Početna stranica Početna stranica

Actrapid FlexPen
insulin humani

CENE

rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu napunjeni injekcioni pen, 5 po 3 ml (100i.j./ml)

Veleprodaja: 2.312,90 din
Maloprodaja: 2.798,61 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKActrapid FlexPen 100 i.j./mL , rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu

insulin humani


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Actrapid FlexPen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Actrapid FlexPen

 3. Kako se primenjuje lek Actrapid FlexPen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Actrapid FlexPen

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Actrapid FlexPen i čemu je namenjen

  Lek Actrapid FlexPen je insulin humani brzog dejstva.


  Lek Actrapid FlexPen se primenjuje za smanjenje visokih vrednosti šećera u krvi kod pacijenata sa diabetes melitusom (šećernom bolešću). Dijabetes je oboljenje koje nastaje kada Vaš organizam ne stvara dovoljno insulina za kontrolu vrednosti šećera u krvi. Lečenje lekom Actrapid FlexPen pomaže u sprečavanju komplikacija uzrokovanih dijabetesom.


  Smanjenje vrednosti šećera u krvi počinje otprilike pola sata nakon ubrizgavanja leka Actrapid FlexPen, a dejstvo traje približno 8 sati. Lek Actrapid FlexPen se obično primenjuje u kombinaciji sa insulinima srednje dugog ili dugog dejstva.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Actrapid FlexPen Lek Actrapid FlexPen ne smete primenjivati:

  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na insulin humani ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • Ukoliko sumnjate na nastupanje hipoglikemije (izuzetno smanjena vrednost šećera u krvi), vidite Sažetak ozbiljnih i veoma čestih neželjenih dejstava leka u odeljku 4.

  • U insulinskim infuzionim pumpama.

  • Ukoliko je napunjen injekcioni pen FlexPen ispušten, oštećen ili polomljen.

  • Ukoliko nije čuvan propisno ili ako je bio zamrznut, vidite odeljak 5.

  • Ukoliko rastvor insulina nije bistar i bezbojan.


   Ne smete koristiti lek Actrapid FlexPen ukoliko ustanovite bilo šta od navedenog. Potražite savet od Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinske sestre.


   Pre primene leka Actrapid FlexPen


  • Proverite oznake na pakovanju da biste se uverili da je to odgovarajuća vrsta insulina.

  • Uvek koristite novu iglu za svaku injekciju kako biste sprečili rizik od kontaminacije.

  • Igle i lek Actrapid FlexPen se ne smeju deliti sa drugima.

  • Lek Actrapid FlexPen se može primenjivati samo potkožnom injekcijom. Obratite se svom lekaru ako je potrebno ubrizgati insulin primenom neke druge metode.


   Upozorenja i mere opreza


   Određena stanja i aktivnosti mogu da utiču na Vašu potrebu za insulinom. Razgovarajte sa svojim lekarom:

  • Ako imate problema sa bubrezima ili jetrom, ili sa nadbubrežnom žlezdom, hipofizom ili štitastom žlezdom.

  • Ako se bavite fizičkim vežbama više nego što je to uobičajeno ili ako želite da promenite uobičajen način ishrane, pošto bi ovo moglo da utiče na vrednost Vašeg šećera u krvi.

  • Ako ste bolesni obavezno nastavite da uzimate insulin i konsultujte svog lekara.

  • Ako putujete u inostranstvo, putovanje kroz različite vremenske zone može uticati na potrebu za insulinom i vreme davanja.


   Drugi lekovi i lek Actrapid FlexPen


   Obavestite Vašeg lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

   Neki lekovi utiču na vrednost šećera u krvi, što može da znači da Vaša doza insulina mora biti promenjena. Ovde su navedeni najčešće korišćeni lekovi koji mogu da utiču na terapiju insulinom.

   Vrednosti šećera u Vašoj krvi bi mogla da se smanji (hipoglikemija) ako uzimate:

   • Druge lekove za lečenje dijabetesa

   • Inhibitore monoamino oksidaze (MAO) (koriste se za lečenje depresije)

   • Beta blokatore (koriste se za lečenje visokog krvnog pritiska)

   • Inhibitore angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE) (koriste se za lečenje nekih srčanih oboljenja ili visokog krvnog pritiska)

   • Salicilate (koriste se protiv bolova i za snižavanje telesne temperature)

   • Anaboličke steroide (kao što je testosteron)

   • Sulfonamide (koriste se za lečenje infekcija).


