Početna stranica Početna stranica

AirBuFo Forspiro
formoterol, budesonid

UPUTSTVO ZA LEKAirBuFo Forspiro ; 4,5 mikrograma/doza+160 mikrograma/doza; prašak za inhalaciju, podeljen formoterol, budesonid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek AirBuFo Forspiro i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek AirBuFo Forspiro

 3. Kako se uzima lek AirBuFo Forspiro

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek AirBuFo Forspiro

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek AirBuFo Forspiro i čemu je namenjen

  Lek AirBuFo Forspiro je lek za inhalaciju koji se koristi za lečenje:

  • astme kod odraslih i adolescenata uzrasta od 12 do 17 godina

  • simptoma hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP) kod odraslih uzrasta od 18 godina i starijih.


   Sadrži dve različite aktivne supstance: formoterol-fumarat, dihidrat i budesonid.

  • Formoterol-fumarat, dihidrat pripada grupi lekova koji se nazivaju „dugodelujući beta-2 agonisti adrenoreceptora“ ili „bronhodilatatori“, koji pomažu da disajni putevi u Vašim plućima ostanu prohodni, što vam olakšava disanje.

  • Budesonid pripada grupi lekova koji se nazivaju kortikosteroidi. Deluje na način da smanjuje i sprečava otoke i zapaljenje u Vašim plućima.


   Astma

   Za lečenje astme lek AirBuFo Forspiro se može propisati na dva različita načina.


   1. Nekim pacijentima se propisuju dva leka za inhalaciju, za lečenje astme: lek AirBuFo Forspiro i poseban inhalator za hitnu upotrebu koji svojim neposrednim delovanjem ublažava simptome astme.

    • Ovi pacijenti koriste lek AirBuFo Forspiro svakog dana. To im pomaže da spreče pojavu simptoma astme.

    • U trenutku kada se simptomi astme ipak pojave, ovi pacijenti koriste poseban inhalator za hitnu upotrebu koji svojim neposrednim delovanjem ublažava simptome, kako bi im se ponovo olakšalo disanje.


   2. Nekim pacijentima se lek AirBuFo Forspiro propisuje kao jedini inhalator za lečenje astme.

    • Ovi pacijenti koriste lek AirBuFo Forspiro svakog dana. To im pomaže da spreče pojavu simptoma astme.

    • Oni takođe koriste lek AirBuFo Forspiro u slučajevima kada su im potrebne dodatne doze leka kojima će ublažiti simptome astme i neposredno olakšati disanje. Njima nije potreban poseban lek za inhalaciju.


   Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)

   Kod odraslih, lek AirBuFo Forspiro može takođe da se koristi za lečenje simptoma HOBP-a. HOBP je hronično oboljenje disajnih puteva koje se odlikuje stalnim poteškoćama sa disanjem koje uzrokuju suženi disajni putevia često je prati kašalj i pojačano stvaranje sluzi. Često je uzrokovano pušenjem cigareta.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek AirBuFo Forspiro Lek AirBuFo Forspiro ne smete primenjivati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na formoterol, budesonid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete AirBuFo Forspiro ukoliko imate:

  • dijabetes melitus (šećernu bolest);

  • infekciju pluća;

  • imate visok krvni pritisak ili ste ranije imali probleme sa srcem (uključujući i nepravilne ritam srca (srčane aritmije), ubrzan puls, suženje arterija ili srčanu slabost (insuficijenciju)) ili ako Vam je rečeno da imate poremećaj u elektičnoj aktivnosti srca vidljivim na EKG-u (produženje QTc intervala);

  • imate problem sa štitastom žlezdom (povećanu aktivnost štitaste žlezde koja može uzrokovati pojačan apetit, gubitak telesne mase ili znojenje (tireotoksikoza)) ili sa nadbubrežnom žlezdom (ukoliko Vaša nadbubrežna žlezda ne radi uobičajeno, možete imati simptome kao što su glavobolja,

   umor, bol u stomaku, gubitak apetita, gubitak telesne mase, veoma nizak krvni pritisak, mučnina, povraćanje, smanjen stepen svesti, napade ili tumor nadbubrežne žlezde (feohromocitom);

  • imate smanjenu vrednost kalijuma u krvi;

  • imate teške probleme sa jetrom.


