Početna stranica Početna stranica

Nafazol
nafazolin

UPUTSTVO ZA LEK


Nafazol, 0,1% kapi za nos, rastvor nafazolin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Nafazol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Nafazol

 3. Kako se primenjuje lek Nafazol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Nafazol

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Nafazol i čemu je namenjen


  Lek Nafazol 0,1% kapi za nos, rastvor sadrže nafazolin koji pripada grupi lekova koja se naziva dekongestivi i koji deluju sužavanjem krvnih sudova u nosu, čime se smanjuje otok nosne sluzokože.

  Lek Nafazol, 0,1% kapi za nos, rastvor koriste se za brzo ublažavanje simptoma zapušenog nosa kod rinitisa i rinosinuzitisa.

  Lek Nafazol kapi za nos, rastvor, 0,1% namenjene su samo za odrasle osobe.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Nafazol Lek Nafazol ne smete primenjivati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na nafazolin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka

  • ako imate zapaljenje ili oštećenja nosne sluzokože ili kože oko nozdrva uključujući suvu nosnu sluzokožu sa ili bez krusti

  • ako ste imali operaciju poput „hipofizektomije” ili druge operacije prilikom koje je izložena tvrda moždanica

  • ako ste na terapiji MAO inhibitorima (za lečenje depresije) ili tokom 14 dana od prestanka uzimanja ovih lekova

  • ako imate glaukom zatvorenog ugla


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što uzmete lek Nafazol ako:

   • uzimate lekove koji mogu dovesti do povećanja krvnog pritiska

   • imate povišen očni pritisak

   • imate teško oboljenje srca (npr. „koronarna bolest srca“, „hipertenzija“)

   • imate tumor nadbubrežne žlezde (feohromocitom)

   • imate genetski uslovljenu bolest koja se karakteriše poremećajem metabolizma porfirina (porfirija)

   • imate poremećaj metabolizma (npr. pojačanu funkciju štitne žlezde, šećernu bolest)

   • imate uvećanu prostatu

   • imate okluzivnu vaskularnu bolest (suženje krvnih sudova)

   • kod anestezije lekovima koji mogu pojačati osetljivost srca da na simpatomimetike (npr. trihloretilen, ciklopropan, halotan).


   Ne smete prekoračiti propisanu dozu leka.

   Lek ne treba koristiti duže od 5 uzastopnih dana kako ne bi došlo do povratnog dejstva, odnosno zapaljenja sluzokože nosa izazvanog lekom.

   Ukoliko, nakon 3-5 dana simptomi i dalje traju ili ukoliko dođe do pogoršanja ili se pojave novi simptomi, prekinite primenu leka i obratiti se Vašem lekaru.

   Potrebno je izbegavati direktan kontakt s očima.


   Lek Nafazol 0,1%, kapi za nos, nije namenjen za primenu kod dece.


   Drugi lekovi i Nafazol


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate neke od sledećih lekova:


   • MAO inhibitore, triciklične antidepresive (za lečenje depresije)

   • Bromokriptin (za lečenje Parkinsonove bolesti)

   • Beta blokatore, metildopu ili druge lekove za lečenje povišenog krvnog pritiska

   • Lekove sa potencijalno hipertenzivnim dejstvom (npr. doksapram, ergotamin, oksitocin)

   • Kardiotonične glikozide.


   Trudnoća i dojenje


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Nije sa sigurnošću utvrđeno da li se lek Nafazol izlučuje u mleko majke.


   Primena ovog leka tokom trudnoće i dojenja je dozvoljena samo ukoliko terapijska korist za majku prevazilazi potencijalni rizik za plod, odnosno odojče.


   Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Pri upotrebi leka u skladu sa priloženim uputstvom, ne očekuje se smanjenje sposobnosti upravljanja vozilima i mašinama.


 3. Kako se primenjuje lek Nafazol

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Za primenu u nos.


  Odrasli

  1 do 2 kapi 0,1% rastvora u svaku nozdrvu, na 6 do 8 sati, ali ne češće od 6 sati.


  Ukoliko nakon 3-5 dana simptomi i dalje traju, treba prekinuti primenu leka i obratiti se lekaru.

  Lek ne treba koristiti duže od 5 dana uzastopno kako ne bi došlo do zapaljenja sluzokože nosa izazvanog lekom.


  Ako ste primenili više leka Nafazol nego što treba


  Ukoliko misite da ste uzeli veću dozu leka Nafazol od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  Simptomi predoziranja su: uznemirenost, psihomotorni nemir, čulne obmane (halucinacije) i grčevi, pad telesne temperature, letargija (umor, zamor), pospanost, koma, skupljanje i širenje zenica, znojenje, groznica, bledilo, cijanoza, muka, ubrzan rad srca, usporen rad srca, srčana aritmija, srčani zastoj, povišen krvni pritisak, pad krvnog pritiska sličan šoku, edem pluća, poremećaj disanja i kratkotrajni prekid disanja.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  U toku primene leka, najčešće se mogu javiti: pečenje, pojačan sekret iz nosa, kijanje, žarenje. Često nakon smanjivanja dejstva, može da dođe do pojačanog otoka sluzokože.

  Povremeno može doći do krvarenja iz nosa.


  Odmah se obratite Vašem lekaru ukoliko primetite sledeća ozbiljna neželjena dejstva:

  nervoza, pojačano znojenje, glavobolja, vrtoglavica, nesanica, umor, tremor, lupanje srca, ubrzani puls, povišeni krvni pritisak, srčane aritmije, reakcije preosetljivosti (osip, svrab, angioedem), mučnina, povraćanje.

  Dugotrajna ili česta upotreba, kao i veće doze simpatomimetskih nazalnih dekongestiva (uključujući nafazolin) mogu da dovedu do pečenja ili sušenja sluzokože, kao i otoka izazvanog lekom. Ovo dejstvo može da nastupi već posle sedmodnevne terapije i nakon produžavanja primene može da izazove trajno oštećenje sluzokože sa formiranjem krusti (rhinitis sicca).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Nafazol

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe:

  Ne smete koristiti lek Nafazol posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju („Važi do:”). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Čuvanje:Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti. Nakon otvaranja: čuvati na temperaturi do 25°C i iskoristiti je u toku 60 dana.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Nafazol

Aktivna supstanca je nafazolin.

1 mL 0,1 % rastvora sadrži 1,0 mg nafazolin-hidrohlorida


Pomoćne supstance su: borna kiselina; hlorbutanol, bezvodni; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Nafazol i sadržaj pakovanja


Bistar, bezbojan rastvor.

Unutrašnje pakovanje je plastična bočica od 10 mL, sa kapaljkom (LDPE) i plastičnim zatvaračem (HDPE). Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač


HEMOFARM AD VRŠAC , Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-01741-18-001 оd 23.04.2019.