Početna stranica Početna stranica

Humira
adalimumab


UPUTSTVO ZA LEK


Humira, 20 mg/0,2 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu adalimumab


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Humira i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Humira

 3. Kako se primenjuje lek Humira

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Humira

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 7. Ubrizgavanje leka Humira

 1. Šta je lek Humira i čemu je namenjen


  Lek Humira sadrži aktivnu supstancu adalimumab.


  Lek Humira je namenjen za lečenje dole navedenih zapaljenjskih bolesti:

  • poliartikularni juvenilni idiopatski artritis

  • artritis povezan sa entezitisom

  • plak psorijaza kod dece

  • Crohn-ova bolest kod dece

  • pedijatrijski uveitis


   Aktivna supstanca leka Humira, adalimumab, je humano monoklonsko antitelo. Monoklonska antitela su proteini koji se vezuju za specifične ciljne molekule.


   Ciljni molekul za adalimumab je protein koji se naziva faktor nekroze tumora alfa (TNFα), koji učestvuje u radu imunskog (odbrambenog) sistema i u povišenim nivoima je prisutan u prethodno navedenim zapaljenjskim bolestima. Vezivanjem za TNFα, lek Humira smanjuje stepen zapaljenjskog procesa u ovim bolestima.


   Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis


   Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis je zapaljenjsko oboljenje zglobova koje se obično prvi put javlja u detinjstvu.


   Lek Humira se koristi za lečenje poliartikularnog juvenilnog idiopatskog artritisa kod dece i adolescenata uzrasta od 2 godine i starijih. Vaše dete može prvo primiti druge lekove koji modifikuju tok bolesti, kao što je metotreksat. Ukoliko ne reaguje dovoljno dobro na ovakve lekove, biće mu propisan lek Humira za terapiju poliartikularnog juvenilnog idiopatskog artritisa.


   Vaš lekar će odlučiti da li će se lek Humira primeniti sa metotreksatom ili bez njega. Artritis povezan sa entezitisom

   Artritis povezan sa entezitisom je zapaljenjsko oboljenje zglobova i područja na kojima se tetive spajaju sa kostima.


   Lek Humira se koristi za lečenje artritisa povezanog sa entezitisom kod dece i adolescenata uzrasta od 6 godina i starijih. Vaše dete može prvo primiti druge lekove koji modifikuju tok bolesti, kao što je metotreksat. Ukoliko ne reaguje dovoljno dobro na ovakve lekove, biće mu propisan lek Humira za terapiju artritisa povezanog sa entezitisom.


   Plak psorijaza kod dece


   Plak psorijaza je bolest kože koja uzrokuje crvene, perutave, krastave mrlje na koži prekrivene srebrnastim ljuspicama. Plak psorijaza može zahvatiti i nokte, uzrokujući njihovo mrvljenje, zadebljanje i odizanje od ležišta nokta, što može biti bolno. Smatra se da psorijazu uzrokuje problem sa imunskim sistemom tela, zbog kojeg se povećava proizvodnja kožnih ćelija.

   Lek Humira se koristi za lečenje teške hronične plak psorijaze kod dece i adolescenata uzrasta od 4 do 17 godina kod kojih topikalna terapija i fototerapije nisu delovale dovoljno dobro ili nisu odgovarajuće.


   Crohn-ova bolest kod dece


   Crohn-ova bolest je zapaljenjsko oboljenje digestivnog trakta.


   Lek Humira se koristi za lečenje umerene do teške Crohn-ove bolesti kod dece i adolescenata uzrasta od 6 do 17 godina.


   Moguće je da će Vašem detetu prvo biti propisani drugi lekovi. Ukoliko ti lekovi ne dovedu do željenog kliničkog odgovora, biće mu propisan lek Humira kako bi se smanjili simptomi i znaci bolesti.


   Pedijatrijski uveitis


   Neinfektivni uveitis je zapaljensko oboljenje koje zahvata određene delove oka.


   Lek Humira se koristi za lečenje dece uzrasta od 2 godine i starije sa hroničnim neinfektivnim uveitisom kod kojeg zapaljenje zahvata prednji deo oka.


   To zapaljenje može dovesti do slabljenja vida i/ili prisutnosti plutajućih čestica u oku (crne tačkice ili tanke linije koje se kreću u vidnom polju). Lek Humira deluje tako što smanjuje ovo zapaljenje.


   Moguće je da će Vašem detetu prvo biti propisani drugi lekovi. Ukoliko ti lekovi ne dovedu do željenog kliničkog odgovora, biće mu propisan lek Humira kako bi se smanjili simptomi i znaci bolesti.


 2. Šta treba da znate pre nego što Vaše dete primi lek Humira Lek Humira ne smete primenjivati:

  • Ukoliko je Vaše dete alergično na adalimumab ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedenih u odeljku 6).


  • Ukoliko Vaše dete boluje od aktivne tuberkuloze ili drugih teških infekcija (vidite “Upozorenja i mere oprezaˮ). Važno je da kažete svom lekaru ukoliko Vaše dete ima simptome infekcije, npr. povišenu telesnu temperaturu, pojavu rana, osećaj zamaranja, probleme sa zubima.


  • Ukoliko Vaše dete ima umerenu ili tešku srčanu slabost. Važno je da kažete svom lekaru ukoliko Vaše dete ima ili je ranije imalo ozbiljne srčane smetnje (vidite “Upozorenja i mere oprezaˮ).


   Upozorenja i mere opreza


   Obratite se lekaru Vašeg deteta ili farmaceutu pre početka primene leka Humira. Alergijske reakcije

   • Ukoliko Vaše dete dobije alergijske reakcije sa simptomima kao što su stezanje u grudima, otežano disanje praćeno zviždanjem, vrtoglavicu, oticanje ili osip, ne smete više upotrebljavati lek Humira i odmah se javite lekaru pošto, u retkim slučajevima, ove reakcije mogu biti životno ugrožavajuće.


    Infekcije


   • Ukoliko Vaše dete ima infekciju, uključujući dugotrajnu ili lokalizovanu infekciju (na primer, ulkus na nozi), konsultujte lekara pre nego što počnete lečenje lekom Humira. Ukoliko niste sigurni da li Vaše dete ima infekciju, obratite se Vašem lekaru.


   • Vaše dete može dobiti infekcije mnogo lakše dok je na terapiji lekom Humira. Rizik od pojave infekcija je veći ukoliko je funkcija pluća deteta oštećena. Ove infekcije mogu biti teške i uključivati:


    • tuberkulozu

    • infekcije izazvane virusima, gljivicama, parazitima ili bakterijama

    • ozbiljnu infekciju krvi (sepsu)


     U retkim slučajevima, ove infekcije mogu biti životno ugrožavajuće. Važno je da kažete lekaru ukoliko Vaše dete dobije simptome kao što su visoka telesna temperatura, pojava rana, osećaj zamora ili problemi sa zubima. Lekar može preporučiti privremeni prekid terapije lekom Humira.


   • Obavestite svog lekara ukoliko Vaše dete boravi ili putuje u oblasti gde su prisutne endemske gljivične infekcije, kao što je histoplazmoza, kokcidioidomikoza ili blastomikoza.


   • Obavestite svog lekara ukoliko Vaše dete ima povratne infekcije ili druga stanja koja povećavaju rizik od nastanka infekcija.


   • Vaše dete i njegov lekar treba da obrate posebnu pažnju na pojavu znakova infekcije dok je Vaše dete na terapiji lekom Humira. Veoma je važno da obavestite lekara ukoliko Vaše dete razvije simptome infekcije kao što su visoka telesna temperatura, pojava rana, osećaj zamora ili problemi sa zubima.


    Tuberkuloza


   • S obzirom na to da su izveštavani slučajevi tuberkuloze kod pacijenata lečenih lekom Humira, Vaš lekar će proveriti da li Vaše dete ima simptome i znakove tuberkuloze pre nego što započne lečenje lekom Humira. To uključuje potpunu medicinsku procenu, uključujući uzimanje istorije bolesti Vašeg deteta i sprovođenje odgovarajućih testova za otkrivanje bolesti (npr. rentgenski pregled grudnog koša i tuberkulinski test). Sprovođenje i rezultati ovih testova treba da budu zabeleženi na dečijoj Kartici upozorenja za pacijente.


    • Vrlo je važno da kažete Vašem lekaru ukoliko je Vaše dete ranije bolovalo od tuberkuloze, ili je bilo u bliskom kontaktu sa nekom osobom koja je bolovala od tuberkuloze. Ukoliko Vaše dete boluje od aktivne tuberkuloze, nemojte mu davati lek Humira.

    • Tuberkuloza se može razviti tokom terapije lekom Humira, čak i ukoliko je Vaše dete primilo preventivnu terapiju za tuberkulozu.

    • Ukoliko se simptomi tuberkuloze (npr. uporan kašalj, gubitak telesne mase, bezvoljnost, blago povišena telesna temperatura) ili neke druge infekcije pojave tokom ili nakon lečenja, odmah obavestite svog lekara.

     Hepatitis B


   • Obavestite svog lekara ukoliko je Vaše dete nosilac hepatitis B virusa (HBV), ukoliko ima aktivni hepatitis B ili mislite da bi se moglo zaraziti virusom hepatitisa B.

    • Lekar Vašeg deteta treba da testira Vaše dete na prisustvo hepatitis B virusa. Kod nosilaca virusa, lek Humira može uzrokovati reaktivaciju hepatitisa B.

    • U retkim situacijama, naročito ukoliko Vaše dete uzima druge lekove koji suprimiraju imunski sistem, reaktivacija hepatitis B virusa može biti opasna po život.


     Hururške intervencije ili intervencije na zubima


   • Ukoliko je potrebno da se Vaše dete podvrgne hirurškoj intervenciji ili intervenciji na zubima potrebno je da informišete lekara o tome da Vaše dete uzima lek Humira. Lekar može preporučiti privremeni prekid terapije lekom Humira.


    Demijelinizirajuće bolesti


    • Ukoliko Vaše dete boluje ili oboli od demijelinizirajuće bolesti (bolesti koja zahvata zaštitni sloj koji obavija živce, kao što je multipla skleroza), Vaš lekar će odlučiti da li Vaše dete treba da primi ili da nastavi da prima lek Humira. Odmah recite svom lekaru ako se kod Vašeg deteta pojave simptomi kao što su promene vida, slabost u rukama ili nogama, ili utrnulost ili trnci u bilo kojem delu tela.


     Vakcinacije


   • Neke vakcine ne smeju da se primaju dok ste na terapiji lekom Humira, jer mogu uzrokovati infekcije.


    • Potrebno je da proverite sa lekarom pre nego što Vaše dete dobije bilo kakvu vakcinu.

    • Ako je moguće, preporučuje se da deca prime sve potrebne vakcine u skladu sa kalendarom obaveznih vakcinacija pre početka terapije lekom Humira.

    • Ukoliko je Vaše dete primalo lek Humira tokom trudnoće, njeno dete može biti pod većim rizikom od razvoja infekcije tokom približno pet meseci nakon što je Vaše dete primilo poslednju dozu leka Humira tokom trudnoće. Veoma je važno da informišete lekara Vašeg deteta i druge zdravstvene radnike da je Vaše dete primalo lek Humira tokom trudnoće, kako bi doneli odluku da li njeno dete sme da primi bilo koju vakcinu.


     Srčana slabost


   • Ukoliko Vaše dete boluje od blage srčane slabosti i leči se lekom Humira, lekar će morati pažljivo da prati stanje srčane slabosti Vašeg deteta. Važno je da kažete svom lekaru ukoliko Vaše dete ima ili je imalo ozbiljnih srčanih problema. Ukoliko se pojave ili se pogoršaju simptomi srčane slabosti (npr. gubitak daha, oticanje stopala) morate odmah kontaktirati svog lekara. Vaš lekar će odlučiti da li će Vaše dete nastaviti terapiju lekom Humira.