    Vrednost šećera u Vašoj krvi bi mogla da se poveća (hiperglikemija) ako uzimate:

   • Oralne kontraceptivne lekove (pilule za zaštitu od trudnoće)

   • Tiazide (koriste se za lečenje visokog krvnog pritiska ili preteranog zadržavanja tečnosti)

   • Glukokortikoide (kao što je „kortizon“ koji se koristi za lečenje zapaljenja)

   • Tireoidne hormone (koriste se za lečenje oboljenja štitaste žlezde)

   • Simpatomimetike (kao što su epinefrin [adrenalin], salbutamol ili terbutalin koji se koriste za lečenje astme)

   • Hormon rasta (lek za stimulaciju skeletnog i somatskog rasta, sa izrazitim uticajem na metaboličke procese u organizmu)

   • Danazol (lek koji deluje na ovulaciju).


    Oktreotid i lanreotid (koriste se za lečenje akromegalije, retkog hormonskog poremećaja koji se obično javlja kod sredovečnih osoba usled povećanog lučenja hormona rasta iz hipofize) mogu i da povećaju i da smanje vrednost Vašeg šećera u krvi.


    Beta blokatori (koriste se za lečenje visokog krvnog pritiska) mogu da dovedu do smanjenja ili potpunog izostanka prvih znakova upozorenja koji Vam pomažu da prepoznate smanjenu vrednost šećera u krvi.


    Pioglitazon (tablete koje se koriste u terapiji dijabetesa tip 2)

    Kod nekih pacijenata sa dugotrajnim dijabetesom tip 2 i srčanim oboljenjima ili prethodnim moždanim udarom, koji su bili lečeni pioglitazonom i insulinom, došlo je do razvoja srčane slabosti. Obavestite Vašeg lekara što je pre moguće ukoliko se jave znaci srčane slabosti kao što su neobično kratak dah, brzo povećanje telesne mase ili lokalizovani otoci (edemi).


    Ukoliko ste uzeli neki od prethodno navedenih lekova, recite to Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


    Primena leka Actrapid FlexPen sa alkoholom


  • Ukoliko konzumirate alkohol Vaša potreba za insulinom se može promeniti, jer se vrednost Vašeg šećera u krvi može kako povećati tako i smanjiti. Preporučuje se pažljivo praćenje.


   Trudnoća i dojenje


  • Ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što uzmete ovaj lek. Lek Actrapid FlexPen se može koristiti tokom trudnoće. Postoji mogućnost da se potreba za insulinom promeni u toku trudnoće i nakon porođaja. Stroga kontrola dijabetesa i prevencija nastanka hipoglikemije veoma su važni i zbog zdravlja Vaše bebe.

  • Ne postoje ograničenja za primenu leka Actrapid FlexPen tokom dojenja.


   Obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri za savet pre uzimanja bilo kog leka tokom trudnoće ili dojenja.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  • Proverite sa svojim lekarom da li smete da upravljate vozilima ili rukujete mašinama:

   • Ukoliko imate česte hipoglikemije.

   • Ukoliko teško prepoznajete hipoglikemiju.


   Ako je vrednost Vašeg šećera u krvi smanjena ili povećana to se može odraziti na Vašu moć koncentracije i reagovanja, pa samim tim i na sposobnost upravljanja vozilom ili rukovanja mašinama. Obavezno imajte u vidu da možete dovesti u opasnost sebe i druge.


   Lek Actrapid FlexPen sadrži natrijum


   Lek Actrapid FlexPen sadrži manje od 1 mmola natrijuma (23 mg) po dozi, tj. suštinski je „bez natrijuma“.


 3. Kako se primenjuje lek Actrapid FlexPen Doziranje i kada da uzmete Vaš insulin

  Uvek primenjujte ovaj lek i prilagođavajte Vašu dozu tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.


