Početna stranica Početna stranica

Rudakol
mebeverin

UPUTSTVO ZA LEK


Rudakol, 200 mg, kapsule sa produženim oslobađanjem, tvrde mebeverin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rudakol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rudakol

 3. Kako se uzima lek Rudakol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rudakol

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Rudakol i čemu je namenjen

  Lek Rudakol sadrži aktivnu supstancu mebeverin-hidrohlorid koji pripada grupi lekova koji se zovu spazmolitici.


  Lek Rudakol se koristi za lečenje simptoma sindroma nadraženog creva (stanje koje dovodi do spazma (grča) i bola u crevima).


  Crevo je duga mišićna cev kroz koju prolazi hrana kako bi se mogla svariti. Ukoliko crevo počne da se grči (spazam) i čvrsto steže dolazi do pojave bola. Lek Rudakol deluje tako što ublažava bol, grčeve i druge simptome koje prate sindrom nadraženog creva.


  Glavni simptomi sindroma nadraženog creva su:

  • bol i grčevi (spazam) u stomaku;

  • osećaj nadutosti i gasovi;

  • proliv (sa ili bez zatvora);

  • oskudne, tvrde stolice u obliku kuglica ili tračica. Simptomi se mogu razlikovati od osobe do osobe.


   Vaša ishrana i životne navike takođe mogu pomoći u lečenju simptoma sindroma nadraženog creva.


   Ako primetite da određena hrana dovodi do navedenih simptoma, onda nemojte jesti tu vrstu hrane. Ishrana bogata vlaknima može Vam pomoći, ali se posavetujte o tome sa Vašim lekarom koji će Vam pružiti više informacija.


   Nekim ljudima za ublažavanje simptoma sindroma nadraženog creva pomažu metode opuštanja. Možda će Vam biti od pomoći da svakodnevno pronađete nekoliko trenutaka za opuštanje.


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko ovi simptomi ne prođu posle određenog vremena, ukoliko se jave novi simptomi, ili ukoliko ste zabrinuti zbog ovih simptoma.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rudakol Lek Rudakol ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na mebeverin-hidrohlorid ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


   Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas, nemojte uzimati ovaj lek i obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete ovaj lek ukoliko:

   • Vam se jave novi simptomi ili se postojeći pogoršaju;

   • imate problema sa jetrom ili bubrezima.


    Ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas (ili niste sigurni da li se na Vas odnosi), razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre upotrebe ovog leka.


    Drugi lekovi i lek Rudakol

    Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

    Nisu poznate interakcije leka Rudakol sa drugim lekovima.


    Uzimanje leka Rudakol sa hranom, pićima i alkoholom

    Tokom terapije lekom Rudakol možete konzumirati alkoholna pića.

    Trudnoća i dojenje

    Trudnoća

    Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

    Postoje samo ograničeni podaci o bezbednosti primene mebeverina kod trudnica. Ne preporučuje se primena leka Rudakol tokom trudnoće.

    Dojenje

    Ne preporučuje se primena leka Rudakol ukoliko dojite bebu.


    Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


    Malo je verovatno da će ovaj lek imati uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanje mašinama.


    Lek Rudakol sadrži saharozu

    U slučaju intolerancije na pojedine šećera, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. Kako se uzima lek Rudakol

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  Odrasli i starije osobe:


  • Uobičajena doza je jedna kapsula dva puta dnevno.


   Primena kod dece i adolescenata:


   Ovaj lek ne smeju uzimati deca i adolescenti mlađa od 18 godina.


   Način primene

   • Pokušajte da uzimate lek Rudakol 20 minuta pre obroka - kod nekih pacijenta su simptomi bili najizraženiji nakon jela.

   • Kapsulu progutajte celu sa dovoljnom količinom vode (najmanje 100 mL). Nemojte žvakati kapsulu.


   Ako ste uzeli više leka Rudakol nego što treba

   Ako ste Vi ili neko drugi uzeli veću dozu leka Rudakol od propisane, odmah obavestite Vašeg lekara ili se javite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Ponesite sa sobom kutiju leka, kako bi lekar znao koji ste lek uzeli.


   Ako ste zaboravili da uzmete lek Rudakol

   Ako ste zaboravili da uzmete propisanu dozu leka, uzmite je čim se setite, osim ako nije već vreme za sledeću dozu. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu leka.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Rudakol

   Nemojte da prestanete sa primenom leka Rudakol iako se bolje osećate, dok se prethodno ne konsultujete sa Vašim lekarom.

   Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Ako primetite bilo koje od u nastavku navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava, prestanite da uzimate ovaj lek i odmah se obratite lekaru:

  • otežano disanje, oticanje lica, vrata, jezika ili grla (teška alergijska reakcija).


   Ako primetite bilo koje od u nastavku navedenih neželjenih dejstava, obratite se Vašem lekaru:

   • osip na koži, crvenilo kože sa svrabom. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Rudakol

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.

  Ne smete koristiti lek Rudakol posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do: ”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Rudakol

Aktivna supstanca je: mebeverin-hidrohlorid.

Jedna kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda sadrži 200 mg mebeverin-hidrohlorida.


Pomoćne supstance su:

Sadržaj kapsule: šećerne sfere (saharoza, skrob, kukuruzni); povidon; hipromeloza; etilceluloza; makrogol 6000; magnezijum-stearat.

Sastav kapsule (telo i kapa kapsule): želatin; titan-dioksid (E171); voda, prečišćena.


Kako izgleda lek Rudakol i sadržaj pakovanja

Kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda.

Kremasto-bele kapsule, veličine 1, punjene peletama bele ili skoro bele boje.


Unutrašnje pakovanje je blister (PVC/PVDC/aluminijum) koji sadrži 15 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdim.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera (ukupno 30 kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrdim) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole

PREDSTAVNIŠTVO BELUPO, LJEKOVI I KOZMETIKA D.D., BEOGRAD (VOŽDOVAC)

Mosorska 1, Beograd

Proizvođač:

BELUPO, LIJEKOVI I KOZMETIKA D.D.,

Ulica Danica 5, Koprivnica, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Septembar, 2021.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-05085-19-001 оd 22.09.2021.