    Povišena telesna temperatura, nastanak modrica, krvarenje ili bledilo


   • Kod nekih pacijenata organizam može smanjeno stvarati krvne ćelije koje omogućavaju telu da se bori protiv infekcija, kao i krvne ćelije koje pomažu u zaustavljanju krvarenja. Vaš lekar će možda odlučiti da prekine lečenje. Ukoliko Vaše dete dobije povišenu temperaturu koja ne prolazi, lako mu se stvaraju modrice ili krvari veoma lako, ukoliko je veoma bledo, obratite se odmah lekaru.


    Kancer


   • Zabeleženi su veoma retki slučajevi određenih vrsta malignih bolesti kod dece i odraslih pacijenata koji su primali lek Humira ili druge blokatore TNF-a.


    • Kod pacijenata koji dugo vremena boluju od ozbiljnog reumatoidnog artritisa, može se javiti veći rizik od prosečnog da dobiju limfom (maligna bolest koja zahvata limfni sistem), kao i leukemiju (maligna bolest koja zahvata krv i koštanu srž).

    • Ukoliko Vaše dete uzima lek Humira, može imati povećan rizik za dobijanje limfoma, leukemije ili drugih vrsta kancera. Retko se kod pacijenata koji su upotrebljavali lek Humira javljao specifičan i teški oblik limfoma. Neki od ovih pacijenata su, takođe, upotrebljavali i azatioprin ili 6-merkaptopurin.

    • Obavestite lekara ukoliko Vaše dete uzima azatioprin ili 6-merkaptopurin sa lekom Humira.

    • Kod pacijenata koji uzimaju lek Humira primećeni su slučajevi nemelanomskih tumora kože.

    • Obavestite svog lekara ukoliko se za vreme ili nakon terapije pojave nove lezije na koži ili dođe do promena postojećih lezija.


   • Tumori, isključujući limfome, primećeni su kod pacijenata koji boluju od plućne bolesti koja se naziva hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP), lečenih drugim blokatorom TNF-a. Ukoliko Vaše dete boluje od HOBP ili je težak pušač, posavetujte se sa Vašim lekarom da je li terapija lekom Humira odgovarajuća za Vaše dete.


    Autoimunska bolest


   • U retkim slučajevima, terapija lekom Humira može rezultovati nastankom sindroma nalik na lupus. Obavestite Vašeg lekara ukoliko dođe do pojave simptoma kao što su dugotrajan osip nepoznatog uzroka, povišena telesna temperatura, bol u zglobovima ili umor.


    Drugi lekovi i lek Humira


    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko Vaše dete uzima, donedavno je uzimalo ili će možda uzimati bilo koje druge lekove.


    Zbog povećanog rizika od teških infekcija lek Humira se ne sme primenjivati sa lekovima koji kao aktivnu supstancu sadrže:

    • anakinru

    • abatacept.


     Lek Humira se može istovremeno primenjivati sa:

    • metotreksatom

    • određenim antireumatskim lekovima koji modifikuju tok bolesti (npr. sulfasalazin, hidroksihlorohin, leflunomid, injekcije preparata zlata)

    • steroidima ili lekovima protiv bolova, uključujući i nesteroidne antiinflamatorne lekove (NSAIL) (lekove protiv zapaljenja).


     Ukoliko imate pitanja, obratite se Vašem lekaru.

     Trudnoća i dojenje


     • Vaše dete bi trebalo da razmotri korišćenje odgovarajuće kontracepcije kako bi sprečilo trudnoću kao i da nastavi njenu primenu još najmanje 5 meseci nakon poslednje doze leka Humira.

     • Ukoliko je Vaše dete trudno, misli da bi moglo biti trudno, ili planira trudnoću, obratite se lekaru za savet o primeni ovog leka

     • Lek Humira se tokom trudnoće sme primenjivati samo ako je to neophodno.

     • U ispitivanju sprovedenom kod trudnica nije utvrđen povećan rizik od urođenih mana kada su majke primale lek Humira tokom trudnoće u odnosu na majke sa istom bolešću koje nisu primale lek Humira.

     • Lek Humira se može primenjivati tokom dojenja.

     • Ukoliko je Vaše dete primalo lek Humira tokom trudnoće, njeno dete može biti pod većim rizikom od razvoja infekcije.

     • Veoma je važno da informišete lekara Vašeg deteta i druge zdravstvene radnike da je Vaše dete primalo lek Humira tokom trudnoće, pre nego što njeno dete primi bilo koju vakcinu. Za više informacija o vakcinama videti deo „Kada uzimate lek Humira, posebno vodite računa“.


     Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


     Lek Humira može blago uticati na sposobnost upravljanja vozilom i rukovanja mašinama. Vrtoglavica i smetnje sa vidom se mogu javiti tokom primene leka Humira.


 3. Kako se primenjuje lek Humira

  Uvek primenjujte lek Humira onako kako Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, potrebno je da proverite način primene sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Preporučene doze leka Humira za svaku od odobrenih indikacija se nalaze u dole navedenoj tabeli. Ukoliko Vam je potrebna drugačija doza, Vaš lekar Vam može propisati drugu jačinu leka Humira.


  Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis

  Uzrast ili telesna masa

  Koliku dozu i koliko često primeniti lek?

  Napomene

  Deca, adolescenti i odrasli uzrasta od 2 godine i stariji, telesne mase 30 kg ili više

  40 mg svake druge nedelje

  Nije primenljivo.

  Deca i adolescenti uzrasta od 2 godine i stariji, telesne mase od 10 kg do manje od 30 kg

  20 mg svake druge nedelje

  Nije primenljivo.


  Artritis povezan sa entezitisom

  Uzrast ili telesna masa

  Koliku dozu i koliko često primeniti lek?

  Napomene

  Deca, adolescenti i odrasli uzrasta od 6 godina i stariji, telesne mase 30 kg ili više

  40 mg svake druge nedelje

  Nije primenljivo.

  Deca i adolescenti uzrasta od 6 godina i stariji, telesne mase od 15 kg do manje od 30 kg

  20 mg svake druge nedelje

  Nije primenljivo.


  Plak psorijaza kod dece

  Uzrast ili telesna masa

  Koliku dozu i koliko često primeniti lek?

  Napomene

  Deca i adolescenti uzrasta od 4 do 17 godina, telesne mase 30 kg ili više

  Početna doza od 40 mg, praćena dozom od 40 mg nedelju dana kasnije.


  Nakon toga, uobičajena doza je 40 mg svake druge nedelje.

  Nije primenljivo.

  Deca i adolescenti uzrasta od 4 do 17 godina, telesne mase od 15 kg do manje od 30 kg

  Početna doza od 20 mg, praćena dozom od 20 mg nedelju dana kasnije.


  Nakon toga, uobičajena doza je 20 mg svake druge nedelje.

  Nije primenljivo.


  Crohn-ova bolest kod dece

  Uzrast ili telesna masa

  Koliku dozu i koliko često primeniti lek?

  Napomene

  Deca i adolescenti uzrasta od 6 do 17 godina, telesne mase 40 kg ili više

  Početna doza od 80 mg, praćena dozom od 40 mg dve nedelje kasnije.


  Ukoliko postoji potreba za bržim terapijskim odgovorom, lekar može propisati početnu dozu od 160 mg, praćenu dozom od 80 mg dve nedelje kasnije.


  Nakon toga, uobičajena doza je 40 mg svake druge nedelje.

  Lekar Vašeg deteta može povećati doziranje na 40 mg svake nedelje ili 80 mg svake druge nedelje.

  Deca i adolescenti uzrasta od 6 do 17 godina, telesne mase manje od 40 kg

  Početna doza od 40 mg, praćena dozom od 20 mg dve nedelje kasnije.


  Ukoliko postoji potreba za bržim terapijskim odgovorom, lekar može propisati početnu dozu od 80 mg, praćenu dozom od 40 mg dve nedelje kasnije.


  Nakon toga, uobičajena doza je 20 mg svake druge nedelje.

  Lekar Vašeg deteta može povećati učestalost doziranja na 20 mg svake nedelje.


  Pedijatrijski uveitis

  Uzrast ili telesna masa

  Koliku dozu i koliko često primeniti lek?

  Napomene

  Deca i adolescenti uzrasta od 2 godine i stariji, telesne mase manje od 30 kg

  20 mg svake druge nedelje

  Vaš lekar Vam može propisati inicijalnu dozu od 40 mg nedelju dana pre početka primene doze održavanja od 20 mg svake druge nedelje. Preporučuje se da se lek Humira koristi u kombinaciji sa metotreksatom.

  Deca i adolescenti uzrasta od 2 godine i stariji, telesne mase 30 kg ili više

  40 mg svake druge nedelje

  Vaš lekar Vam može propisati inicijalnu dozu od 80 mg nedelju dana pre početka primene doze održavanja od 40 mg svake druge nedelje. Preporučuje se da se lek Humira koristi u kombinaciji sa metotreksatom.


  Način i put primene


  Lek Humira se primenjuje injekcijom pod kožu (supkutana injekcija).


  Detaljne instrukcije o načinu primene leka Humira su opisane u odeljku 7. “Ubrizgavanje leka Humiraˮ.


  Ako ste primili više leka Humira nego što treba


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Humira nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom! Uvek ponesite kartonsku kutiju leka (spoljašnje pakovanje leka), čak i ako je prazna.


  Ako ste zaboravili da primite lek Humira


  Ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu dozu!


  Ako ste zaboravili da Vašem detetu date injekciju leka Humira, primenite sledeću dozu leka Humira čim se setite. Narednu dozu primenite prema ranijem planu doziranja.


  Ako naglo prestanete da primate lek Humira


  Vaš lekar će odlučiti o prekidu terapije lekom Humira. Simptomi bolesti se mogu vratiti usled naglog prekida terapije.


  Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi primene leka Humira, obratite se Vašem lekaru i farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek. Većina neželjenih dejstava su blaga do umerena. Međutim, neka mogu

  biti teška i zahtevati lečenje. Neželjena dejstva se mogu javiti i do 4 meseca nakon primene poslednje doze leka Humira.


  Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko primetite


  • težak osip, koprivnjaču ili druge znake alergijske reakcije

  • oticanje lica, šaka i stopala

  • otežano disanje, gutanje

  • nedostatak daha pri fizičkom naporu ili pri ležanju ili oticanje stopala


   Obavestite Vašeg lekara što pre je moguće ukoliko primetite bilo šta od dole navedenog


  • znake infekcije kao što su povišena telesna temperatura, mučnina, pojava rana, problemi sa zubima, peckanje pri mokrenju

  • osećaj slabosti ili zamaranja

  • kašalj

  • osećaj mravinjanja

  • osećaj utrnulosti

  • poremećaj vida praćen dvostrukim slikama

  • slabost u rukama ili nogama

  • oteklinu ili ranu koja ne zarasta

  • znake i simptome koji ukazuju na poremećaj krvi kao što su uporna povišena telesna temperatura, pojava modrica, krvarenje, bledilo


   Prethodno opisani simptomi mogu biti znaci neželjenih dejstava navedenih u nastavku, koja su zapažena pri primeni leka Humira.


   Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  • reakcije na mestu primene injekcije (uključujući bol, oticanje, crvenilo ili svrab)

  • infekcije respiratornog trakta (uključujući prehladu, curenje iz nosa, infekcije sinusa, zapaljenje pluća)

  • glavobolja

  • bol u stomaku

  • mučnina i povraćanje

  • osip na koži

  • bol u mišićima i kostima


   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  • ozbiljne infekcije (uključujući trovanje krvi i grip)

  • intestinalne infekcije (uključujući gastroenteritis)

  • kožne infekcije (uključujući celulitis i herpes zoster)

  • infekcije uha

  • infekcije usne duplje (uključujući infekcije zuba i upalu grla)

  • infekcije reproduktivnog sistema

  • infekcije mokraćnih puteva

  • gljivične infekcije

  • infekcije zglobova

  • benigni tumori

  • rak kože

  • alergijske reakcije (uključujući sezonske alergije)

  • dehidratacija

  • promene raspoloženja (uključujući depresiju)

  • osećaj strepnje

  • problemi sa spavanjem

  • poremećaji čula, kao što su trnjenje, probadanje ili utrnulost

  • migrena

  • pritisak na koren nerva (uključujući bol u donjem delu leđa i nozi)

  • poremećaji vida

  • zapaljenje oka

  • zapaljenje očnog kapka i oticanje oka

  • vertigo (osećaj nesvestice ili vrtoglavice)

  • osećaj ubrzanog lupanja srca

  • visok krvni pritisak

  • crvenilo

  • hematom (kolekcija krvi van krvnih sudova)

  • kašalj

  • astma

  • gubitak daha

  • gastrointestinalno krvarenje

  • poremećaj varenja (loše varenje, nadutost, gorušica)

  • bolest kada se kiselina iz želuca vraća u jednjak

  • sicca sindrom (uključujući suvoću očiju i usta)

  • svrab

  • osip sa svrabom

  • pojava modrica

  • zapaljenje kože (kao što je ekcem)

  • lomljenje noktiju na rukama i nogama

  • pojačano znojenje

  • gubitak kose

  • pojava ili pogoršanje psorijaze

  • grčevi mišića

  • pojava krvi u mokraći

  • problemi sa bubrezima

  • bol u grudima

  • edem (oticanje)

  • groznica

  • smanjenje broja krvnih pločica što povećava rizik od pojave krvarenja i modrica

  • otežano zarastanje rana


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):


  • oportunističke infekcije (uključujući tuberkulozu i druge infekcije koje se javljaju kada je smanjena otpornost organizma)

  • neurološke infekcije (uključujući virusni meningitis)

  • infekcije oka

  • bakterijske infekcije

  • divertikulitis (zapaljenje i infekcija debelog creva)

  • rak

  • rak koji zahvata limfni sistem

  • melanom (rak kože)

  • poremećaj imunskog sistema koji može da zahvati pluća, kožu i limfne čvorove (najčešće se javlja kao sarkoidoza)

  • vaskulitis (zapaljenje krvnih sudova)

  • drhtavica

  • neuropatija (poremećaj nerava)

  • šlog

  • gubitak sluha, zujanje u ušima

  • osećaj da srce nepravilno lupa (preskače)

  • problemi sa srcem koji dovode do gubitka daha ili oticanja nožnih članaka

  • srčani udar

  • blokada glavnih arterija, zapaljenje ili pojava ugrušaka u venama; blokada krvnog suda

  • bolest pluća koja dovodi do gubitka daha (uključujući zapaljenje)

  • plućna embolija (blokada arterije u plućima)

  • pleuralni izliv (abnormalno nakupljanje tečnosti u pleuralnom prostoru)

  • zapaljenje gušterače koje dovodi do pojave jakog bola u stomaku i leđima

  • otežano gutanje

  • oticanje lica

  • zapaljenje žučne kese, kamenčići u žučnoj kesi

  • masni depoziti u jetri

  • noćno znojenje

  • ožiljci

  • razgradnja mišića

  • sistemski eritemski lupus (uključujući zapaljenje kože, srca, pluća, zglobova i drugih sistema organa)

  • problemi sa spavanjem

  • impotencija

  • zapaljenja


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):


  • leukemija (vrsta raka koja zahvata krv i koštanu srž)

  • ozbiljne alergijske reakcije praćene šokom

  • multipla skleroza

  • poremećaj nerava (kao što su zapaljenje nerava oka i Guillian-Barre sindrom koji može da izazove slabost mišića, poremećaj osećaja, trnjenje u rukama i gornjem delu tela)

  • zastoj srčanog rada

  • plućna fibroza (stvaranje ožiljaka na plućima)

  • perforacija creva (proboj u crevima)

  • hepatitis

  • reaktivacija hepatitisa B

  • autoimunski hepatitis (zapaljenje jetre izazvano sopstvenim imunskim sistemom)

  • kutani vaskulitis (zapaljenje krvnih sudova kože)

  • Stevens-Johnson-ov sindrom (rani simptomi uključuju malaksalost, groznicu, glavobolju i osip)

  • oticanje lica povezano sa alergijskim reakcijama

  • multiformni eritem (zapaljenjski osip na koži)

  • sindrom sličan lupusu

  • angioedem (lokalizovano oticanje kože)

  • lihenoidna reakcija na koži (crvenkasto-ljubičasti kožni osip koji svrbi)


   Nepoznata učestalost (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka):


  • hepatosplenični T-ćelijski limfom (retka vrsta kancera krvi koja je često smrtonosna)

  • karcinom Merkelovih ćelija (vrsta tumora kože)

  • oštećenje jetre

  • pogoršanje stanja koje se naziva dermatomiozitis (zapaženo kao osip na koži praćen mišićnom slabošću)


   Neka od zabeleženih neželjenih dejstava primećena sa primenom leka Humira nemaju simptome i mogu se otkriti samo analizom krvi. To su:


   Veoma često (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  • smanjen broj belih krvnih ćelija

  • smanjen broj crvenih krvnih ćelija

  • povišene koncentracije lipida u krvi

  • povišene vrednosti enzima jetre


   Često (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):


  • povećan broj belih krvnih ćelija

  • smanjen broj krvnih pločica

  • povišene koncentracije mokraćne kiseline u krvi

  • poremećaj koncentracije natrijuma u krvi

  • smanjenje koncentracije kalcijuma u krvi

  • smanjenje koncentracije fosfata u krvi

  • povećanje koncentracije šećera u krvi

  • povećanje vrednosti laktat-dehidrogenaze u krvi

  • autoantitela prisutna u krvi

  • smanjenje koncentracije kalijuma u krvi


   Povremeno (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)


  • povišene koncentracije bilirubina (laboratorijska analiza krvi kojom se proverava funkcija jetre)


   Retko (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)


  • smanjenje broja belih krvnih ćelija, crvenih krvnih ćelija i krvnih pločica Prijavljivanje neželjenih dejstava

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom

   uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Humira

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Humira posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca. Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Alternativni način čuvanja:

  Kada je to potrebno (npr. kada putujete), jedan injekcioni špric leka Humira možete čuvati na sobnoj temperaturi (do 25 °C) najviše 14 dana, zaštićeno od svetlosti. Kada se izvadi iz frižidera radi čuvanja na sobnoj temperaturi, lek se mora upotrebiti u roku od 14 dana, a u suprotnom se mora uništiti, čak iako se vrati u frižider.


  Potrebno je da označite datum kada ste špric izvadili iz frižidera, kao i datum kada špric treba uništiti ukoliko nije upotrebljen u roku od 14 dana.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Humira

  Aktivna supstanca leka Humira je adalimumab.

  Jedan napunjen injekcioni špric od 0,2 mL sadrži 20 mg adalimumaba. Pomoćne supstance su manitol, polisorbat 80 i voda za injekcije.

  Kako izgleda lek Humira i sadržaj pakovanja


  Bistar, bezbojan rastvor.

  Unutrašnje pakovanje: napunjen injekcioni špric (staklo tip I), sa gumenim delom klipa šprica od brombutil gume, iglom i poklopcem igle od termoplastičnog elastomera.

  Intermedijerno pakovanje: napunjeni špric je upakovan u blister, u kome se, pored šprica nalazi tupfer natopljen alkoholom.

  Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera, svaki sa po jednim napunjenim injekcionim špricem i po jednim alkoholnim tupferom i Uputstvo za lek.

  Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

  PREDSTAVNIŠTVO ABBVIE BIOPHARMACEUTICALS GMBH BEOGRAD-NOVI BEOGRAD,

  Bulevar Mihajla Pupina 115E, Beograd


  Proizvođač:

  ABBVIE BIOTECHNOLOGY GMBH,

  Knollstrasse, Ludwigshafen, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno April, 2019.

  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini lekarskog recepta.


  Broj i datum dozvole:


  515-01-02135-18-001 od 09.04.2019.


 7. Ubrizgavanje leka Humira


  • Sledeće instrukcije objašnjavaju kako se ubrizgava supkutana injekcija leka Humira koristeći napunjen injekcioni špric. Prvo pažljivo pročitajte instrukcije i zatim ih pratite korak po korak.


  • Vaš lekar, farmaceut ili medicinska sestra će Vas obučiti u tehnici kako da primenite injekciju.


  • Nemojte primenjivati injekciju ukoliko niste sigurni da ste razumeli kako da pripremite i primenite injekciju.


  • Nakon odgovarajuće obuke injekciju možete dati sebi sami, ili Vam je može dati neka druga osoba, na primer član porodice ili prijatelj.


  • Jedan napunjeni injekcioni špric koristite samo jedanput.

   Napunjeni injekcioni špric leka Humira


   Klip Drška za prste Poklopac igle


   image


   Nemojte primeniti napunjen injekcioni špric i odmah se obratite lekaru ili farmaceutu ako je:


   • rastvor mutan, obojen ili sadrži pahuljice ili čestice

   • istekao navedeni rok upotrebe („Važi do“)

   • rastvor bio zamrznut ili ako je stajao na direktnoj sunčevoj svetlosti

   • napunjen injekcioni špric pao ili se slomio


    Poklopac igle uklonite tek neposredno pre primene. Lek Humira čuvati van vidokruga i domašaja dece.


    image

    KORAK 1


    Izvadite lek Humira iz frižidera.


    Ostavite lek Humira na sobnoj temperaturi od 15 do 30 minuta pre ubrizgavanja.


   • Nemojte uklanjati poklopac igle dok lek Humira postiže sobnu temperaturu.

   • Nemojte zagrevati lek Humira na bilo koji drugi način. Na primer, nemojte zagrevati lek u mikrotalasnoj rerni ili vrućoj vodi.


    KORAK 2

    Špric


    Proverite rok upotrebe (Važi do:). Nemojte primeniti napunjen injekcioni špric nakon isteka roka upotrebe (Važi do:).


    Na čistu, ravnu radnu površinu postavite sledeće:


    • 1 napunjen injekcioni špric za jednokratnu primenu i

    • 1 alkoholom natopljeni tupfer Operite i osušite ruke.

Tupfer

image

image

image


KORAK 3


Mesta za ubrizgavanje


Mesta za ubrizgavanje


Izaberite mesto za ubrizgavanje:


 • Prednji deo butine Vašeg deteta ili

 • Stomak (abdomen) Vašeg deteta najmanje 5 cm od pupka

 • Najmanje 3 cm od mesta na kom je ubrizgana prethodna injekcija Vašem detetu

 • Nemojte ubrizgavati preko odeće

 • Nemojte ubrizgavati u područja bolne kože, modrica, crvenila, tvrde kože, ožiljaka, strija ili područja sa plak psorijazom


Mesto na kom ćete ubrizgati injekciju kružnim pokretima prebrišite tupferom natopljenim alkoholom.


KORAK 4


Držite napunjeni injekcioni špric u jednoj ruci. Pregledajte tečnost u napunjenom injekcionom špricu.

 • Proverite da li je rastvor bistar i bezbojan

 • Nemojte upotrebiti napunjeni injekcioni špric ako je tečnost mutna ili sadrži čestice

 • Nemojte upotrebiti napunjeni injekcioni špric ako je prethodno pao ili se slomio

 • Nemojte dodirivati iglu prstima niti dopustiti da igla dotakne bilo šta drugo


Drugom rukom nežno povucite i skinite poklopac igle. Bacite poklopac igle. Ne vraćajte ga nazad na iglu.


KORAK 5


Držite napunjeni injekcioni špric tako da igla šprica bude okrenuta prema gore.