  Uzmite obrok ili užinu koja sadrži ugljene hidrate u roku od 30 minuta nakon primanja injekcije kako biste izbegli smanjenje vrednosti šećera u krvi.


  Ne menjajte Vaš insulin osim po uputstvu Vašeg lekara. Ako Vas je Vaš lekar preveo sa jedne vrste insulina ili insulina jednog proizvođača na drugi, može se ukazati potreba za prilagođavanjem doze koju mora da izvrši Vaš lekar.


  Primena kod dece i adolescenata


  Lek Actrapid FlexPen se može primenjivati kod dece i adolescenata.


  Primena kod posebnih grupa pacijenata


  Ukoliko imate smanjenu funkciju bubrega ili jetre, ili ukoliko imate preko 65 godina, trebalo bi češće da proveravate vrednost šećera u krvi i da razmotrite promenu Vaše doze insulina sa Vašim lekarom.


  Kako i gde da primenite lek


  Lek Actrapid FlexPen se primenjuje ubrizgavanjem pod kožu (supkutano). Nikada ga ne smete ubrizgati sebi direktno u venu (intravenski) ili mišić (intramuskularno). Lek Actrapid FlexPen se može primenjivati samo potkožnom injekcijom. Obratite se svom lekaru ako je potrebno ubrizgati insulin primenom neke druge metode.


  Prilikom svake injekcije menjajte mesto ubrizgavanja u okviru određenog dela tela predviđenog za ubrizgavanje. Ovo može smanjiti rizik od stvaranja otvrdlina i zadebljanja na koži, vidite odeljak 4. Najbolja mesta da sebi dajete injekcije su: prednji deo stomaka (abdomen), debelo meso, prednji deo butina ili nadlaktica. Insulin će brže ispoljiti dejstvo ako ga ubrizgate u stomak (abdomen). Uvek redovno merite vrednost šećera u krvi.


  Kako da postupate sa lekom Actrapid FlexPen


  Lek Actrapid FlexPen je originalno napunjen injekcioni pen, koji sadrži insulin humani i koji se nakon što se potroši baca.

  Pažljivo pročitajte dodatno uputstvo za upotrebu leka Actrapid FlexPen koje je sastavni deo ovog uputstva. Pen morate koristiti na način opisan u dodatnom uputstvu za upotrebu leka Actrapid FlexPen .


  Pre ubrizgavanja insulina, uvek se uverite da koristite pravi pen.


  Ako ste primenili više leka Actrapid FlexPen nego što treba


  Ukoliko uzmete previše insulina vrednost Vašeg šećera u krvi će postati izuzetno smanjena (hipoglikemija). Pogledajte Sažetak ozbiljnih i veoma čestih neželjenih dejstava leka u odeljku 4.


  Ako ste zaboravili da primenite lek Actrapid FlexPen


  Ukoliko zaboravite da uzmete Vaš insulin vrednost šećera u krvi može postati povećana (hiperglikemija). Pogledajte Uticaji dijabetesa u odeljku 4.


  Ako naglo prestanete da primenjujete lek Actrapid FlexPen


  Ne prekidajte uzimanje Vašeg insulina bez prethodnog razgovora sa lekarom koji će Vam reći šta je potrebno učiniti. Ovo može dovesti do veoma povećane vrednosti šećera u krvi (ozbiljne hiperglikemije) i ketoacidoze. Pogledajte Uticaji u dijabetesu u odeljku 4.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Sažetak ozbiljnih i veoma čestih neželjenih dejstava leka


  Smanjena vrednost šećera u krvi (hipoglikemija) je veoma često neželjeno dejstvo. Može se ispoljiti kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek.


  Smanjena vrednost šećera u krvi se može javiti ako:

  • Ubrizgate previše insulina.

  • Jedete premalo ili propustite obrok.

  • Upražnjavate fizičke aktivnosti više nego uobičajeno.

  • Konzumirate alkohol (pogledajte Primena leka Actrapid FlexPen sa alkoholom u odeljku 2).


   Znaci sma njene vrednosti šećera u krvi: hladan znoj, hladna bleda koža, glavobolja, ubrzano lupanje srca, osećaj mučnine, izrazita glad, privremene promene vida, pospanost, neuobičajen umor i slabost, nervoza ili drhtavica, anksioznost (uznemirenost), osećaj zbunjenosti, teškoće u koncentraciji.