   Ukoliko Vam se javi zamućenje vida ili drugi poremećaji vida, obratite se svom lekaru koji će Vas uputiti kod oftalmologa da izvrši procenu mogućih uzroka.


   Drugi lekovi i lek AirBuFo Forspiro


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


   Posebno obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od sledećih lekova:

  • lekove koji se ubrajaju u grupu beta-blokatora (kao što su atenolol ili propranolol koji se koriste za lečenje visokog krvnog pritiska), što uključuje i kapi za oči (poput timolola za lečenje glaukoma)

  • lekove za lečenje ubrzanih ili nepravilnih otkucaja srca (poput hinidina, dizopiramida, prokainamida)

  • lekove za lečenje alergija, koji se nazivaju antihistaminici, poput terfenadina

  • oksitocin, lek koji se koristi za olakšavanje porođaja

  • prokarbazin, lek koji se koristi za lečenje raka

  • lekove poput digoksina, koji se često koriste za lečenje srčane slabosti

  • diuretike, poznate i kao „lekovi za izbacivanje viška vode iz organizma“ (poput furosemida). Koriste se za lečenje visokog krvnog pritiska.

  • kortikosteroide (poput prednizolona). Ovi lekovi se koriste za lečenje zapaljenja ili sprečavanje odbacivanja transplantiranog (presađenog) organa.

  • ksantine (kao što su teofilin ili aminofilin). Ovi lekovi se često koriste za lečenje astme

  • druge lekove koji šire disajne puteve, koji se nazivaju bronhodilatatori (kao što je salbutamol)

  • lekove za lečenje depresije, koji se nazivaju triciklični antidepresivi (kao što je amitriptilin) i antidepresiv nefazodon

  • lekove za lečenje psihičkih poremećaja, mučnine i povraćanja, koji se nazivaju fenotiazini (kao što su hlorpromazin i prohlorperazin)

  • lekove za suzbijanje gljivičnih infekcija (kao što su ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol) i bakterijskih infekcija (kao što su klaritromicin i telitromicin, furazolidon)

  • lekove za lečenje Parkinsonove bolesti (poput levodope)

  • lekove za lečenje problema sa štitastom žlezdom (poput levotiroksina)

  • ritonavir, kobicistat (lekovi za lečenje HIV-infekcije). Dejstvo leka AirBuFo Forspiro može biti pojačano, zbog čega će Vaš lekar možda hteti da Vas pažljivo prati.


   Ako se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas, ili niste sigurni, pre primene leka AirBuFo Forspiro razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Takođe obavestite svog lekara ili farmaceuta ako ćete morati da budete uvedeni u opštu anesteziju zbog hirurškog ili stomatološkog zahvata.


   Trudnoća, dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što primenite ovaj lek.


  • Ako ste trudni ili planirate trudnoću, pre nego što primenite lek AirBuFo Forspiro razgovarajte sa svojim lekarom. Lek nemojte primenjivati, osim ako Vam to nije rekao Vaš lekar.

  • Ako zatrudnite dok primenjujete lek AirBuFo Forspiro, nemojte prekidatiprimenu leka AirBuFo Forspiro, već odmah razgovarajte sa svojim lekarom.

  • Ako dojite, pre nego primenite lek AirBuFo Forspiro, razgovarajte sa svojim lekarom.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Lek AirBuFo Forspiro nema ili ima zanemarljiv uticaj na Vašu sposobnost upravljanja vozilima, i rukovanje mašinama..


   Lek AirBuFo Forspiro sadrži laktozu


   Lek AirBuFo Forspiro sadrži laktozu, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


   Pomoćna supstanca laktoza, monohidrat sadrži male količine mlečnih proteina, što može uzrokovati alergijske reakcije.


 3. Kako se primenjuje lek AirBuFo Forspiro

  • Uvek primenite ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom..

  • Važno je da lek AirBuFo Forspiro koristite svakodnevno, čak i ako trenutno nemate simptome astme ili HOBP-a.

  • Ako primenjujete lek AirBuFo Forspiro za lečenje astme, Vaš lekar će redovno pratiti simptome bolesti.


