Početna stranica Početna stranica

Glucosi infundibile HF
glukoza

UPUTSTVO ZA LEK


Glucosi infundibile HF, 10%, rastvor za infuziju glukoza

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Glucosi infundibile HF i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Glucosi infundibile HF

 3. Kako se primenjuje lek Glucosi infundibile HF

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Glucosi infundibile HF

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Glucosi infundibile HF i čemu je namenjen

  Glucosi infundibile HF, 10% sadrži kao aktivnu supstancu glukozu. Glucosi infundibile HF, 10% pripada grupi rastvora za intravensku primenu, za parenteralnu ishranu.


  Glucosi infundibile HF, rastvor za infuziju jačine 10% se koristi:

  • kao nadoknada ugljenih hidrata ili ako je neophodno u okviru parenteralne ishrane;

  • u cilju prevencije i kao terapija smanjene koncentracije glukoze u krvi;

  • za nadoknadu vode i kada je povećana potreba za ugljenim hidratima;

  • za razblaživanje koncentrovanih rastvora drugih lekova.


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Glucosi infundibile HF Lek Glucosi infundibile HF ne smete primati:

  • Ukoliko imate dekompenzovani dijabetes melitus (šećernu bolest koja nije adekvatno lečena) i dijabetes insipidus (oboljenje koje se ispoljava veoma pojačanim osećajem žeđi i mokrenjem);

  • U hiperosmolarnoj komi (koma usled krajnje povišenih vrednosti šećera u krvi);

  • Ukoliko je kod Vas utvrđena hemodilucija (povećanje zapremine tečnog dela krvi u odnosu na krvne ćelije) i ekstracelularna hiperhidratacija (prekomerno zadržavanje tečnosti u vanćelijskom prostoru) ili hipervolemija (prekomerna količina tečnosti u krvotoku);

  • Ukoliko imate hiperglikemiju (povišenu vrednost glukoze u krvi) i povećanu vrednost laktata u krvi;

  • Ukoliko imate tešku bubrežnu insuficijenciju (bubrežna slabost);

  • Ukoliko imate dekompenzovanu srčanu insuficijenciju (srčana slabost koja nije adekvatno lečena);

  • Ukoliko imate generalizovane edeme – nakupljanje tečnosti u celom organizmu (uključujući edem pluća i edem mozga) i cirozu jetre sa ascitom (oboljenje jetre sa nakupljanjem tečnosti u trbušnoj duplji);

  • Kod drugih poznatih stanja sa intolerancijom glukoze (kao što su stanja povezana sa metaboličkim stresom);

  • Ukoliko ste preosetljivi na glukozu, kao aktivnu supstancu leka, što se može ispoljiti ukoliko znate da imate alergiju na kukuruz i na proizvode od kukuruza;


   Ako se drugi lek dodaje u Vaš rastvor za infuziju, uvek pročitajte uputstvo za taj lek, jer tako možete da proverite da li je taj lek bezbedan za Vas.


   Upozorenja i mere opreza


   Ako bolujete od neke druge bolesti obavestite o tome Vašeg lekara. Ovo je posebno važno ako imate ili ste imali neku od sledećih bolesti/stanja:

  • povećanu koncentraciju krvi (hiperosmolalnost), pojačano mokrenje usled npr. povećanog izlučivanja šećera putem mokraće (osmotska diureza), prekomerni gubitak tečnosti iz organizma (dehidratacija),

  • dijabetes (šećernu bolest), odnosno povećanu vrednost šećera u krvi,

  • oboljenje bubrega,

  • sepsu, traumu ili šok (oboljenje koje se nedavno ispoljilo, a može da bude životno ugrožavajuće),

  • sniženu vrednost elektrolita u krvi (kao što su natrijum, kalijum, fosfati i magnezijum),

  • intoksikaciju vodom (trovanje vodom) sa, na primer, nakupljanjem tečnosti u plućima,

  • povredu glave unutar prethodnih 24h,

  • ishemični moždani udar (moždani udar usled prisustva krvnog ugruška u krvnom sudu mozga). Povećana vrednost šećera u krvi može da pogorša posledice moždanog udara i da nepovoljno utiče na oporavak.

  • metaboličke poremećaje usled gladovanja ili ste bili na dijeti koja ne obezbeđuje adekvatan odnos neophodnih hranljivih materija,

  • niska vrednost tiamina (vitamin B1), što može da bude posledica hroničnog alkoholizma


   Kod sledećih pacijenata je neophodno pažljivo praćenje zbog rizika od hiponatrijemije (niske vrednosti natrijuma u krvi):

  • U slučajevima kada je poremećena normalna regulacija sadržaja vode u krvi zbog povećane sekrecije vazopresina (koji se takođe naziva antidiuretski hormon (ADH), tj. hormon koji reguliše tečnost u Vašem organizmu) npr. kod pacijenata koji pate od akutne bolesti, bola, post-operativnog stresa, infekcija, opekotina, bolesti centralnog nervnog sistema;

  • Kod pacijenata na terapiji agonistima vazopresina;

  • Kod pacijenata koji imaju oboljenje srca, jetre ili bubrega.


   Akutna hiponatrijemija može dovesti do nakupljanja vode u mozgu (cerebralni edem) koji karakterišu glavobolja, mučnina, napadi, letargija i povraćanje. Pacijenti sa edemom mozga su posebno izloženi riziku od ozbiljnog, ireverzibilnog i životno ugrožavajućeg oštećenja mozga. Deca, žene u reproduktivnom periodu i pacijenti sa bolestima mozga, poput meningitisa, krvarenja u mozgu, kontuzije mozga i edema mozga, posebno su izloženi riziku od ozbiljnog i po život opasnog oticanja mozga izazvanog akutnom hiponatrijemijom.