   Teško smanjenje vrednosti šećera u krvi može dovesti do gubitka svesti. Ako se teško smanjenje vrednosti šećera u krvi ne leči, može da izazove oštećenje mozga (privremeno ili trajno), pa čak i smrt. Ako izgubite svest, možete se brže oporaviti ukoliko primite injekciju hormona glukagona od strane osobe koja zna kako da ga primeni. Nakon primene glukagona neophodno je uzeti glukozu ili užinu bogatu šećerom, čim se osvestite. Ako ne reagujete na glukagon, morate biti dalje lečeni u bolničkim uslovima.


   Šta preduzeti ukoliko dođe do smanjenja vrednosti šećera u krvi:

   • Ako osetite naznake smanjene vrednosti šećera u krvi uzmite glukozu u tabletama ili pojedite užinu bogatu šećerom (npr. slatkiše, keks, voćni sok). Izmerite vrednost šećera u krvi ukoliko ste u mogućnosti i odmorite se. Uvek sa sobom za svaki slučaj nosite glukozu u tabletama ili užinu bogatu šećerom.

   • Kada simptomi smanjene vrednosti šećera u krvi nestanu ili kada se Vaša vrednost šećera u krvi stabilizuje, nastavite sa uobičajenom terapijom insulinom.

   • Ako imate smanjenu vrednost šećera u krvi toliko da ste izgubili svest, ako je bila potrebna primena glukagona ili ako ste često imali smanjenje vrednosti šećera u krvi, razgovarajte sa svojim lekarom. Možda je neophodno prilagoditi dozu ili vreme uzimanja insulina, ishranu ili fizičku aktivnost.


    Objasnite osobama iz Vašeg okruženja da imate dijabetes i šta mogu biti posledice, uključujući i rizik da se onesvestite usled smanjene vrednosti šećera u krvi. Objasnite im da Vas ako se onesvestite, moraju okrenuti na stranu i hitno potražiti lekarsku pomoć. U tom slučaju Vam nikako ne smeju davati bilo kakvu hranu ili piće, jer se možete ugušiti.


    Ozbiljna alergijska reakcija na lek Actrapid FlexPen ili na bilo koju od njegovih supstanci (naziva se i sistemska alergijska reakcija) je veoma retko neželjeno dejstvo ali može biti životno ugrožavajuće. Može se javiti kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek.


    Potražite odmah lekarsku pomoć:

    • Ako se znaci alergije prošire na ostale delove tela.

    • Ako se odjednom osetite loše i počnete da se znojite, muka Vam je (povraća Vam se), imate poteškoće u disanju, osetite ubrzano lupanje srca, vrtoglavicu.

   • Ako primetite bilo koji od ovih znakova, odmah potražite medicinsku pomoć.

  Ostala neželjena dejstva Povremena neželjena dejstva

  Mogu se javiti kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek.


  Znaci alergije: Na mestu ubrizgavanja mogu se pojaviti lokalne alergijske reakcije (bol, crvenilo, osip, zapaljenje, podliv, otok i svrab). One obično nestaju posle nekoliko nedelja primene insulina. Ako se ne povuku, ili ako se prošire na druge delove tela, obratite se svom lekaru bez odlaganja. Pogledajte takođe Ozbiljna alergijska reakcija prethodno u tekstu.


  Problemi sa vidom: Kada prvi put počnete terapiju insulinom, može doći do poremećaja vida, ali je ovaj poremećaj obično privremen.


  Promene na mestu ubrizgavanja (lipodistrofija): Masno tkivo ispod kože na mestu ubrizgavanja može da se istanji (lipoatrofija) ili zadeblja (lipohipertrofija). Menjanje mesta prilikom svakog ubrizgavanja može da doprinese sprečavanju pojave ovakvih promena na koži. Ako primetite udubljenja na koži ili da Vam koža otvrdnjava na mestu ubrizgavanja, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri. Ove reakcije mogu postati ozbiljnije prirode, ili mogu da izazovu promene u resorpciji insulina koji se ubrizgava u takvo mesto.