   Ako za lečenje astme ili HOBP-a uzimate tablete kortikosteroida, Vaš lekar može da smanji broj tableta koje uzimate, kada počnete da primenjujete lek AirBuFo Forspiro. Ako uzimate oralno tablete kortikosteroidne tokom dužeg vremenskog perioda, Vaš lekar će možda zatražiti da povremeno uradite analizu krvi. Prilikom smanjivanja doze oralnih kortikosteroidnih tableta, možete se osećati lose, čak i kada su se Vaši simptomi u grudnom košu popravili. Možete osetiti neke tegobe kao što su zapušenost ili curenja nosa, slabosti ili bolove u zglobovima ili mišićima, može da se pojavi osip (ekcem). Ako Vam bilo koji od ovih simptoma smeta, ili ukoliko se pojave simptomi poput glavobolje, umora, mučnine ili povraćanja, molimo Vas da se odmah javite lekaru.

   Možda će biti potrebno da uzmete drugi lek ukoliko se pojave simptomi alergije ili artritisa (zapaljenje zglobova). Obratite se svom lekaru ako niste sigurni da li treba da nastavite da primenjujete lek AirBuFo Forspiro.


   Vaš lekar će razmotriti uvođenje dodatnih tableta kortikosteroida Vašoj uobičajnoj terapiji tokom perioda kada ste pod povećanim stresom (npr. kada imate infekciju grudnog koša ili pre operacije).


   Važne informacije o simptomima astme ili hronične opstruktivne bolesti pluća (HOBP)

   Osećate li da tokom perioda u kojem primenjujete lek AirBuFo Forspiro ostajete bez daha ili imate zviždanje u grudima,nastaviti sa primenom, ali se pri tom svakako odmah obratite svom lekaru, jer Vam je možda potrebno lečenje i drugim lekovima.


   Odmah se obratite svom lekaru ukoliko:

  • Sve teže dišete ili se često noću budite uz osećaj nedostatka daha.

  • Ujutro počnete da osećate stezanje u grudima ili takvo stezanje traje duže nego obično.


Ovi znaci mogu da upućuju na to da nad Vašom astmom ili HOBP-a nije uspostavljena odgovarajuća kontrola i da Vam je neodložno potrebno drugačije ili dodatno lečenje.


Astma

Kada je reč o lečenju astme, lek AirBuFo Forspiro se može propisati na dva različita načina. Količina leka AirBuFo Forspiro koju ćete upotrebiti i vremenski raspored njegovog korišćenja zavisiće od načina na koji Vam je lek propisan.

 1. Ukoliko Vam je propisan lek AirBuFo Forspiro i poseban inhalator, pročitajte odeljak pod nazivom

  „Upotreba leka AirBuFo Forspiro i posebnog inhalatora za brzo ublažavanje simptoma astme“.

 2. Ukoliko Vam je lek AirBuFo Forspiro propisan kao jedini inhalator koji ćete da primenjujete, pročitajte odeljak pod nazivom „Upotreba leka AirBuFo Forspiro kao jedinog inhalatora za lečenje astme“.


 1. Upotreba leka AirBuFo Forspiro i posebnog inhalatora za brzo ublažavanje simptoma astme. Lek AirBuFo Forspiro primenjujte svakoga dana. To će Vam pomoći da sprečite pojavu astmatičnih simptoma.

  Odrasli (18 godina i stariji)

  • Uobičajena doza je 1 ili 2 inhalacije, dva puta dnevno.

  • Vaš lekar može da Vam poveća dozu na 4 inhalacije, dva puta dnevno.

  • Ukoliko su Vaši simptomi dobro kontrolisani, Vaš lekar Vam može propisati uzimanje leka jednom dnevno.

   Adolescenti (12 do 17 godina)

  • Uobičajena doza je 1 ili 2 inhalacije, dva puta dnevno.

  • Ukoliko su Vaši simptomi dobro kontrolisani, Vaš lekar Vam može propisati uzimanje leka jednom dnevno.


   Ne preporučuje se upotreba leka AirBuFo Forspiro kod dece mlađe od 12 godina.


   Vaš lekar će Vam pomoći u zbrinjavanju astme. On će dozu ovog leka prilagoditi na najmanju kojom se uspešno kontrolišu Vaši simptomi astme. Međutim, dozu nemojte prilagođavati bez prethodnog razgovora sa svojim lekarom.


