 mg za povraćanje). Pokazalo se produženje QT intervala 3-6 minuta nakon primene droperidola u dozi od 0,625 odnosno 1,25 mg (15 40 odnosno 22 41 ms), ali te se promene nisu značajno razlikovale od onih zapaženih uz primenu fiziološkog rastvora (12 35 ms). Nije bilo statistički značajnih razlika između grupe koja je primala droperidol i grupe koja je primala fiziološki rastvor s obzirom na broj bolesnika kod kojih je nastupilo produženje QTc intervala veće od 10% u odnosu na početnu vrednost. Nije bilo dokaza da droperidol produžava QTc interval


nakon operacije.

Nisu zabeležene ektopične aritmije u elektrokardiografskim zapisima ili 12-kanalnim elektrokardiografskim zapisima tokom perioperativnog perioda. U ispitivanju u kojem se upoređivala intravenski primenjena doza od 0,75 mg droperidola s aktivnom supstancom utvrdilo se značajno produženje QTc intervala (maksimalno

17 9 ms u drugom minutu nakon injekcije droperidola u odnosu na trajanje QTc intervala pre primene injekcije), s time da je QTc interval bio značajno niži nakon 90. minuta.


Farmakokinetički podaci


Delovanje jednokratne intravenske doze nastupa 2-3 minuta nakon primene. Umirujuće i sedativno delovanje uglavnom traje od 2 do 4 sata, mada budnost može biti smanjena i do 12 sati.


Distribucija

Nakon intravenske primene, koncentracije droperidola u plazmi naglo opadaju tokom prvih 15 minuta. Vezanje za belančevine plazme iznosi i do 85%-90%. Volumen raspodele je oko 1,5 l/kg.


Metabolizam

Droperidol se intenzivno razgrađuje u jetri te prolazi oksidaciju, dealkilaciju, demetilaciju i hidroksilaciju putem izoenzima 1A2 i 3A4 citohroma P450 i, u manjoj meri, izoenzima 2C19. Metaboliti nemaju neuroleptičko delovanje.


Eliminacija

Eliminacija se uglavnom odvija putem metabolizma; 75% se izlučuje putem bubrega. Samo 1% aktivne supstance se izluči u nepromenjenom obliku mokraćom, a 11% stolicom. Klirens plazme je 0,8 (0,4-1,8) l/min. Poluvreme eliminacije (t½ß) iznosi 134 ± 13 minuta.


Pretklinički podaci o bezbednosti leka


Na osnovu podataka iz nekliničkih konvencionalnih ispitivanja toksičnosti ponovljene doze, karcinogenog potencijala i reproduktivne toksičnosti, ne postoji poseban rizik za ljude.


Elektrofiziološka ispitivanja in vitro i in vivo pokazuju da kod ljudi postoji opšti rizik od produženja QT intervala koji je povezan s primenom droperidola.


Procenjuje se da je kod ljudi maksimalna koncentracija slobodnog droperidola u plazmi otprilike četiri puta viša do 25 puta niža od koncentracija droperidola koje su uticale na krajnje tačke ispitivane u različitim ispitnim sistemima in vitro i in vivo korišćenim u proceni uticaja ovog leka na srčanu repolarizaciju. Nivoi u plazmi opadaju za otprilike jedan red veličine tokom prvih dvadeset minuta nakon primene.


Inkompatibilnost


Droperidol nije kompatibilan s barbituratima. Ovaj lek ne sme se mešati sa bilo kojim drugim lekovima osim sa onima navedenim u delu „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka“.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Samo za jednokatnu upotrebu. Neiskorišćen rastvor mora se baciti.


Pre primene potrebno je pregledati izgled rastvora. Smeju se koristiti samo bistri i bezbojni rastvori koji ne sadrže vidljive čestice.


Za primenu u analgeziji koja je pod nadzorom bolesnika: Izvucite droperidol i morfin u špric i dodajte rastvor za injekciju, 0,9% natrijum hlorid, do odgovarajućeg volumena.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.