Početna stranica Početna stranica

Idacio
adalimumab

UPUTSTVO ZA LEK


image Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


Idacio, 40 mg/0,8 mL, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu

adalimumab


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

imate teške srčane smetnje (videti odeljak Upozorenja i mere opreza).


Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Idacio.


Alergijske reakcije

Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): smanjenje broja belih krvnih ćelija, crvenih krvnih ćelija i krvnih pločica.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 1. Kako čuvati lek Idacio

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Idacio posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem ili unutrašnjem pakovanju nakon oznake „Važi do“ ili „EXP“..Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Ne zamrzavati.

  Čuvati napunjeni injekcioni špric u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Alternativni način čuvanja:

  Kada je potrebno (npr. kada putujete) lek Idacio se može čuvati na sobnoj temperaturi (do 25°C) najduže 14 dana - obavezno ga zaštitite od svetlosti.

  Nakon što napunjeni špric izvadite iz frižidera radi čuvanja na sobnoj temperaturi, napunjeni špric morate iskoristiti u roku od 14 dana ili ga baciti, čak i ukoliko ga kasnije vratite u frižider.


  Trebalo bi da zabeležite datum kada ste prvi put izvadili špric iz frižidera, kao i datum nakon kojeg bi trebalo baciti lek.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Idacio


Upoznajte se sa Vašim Idacio napunjenim injekcionim špricem Pre upotrebe:

Pogled spreda


image

Proziran štitnik igle Klip


Kapica igle Špric

napunjen

tečnošću

Pogled zadnjeg dela

image


image

Nakon upotrebe:

Proziran štitnik igle


Igla je prekrivena Opruga štiknika igle

Klip

KORAK 1 Pripremite se za injekciju

U svakoj kutiji leka idacio, rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom špricu se nalaze dva šprica 1.1Pripremite čistu, ravnu površinu, kao što je sto ili kuhinjska radna površina u dobro osvetljenom prostoru.


  1. Dodatno će Vam biti potrebno (Slika A)

   • Alkoholni tupfer (nalazi se u kutiji)

   • Pamučna vata ili gaza

   • Korpa za odlaganje oštrog otpada.

    image

    Otvorite korpu za otpatke tako da bude spremna za upotrebu.


    Slika A


  2. Izvucite kutiju iz frižidera (Slika B)


  3. Proverite rok trajanja na strani kutije (Slika B) Upozorenje: Ne koristiti ukoliko je rok upotrebe istekao   image

   MM/YYYY


   Slika B


  4. Oprez: Ne hvatajte špric za klip ili kapicu igle. To može da ošteti špric ili da aktivira prozirni štitnik igle. Izvucite špric iz originalne kutije:

   • Sa dva prsta uhvatite po sredini prozirnog štitnika igle

    image

   • Povucite špric ravno na gore i izvan pakovanja (Slika C). Stavite špric na ravnu površinu.


    Slika C

  5. Preostali špric ostavite u originalnoj kutiji i vratite u frižider (Slika D). Pogledajte informacije o čuvanju za uputstva o čuvanju neiskorišćenog šprica.   image

   Slika D

   image

  6. Ostavite špric 30 minuta na sobnoj temperaturi kako bi se lek ugrejao. Ubrizgavanje hladnog leka može biti bolno (Slika E).


Slika E

Upozorenje: Nemojte grejati špric na bilo koji drugi način, kao što su mikrotalasna, vruća voda ili direktno izlaganje suncu.

Upozorenje: Nemojte uklanjati kapicu igle dok špric postiže sobnu temperature. KORAK 2 Operite ruke

2.1 Dobro operite ruke sapunom i vodom (Slika F) i osušite ih. Upozorenje: Upotreba rukavica ne zamenjuje potrebu za pranjem ruku.

imageSlika F KORAK 3


  1. Proverite špric kako biste bili sigurni:

   image

   • Da špric, prozirni štitnik igle i kapica igle nisu napukli ili oštećeni (Slika G)


    Slika G

    image

   • Da je kapica igle zakačena (Slika H)


    Slika H

   • Da opruga štitnika igle nije razvučena (Slika I)


    image

    Slika I

    Upozorenje: Nemojte koristiti špric ako ima bilo kakvih znakova oštećenja.

    Ukoliko je tako, bacite špric u korpu za odlaganje oštrog otpada i kontaktirajte zdravstvenog radnika.


  2. Proverite tečnost kako biste bili sigurni:

   • Da je tečnost bistra, bezbojna i bez čestica (Slika J)

    image

    Upozorenje: Nemojte koristiti špric ukoliko se u tečnosti nalaze čestice, ili ukoliko je zamućena ili obojena.