   Koristite svoj zaseban inhalator za brzo ublažavanje simptoma astme za lečenje simptoma astme. Uvek kod sebe treba da imate inhalator za brzo ublažavanje simptoma astme kako biste po potrebi mogli da ga primenite. Nemojte da primenjujete lek AirBuFo Forspiro za lečenje simptoma astme – u tu svrhu primenite poseban inhalator za brzo ublažavanje simptoma.


 2. Upotreba leka AirBuFo Forspiro kao jedinog inhalatora za lečenje astme

  Lek AirBuFo Forspiro primenite kao jedini inhalator samo ukoliko Vas je tako uputio Vaš lekar i ukoliko imate 12 i više godina.


  Lek AirBuFo Forspiro primenjujte svakog dana. To će Vam pomoći da sprečite pojavu simptoma astme. Možete uzeti:

  • 1 inhalaciju ujutro i 1 inhalaciju uveče ili

  • 2 inhalacije ujutro ili

  • 2 inhalacije uveče


   Vaš lekar može da poveća dozu na 2 inhalacije dva puta dnevno.


   Lek AirBuFo Forspiro primenite i kao inhalator za brzo ublažavanje simptoma astme kada se pojave

  • Ukoliko se pojave simptomi astme, uzmite jednu inhalaciju i pričekajte nekoliko minuta.

  • Ukoliko se ne osećate bolje, uzmite još jednu inhalaciju.

  • Ne smete uzeti više od 6 inhalacija odjednom.


   Svoj inhalator leka AirBuFo Forspiro uvek nosite sa sobom, kako biste po potrebi mogli da ga upotrebite.


   Ukupna dnevna doza koja premašuje 8 inhalacija obično nije potrebna. Ali Vaš lekar može da Vam odobri da tokom ograničenog vremenskog perioda lek inhalirate do maksimalno 12 puta dnevno.


   Ukoliko Vam je redovno potrebno 8 ili više inhalacija na dan, zakažite lekarski pregled. Možda će biti potrebno da se promeni način Vašeg lečenja.

   U 24-satnom periodu lek ne inhalirajte više od 12 puta.


   Ukoliko se simptomi astme pojave tokom fizičkog vežbanja, lek AirBuFo Forspiro primenite na ovde opisan način. Ipak, kako biste sprečili pojavu ovih simptoma nemojte da ovaj lek koristite neposredno pre fizičkog vežbanja.


   Hronična opstruktivna bolest pluća (HOBP)

  • Koristi se samo kod odraslih (18 godina i starijih).

  • Uobičajena doza su 2 inhalacije dva puta dnevno.


   Vaš lekar Vam takođe može propisati i druge lekove koji šire disajne puteve, tzv. bronhodilatori (npr. tiotropijum ili ipratropijum bromid) za HOBP.


   Uputstva za upotrebu

   Vaš lekar, medicinska sestra ili farmaceut će Vam pokazati kako primenite inhalator, i redovno će proveravati da li ga primenjujete na ispravan način.

   Inhalator sadrži 60 doza leka u obliku praška koji se nalazi u namotanoj foliji (stripu). Na foliji je označen broj doza koji pokazuje koliko je doza preostalo, a odbrojava se od 60 do 0. Dolaskom na poslednjih 10 doza, brojevi će se nalaziti na crvenoj pozadini.


   Inhalator nije moguće ponovno napuniti – kada se isprazni, treba ga ukloniti i zameniti novim.


   image


   Pre korišćenja inhalatora


  • Otvorite providna vratanca postranične komore.

  • Foliju (strip) odstranite iz postranične komore tako što ćete pažljivo otcepiti celu širinu stripa pomoću „zuba” na postraničnoj komori kako je u nastavku prikazano. Nemojte povlačiti strip.


   image

  • Zatvorite vratanca postranične komore, a iskorišćeni strip odbacite.


Važno:

Kako se inhalator bude koristio, postranična komora će se postupno puniti iskorišćenom folijom (stripom). Folija (strip) sa crnim prugama ne sadrži lek. Nakon nekog vremena, u postraničnoj komori će se pojaviti i delovi folije (stripa) koji su označeni brojevima.

U postraničnoj komori ne sme biti više od 2 odsečka folije (stripa), jer to može da zaglavi inhalator. Strip se mora pažljivo otkinuti kao što je prethodno prikazano, i odložiti na siguran način.


