Početna stranica Početna stranica

Hemodrops
hipromeloza

UPUTSTVO ZA LEK


Hemodrops, 5 mg/mL, kapi za oči, rastvor

hipromeloza


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Hemodrops i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Hemodrops

 3. Kako se primenjuje lek Hemodrops

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Hemodrops

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Hemodrops i čemu je namenjen

  Lek Hemodrops sadrži hipromelozu, koja ima efekat veštačkih suza i namenjena je za lokalnu primenu u oftalmologiji.

  Lek Hemodrops se koristi kao simptomatska terapija suvoće očiju i iritacije oka udruženih sa smanjenom produkcijom suza.

  Nadoknada prirodno smanjene količine suza primenom veštačkih suza pomaže u lubrikaciji očiju i ublažava simptome iritacije.

  Takođe se koristi u cilju vlaženja veštačkih očiju.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Hemodrops Lek Hemodrops ne smete primenjivati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na hipromelozu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6).


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Hemodrops.


  Ukoliko se simptomi iritacije oka ne povlače u roku od tri dana, ili se pogoršavaju, jave Vam se glavobolja, bol u oku, poremećaj vida ili crvenilo oka koje traje, prestanite sa primenom kapi i konsultujte Vašeg lekara.


  Lek Hemodrops ne treba primenjivati dok nosite meka kontaktna sočiva, zbog toga što sadrže benzalkonijum- hlorid kao konzervans (videti odeljak Lek Hemodrops sadrži benzalkonijum-hlorid).


  Drugi lekovi i Hemodrops


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Nije verovatno da lek Hemodrops može uticati na delovanje ostalih lekova koje uobičajeno koristite.


  Trudnoća i dojenje


  Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ilifarmaceutu.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Treba imati u vidu da nakon ukapavanja leka može doći do prolaznog zamućenja vida. Ne preporučuje se upravljanje vozilima i rukovanje mašinama sve dok Vam se ne normalizuje vid.


  Lek Hemodrops sadrži benzalkonijum-hlorid


  Može izazvati iritaciju očiju. Izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima. Pre primene skinuti kontaktna sočiva i sačekati najmanje 15 minuta pre njihovog ponovnog stavljanja. Poznato je da menja boju mekih kontaktnih sočiva.


 3. Kako se primenjuje lek Hemodrops

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli, deca i stariji pacijenti

  Doziranje zavisi od potrebe za vlaženjem oka.

  Preporučena doza je 1 – 2 kapi u svako oko, tri puta na dan, ili kako je lekar propisao.


  Uputstvo za primenu

  • Skinuti zatvarač sa bočice

  • Zabaciti glavu unazad

  • Okrenuti bočicu naopako

  • Prstom povući donji kapak i u prostor između donjeg kapka i oka ukapati rastvor.


   Strogo treba paziti da se rastvor ne zagadi (vrh bočice ne treba dirati prstima, niti ga treba oslanjati na strukture oka). Pre ukapavanja obavezno treba oprati ruke.


   Napomena Staklena bočica

   Pre upotrebe sa staklene bočice skinuti gumeni zatvarač i aluminijumsku kapicu a zatim na bočicu zavrnuti plastičnu kapaljku.


   Plastična bočica

   Prilikom prvog otvaranja plastične bočice zatvarač će se odvojiti od sigurnosnog prstena. Sigurnosni prsten trajno ukloniti.


   Ako ste primenili više leka Hemodrops nego što treba


   Ukoliko ste primenili veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno možete isprati oko toplom vodom.


   Ako ste zaboravili da primenite lek Hemodrops


   Ukoliko ste preskočili da primenite dozu leka, primenite je čim se setite.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Mogu se javiti sledeće neželjene reakcije (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka): zamućenje vida, bol u oku, osećaj stranog tela u očima, iritacija oka, pojačana prokrvljenost oka (crvenilo oka).


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Hemodrops

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.

  Ne smete koristiti lek Hemodrops posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon

  „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Hemodrops

Aktivna supstanca je: hipromeloza. 1 mL rastvora sadrži:

Hipromeloza 4000 cP 5,0 mg


Pomoćne supstance su:


Kako izgleda lek Hemodrops i sadržaj pakovanja


Bistar do opalescentan, bezbojan rastvor praktično bez vidljivih čestica.


Staklena bočica

Unutrašnje pakovanje leka je bočica od bezbojnog stakla (tip II) sa gumenim zatvaračem tip I i aluminijumskom kapicom. U posebnoj kesici se nalazi plastična sterilna PVC kapaljka sa PE kapicom ili LDPE kapaljka sa PE kapicom. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu od 10 mL, plastični nastavak upakovan u kesicu koji se koristi kao kapaljka i Uputstvo za lek.


Plastična bočica

Unutrašnje pakovanje leka je plastična (LDPE) bočica od 10 mL sa kapaljkom od polietilena niske gustine (LDPE) i zatvaračem od polietilena visoke gustine (HDPE) sa sigurnosnim prstenom. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu od 10 mL i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac.


Proizvođač:

HEMOMONT D.O.O.,

Ilije Plamenca bb, Podgorica, Crna Gora.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

April, 2019.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

Staklena bočica: 515-01-03418-18-001 od 15.04.2019.

Plastična bočica: 515-01-03574-18-003 od 10.04.2019.