  Otekli zglobovi: Kada počnete sa primenom insulina, zadržavanje vode može da prouzrokuje pojavu otoka oko članaka i ostalih zglobova, koji se, međutim, brzo povlače. U suprotnom, obratite se Vašem lekaru.


  Bolna neuropatija (bol prouzrokovan oštećenjem nerva): Ako se regulacija šećera u krvi naglo poboljša, možete osetiti bol. To se naziva akutna bolna neuropatija i obično je prolaznog karaktera.


  Veoma retka neželjena dejstva

  Mogu se javiti kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek.


  Dijabetesna retinopatija (oboljenje oka koje je u vezi sa dijabetesom, a koje može dovesti do gubitka vida): Ako imate dijabetesna retinopatiju, a regulacija šećera u krvi se naglo poboljša, stanje retinopatije se može pogoršati. Potražite savet lekara.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu.

  Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


  Uticaj dijabetesa


  Povećana vrednost šećera u krvi (hiperglikemija)


  Povećana vrednost šećera u krvi se može javiti ako:

  • Niste ubrizgali dovoljno insulina.

  • Zaboravite da primenite ili prekinete primenu insulina.

  • Stalno uzimate manju dozu insulina od neophodne.

  • Dobijete infekciju i/ili povišenu telesnu temperaturu.

  • Jedete više nego uobičajeno.

  • Upražnjavate fizičku aktivnost manje nego obično.


   Znaci upozorenja povećane vrednosti šećera u krvi:

   Znaci upozorenja se pojavljuju postepeno. Uključuju: učestalo mokrenje, osećaj žeđi, gubitak apetita, osećaj mučnine (ili povraćanje), osećaj pospanosti ili umora, crvenilo lica, suvu kožu, suva usta i zadah na aceton.


   Šta preduzeti ukoliko osetite povećane vrednosti šećera u krvi:

   • Ukoliko primetite neki od prethodno navedenih znakova upozorenja: proverite vrednost šećera u krvi, ako ste u mogućnosti proverite urin na prisustvo ketona, a odmah nakon toga potražite lekarski savet.

   • Ovo mogu biti znaci veoma ozbiljnog stanja zvanog dijabetesna ketoacidoza (nagomilavanje kiselina u krvi, jer organizam razlaže masnoće umesto šećera). Ako se ne leči, ovo stanje može dovesti do dijabetesna kome, pa čak i smrti.


 5. Kako čuvati lek Actrapid FlexPen


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Actrapid FlexPen posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i nalepnici napunjenog injekcionog pena FlexPen nakon „Važi do:” Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neotvoreni penovi: Čuvati u frižideru (na temperaturi od 2°C do 8°C). Čuvati udaljeno od elemenata za hlađenje. Ne zamrzavati.


  Tokom upotrebe ili ako se nosi kao rezervni: Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati. Možete nositi lek sa sobom i čuvati ga na sobnoj temperaturi (do 30°C) najduže do 6 nedelja.


  Uvek čuvajte Vaš FlexPen sa originalnim poklopcem kada ga ne koristite, u cilju zaštite od svetlosti. Iglu odbaciti nakon svakog ubrizgavanja.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Actrapid FlexPen


Kako izgleda lek Actrapid FlexPen i sadržaj pakovanja


Lek Actrapid FlexPen je rastvor za injekciju u napunjenom injekcionom penu. Rastvor je bistar i bezbojan.

Unutrašnje pakovanje je uložak (staklo tip 1), sa klipom (bromobutil) i gumenim zatvaračem (bromobutil/ poliizopren) koji sadrži 3 mL rastvora i nalazi se u originalno napunjenom višedoznom injekcionom penu od polipropilena, koji se nakon što se potroši baca.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 5 napunjenih injekcionih penova i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje u promet:

NOVO NORDISK PHARMA DOO BEOGRAD

Milutina Milankovića 9b, Beograd


Proizvođač:

NOVO NORDISK A/S

Novo Allé, Bagsvaerd, Danska


NOVO NORDISK PRODUCTION SAS –CHARTRES

45 avenue d´Orleans Chartres, Francuska


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2020.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-03661-19-003 оd 17.03.2020.