 • Jednom rukom držite napunjeni injekcioni špric u visini očiju tako da vidite vazduh u napunjenom špricu

 • Normalno je da se na vrhu igle pojavi kap tečnosti


Polako pritisnite klip da biste istisnuli vazduh kroz iglu.


image

image

image


KORAK 6

Držite telo napunjenog injekcionog šprica u jednoj ruci,

između palca i kažiprsta, kao što biste držali olovku.

Drugom rukom uhvatite nabor kože Vašeg deteta na mestu

ubrizgavanja kako biste dobili izbočinu i čvrsto ga držite.

KORAK 7


Jednim brzim, kratkim pokretom ubodite iglu celom dužinom u kožu pod uglom od približno 45 stepeni.


 • Nakon što ubodete iglu, otpustite nabor kože


Polako pritisnite klip do kraja, sve dok ne ubrizgate sav rastvor i napunjeni injekcioni špric ne ostane prazan.

KORAK 8


Kada je ubrizgavanje završeno, polako izvucite iglu iz kože, držeći špric pod istim uglom.


Nakon završetka ubrizgavanja, možete vatom ili komadom gaze pritisnuti mesto ubrizgavanja.


 • Nemojte trljati

 • Pojava oskudnog krvarenja na mestu ubrizgavanja je normalna


KORAK 9


Upotrebljen injekcioni špric bacite u posebnu posudu za odlaganje, kako Vam je pokazao Vaš lekar, medicinska sestra ili farmaceut. Nikada ne vraćajte poklopac na iglu.Poklopac igle, alkoholom natopljeni tupfer, vata ili gaza, blister i pakovanje mogu se baciti u kućni otpad.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


KLINIČKI PODACI


Terapijske indikacije


Juvenilni idiopatski artritis


Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis


Lek Humira je, u kombinaciji sa metotreksatom, indikovan za terapiju aktivnog poliartikularnog juvenilnog idiopatskog artritisa, kod dece uzrasta od 2 godine, kod kojih odgovor na jedan ili više antireumatskih lekova koji modifikuju tok bolesti (ARMB), nije bio zadovoljavajući. Lek Humira se može primeniti kao monoterapija u slučajevima kada pacijenti ne podnose metotreksat ili kada se kontinuiranom primenom metotreksata ne postiže zadovoljavajući terapijski odgovor (za efikasnost u monoterapiji videti odeljak: „Farmakodinamski podaci” iz Sažetka karakteristika leka). Nije proučavana upotreba leka Humira kod dece mlađe od 2 godine.


Artritis povezan sa entezitisom


Lek Humira je indikovan za lečenje aktivnog artritisa povezanog sa entezitisom kod pacijenata uzrasta od 6 i više godina, kod kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor ili koji ne podnose konvencionalnu terapiju (videti odeljak: „Farmakodinamski podaci” iz Sažetka karakteristika leka).


Plak psorijaza kod dece


Lek Humira je indikovan za lečenje teške hronične plak psorijaze kod dece i adolescenata uzrasta od 4 ili više godina kod kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor ili koji nisu prikladni kandidati za topikalnu terapiju i fototerapije.


Pedijatrijski oblik Crohn-ove bolesti


Lek Humira je indikovan za lečenje umerenog do teškog oblika aktivne Crohn-ove bolesti kod pedijatrijskih pacijenata (uzrasta od 6 ili više godina), kod kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor konvencionalnom terapijom, uključujući prvenstveno nutricionu terapiju i kortikosteroid i/ili imunomodulator, ili kod pacijenata kod kojih postoji intolerancija ili kontraindikacije za primenu pomenute konvencionalne terapije.


Pedijatrijski uveitis


Lek Humira je indikovan za lečenje hroničnog neinfektivnog anteriornog uveitisa kod pedijatrijskih pacijenata uzrasta od 2 godine i starijih kod kojih nije postignut zadovoljavajući odgovor na konvencionalnu terapiju, koji ne podnose konvencionalnu terapiju ili kod kojih konvencionalna terapija nije prikladna.


Doziranje i način primene


Lečenje lekom Humira treba da započne i sprovodi lekar specijalista koji ima iskustva u dijagnostici i lečenju stanja za koja je lek Humira indikovan. Oftalmolozima se preporučuje da se konsultuju sa

odgovarajućim specijalistom pre započinjanja lečenja lekom Humira (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”). Pacijentima koji se leče lekom Humira potrebno je dati posebnu Karticu sa upozorenjima za pacijenta.


Nakon odgovarajuće obuke o načinu davanja injekcije, pacijenti mogu sami sebi davati lek Humira, ukoliko njihov lekar odluči da je to prikladno, i uz odgovarajuće medicinsko praćenje.


Tokom terapije lekom Humira, ostalu prateću terapiju (npr. kortikosteroidi i/ili imunomodulatorni lekovi) treba prilagoditi.


Doziranje


Pedijatrijska populacija


Juvenilni idiopatski artritis


Poliartikularni juvenilni idiopatski artritis, pacijenti uzrasta od 2 godine i stariji


Preporučena doza leka Humira kod pacijenata sa poliartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisom uzrasta od 2 godine i starijih određuje se na osnovu telesne mase (Tabela 1). Lek Humira se primenjuje svake druge nedelje supkutanom injekcijom.

image

Tabela 1. Doza leka Humira za pacijente sa poliartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisom Telesna masa pacijenta Režim doziranja

image

10 kg do < 30 kg 20 mg svake druge nedelje


image

≥ 30 kg 40 mg svake druge nedelje


image


Raspoloživi podaci pokazuju da se klinički odgovor obično postiže tokom 12 nedelja lečenja. Nastavak terapije treba pažljivo razmotriti ukoliko pacijent ne odgovori u ovom vremenskom periodu.


Nema relevantne primene leka Humira kod dece mlađe od 2 godine u ovoj indikaciji.


Lek Humira može biti dostupan i u drugim jačinama i/ili farmaceutskim oblicima, zavisno od individualnih terapijskih potreba.


Artritis povezan sa entezitisom


Preporučeno doziranje leka Humira kod pacijenata koji boluju od artritisa povezanog sa entezitisom, uzrasta od 6 godina i starijih, određuje se na osnovu telesne mase (Tabela 2). Lek Humira se primenjuje svake druge nedelje supkutanom injekcijom.

image

Tabela 2. Doza leka Humira za pacijente sa artritisom povezanim sa entezitisom Telesna masa pacijenta Režim doziranja

image

15 kg do < 30 kg 20 mg svake druge nedelje


image

≥ 30 kg 40 mg svake druge nedelje


image

Lek Humira nije proučavan kod pacijenata sa artritisom povezanim sa entezitisom mlađih od 6 godina.


Lek Humira može biti dostupan i u drugim jačinama i/ili farmaceutskim oblicima, zavisno od individualnih terapijskih potreba.


Plak psorijaza kod dece


Preporučena doza leka Humira kod pacijenata sa plak psorijazom uzrasta od 4 do 17 godina određuje se na osnovu telesne mase (Tabela 3). Lek Humira se primenjuje supkutanom injekcijom.

image

image

Tabela 3. Doza leka Humira za pedijatrijske pacijente sa plak psorijazom Telesna masa pacijenta Režim doziranja

15 kg do < 30 kg Početna doza od 20 mg, a zatim 20 mg svake druge nedelje, počevši nedelju dana nakon početne doze


image

30 kg Početna doza od 40 mg, a zatim 40 mg svake druge nedelje, počevši

nedelju dana nakon početne doze


Ako pacijent ne postigne terapijski odgovor unutar 16 nedelja, nastavak lečenja nakon tog perioda potrebno je pažljivo razmotriti.


Ako je indikovano ponovno lečenje lekom Humira, potrebno je pridržavati se prethodno navedenih smernica za doziranje i trajanje lečenja.


Bezbednost leka Humira kod pedijatrijskih pacijenata sa plak psorijazom procenjivala se tokom srednjeg razdoblja od 13 meseci.


Nema relevantne primene leka Humira kod dece mlađe od 4 godine u ovoj indikaciji.


Lek Humira može biti dostupan i u drugim jačinama i/ili farmaceutskim oblicima, zavisno od individualnih terapijskih potreba.


Pedijatrijski oblik Crohn-ove bolesti


Preporučena doza leka Humira kod pacijenata obolelih od Crohn-ove bolesti uzrasta od 6 do 17 godina određuje se na osnovu telesne mase (Tabela 4). Lek Humira se primenjuje supkutanom injekcijom.

Tabela 4. Doza leka Humira za pedijatrijske pacijente obolele od Crohn-ove bolesti


Telesna masa pacijenta


Indukciona doza

Doza održavanja počevši

od nedelje 4

< 40 kg

 • 40 mg u nedelji 0 i 20 mg u nedelji 2


U slučaju da postoji potreba za bržim terapijskim odgovorom lečenje se može započeti i dozom navedenom u nastavku, pri čemu treba imati u vidu veći rizik od pojave neželjenih događaja u slučaju primene veće doze tokom indukcionog lečenja:

80 mg u nedelji 0 i 40 mg u nedelji 2

20 mg svake druge nedelje

≥ 40 kg

 • 80 mg u nedelji 0 i 40 mg u nedelji 2


U slučaju da postoji potreba za bržim terapijskim odgovorom lečenje se može započeti i dozom navedenom u nastavku, pri čemu treba imati u vidu veći rizik od pojave neželjenih događaja u slučaju primene veće doze tokom indukcionog lečenja:

160 mg u nedelji 0 i 80 mg u nedelji 2

40 mg svake druge nedelje


Pacijenti kod kojih se ne postigne zadovoljavajući odgovor mogu imati koristi od povećanjadoziranja:


U slučaju da posle 12 nedelja nema kliničkog odgovora, korist daljeg produženja terapije treba pažljivo razmotriti.


Nema relevantnih podataka o primeni leka Humira kod dece mlađe od 6 godina u ovoj indikaciji.


Lek Humira može biti dostupan i u drugim jačinama i/ili farmaceutskim oblicima, zavisno od individualnih terapijskih potreba.


Pedijatrijski uveitis


Preporučena doza leka Humira kod pedijatrijskih pacijenata obolelih od uveitisa, uzrasta od 2 godine i starijih određuje se na osnovu telesne mase (Tabela 5). Lek Humira se primenjuje supkutanom injekcijom.


Kod pedijatrijskog uveitisa, nema podataka o primeni leka Humira bez istovremene primene metotreksata.

image

Tabela 5. Doza leka Humira za pedijatrijske pacijente sa uveitisom Telesna masa pacijenta Režim doziranja

image

< 30 kg 20 mg svake druge nedelje u kombinaciji sa metotreksatom


image

≥ 30 kg 40 mg svake druge nedelje u kombinaciji sa metotreksatom


image


Kad se uvodi lečenje lekom Humira, može se primeniti inicijalna doza od 40 mg za pacijente telesne mase

< 30 kg ili 80 mg za pacijente telesne mase ≥ 30 kg nedelju dana pre početka terapije održavanja. Nisu dostupni klinički podaci o primeni inicijalne doze leka Humira kod dece mlađe od 6 godina (videti odeljak: „Farmakokinetički podaci” iz Sažetka karakteristika leka).


Nema relevantne primene leka Humira kod dece mlađe od 2 godine u ovoj indikaciji.


Preporučuje se da se u slučaju kontinuiranog dugotrajnog lečenja jednom godišnje sprovede procena koristi i rizika (videti odeljak: „Farmakodinamski podaci” iz Sažetka karakteristika leka).


Lek Humira može biti dostupan i u drugim jačinama i/ili farmaceutskim oblicima, zavisno od individualnih terapijskih potreba.


Oslabljena funkcija jetre i/ili bubrega


Lek Humira nije ispitivan kod ove populacije pacijenata. Zato se ne mogu dati preporuke za doziranje. Način primene

Lek Humira se primenjuje u vidu supkutane injekcije. Detaljne instrukcije za primenu leka nalaze se u Uputstvu za lek.


