Početna stranica Početna stranica

HYPRESSIN PLUS
perindopril, indapamid

UPUTSTVO ZA LEKHYPRESSIN PLUS, 2 mg/0,625 mg, tablete perindopril/indapamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Mogu nastati i poremećaji krvi, bubrega, jetre ili pankreasa, kao i promene u laboratorijskim parametrima (testovima u krvi). Vaš lekar može tražiti da se urade analize krvi da bi pratio Vaše stanje.


Koncentrovan urin (tamno obojen), osećate se loše ili Vam je loše, imate grčeve u mišićima, osećate se zbunjeno i imate napade. To može biti posledica nedovoljnog stvaranja ADH (antidiuretski hormon). Ako imate ove simptome potražite lekarsku pomoć što pre.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  1. Kako čuvati lek HYPRESSIN PLUS


    Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


    Ne smete koristiti lek HYPRESSIN PLUS posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


    Čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju.


    Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


  2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek HYPRESSIN PLUS

Aktivna supstanca: perindopril terc-butilamin i indapamid.


Jedna HYPRESSIN PLUS 2 mg/0,625 mg tableta sadrži:

Perindopril terc-butilamina 2 mg (što odgovara 1,669 mg perindoprila) i indapamid 0,625 mg.


Pomoćne supstance: laktoza monohidrat, laktoza, celuloza mikrokristalna (PH 112), silicijum-dioksid, koloidni, hidrofobni i magnezijum stearat (E470b).


Kako izgleda lek i sadržaj pakovanja

HYPRESSIN PLUS 2 mg/0,625 mg tablete su bele do skoro bele, okrugle, bikonveksne tablete.


Unutrašnje pakovanje leka je OPA-Alu_PVC/Alu blister (Al/Al blister) sa 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 3 blistera sa po 10 tableta (ukupno 30 tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO BOSNALIJEK DD, BEOGRAD, Cara Nikolaja II 61/B, Beograd - Vračar Proizvođač:

BOSNALIJEK D.D., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2022.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-00389-19-001 od 11.03.2022.