Okrenite stranu za informacije o načinu upotrebe Vašeg pena FlexPen

Uputstvo za upotrebu Actrapid rastvora za injekciju u napunjenom injekcionom penu FlexPen.


Pažljivo pročitajte sledeće instrukcije pre nego što upotrebite Vaš FlexPen. Ukoliko pažljivo ne sledite uputstvo, može se desiti da uzmete premalo ili previše insulina, što može da dovede prevelike ili premale vrednosti šećera u krvi.


FlexPen je napunjen injekcioni insulinski pen sa mogućnošću odabiranja doze insulina. Imate mogućnost odabiranja doze od 1 do 60 internacionalnih jedinica u podeocima od po 1 internacionalne jedinice. FlexPen je predviđen za upotrebu sa NovoFine ili NovoTwist iglama za jednokratnu upotrebu dužine do 8 mm.

Uvek nosite rezervni insulinski pen iz predostrožnosti, u slučaju da se FlexPen izgubi ili ošteti.


image

Actrapid FlexPen

Poklopac pena Uložak


Skala preostalog insulina

Pokazivač

Dugme za odabiranje doze


Dugme za ubrizgavanje doze

Igla (primer)

Veliki spoljašnji poklopac igle


Unutrašnji poklopac igle


Igla


Papirna nalepnicaOdržavanje Vašeg pena

Neophodno je da pažljivo rukujete penom. Ukoliko se ispusti, ošteti ili udari, postoji rizik od curenja insulina. To može prouzrokovati netačno doziranje, što bi moglo dovesti do prevelike ili premale vrednosti šećera u krvi.


FlexPen spolja možete čistiti medicinskim tupferom. Nemojte potapati pen, niti ga prati ili podmazivati, jer može doći do oštećenja mehanizma.


Nemojte ponovo puniti FlexPen. Kada se jednom isprazni, mora se odbaciti.


Priprema Vašeg pena Actrapid FlexPen


Proverite ime proizvoda i kojom bojom je označen pen, da biste se uverili da Vaš pen sadrži odgovarajući tip insulina. Ovo je posebno važno ukoliko koristite više od jedne vrste insulina. Ukoliko primenite pogrešnu vrstu insulina, Vaša vrednost šećera u krvi mogla bi postati prevelika ili premala..


A

Skinite poklopac sa pena (slika A).


image

A


B

Uklonite papirnu nalepnicu sa nove igle za jednokratnu upotrebu. Zavrnite iglu pravo i čvrsto na FlexPen.

image

B


C

Skinite veliki spoljašnji poklopac sa igle i sačuvajte ga za kasnije.


image

C


D

Skinite unutrašnji poklopac sa igle i bacite ga .


Nikada ne pokušavajte da vratite unutrašnji poklopac igle na iglu. Možete se ubosti iglom.


image

Dimage Uvek koristite novu iglu za svako ubrizgavanje. Na taj način se smanjuje rizik od kontaminacije, infekcije, curenja insulina, začepljenja igle i netačnog doziranja.


image Postupajte pažljivo, tako da iglu ne savijete, niti oštetite pre upotrebe.


Provera protoka insulina


E

Pre svakog ubrizgavanja, male količine vazduha mogu se nakupiti u ulošku tokom uobičajene upotrebe. Da biste izbegli ubrizgavanje vazduha i obezbedili pravilno doziranje:


Okretanjem dugmeta za odabiranje doze odaberite 2 jedinice.


image

E


Odabrano 2 jedinice


F

Držite FlexPen sa iglom okrenutom nagore i lagano lupkajte prstom po ulošku pena nekoliko puta da bi se mehurići vazduha sakupili na vrhu.


image

F


G

Držeći FlexPen i dalje u istom položaju sa iglom okrenutom nagore, pritisnite dugme za ubrizgavanje do kraja. Dugme za odabiranje doze vraća se na 0.


Kap insulina bi trebalo da se pojavi na vrhu igle. Ako se ne pojavi, promenite iglu i postupak ponavljajte, ali ne više od 6 puta.