Lek Humira je dostupan i u drugim jačinama i farmaceutskim oblicima.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu leka ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku:

„Lista pomoćnih supstanci”.


Aktivna tuberkuloza ili druge teške infekcije kao što su sepsa i oportunističke infekcije (videti odeljak:

„Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Umerena do teška srčana insuficijencija (NYHA klasa III/IV) (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Praćenje


U cilju što boljeg praćenja bioloških lekova, naziv leka i broj serije treba evidentirati. Infekcije

Pacijenti koji primaju TNF-antagoniste podložniji su razvoju teških infekcija. Oštećena funkcija pluća može povećati rizik od razvoja infekcija. Pre, za vreme i nakon lečenja lekom Humira stanje pacijenata se mora pažljivo pratiti zbog moguće pojave infekcija, uključujući tuberkulozu. Zbog toga što eliminacija adalimumaba može trajati i do četiri meseca, potrebno je nastaviti praćenje i u ovom periodu.


Lečenje lekom Humira ne sme se započinjati kod pacijenata sa aktivnim infekcijama uključujući hronične ili lokalizovane infekcije sve dok te infekcije ne budu pod kontrolom. Kod pacijenata koji su bili izloženi tuberkulozi i kod pacijenata koji su putovali u visokorizične oblasti za pojavu tuberkuloze ili endemskih mikoza, kao što je histoplazmoza, kokcidioidomikoza ili blastomikoza, odnos koristi i rizika treba razmotriti pre započinjanja terapije lekom Humira (videti Ostale oportunističke infekcije).


Potrebno je pažljivo pratiti i kompletno dijagnostički evaluirati stanje pacijenata koji razviju novu infekciju tokom lečenja lekom Humira. Ukoliko kod pacijenta dođe do razvoja nove teške infekcije ili sepse, potrebno je prekinuti primenu leka Humira i započeti odgovarajuću antimikrobnu ili antigljivičnu terapiju, sve dok ta infekcija ne bude pod kontrolom. Potrebno je da lekar bude na oprezu kada razmatra upotrebu leka Humira kod pacijenata sa rekurentnim infekcijama u istoriji bolesti ili kod pacijenata koji imaju oboljenje koje može predisponirati nastanak infekcija, uključujući i istovremenu primenu imunosupresiva.


Teške infekcije


Kod pacijenata koji su primali lek Humira prijavljene su teške infekcije, uključujući sepsu, usled bakterijskih, mikobakterijskih, invazivnih fungalnih, parazitarnih, virusnih i drugih oportunističkih infekcija, kao što su listerioza, legioneloza i pneumocistis.


Druge teške infekcije uočene u kliničkim studijama uključuju pneumoniju, pijelonefritis, septični artritis i septikemiju. Prijavljene su hospitalizacije ili smrtni ishodi povezani sa infekcijama.


Tuberkuloza


Kod pacijenata lečenih lekom Humira prijavljeni su slučajevi tuberkuloze, uključujući i reaktivaciju i novu pojavu tuberkuloze. Prijave uključuju slučajeve pulmonalne i ekstrapulmonalne, tj. diseminovane tuberkuloze.


Pre započinjanja lečenja lekom Humira potrebno je svakog pacijenta ispitati u smislu postojanja eventualne aktivne ili neaktivne (latentne) tuberkulozne infekcije. Ovo ispitivanje treba da uključi detaljnu medicinsku istoriju sa ličnom anamnezom o tuberkulozi ili mogućoj prethodnoj izloženosti pacijentima sa aktivnom tuberkulozom i prethodnoj i/ili trenutnoj imunosupresivnoj terapiji. Potrebno je svim pacijentima uraditi odgovarajuće skrining testove, npr. kožne tuberkulinske probe i rentgenski snimak grudnog koša (u skladu sa lokalnim preporukama). Preporučuje se beleženje sprovođenja, kao i rezultata ovih testova u Karticu upozorenja za pacijenta. Lekar koji propisuje lek Humira treba imati na

umu rizik od lažno negativnih rezultata tuberkulinskih kožnih proba, naročito kod pacijenata koji su teško bolesni ili imunološki kompromitovani.


Ukoliko se postavi dijagnoza aktivne tuberkuloze, terapija lekom Humira se ne sme započeti (videti odeljak: „Kontraindikacije”).


U svim slučajevima opisanim u nastavku, potrebno je veoma pažljivo razmotriti odnos koristi i rizika od primene terapije.


Ako postoji sumnja na latentnu tuberkulozu, treba konsultovati lekara koji ima iskustvo u lečenju tuberkuloze.


Ako je postavljena dijagnoza latentne tuberkuloze, potrebno je započeti odgovarajuću terapiju antituberkuloznom profilaktičkom terapijom, pre započinjanja terapije lekom Humira, u skladu sa lokalnim preporukama.


Primenu antituberkulozne profilaktičke terapije, takođe, treba razmotriti pre početka primene leka Humira kod pacijenata koji imaju nekoliko faktora rizika ili imaju značajne faktore rizika za tuberkulozu, a negativan test na tuberkulozu, kao i kod pacijenata koji su u prošlosti imali latentnu ili aktivnu tuberkulozu, a kod kojih ne može biti utvrđeno da su sproveli adekvatnu antituberkuloznu terapiju.


Uprkos primenjenoj profilaktičkoj terapiji tuberkuloze, javili su se slučajevi reaktivacije tuberkuloze kod pacijenata lečenih lekom Humira. Neki pacijenti koji su prethodno uspešno lečeni od aktivne tuberkuloze razvili su ponovo tuberkulozu dok su bili na terapiji lekom Humira.


Potrebno je informisati pacijente da odmah potraže medicinsku pomoć ukoliko se za vreme ili nakon lečenja lekom Humira jave znaci ili simptomi (npr. perzistentan kašalj, naglo mršavljenje/gubitak telesne mase, subfebrilna temperatura, mlitavost) koji ukazuju na tuberkuloznu infekciju.


Ostale oportunističke infekcije


Prilikom primene leka Humira, bilo je izveštaja o oportunističkim infekcijama, uključujući invazivne gljivične infekcije. Budući da ove infekcije nisu uvek bile prepoznate kod pacijenata koji su bili na terapiji TNF-blokatorima, dolazilo je do kašnjenja u primeni odgovarajuće terapije, što je ponekad dovodilo do smrtnog ishoda.


Ako se kod pacijenata pojave znaci i simptomi, kao što su povišena telesna temperatura, malaksalost, gubitak telesne mase, znojenje, kašalj, dispneja, i/ili plućni infiltrati ili druge teške sistemske bolesti sa ili bez istovremene pojave šoka, treba posumnjati na invazivnu gljivičnu infekciju, a primenu leka Humira treba odmah prekinuti. Dijagnoza i primena empirijske antifungalne terapije kod ovih pacijenata mora biti urađena u konsultaciji sa lekarom sa iskustvom u lečenju invazivnih gljivičnih infekcija.


Reaktivacija hepatitisa B


Kod pacijenata koji su uzimali antagoniste TNF-a, uključujući i lek Humira, može doći do pojave reaktivacije hepatitisa B, ukoliko su bili hronični nosioci virusa (tj. površinski Ag pozitivni). Neki slučajevi su imali smrtni ishod. Pre početka terapije lekom Humira potrebno je pacijente testirati, kako bi se isključilo postojanje HBV infekcije. Ukoliko ispitivanje pokaže pozitivan test na HBV infekciju, preporučuje se konsultacija sa lekarom specijalistom u lečenju HBV infekcije.

Nosioci virusa hepatitisa B kod kojih je neophodna primena leka Humira moraju biti pažljivo kontrolisani na znake i simptome aktivne HBV infekcije tokom celog trajanja terapije i nekoliko meseci nakon prekida terapije. Ne postoje podaci o primeni antivirusne terapije kod pacijenata koji su nosioci virusa hepatitisa B u kombinaciji sa anti-TNF terapijom u cilju prevencije HBV reaktivacije. Kod pacijenata kod kojih se javi reaktivacija HBV infekcije, treba prekinuti sa primenom leka Humira i započeti efektivnu antivirusnu terapiju uz odgovarajuću suportivnu terapiju.


Neurološke pojave


Antagonisti TNF-a, uključujući i lek Humira, u retkim slučajevima udruženi su sa pojavom novih ili egzacerbacijom kliničkih simptoma i/ili radiografskim dokazima demijelinizirajućih bolesti centralnog nervnog sistema, uključujući multiplu sklerozu i optički neuritis, i perifernih demijelinizirajućih bolesti, uključujući Guillain–Barre sindrom. Potrebno je da lekari sa oprezom razmatraju primenu leka Humira kod pacijenata sa već postojećim ili skoro nastalim demijelinizirajućim oboljenjima centralnog ili perifernog nervnog sistema; ako se razvije bilo koji od tih poremećaja, treba razmotriti prekid lečenja lekom Humira. Poznato je da postoji povezanost između intermedijalnog uveitisa i demijelinizirajućih poremećaja centralnog nervnog sistema. Kod pacijenata sa neinfektivnim intermedijalnim uveitisom treba uraditi neurološku procenu pre započinjanja lečenja lekom Humira i redovno tokom lečenja kako bi se utvrdili od ranije postojeći ili novorazvijeni demijelinizirajući poremećaji centralnog nervnog sistema.


Alergijske reakcije


Tokom kliničkih istraživanja ozbiljne alergijske neželjene reakcije pri primeni leka Humira bile su retke. Alergijske reakcije blažeg oblika udružene sa upotrebom leka Humira su bile povremene učestalosti tokom kliničkih istraživanja. U postmarketinškim istraživanjima, zabeležene su ozbiljne alergijske reakcije, uključujući anafilaksu, nakon primene leka Humira. Ukoliko dođe do pojave anafilaktičke reakcije ili neke druge ozbiljne alergijske reakcije, potrebno je odmah zaustaviti primenu leka Humira i započeti odgovarajuću terapiju.


Imunosupresija


U studiji na 64 pacijenta sa reumatoidnim artritisom na terapiji lekom Humira, nije bilo pojave smanjenja reakcija preosetljivosti kasnog tipa, sniženja nivoa imunoglobulina ili promene broja efektornih T- i B- ćelija, NK-ćelija, monocita/makrofaga i neutrofila.


Maligne bolesti i limfoproliferativni poremećaji


U kontrolisanim kliničkim istraživanjima sa TNF-antagonistima, više slučajeva maligniteta, uključujući limfome, je primećeno među pacijentima koji su primali TNF-antagoniste nego kod pacijenata iz kontrolne grupe. Učestalost maligniteta je bila retka. U postmarketinškom praćenju, prijavljeni su slučajevi leukemije kod pacijenata koji su lečeni TNF-antagonistima. Postoji povećan rizik za nastanak limfoma i leukemije kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom koji dugo boluju od visoko aktivne, inflamatorne bolesti, što dodatno komplikuje procenu rizika. Sa trenutnim saznanjima ne može se isključiti mogući rizik za razvoj limfoma, leukemije ili drugih maligniteta kod pacijenata lečenih antagonistom TNF-a.


Nakon stavljanja leka u promet zabeležene su maligne bolesti, neke sa smrtnim ishodom, kod dece, adolescenata i mlađih odraslih osoba (starosti do 22 godine) lečenih antagonistima TNF-a (početak terapije u 18. godini života ili ranije), uključujući i adalimumab. Otprilike polovina slučajeva su bili limfomi. Ostali slučajevi su predstavljali mnoštvo različitih malignih bolesti uključujući retke maligne

bolesti obično povezane sa imunosupresijom. Rizik od pojave malignih bolesti kod dece i adolescenata lečenih antagonistima TNF-a ne može se isključiti.


