Početna stranica Početna stranica

VINCEVA
vinpocetin

UPUTSTVO ZA LEK


Vinceva, 5 mg, tablete vinpocetin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru, ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je samo Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko Vam se javi bilo koje neželjeno dejstvo, obratite se Vašem lekaru, ili farmaceutu. Ovo uključuje i bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu. Vidite odeljak 4.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vinceva i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vinceva

 3. Kako se uzima lek Vinceva

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vinceva

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Vinceva i čemu je namenjen

  Lek Vinceva sadrži aktivnu supstancu vinpocetin.


  Lek Vinceva se koristi za terapiju psihičkih ili neuroloških simptoma izazvanih poremećajem moždane cirkulacije.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vinceva Lek Vinceva ne smete uzimati:

  • Ukoliko ste alergični na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka, navedenih u

   odeljku 6.

  • Ukoliko ste trudni ili dojite.

  • Ukoliko ste imali skoro krvarenje u mozgu, ili patite od povećanog krvnog pritiska u mozgu


Upozorenja i mere opreza


Razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Vinceva.

Obavezno obavestite Vašeg lekara o bilo kojim drugim stanjima koja imate (posebno ako imate problem sa srcem, ukoliko znate da imate promene na elektrokardiogramu (EKG), kao što je produženi QT interval).

Ako se pojave osip na koži, svrab, otežano disanje, otečeno lice, odmah se obratite lekaru jer ste osetljivi na lek.


Za decu i adolescente

Lek Vinceva ne treba primenjivati kod dece usled nedostatka relevantnih kliničkih podataka.


Drugi lekovi i Vinceva


Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate lek, skoro ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koji lek.

Lek Vinceva može uticati na dejstvo lekova koji snižavaju krvni pritisak, lekova za regulisanje poremećaja u ritmu rada srca, lekova koji sprečavaju zgrušavanje krvi, kao i lekova koji utiču na centralni nervni sistem.


Lek Vinceva može pojačati dejstvo metil-dopa (leka koji snižava krvni pritisak), pa se savetuje redovna kontrola krvnog pritiska od strane lekara.


Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, ili dojite, sumnjate da ste trudni, ili planirate trudnoću, konsultujte se sa Vašim lekarom pre uzimanja leka Vinceva

Ne uzimajte ovaj lek u periodu trudnoće i dojenja.


Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


Lek Vinceva može uticati na upravljanje motornim vozilima i mašinama. Lek Vinceva može da izazove vrtoglavicu ili slabost usled pada krvnog pritiska, pa se ne savetuje upravljanje motornim vozilima i mašinama dok lekar ne odobri.


Lek Vinceva sadrži laktozu


U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka. 3. Kako se uzima lek Vinceva

Uvek uzimajte ovaj lek tačno po uputstvu Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru.

Preporučuje se uzimanje 1-2 tablete tri puta dnevno tokom prvih 30 dana terapije. Nakon toga lekar može smanjiti dnevni unos na jednu tabletu tri puta dnevno. Maksimalna dnevna doza je 30 mg.


Dejstvo leka počinje nakon sedam dana, a najjače je nakon terapije od 3 meseca. S obzirom da pacijenti najčešće dobro podnose terapiju, lek se može uzimati i tokom dužeg vremenskog perioda.


Nije potrebno prilagođavanje doze kod starijih osoba, kao ni kod pacijenata sa oboljenjima bubrega ili jetre.


Deca i adolescenti

Lek Vinceva se ne koristi kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina. Za oralnu upotrebu. Tablete uzimati posle jela.

Ako ste uzeli više leka Vinceva nego što treba

Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Vinceva nego što bi trebalo, odmah se obratite Vašem lekaru ili se javite u hitnu službu najbliže zdravstvene ustanove.


Ako ste zaboravili da uzmete lek Vinceva

Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Uzmite Vašu sledeću dozu u uobičajeno vreme.

Ako naglo prestanete da uzimate lek Vinceva

Ne smete da prekidate terapiju bez prethodne konsultacije sa Vašim lekarom. Ako imate dodatnih pitanja o načinu upotrebe leka, konsultujte Vašeg lekara.


 1. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): povišenje nivoa holesterola u krvi, glavobolja, vrtoglavica, sniženje krvnog pritiska, nelagodnost u trbuhu, suva usta, mučnina,


  Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek): smanjenje broja belih krvnih zrnaca i krvnih pločica, smanjenje apetita, anoreksija (gubitak apetita), šećerna bolest, nesanica, uznemirenost, vrtoglavica, poremećaj čula ukusa, pospanost, gubitak pamćenja (amnezija), ukočenost, otok optičkog (papiloedem), poremećaj sluha, zujanje u ušima (tinitus), bol iza grudne kosti, poremećaj srčanog ritma (ubrzan ili usporen srčani rad), naleti crvenila, zapaljenje vena uzrokovano ugruškom (tromboflebitis), bol u trbuhu, konstipacija (otežano pražnjenje creva), proliv, povraćanje, problemi sa varenjem, crvenilo kože, povećano znojenje, svrab, koprivnjača, osip, malaksalost, osećaj vrućine, promene vrednosti enzimima jetre, povišenje triglicerida (masti) u krvi, povišen krvni pritisak.


  Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek): anemija, aglutinacija crvenih krvnih zrnaca, preosetljivost, euforija (preterano raspoloženje), depresija, drhtavica, konvulzije (napadi), crvenilo vežnjače, poremećaj rada srca, iznenadne promene u vrednostima krvnog pritiska, otežano gutanje, zapaljenje sluznice usta, zapaljenje kože, nelagodnost u grudima, sniženje temperature, povećanje telesne mase, povećanje/sniženje broja belih krvnih zrnaca, sniženje broja crvenih krvnih zrnaca, skraćenje trombinskog vremena.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 2. Kako čuvati lek Vinceva

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Čuvati na temperature do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Ne upotrebljavajte ovaj lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan naznačenog meseca.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Vinceva

Aktivna supstanca je vinpocetin. Jedna tableta sadrži 5 mg vinpocetina.


Pomoćne supstance: laktoza, monohidrat, povidon, krospovidon, magnezijum-stearat


Kako izgleda lek Vinceva i sadržaj pakovanja

Bele do skoro bele boje, cilindrične tablete, bez mirisa. Unutrašnje pakovanje je PVC/aluminijumski blister sa 25 tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, koja sadrži 2 blistera sa po 25 tableta (ukupno 50 tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole: LIFE PHARMA DOO, Beogradskog bataljona 4, Beograd, Proizvođač:

UŽDAROJI AKCINE BENDROVE

ACONITUM, Litvanija, Biruliškiu k, Kauno r. sav., Inovaciju g. 4

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

Decembar, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-04132-19-001 od 28.12.2021.

Napomena: Ovo Uputstvo za pacijenta je korigovano u skladu sa Rešenjem o ispravci broj: 515-14-00079-2022- 8-002 od 16.06.2022.