    Slika J


  3. Proverite nalepnicu kako biste bili sigurni:

   • Da je ime leka na špricu Idacio (Slika K)

   • Da rok trajanja nije istekao (Slika K)    image

    MM/YYYY


    Slika K Upozorenje: Nemojte koristiti špric ako:

   • Ime na špricu nije Idacio.

   • Je rok trajanja istekao.

Ukoliko je tako, bacite špric u korpu za odlaganje oštrog otpada i kontaktirajte zdravstvenog radnika. KORAK 4 Izaberite mesto ubrizgavanja

  1. Izaberite mesto ubrizgavanja (Slika L) na:

   • Vrhu butina.

   • Abdomenu (ubrizgavati bar 5 centimetara dalje od pupka).

    imageSlika L

  2. Izaberite drugo mesto (bar 2,5 centimetara dalje od prethodnog mesta ubrizgavanja) svaki put kako biste smanjili crvenilo, iritaciju ili druge probleme na koži.

Upozorenje: Nemojte ubrizgavati na bolnim mestima, mestima sa modricama, koja su crvena, očvrsnula, sa ožiljcima ili sa strijama.

Upozorenje: Ukoliko imate psorijazu, nemojte ubrizgavato u lezije ili u crvene, guste, povišene ili ljuskaste mrlje.


KORAK 5 Očistite mesto ubrizgavanja


image

5.1 Obrišite kožu na mestu ubrizgavanja alkoholnim tupferom kako biste je očistili (Slika M) Upozorenje: nemojte duvati ili dirati mesto ubrizgavanja nakon što ga očistite.


Slika M KORAK 6 Ubrizgajte injekciju

  1. Uklonite kapicu igle

   • Uvek držite špric za proziran štitnik igle

    image

   • Držite špric uspravno i skinite kapicu igle (Slika N).


    Slika N

    Možete videti kapi tečnosti na vrhu igle.

   • Bacite kapicu igle. Upozorenje: Nemojte dodirivati iglu.

  2. Uštinite kožu

   • Držite špric kao hemijsku olovku.

    image

   • Drugom rukom nežno uštinite kožu (bez stezanja) kako biste izbegli ubrizgavanje u mišić (Slika O).


    Slika O


  3. Ubodite iglu

   image

   • Brzim, kratkim pokretom, ubodite iglu do kraja u kožu pod uglom između 45° i 90° (Slika P).


    Slika P

   • Nakon što ste uboli iglom, pustite uštinutu kožu.


  4. Ubrizgajte rastvor

   • Palcem nežno pritisnite klip na dole (Slika Q)


    image

    Slika Q


   • Gurnite klip do kraja kako biste sigurni da je ubrizgana cela doza (Slika R)

    image

   • Držite špric čvrsto bez pomeranja, u istom uglu (Slika R).


    Slika R


    Nemojte vaditi iglu iz kože kada klip stigne do kraja. Polako sklonite palac.

    Ovo će omogućiti igli da se povuče iz kože u proziran štitnik igle koji će prekriti celu iglu (Slika S). image Slika S

    Upozorenje: Kontaktirajte svog zdravstvenog radnika ili farmaceuta:

   • Ukoliko niste ubrizgali punu dozu ili

   • Ukoliko se proziran štitnik igle nije aktivirao nakon ubrizgavanja.

    Upozorenje: U slučaju delimičnog ubrizgavanja rastvora, nemojte ponovo koristiti isti špric. Ne pokušavajte da vratite kapicu igle jer može doći do uboda.


    image

  5. Ukoliko na mestu ubrizgavanja ima krvi ili tečnosti, kožu nežno pritisnite vatom ili gazom (Slika T).


Slika T


Korak 7 Bacite špric


  1. Korišćeni špric bacite u korpu za odlaganje oštrog otpada odmah nakon upotrebe (Slika U).   image

   Slika U


   Upozorenje: Korpu za odlaganje oštrog otpada držite dalje od domašaja dece. Upozorenje: Nemojte bacati špric u kućni otpad.

   Ukoliko nemate korpu za odlaganje oštrog otpada, možete koristiti korpu za kućni otpad:

   • Koja je napravljena od čvrste plastike,

   • Koja može biti zatvorena poklopcem otpornim na bušenje koji će sprečiti oštre ivice da izađu,

   • Koja je uspravna i stabilna,

   • Koja ne curi,

   • Koja je pravilno obeležena da upozori na opasan otpad unutar korpe.


  2. Kada je korpa za odlaganje oštrog otpada skoro puna, treba da pratite lokalna uputstva za pravilno odlaganje korpe koja sadrži oštar otpad.

Nemojte reciklirati korišćenu korpu za odlaganje oštrog otpada. KORAK 8 Beležite ubrizgavanja

image

8.1 Kako biste zapamtili kada i gde da ubrizgate narednu injekciju, trebalo bi da beležite datume i mesta ubrizgavanja Vaših injekcija (Slika V).


Slika V