Kod pacijenata lečenih adalimumabom je u postmarketinškom praćenju retko primećivan hepatosplenični T-ćelijski limfom. Ovaj redak tip T-ćelijskog limfoma ima jako agresivan tok bolesti i obično je sa smrtnim ishodom. Pojedini od hepatospleničnih T-ćelijskih limfoma javili su se kod mlađih, odraslih pacijenata koji su tokom lečenja lekom Humira bili istovremeno na terapiji azatioprinom ili 6- merkaptopurinom, koji su korišćeni za terapiju inflamatorne bolesti creva. Potencijalni rizik od istovremene primene azatioprina ili 6-merkaptopurina i leka Humira treba pažljivo razmotriti. Ne može se isključiti rizik od nastanka hepatospleničnog T-ćelijskog limfoma kod pacijenata lečenih lekom Humira (videti odeljak: „Neželjena dejstva”).


Do sada nisu sprovođene studije koje bi uključile pacijente sa malignitetom u istoriji bolesti niti studije u kojima bi se nastavilo lečenje pacijenata koji su razvili malignitet dok su primali lek Humira. Dodatne mere opreza treba preduzeti kada se razmatra lečenje ovakvih pacijenata lekom Humira (videti odeljak:

„Neželjena dejstva”).


Sve pacijente, a naročito one sa medicinskom istorijom ekstenzivne imunosupresivne terapije ili pacijente sa psorijazom koji su lečeni PUVA terapijom, treba pregledati na prisustvo nemelanomskog karcinoma kože pre i tokom terapije lekom Humira. Takođe su prijavljeni slučajevi melanoma i karcinoma Merkelovih ćelija kod pacijenata lečenih antagonistima TNF-a, uključujući adalimumab (videti odeljak:

„Neželjena dejstva”).


U eksplorativnoj kliničkoj studiji koja je ispitivala primenu drugog anti-TNF leka, infliksimaba, kod pacijenata sa umerenom do teškom hroničnom opstruktivnom bolešću pluća (HOBP), zabeležena je pojava maligniteta, naročito pluća ili glave i vrata, kod pacijenata lečenih infliksimabom u poređenju sa kontrolnim pacijentima. Anamnestički podaci pokazuju da su svi pacijenti bili teški pušači. Prema tome, potreban je oprez kada se koristi bilo koji TNF-antagonist kod pacijenata sa HOBP, kao i kod pacijenata sa povećanim rizikom od pojave maligniteta zbog istorije teškog pušenja.


Nije poznato da li terapija adalimumabom povećava rizik od razvoja displazije ili kancera kolona. Svi pacijenti oboleli od ulceroznog kolitisa sa povećanim rizikom od razvoja displazije ili kancera kolona (npr. pacijenti sa dugogodišnjim ulceroznim kolitisom ili primarnim sklerozirajućim holangitisom) ili pacijenti koji su prethodno bili oboleli od displazije ili karcinoma kolona, treba da budu testirani u propisanim intervalima, pre započinjanja i tokom lečenja. Ovo testiranje treba da uključi kolonoskopiju i biopsije, prema lokalnim preporukama.


Hematološke reakcije


Prijavljeni su retki slučajevi pancitopenije, uključujući aplastičnu anemiju, vezano za primenu lekova koji blokiraju TNF. Neželjeni događaji hematološkog sistema, uključujući medicinski značajnu citopeniju (npr. trombocitopenija, leukopenija) su prijavljivani pri primeni leka Humira. Potrebno je posavetovati sve pacijente koji se leče lekom Humira da potraže neodložnu medicinsku pomoć ukoliko razviju znake i simptome koji ukazuju na poremećaj u broju ćelija krvi-diskraziju (npr. dugotrajna temperatura, pojava modrica, krvarenje, bledilo). Prekid terapije lekom Humira treba razmotriti kod onih pacijenata kod kojih se utvrde značajne hematološke abnormalnosti.

Vakcinacije


U studiji na 226 odraslih pacijenata sa reumatoidnim artritisom sličan odgovor antitela na 23-valentnu pneumokoknu vakcinu i trovalentnu vakcinu protiv influence je zabeležen kod pacijenata lečenih adalimumabom ili placebom. Ne postoje podaci o sekundarnoj transmisiji živim vakcinama kod pacijenata lečenih lekom Humira.


Preporučuje se da pedijatrijski pacijenti, ukoliko je to moguće, prime sve potrebne vakcine u skladu sa kalendarom obaveznih vakcinacija pre početka terapije lekom Humira.


Pacijenti koji primaju lek Humira mogu primiti vakcine, ali ne žive. Primena živih vakcina (npr. BCG vakcina) kod dece koja su bila izložena adalimumabu in utero nije preporučena 5 meseci nakon poslednje doze adalimumaba koju je majka primila tokom trudnoće.


Kongestivna srčana insuficijencija


U kliničkom ispitivanju sa drugim antagonistom TNF-a primećeno je pogoršanje kongestivne srčane insuficijencije i povećanje smrtnosti usled kongestivne srčane insuficijencije. Slučajevi pogoršanja kongestivne srčane insuficijencije su takođe zabeleženi kod pacijenata koji su primali lek Humira. Potrebna je obazriva primena leka Humira kod pacijenata sa blagom srčanom insuficijencijom (NYHA klasa I/II). Lek Humira je kontraindikovan kod umerene do teške srčane insuficijencije (videti odeljak:

„Kontraindikacije”). Lečenje lekom Humira se mora prekinuti kod pacijenata kod kojih se razviju novi ili pogoršaju simptomi kongestivne srčane insuficijencije.


Autoimunski procesi


Za vreme primene leka Humira mogu se razviti autoimunska antitela. Uticaj dugotrajnog lečenja lekom Humira na razvoj autoimunskih bolesti nije poznat. Ako pacijent nakon primene leka Humira razvije simptome koji ukazuju na sindrom sličan lupusu i pozitivan je na antitela usmerena protiv dvolančane DNK, terapija lekom Humira se ne sme nastaviti (videti odeljak: „Neželjena dejstva”).


Istovremena primena bioloških antireumatika koji modifikuju bolest (ARMB) ili TNF-antagonista


U kliničkim studijama su pri istovremenoj upotrebi anakinre i drugog antagoniste TNF-a, etanercepta, primećene teške infekcije, a da nije bilo dodatne kliničke koristi u poređenju sa monoterapijom etanerceptom. Usled prirode neželjenih dejstava primećenih pri kombinaciji etanercepta i anakinre, slične toksičnosti mogu nastati i kada se kombinuju anakinra i drugi antagonisti TNF-a. Iz tih razloga ne preporučuje se kombinacija adalimumaba i anakinre (videti odeljak: „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”).


Istovremena primena adalimumaba sa drugim biološkim ARMB (npr. anakinra, abatacept) ili drugim antagonistom TNF-a se ne preporučuje, usled povećanog rizika od nastanka infekcija, uključujući i teške infekcije, i drugih potencijalnih farmakoloških interakcija (videti odeljak: „Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija”).


Hirurške intervencije


Ograničeno je iskustvo o bezbednosti hirurških intervencija kod pacijenata na terapiji lekom Humira. Potrebno je uzeti u obzir dugo poluvreme eliminacije adalimumaba pre nego što se planira hirurška intervencija. Stanje pacijenta koji je na terapiji lekom Humira, a potrebno ga je operisati, treba pažljivo

pratiti zbog infekcija i preduzeti odgovarajuće mere. Ograničeni su podaci o bezbednosti pacijenata koji se podvrgnu artroplastici dok su na terapiji lekom Humira.


Opstrukcija tankog creva


U Crohn-ovoj bolesti, odsustvo odgovora na terapiju može ukazati na prisustvo fiksiranih fibroznih striktura koje mogu zahtevati hirurško lečenje. Dostupni podaci pokazuju da lek Humira ne izaziva i ne pogoršava ove strikture.


Primena kod starijih pacijenata


Učestalost teških infekcija kod pacijenata starijih od 65 godina koji su primali lek Humira (3,7%), bila je veća nego kod pacijenata mlađih od 65 godina (1,5%). Neki od prijavljenih slučajeva su imali smrtni ishod. Prilikom lečenja starijih pacijenata, posebnu pažnju treba obratiti na povećan rizik od nastanka infekcija.


Pedijatrijska populacija


Videti prethodno naveden deo “Vakcinacije”.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Lek Humira je ispitivan kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, poliartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisom i psorijaznim artritisom, koji su uzimali lek Humira kao monoterapiju i kod pacijenata koji su ga uzimali istovremeno sa metotreksatom. Stvaranje antitela je bilo niže kada se lek Humira davao zajedno sa metotreksatom u poređenju sa monoterapijom. Primena leka Humira bez metotreksata rezultirala je povećanim stvaranjem antitela i povećanim klirensom i smanjenom efikasnošću adalimumaba (videti odeljak: „Farmakodinamski podaci” iz Sažetka karakteristika leka).


Kombinacija leka Humira i anakinre se ne preporučuje (videti odeljak : „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” “Istovremena primena bioloških antireumatskih lekova koji modifikuju tok bolesti (ARMB) ili TNF-antagonista”).


Kombinacija leka Humira i abatacepta se ne preporučuje (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” “Istovremena primena bioloških antireumatskih lekova koji modifikuju tok bolesti (ARMB) ili TNF-antagonista”).


Plodnost, trudnoća i dojenje


Žene u reproduktivnom periodu


Žene koje se nalaze u reproduktivnom periodu trebalo bi da razmotre korišćenje odgovarajuće kontraceptivne zaštite da bi izbegle trudnoću i da nastave sa zaštitom još najmanje pet meseci nakon poslednje terapije lekom Humira.


Trudnoća


Prospektivno prikupljeni podaci o velikom broju trudnoća izloženih adalimumabu (približno 2100) koje su se završile rođenjem živog deteta sa poznatim ishodom, uključujući više od 1500 trudnoća izloženih tokom prvog trimestra, ne ukazuju na povećanu stopu malformacija kod novorođenčeta.


U prospektivan kohortni registar uključeno je 257 žena sa reumatoidnim artritisom ili Crohn-ovom bolešću koje su se lečile adalimumabom najmanje tokom prvog trimestra i 120 žena sa reumatoidnim artritisom ili Crohn-ovom bolešću koje se nisu lečile adalimumabom. Primarni parametar praćenja bio je prevalenca velikih (major) urođenih mana pri porođaju. Stopa trudnoća koje su se završile najmanje jednim rođenjem živog deteta sa velikom urođenom manom iznosila je 6/69 (8,7%) među ženama lečenim adalimumabom koje su imale reumatoidni artritis i 5/74 (6,8%) među ženama sa reumatoidnim artritisom koje nisu bile lečene (neprilagođen OR: 1,31; 95% CI: 0,38 - 4,52) i 16/152 (10,5%) među ženama lečenim adalimumabom koje su imale Crohn-ovu bolest i 3/32 (9,4%) među ženama sa Crohn- ovom bolešću koje nisu bile lečene (neprilagođen OR: 1,14; 95% CI: 0,31 - 4,16). Prilagođen OR (kod koga su uzete u obzir početne razlike) iznosio je 1,10 (95% CI: 0,45 - 2,73) za reumatoidni artritis i Crohn-ovu bolest zajedno. Nije bilo velikih razlika između žena lečenih adalimumabom i onih koje ga nisu primale uzimajući u obzir sekundarne parametre praćenja – spontane pobačaje, male (minor) urođene mane, prevremeni porođaj, porođajnu veličinu i ozbiljne ili oportunističke infekcije, a nije prijavljeno nijedno mrtvorođenje ni maligna bolest. Na interpretaciju podataka mogu uticati metodološka ograničenja ispitivanja, uključujući malu veličinu uzorka i dizajn koji nije uključivao randomizaciju.