Korišćenje inhalatora


Inhalator treba držati u rukama, kao što je prikazano na slikama.


 1. Otvorite inhalator

  image


  • Otvorite zaštitni zatvarač prema dole kako bi se prikazao nastavak za usta.

  • Proverite brojač doza kako biste videli koliko je doza preostalo.


 2. Pripremite dozu

  image


  Podignite rub bele ručice. Postranična komora mora biti zatvorena.


  Zapamtite: Belom ručicom rukujte samo kada ste spremni da inhalirate dozu leka. Ako nepotrebno podignete belu ručicu, potrošićete dozu leka.


  image


  • Otvorite: Podignite belu ručicu do kraja, sve dok se ne začuje „klik“. Time se nova doza postavlja u položaj za primenu, a njen broj je vidljiv na vrhu.


   image

  • Zatvorite: nakon toga u potpunosti zatvorite belu ručicu tako da se začuje „klik“ i time se ona vraća u svoj početni položaj. Inhalator je sada spreman za primenu.


 3. Inhalirajte


  • Bez dodirivanja nastavka za usta inhalatora, izdahnite koliko god može. Nikada nemojte izdahnuti direktno u inhalator, jer to može da utiče na veličinu doze.

  • Držite inhalator vodoravno sa zaštitnim zatvaračem usmerenim prema dole.

  • Usnama čvrsto obuhvatite nastavak za usta.

  • Ravnomerno i duboko udahnite kroz inhalator, a ne kroz nos.


   image

  • Odmaknite inhalator od usta i zadržite 5-10 sekundi ili koliko god možete bez izazivanja nelagodnosti.

  • Nakon toga polako izdahnite, ali ne u inhalator.

  • Zatvorite zaštitni zatvarač preko nastavka za usta.

  • Isperite usta vodom i ispljunite je. To može da pomogne u sprečavanju razvoja gljivične infekcije u ustima, kao i promuklosti.


   Čišćenje

  • Obrišite spoljašnji deo nastavka za usta čistom i suvom maramicom, ako je potrebno.

  • Nemojte pokušavati da rastavite inhalator radi čišćenja ili zbog nekog drugog razloga!

  • Nemojte da upotrebljavate vodu ili vlažne maramice za čišćenje delova inhalatora jer vlaga može da utiče na veličinu doze!

  • Nemojte nikada da uvodite igle ili druge oštre predmete u nastavak za usta, ili bilo koji drugi deo, jer to može oštetiti inhalator!


   Ako ste primenili više leka AirBuFo Forspiro nego što treba

   Važno je da svoju dozu uzimate kako Vam je naznačio farmaceut ili prema savetu svog lekara. Ne smete da prekoračite propisanu dozu bez razgovora sa lekarom.


   Najčešći simptomi koji se mogu pojaviti ako primenite veću količinu leka nego štotreba su drhtanje, glavobolja ili osećaj lupanja srca. U pojedinim slučajevima mogu se pojaviti ubrzan rad srca, povećane vrednosti šećera i kalijuma u krvi, produženje QTc intervala, nepravilan ritam srca, mučnina i povraćanje.


   Ako ste zaboravili da primenite lek AirBuFo Forspiro

  • Ako ste zaboravili da primenite propisanu dozu leka, primenite je čim se setite. Međutim, ako se bliži vreme kada biste po rasporedu trebalo da primenite sledeću dozu, nemojte uzimati dozu koju ste zaboravili da primenite.

  • Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


   Ako naglo prestanete da primenjujete lek AirBuFo Forspiro

   Pre nego što prestanete da primenjujete lek AirBuFo Forspiro, treba da razgovarate sa svojim lekarom ili farmaceutom.

   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ako primetite bilo koje od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa primenom leka AirBuFo Forspiro i odmah se obratite lekaru:

  • otok lica, posebno oko usta (jezik i/ili grlo i/ili otežano gutanje) osip ili koprivnjaču uz otežano disanje (angioedem) i/ili iznenadni osećaj gubitka svesti. Navedeno može upućivati na alergijsku reakciju. Ovo se događa retko (može da se javi kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek).

  • nagla akutna pojava „zviždanja u grudima“ ili kratak dah odmah nakon primene inhalatora.