Ukoliko se kap insulina ni tada ne pojavi, pen nije ispravan za upotrebu i morate upotrebiti novi pen.

image

G


image Uvek proverite da li se kap pojavila na vrhu igle, pre nego što primite injekciju. Na taj način se proverava protok insulina. Ako se kap ne pojavi, insulin nećete primeniti, čak i ako se dugme za odabiranje doze pomera. Može se desiti da je igla začepljena ili oštećena.


image Uvek proverite protok insulina pre injekcije. Ako ne proverite protok insulina, može se desiti da primenite premalo insulina ili da uopšte ne primenite insulin, zbog čega bi vrednost šećera u Vašoj krvi mogla postati prevelika.


Podešavanje Vaše doze


H

Proverite da li je dugme za odabiranje doze podešeno na 0.


Okretanjem dugmeta za odabiranje doze odaberite broj jedinica koje treba ubrizgati.


Doza se može korigovati okretanjem dugmeta za odabiranje doze u bilo kom smeru sve dok se odgovarajuća doza ne poklopi sa pokazivačem. Prilikom okretanja dugmeta za odabiranje doze, vodite računa da ne pritisnete dugme za ubrizgavanje, jer će insulin početi da ističe.


Nije moguće podesiti veću dozu od broja jedinica preostalih u ulošku pena.


image

H


Odabrano 5 jedinica


Odabrano 24 jedinice


image Uvek koristite dugme za odabiranje doze i pokazivač kako biste proverili koliko jedinica ste odabrali, pre primene insulina.


image Nemojte brojati „klikove“ pena. Ukoliko odaberete i primenite pogrešnu dozu, vrednost šećera uVašoj krvi može postati prevelika ili premala. Nemojte koristiti skalu preostalog insulina, na njoj se samo približno može videti koliko insulina je preostalo u penu.


Ubrizgavanje insulina


I

Ubodite iglu u kožu. Koristite tehniku ubrizgavanja koju Vam je preporučio Vaš lekar ili medicinska sestra.

Ubrizgajte odabranu dozu pritiskom na dugme za ubrizgavanje sve dok se 0 ne poklopi sa pokazivačem doze. Vodite računa da prilikom davanja injekcije pritiskate isključivo dugme za ubrizgavanje.


Prilikom okretanja dugmeta za odabiranje doze neće doći do ubrizgavanja insulina.


image

I


J

Dugme za ubrizgavanje držite pritisnuto do kraja, a iglu zadržite pod kožom najmanje još 6 sekundi. Na ovaj način se osigurava potpuno ubrizgavanje odabrane doze.


Izvadite iglu iz kože, pa zatim dugme za ubrizgavanje oslobodite pritiska.


Uvek proverite da li se dugme za odabiranje doze vratilo na 0 nakon injekcije. Ako se dugme za odabiranje doze zaustavi pre nego što se vrati na 0, nije primenjena celokupna doza, što može dovesti do prevelike vrednosti šećera u krvi.


image

J


K

Iglu pažljivo uvedite u veliki spoljašnji poklopac vodeći računa da je ne dotaknete. Pažljivim pritiskom na poklopljenu iglu potpuno vratite veliki spoljašnji poklopac na iglu, pa je odvrnite zajedno sa poklopcem.


Pažljivo uklonite odvrnutu iglu i vratite ponovo poklopac na pen.


image

K


image Nakon svakog ubrizgavanja uklonite iglu i uvek čuvajte FlexPen bez postavljene igle. Na taj način se smanjuje rizik od kontaminacije, infekcije, curenja insulina, začepljenja igle i netačnog doziranja.


Dodatne važne informacije


image Svi koji brinu o pacijentu moraju da se pridržavaju opštih mera predostrožnosti prilikom rukovanja upotrebljenim iglama kako bi se smanjio rizik od slučajnog ubadanja iglom i prenošenja infekcije.


image Odbacite upotrebljeni FlexPen pažljivo, prethodno uklonivši iglu.


image Nikada nemojte deliti svoj pen ili igle sa drugima. To bi moglo dovesti do prenošenja infekcije. image Nikada nemojte deliti svoj pen sa drugima. Vaš lek može da škodi njihovom zdravlju.

image Uvek čuvajte svoj pen i igle izvan vidokruga i domašaja drugih, posebno dece.