Studije toksičnosti koje su rađene u razvojnoj fazi leka na majmunima nisu ukazale na toksičnost za majku, embriotoksičnost ili teratogenost. Pretklinički podaci o postnatalnoj toksičnosti adalimumaba nisu dostupni (videti odeljak: „Pretklinički podaci o bezbednosti leka” iz Sažetka karakteristika leka).


Zbog inhibicije TNFα, adalimumab primenjen tokom trudnoće mogao bi uticati na normalan imunski odgovor novorođenčeta. Adalimumab se tokom trudnoće sme primenjivati samo ako je to neophodno.


Adalimumab može preći putem placente u serum dece čije su majke primale adalimumab tokom trudnoće. Zbog toga, ova deca mogu imati povećan rizik od infekcija. Kod dece koja su bila izložena adalimumabu u materici nije preporučena primena živih vakcina (npr. BCG vakcina) 5 meseci nakon poslednje doze adalimumaba koju je majka primila tokom trudnoće.


Dojenje


Ograničeni podaci iz objavljene literature ukazuju na to da se adalimumab izlučuje u majčino mleko u vrlo maloj koncentraciji i da koncentracije adalimumaba u majčinom mleku iznose 0,1% do 1% u serumu majke. Kada se primenjuju peroralno, imunoglobulin G proteini prolaze proteolizu u crevima i imaju malu bioraspoloživost. Ne očekuju se efekti na dojenu novorođenčad/odojčad. Zbog toga se lek Humira može primenjivati tokom dojenja.


Fertilitet


Pretklinički podaci o uticaju adalimumaba na fertilitet nisu dostupni.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Lek Humira može blago uticati na sposobnosti prilikom upravljanja vozilom i rukovanja mašinama. Vrtoglavica i smetnje u vidu se mogu javiti tokom primene leka Humira (videti odeljak: „Neželjena dejstva”).

Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila


Lek Humira je ispitivan na 9506 pacijenata u pivotalnim kontrolisanim i otvorenim studijama u trajanju do 60 meseci ili duže. Ove studije su uključile pacijente koji kraće ili duže vreme boluju od reumatoidnog artritisa, pacijente obolele od juvenilnog idiopatskog artritisa (poliartikularnog juvenilnog idiopatskog artritisa i artritisa povezanog sa entezitisom), kao i pacijente sa aksijalnim spondiloartritisom (ankilozirajućim spondilitisom i aksijalnim spondiloartritisom bez radiografskog dokaza AS), psorijaznim artritisom, Crohn-ovom bolešću, ulceroznim kolitisom, psorijazom, gnojnim zapaljenjem znojnih žlezda (hidradenitis suppurativa) i uveitisom. Pivotalne kontrolisane studije uključivale su 6089 pacijenata koji su primali lek Humira i 3801 pacijenta koji su primali placebo ili aktivni komparator za vreme kontrolisanog perioda.


Odnos pacijenata koji su prekinuli lečenje zbog pojave neželjenih dejstava u dvostruko-slepim, kontrolisanim pivotalnim studijama iznosio je 5,9% za pacijente koji su uzimali lek Humira i 5,4% za pacijente kontrolne grupe.


Najčešće prijavljena neželjena dejstva su infekcije (nazofaringitis, infekcije gornjeg dela respiratornog trakta i sinuzitis), reakcije na mestu primene injekcije (eritem, svrab, hemoragija, bol ili otok), glavobolja i mišićno-skeletni bol.


Tokom primene leka Humira prijavljena su ozbiljna neželjena dejstva. Antagonisti TNF-a, kao što je lek Humira, utiču na imunski sistem i njihova primena može uticati na odbranu organizma od infekcija i kancera. Infekcije sa smrtnim ishodom i infekcije koje ugrožavaju život (uključujući sepsu, oportunističke infekcije i tuberkulozu), HBV reaktivacija i različiti maligniteti (uključujući leukemiju, limfom i HSTCL) prijavljeni su tokom primene leka Humira.


Takođe su prijavljene ozbiljne hematološke, neurološke i autoimunske reakcije koje uključuju retke izveštaje o pancitopeniji, aplastičnoj anemiji, demijelinizirajućim oboljenjima centralnog i perifernog nervnog sistema i izveštaje o lupusu, stanjima povezanim sa lupusom i Stevens-Johnson-ov sindrom.


Pedijatrijska populacija


Uopšteno, neželjena dejstva kod dece su po učestalosti i tipu bila slična neželjenim dejstvima zabeleženim kod odraslih.


Tabelarna lista neželjenih dejstava


Sledeća lista neželjenih dejstava bazirana je na iskustvu iz kliničkih studija i na postmarketinškom iskustvu, a neželjena dejstva su prikazana po sistemima organa i učestalosti (veoma često ≥1/10; često

≥1/100 do <1/10; povremeno ≥1/1000 do <1/100, retko ≥1/10000 do <1/1000 i nepoznate učestalosti – učestalost ne može biti procenjena iz dostupnih podataka) u Tabeli 6. Unutar svake grupe za određenu učestalost, neželjena dejstva su navedena prema opadajućoj ozbiljnosti. Obuhvaćena su neželjena dejstva koja su se najčešće javljala prilikom terapije različitih indikacija. Zvezdica (*) se pojavljuje u koloni “Sistem organaˮ ukoliko se dodatne informacije nalaze u odeljcima: „Kontraindikacije”, „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i „Neželjena dejstva”.

Tabela 6 Neželjena dejstva


Sistem organa

Učestalost

Neželjeno dejstvo

Infekcije i infestacije*

Veoma često

respiratorne infekcije (uključujući infekcije donjeg i gornjeg respiratornog trakta, pneumoniju, sinuzitis, faringitis, nazofaringitis i pneumoniju uzrokovanu herpes virusom)

Često

sistemske infekcije (uključujući sepsu, kandidijazu i influencu),

intestinalne infekcije (uključujući virusni gastroenteritis), infekcije kože i mekih tkiva (uključujući paronihiju, celulitis, impetigo, nekrotizirajući fasciitis i herpes zoster),

infekcije uha,

oralne infekcije (uključujući herpes simplex, oralni herpes i infekcije zuba),

infekcije reproduktivnog trakta (uključujući vulvovaginalne mikotične infekcije),

infekcije urinarnog trakta (uključujući pijelonefritis), gljivične infekcije,

infekcije zglobova

Povremeno

neurološke infekcije (uključujući virusni meningitis), oportunističke infekcije i tuberkuloza (uključujući kokcidioidomikozu, histoplazmozu i infekcije izazvane mycobacterium avium),

bakterijske infekcije, infekcije oka, divertikulitis1)

Neoplazme-benigne, maligne i neodređene (uključujući ciste i polipe)*

Često

kancer kože izuzimajući melanom (uključujući karcinom bazalnih ćelija i karcinom skvamoznih ćelija),

benigne neoplazme

Povremeno

limfom**,

tumori solidnih organa (uključujući kancer dojke, maligne neoplazme pluća i štitaste žlezde),

melanom**

Retko

leukemija1)

Nepoznato

hepatosplenični T-ćelijski limfom1),

karcinom Merkelovih ćelija (neuroendokrini karcinom kože) 1)

Poremećaji krvi i limfnog sistema*

Veoma često

leukopenija (uključujući neutropeniju i agranulocitozu), anemija


Često

leukocitoza, trombocitopenija

Povremeno

idiopatska trombocitopenijska purpura

Retko

pancitopenija

Poremećaji imunskog sistema*

Često

hipersenzitivnost,

alergije (uključujući sezonsku alergiju)

Povremeno

sarkoidoza1),

vaskulitis

Retko

anafilaksa1)

Poremećaji metabolizma i ishrane

Veoma često

hiperlipidemija

Često

hipokalemija, hiperurikemija,

poremećaj koncentracije natrijuma u krvi, hipokalcemija,

hiperglikemija, hipofosfatemija, dehidratacija

Psihijatrijski poremećaji

Često

poremećaji raspoloženja (uključujući depresiju), anksioznost,

insomnija

Poremećaji nervnog sistema*

Veoma često

glavobolja

Često

parestezije (uključujući hipoestezije), migrena,

pritisak na koren nerva

Povremeno

cerebrovaskularni događaj1),

tremor, neuropatija

Retko

multipla skleroza,

demijelinizirajući poremećaj (npr. optički neuritis,

Guillian-Barre-ov sindrom) 1)

Poremećaji oka

Često

poremećaj vida, konjunktivitis, blefaritis,

otok oka

Povremeno

diplopija


Poremećaji uha i labirinta

Često

vertigo

Povremeno

gubitak sluha, tinitus

Kardiološki poremećaji*

Često

tahikardija

Povremeno

infarkt miokarda1),

aritmija,

kongestivna srčana insuficijencija

Retko

srčani zastoj

Vaskularni poremećaji

Često

hipertenzija, crvenilo lica, hematom

Povremeno

aortna aneurizma,

vaskularna arterijalna okluzija, tromboflebitis

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji*

Često

astma, dispnea, kašalj

Povremeno

plućna embolija1),

intersticijalna bolest pluća, hronična opstruktivna bolest pluća, pneumonitis,

pleuralni izliv1)

Retko

plućna fibroza1)

Gastrointestinalni poremećaji

Veoma često

abdominalni bol, mučnina i povraćanje

Često

GI hemoragija, dispepsija,

gastroezofagealni refluks,

sicca sindrom

Povremeno

pankreatitis, disfagija, edem lica

Retko

intestinalna perforacija1)

Hepatobilijarni poremećaji*

Veoma često

povećani enzimi jetre

Povremeno

holecistitis i holelitijaza, hepatička steatoza, povećan bilirubin u krvi


Retko

hepatitis,

reaktivacija hepatitisa B1), autoimunski hepatitis1)

Nepoznato

insuficijencija jetre1)

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Veoma često

osip (uključujući eksfolijativni osip)

Često

pogoršanje ili nova pojava psorijaze (uključujući palmoplantar-pustularnu psorijazu)1),

urtikarija,

povećano stvaranje modrica (uključujući purpuru), dermatitis (uključujući ekcem),

lomljenje noktiju, hiperhidroza, alopecija1), pruritus

Povremeno

noćno znojenje, ožiljci

Retko

multiformni eritem1),

Stevens-Johnson-ov sindrom1), angioedem1),

kožni vaskulitis1) lihenoidne kožne reakcije1)

Nepoznato

pogoršanje simptoma dermatomiozitisa¹)

Poremećaji mišićno- koštanog sistema i vezivnog tkiva

Veoma često

mišićno-skeletni bol

Često

spazmi mišića (uključujući povećanje koncentracije kreatin-fosfokinaze u krvi)

Povremeno

rabdomioliza,

sistemski lupus eritematozus

Retko

sindrom sličan lupusu 1)

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

Često

oslabljena funkcija bubrega, hematurija

Povremeno

nokturija

Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki

Povremeno

erektilna disfunkcija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene*

Veoma često

reakcije na mestu primene (uključujući eritem na mestu primene)


Često

bol u grudima, edem, pireksija1)

Povremeno

inflamacija

Ispitivanja*

Često

poremećaji koagulacije i krvarenja (uključujući produženo aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme),

pozitivan test na autoantitela (uključujući pozitivna anti- DNK antitela),

povećanje koncentracije laktat-dehidrogenaze u krvi

Povrede, trovanja i proceduralne komplikacije

Često

otežano zarastanje rana


* dodatne informacije se nalaze u daljem tekstu, u odeljcima Kontraindikacije”, „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i „Neželjena dejstva”.

** uključujući otvorene produžene studije

1) uključujući spontane izveštaje


Uveitis


Bezbednosni profil leka Humira kod pacijenata sa uveitisom lečenih svake druge nedelje bio je u skladu sa poznatim bezbednosnim profilom leka Humira.