   Ukoliko se pojavi bilo koji od ovih simptoma, odmah prestanite sa primenom inhalatora leka AirBuFo Forspiro i upotrebite svoj inhalator za „brzo ublažavanje simptoma astme“. Odmah obavestite svog lekara, s obzirom na to da ćete možda morati da promenite lečenje. Ovo se dešava veoma retko (može da se javi kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek).


   Druga moguća neželjena dejstva:

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • palpitacije (osećaj lupanja srca), drhtanje ili drhtavica. Ako dođe do pojave ovih znakova,oni su obično blagi i obično se povlače kako nastavljate da primenjujete lek AirBuFo Forspiro.

  • kandidijaza (gljivična infekcija) u ustima i ždrelu. Ovo je manje je verovatna ako nakon svake primene leka AirBuFo Forspiro isperete usta vodom.

  • blagi bol u grlu, kašalj i disfonija uključujući promuklost.

  • glavobolja

  • zapaljenje pluća (infekcija pluća) kod pacijenata sa HOBP.


   Obavestite svog lekara ako se pri primeni leka AirBuFo Forspiro pojavi bilo koje od sledećih neželjenih dejstava - može da se radi o simptomima infekcije pluća:

  • povišena telesna temperatura ili drhtavica

  • pojačano lučenje sluzi, promena boje sluzi

  • pojačan kašalj, ili otežano disanje


   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • osećaj nemira, nervoze ili uznemirenosti

  • poremećaj spavanja

  • vrtoglavica

  • zamućenje vida

  • mučnina

  • ubrzani rad srca

  • pojava modrica na koži

  • grčevi u mišićima

  • agresija

  • anksioznost.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • osip, svrab

  • bronhospazam (stezanje mišića u disajnim putevima, što uzrokuje „zviždanje u grudima“).

   Ukoliko „zviždanje“ nakon primene leka AirBuFo Forspiro usledi naglo, prestanite da ga primenjujete i neodložno razgovarajte sa svojim lekarom.

  • smanjene vrednosti kalijuma u krvi

  • nerapravilni otkucaji srca.


   Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • depresija

  • poremećaj u ponašanju, naročito kod dece

  • bol u grudima ili osećaj stezanja u grudnom košu (angina pektoris)

  • povećanje vrednosti šećera (glukoze) u krvi

  • poremećaj čula ukusa, poput neprijatnog ukusa u ustima

  • promene vrednostkrvnog pritiska

  • povećanje telesne mase, zaokruženo lice, poput meseca, slabost, abdominalna debljina (Cushing-ov sindrom);


   Kortikosteroidi za inhalacionu primenu mogu uticati na normalno stvaranje steroidnih hormona u Vašem telu, naročito ukoliko ih uzimate u velikim dozama i tokom dužeg vremenskog perioda. Uticaji uključuju:


  • promene u mineralnoj gustoći kostiju (smanjenje gustoće kostiju)

  • kataraktu (zamućenje očnog sočiva)

  • glaukom (porast očnog pritiska)

  • usporavanje brzine rasta kod dece i adolescenata

  • dejstva na nadbubrežnu žlezdu (malu žlezdu smeštenu neposredno uz bubrege)

  • Cushing-oidne karakteristike

  • povećanu osetljivost na infekcije i smanjenu sposobnost prilagođavanja na stres.

   Verovatnoća nastanka ovih uticaja je mnogo manja sa kortikosteroidima za inhalacionu primenu nego prilikom primene kortikosteroida u obliku tableta.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek AirBuFo Forspiro

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece. Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Ne smete koristiti lek AirBuFo Forspiro posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji ili na nalepnici inhalatora nakon „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek AirBuFo Forspiro


Kako izgleda lek AirBuFo Forspiro i sadržaj pakovanja


Unutrašnje pakovanje je plastični inhalator crveno/bele boje koji sadrži OPA/Al/PVC-Al blister sa 60 prethodno odmerenih doza praška za inhalaciju.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 1 inhalator (ukupno 60 doza) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD

Kneginje Zorke 2, Beograd

Proizvođač:

 1. AEROPHARM GMBH, Francois-Mitterrand-Allee 1, Rudolstadt, Nemačka

 2. SALUTAS PHARMA GMBH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Nemačka

 3. LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D., Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Januar, 2021.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-02928-18-001 оd 26.01.2021.