Opis odabranih neželjenih dejstava


Reakcije na mestu primene injekcije


U pivotalnim kontrolisanim studijama odraslih pacijenata i dece lečenih lekom Humira pojavile su se reakcije na mestu primene injekcije kod 12,9% pacijenata (eritem i/ili svrab, krvarenje, bol ili otok), u poređenju sa 7,2% pacijenata koji su primali placebo ili aktivnu kontrolu. Lečenje obično nije trebalo prekidati zbog reakcije na mestu primene.


Infekcije


U pivotalnim kontrolisanim studijama, kod odraslih i dece, stopa infekcija je bila 1,51 po pacijent-godini kod pacijenata lečenih lekom Humira i 1,46 po pacijent-godini kod pacijenata koji su primali placebo ili aktivnu kontrolu. Najčešće infekcije su bile nazofaringitis, infekcije gornjeg respiratornog trakta i sinuzitis. Nakon saniranja infekcije većina pacijenata je nastavila lečenje lekom Humira.


Incidenca težih infekcija je bila 0,04 po pacijent-godini kod pacijenata lečenih lekom Humira i 0,03 po pacijent-godini kod pacijenata koji su primali placebo ili aktivnu kontrolu.


U kontrolisanim, otvorenim studijama sa lekom Humira kod odraslih i dece, prijavljivane su teške infekcije (uključujući infekcije sa smrtnim ishodom, koje su se retko javljale), uključujući izveštaje o tuberkulozi (uključujući milijarnu i ekstra-pulmonalnu lokalizaciju) i invazivne oportunističke infekcije (npr. diseminovana ili ekstrapulmonalna histoplazmoza, blastomikoza, kokcidioidomikoza, pneumocistis, kandidijaza, aspergiloza i listerioza). Većina slučajeva tuberkuloze se javila u prvih osam meseci od započete terapije i može predstavljati aktiviranje latentne bolesti.


Maligne bolesti i limfoproliferativni poremećaji


U studijama sa lekom Humira kod 249 pedijatrijskih pacijenata, sa juvenilnim idiopatskim artritisom (poliartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisom i artritisom povezanim sa entezitisom), nisu prijavljivani maligniteti tokom 655,6 pacijent-godina. Takođe, nisu prijavljivani maligniteti u studijama sa lekom Humira sa 192 pedijatrijska pacijenta sa Crohn-ovom bolešću, tokom 498,1 pacijent-godina. Maligne bolesti nisu primećene ni kod 77 pedijatrijskih pacijenata sa izloženošću od 80,0 pacijent-godina u ispitivanju leka Humira sprovedenom na pedijatrijskim pacijentima sa hroničnom plak psorijazom. Nije primećena pojava malignih bolesti kod 60 pedijatrijskih pacijenata sa izloženošću od 58,4 pacijent-godina u ispitivanju leka Humira sprovedenom kod pedijatrijskih pacijenata sa uveitisom.


U pivotalnim kontrolisanim studijama, kod odraslih, koje su trajale bar 12 nedelja kod pacijenata sa umerenim do teškim aktivnim reumatoidnim artritisom, ankilozirajućim spondilitisom, aksijalnim spondiloartritisom bez radiografskog dokaza AS, psorijaznim artritisom, psorijazom, gnojnim zapaljenjem znojnih žlezda (hidradenitis suppurativa), Crohn-ovom bolešću, ulceroznim kolitisom i uveitisom, primećena je pojava malignih bolesti, isključujući limfome i nemelanomske kancere kože, u učestalosti (interval pouzdanosti 95%) od 6,8 (4,4; 10,5) na 1000 pacijent-godina terapije među 5291 pacijenta lečenih lekom Humira, odnosno 6,3 (3,4;11,8) na 1000 pacijent-godina u 3444 pacijenta iz kontrolne grupe (medijana trajanja terapije je bila 4,0 meseci kod pacijenata koji su primali lek Humira i 3,8 meseci u kontrolnoj grupi). Učestalost (interval pouzdanosti 95%) nemelanomskog kancera kože je bila 8,8 (6,0; 13,0) na 1000 pacijent-godina među pacijentima lečenim lekom Humira i 3,2 (1,3; 7,6) na 1000 pacijent-godina među kontrolnim pacijentima. Od ovih kancera kože, karcinom skvamoznih ćelija je bio prisutan u učestalosti (interval pouzdanosti 95%) od 2,7 (1,4; 5,4) na 1000 pacijent-godina kod pacijenata lečenih lekom Humira i kod 0,6 (0,1; 4,5) na 1000 pacijent-godina kod kontrolnih pacijenata. Učestalost (interval pouzdanosti 95%) limfoma je bila 0,7 (0,2; 2,7) na 1000 pacijent-godina među pacijentima lečenim lekom Humira i 0,6 (0,1; 4,5) na 1000 pacijent-godina među kontrolnim pacijentima.


Analizom zbirnih rezultata ovih studija i tekućih i završenih produženih studija otvorenog tipa, prosečnog trajanja 3,3 godine, na 6427 pacijenata i preko 26439 pacijent-godina terapije, zabeležena stopa malignih bolesti, isključujući limfome i nemelanomske kancere kože, je približno 8,5 na 1000 pacijent-godina terapije. Zabeležena stopa nemelanomskih kancera kože je približno 9,6 na 1000 pacijent-godina terapije, a limfoma približno 1,3 na 1000 pacijent-godina terapije.


U postmarketinškim iskustvima od januara 2003. godine do decembra 2010. godine, prevashodno kod pacijenata sa reumatoidnim artritisom, saopštavana stopa maligniteta, isključujući limfome i nemelanomske kancere kože, je oko 2,7 na 1000 pacijent-godina. Stopa nemelanomskih kancera kože i limfoma bila je približno 0,2 i 0,3 na 1000 pacijent-godina terapije (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Retki postmarketinški slučajevi hepatospleničnog T-ćelijskog limfoma su prijavljivani kod pacijenata lečenih adalimumabom (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Autoantitela


U studijama I-V reumatoidnog artritisa u više navrata su uzimani uzorci krvi za testiranje autoantitela. U ovim studijama, 11,9% pacijenata lečenih lekom Humira i 8,1% pacijenata koji su primali placebo ili aktivnu kontrolu, koji su imali negativna antinuklearna antitela na početku, u nedelji 24 pokazali su pozitivan titar. Dva pacijenta od 3441 lečenih lekom Humira u svim studijama sa reumatoidnim artritisom i psorijaznim artritisom razvili su kliničke znake koji ukazuju na novonastali sindrom sličan lupusu.

Stanje pacijenata se poboljšalo nakon prekida terapije. Nijedan pacijent nije razvio lupusni nefritis ili simptome centralnog nervnog sistema.


Hepatobilijarni događaji


U kontrolisanim ispitivanjima faze 3 u kojima su učestvovali pacijenti sa reumatoidnim artritisom i psorijaznim artritisom, tokom kontrolisanog perioda trajanja ispitivanja od 4 do 104 nedelje, povećanje vrednosti ALT ≥ 3 x ULN (engl. upper limit of normal, gornja granica) javilo se kod 3,7% pacijenata koji su primali lek Humira i kod 1,6% pacijenata koji su primali placebo.


U kontrolisanim studijama faze 3 u kojima se lek Humira primenjivao na pacijentima sa poliartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisom, uzrasta od 4 do 17 godina, i artritisom povezanim sa entezitisom, uzrasta od 6 do 17 godina, promena vrednosti ALT ≥ 3 x ULN je primećena kod 6,1% pacijenata lečenih lekom Humira i 1,3% pacijenata iz kontrolne grupe. Većina ALT promena vrednosti se desila prilikom istovremene upotrebe metotreksata. Promene vrednosti ALT ≥ 3 x ULN nisu primećene kod pacijenata u studiji faze 3 sa lekom Humira, sprovedenoj na pacijentima sa poliartikularnim juvenilnim idiopatskim artritisom uzrasta od 2 do <4 godine.


U kontrolisanim ispitivanjima faze 3 u kojima se lek Humira primenjivao kod pacijenata sa Crohn-ovom bolešću i ulceroznim kolitisom, tokom kontrolisanog perioda trajanja ispitivanja od 4 do 52 nedelje, povećanje vrednosti ALT ≥ 3 x ULN (engl. upper limit of normal, gornja granica) javilo se kod 0,9% pacijenata koji su primali lek Humira i kod 0,9% pacijenata koji su primali placebo.


U studijama faze 3 kod pedijatrijskih pacijenata sa Crohn-ovom bolešću, u kojima su procenjivani efikasnost i bezbednost dva režima doziranja leka Humira prilagođena telesnoj masi posle primene inicijalne doze prilagođene telesnoj masi tokom 52 nedelje lečenja, povećane vrednosti ALT ≥ 3 x ULN su primećene kod 2,6% (5/192) pacijenata od kojih su 4 pacijenta bila na početku terapije izložena istovremenoj terapiji imunosupresivima.


U kontrolisanim ispitivanjima faze 3 u kojima se lek Humira primenjivao kod pacijenata sa plak psorijazom, tokom kontrolisanog perioda trajanja ispitivanja od 12 do 24 nedelje, povećanje vrednosti ALT ≥ 3 x ULN (engl. upper limit of normal, gornja granica) javilo se kod 1,8% pacijenata koji su primali lek Humira i kod 1,8% pacijenata koji su primali placebo.


U ispitivanju faze 3 u kojem se lek Humira primenjivao kod dece sa plak psorijazom, nije primećeno povećanje vrednosti ALT-a ≥ 3 x ULN.


U kontrolisanim ispitivanjima leka Humira (početne doze od 80 mg u nedelji 0, nakon kojih slede doze od 40 mg svake druge nedelje, počevši od nedelje 1) kod odraslih pacijenata sa uveitisom u trajanju do 80 nedelja, sa prosečnom izloženošću od 166,5 dana kod pacijenata lečenih lekom Humira i 105,0 dana kod pacijenata iz kontrolne grupe, povećanje vrednosti ALT-a ≥ 3 x ULN zabeležena su kod 2,4% pacijenata lečenih lekom Humira i 2,4% pacijenata iz kontrolne grupe.


U svim ispitivanjima, u svim indikacijama, pacijenti sa povećanim vrednostima ALT su bili asimptomatični i u većini slučajeva povećanje vrednosti je bilo prolazno i rešilo se tokom samog lečenja. Međutim, postoje postmarketinški izveštaji insuficijencije jetre, kao i manje ozbiljnih reakcija koje mogu prethoditi otkazivanju funkcije jetre (hepatitis, uključujući autoimunski hepatitis), kod pacijenata koji su primali adalimumab.

Istovremena primena sa azatioprinom/6-merkaptopurinom


U ispitivanjima kod odraslih pacijenata sa Crohn-ovom bolešću, uočena je veća incidenca malignih i ozbiljnih neželjenih dejstava povezanih sa infekcijama prilikom istovremene upotrebe leka Humira i azatioprina/6-merkaptopurina u poređenju sa monoterapijom lekom Humira.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Tokom kliničkih studija nije zapažena toksičnost koja bi ograničavala dozu. Najveća procenjena doza je bila multipla intravenska doza od 10 mg/kg, što je približno 15 puta veće od preporučene doze.

FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci


manitol polisorbat 80 voda za injekcije


Inkompatibilnost


U odsustvu ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.


Rok upotrebe


2 godine


Posebne mere opreza pri čuvanju


Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


Lek se može čuvati van frižidera, na temperaturi do 25°C tokom 14 dana, zaštićen od svetlosti. Ukoliko se tokom 14 dana ne upotrebi, napunjeni špric se mora uništiti.

Priroda i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje: napunjen injekcioni špric (staklo tip I), sa gumenim delom klipa šprica od brombutil gume, iglom i poklopcem igle od termoplastičnog elastomera.

Intermedijerno pakovanje: napunjeni špric je upakovan u blister, u kome se, pored šprica nalazi tupfer natopljen alkoholom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze dva blistera, svaki sa po jednim napunjenim injekcionim špricem i po jednim alkoholnim tupferom i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.