   Kada primate infuziju ovog rastvora, Vaš lekar će kontrolisati:

  • koncentracije elektrolita, kao što su natrijum i kalijum, u Vašoj krvi,

  • koncentraciju šećera (glukoze) u krvi,

  • količinu tečnosti u Vašem organizmu (balans tečnosti),

  • kiselost krvi i mokraće (promene u acido-baznoj ravnoteži).


   Pošto lek Glucosi infundibile HF, 10% , rastvor za infuziju, sadrži šećer (glukozu), može da poveća koncentraciju šećera u krvi (hiperglikemija). Ukoliko dođe do toga, Vaš lekar može:

  • da prilagodi brzinu kojom Vam se daje infuzija,

  • da Vam da insulin za smanjenje koncentracije šećera u krvi,

  • po potrebi, da Vam da sredstvo za nadoknadu kalijuma.

   Ovaj rastvor ne sme da Vam bude dat kroz istu iglu (odnosno imfuzioni set), preko koje ste primili, primate ili ćete primiti transfuziju krvi, jer to može da dovede do oštećenja crvenih krvnih zrnaca ili do njihovog prolaznog međusobnog slepljivanja.

   Deca

   Rastvor Glucosi infundibile HF, 10% treba posebno pažljivo primenjivati kod dece. Deci ovaj lek daju isključivo lekar ili medicinska sestra, a dozu određuje lekar pedijatar u zavisnosti od uzrasta, telesne mase i zdravstvenog stanja. Prilikom određivanja doze ovog leka uzima se u obzir i da li se 10% rastvor glukoze koristi za razblaživanje koncentrovanih rastvora drugih lekova ili elektrolita radi njihove primene intravenskom infuzijom ili se drugi lekovi daju istovremeno sa ovim rastvorom.

   Kada se ova infuzija daje deci, lekar pedijatar će naložiti analizu krvi i mokraće radi praćenja koncentracije elektrolita, kao što je kalijum u krvi (elektroliti u plazmi).

   Kod novorođenčadi, a posebno kod prevremeno rođene dece i dece sa malom težinom na rođenju, postoji povećani rizik da se javi suviše mala ili suviše velika koncentracija šećera u krvi (hipoglikemija ili hiperglikemija). Zato je neophodno pažljivo ih pratiti tokom primene infuzije rastvora glukoze, radi obezbeđivanja adekvatne kontrole koncentracije šećera u krvi i sprečavanja moguće pojave neželjenih dejstava sa dugoročnim posledicama. Mala koncentracija šećera u krvi može kod novorođenčadi da dovede do produženih epileptičnih napada, kome i oštećenja mozga. Povećana koncentracija šećera u krvi je povezivana sa krvarenjem u mozgu, bakterijskim i gljivičnim infekcijama, oštećenjem oka (retinopatija kod prevremeno rođene dece), infekcijama organa za varenje (nekrotišući enterokolitis), oboljenjem pluća (bronhopulmonalna displazija), produženim bolničkim lečenjem i smrću.

   Kada se rastvor Glucosi infundibile HF, 10% daje kod novorođenčeta, boca za infuziju treba da bude povezana na infuzionu pumpu, što omogućava preciznu primenu potrebne količine rastvora u zadatom vremenskom periodu, a uz nadzor lekara ili medicinske sestre.

   Deca (uključujući novorođenčad i decu starijeg uzrasta) koja primaju infuziju 10% rastvora glukoze, imaju veći rizik od pojave niske koncentracije natrijuma u krvi (hipoosmotska hiponatremija) i poremećaja koji zahvata mozak, a nastaje usled smanjene koncentracije natrijuma u krvi (hiponatremijska encefalopatija).


   Drugi lekovi i Glucosi infundibile HF


   Kažite svom lekaru ili medicinskoj sestri ako uzimate ili ste donedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Ako se lek Glucosi infundibile HF, 10%, primenjuje u isto vreme sa drugim lekovima, može da dođe do njihovog međusobnog dejstva.


   Lek Glucosi infundibile HF, 10% ne sme se primenjivati sa nekim hormonima (kateholamini, uključujući adrenalin) ili steroidima, jer mogu da dovedu do porasta koncentracije šećera u krvi.


   Neki lekovi deluju na hormone vazopresin, i uključuju:

   • hlorpropamid (koristi se u terapiji šećerne bolesti),

   • klofibrat (koristi se za snižavanje nivoa holesterola) u krvi,

   • vinkristin, ifosfamid, ciklofosfamid (koriste se u terapiji raka),

   • selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (koriste se u terapiji depresije),

   • antipsihotici ili opioidi (koriste se u terapiji jakog bola),

   • nesteroidni antiinflamatorni lekovi (koriste se u terapiji bola i/ili zapaljenja)

   • lekovi koji deluju kao vazopresin ili pojačavaju efekte vazopresina, kao što su dezmopresin (koristi se u terapiji povećane žeđi i povećanog mokrenja), terlipres (koristi se u terapiji krvarenja iz jednjaka) i oksitocin (koristi se u indukciji porođaja),

   • karbamazepin i okskarbazepin (lek koji se koristi u terapiji epilepsije),

   • diuretici.


   Trudnoća i dojenje


   Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate da zatrudnite, obratite se Vašem lekaru ili medicinskoj sestri za savet pre primene ovog leka.


   Rastvor glukoze može se primenjivati tokom trudnoće, ali uz mere opreza ukoliko se primenjuje tokom porođaja.

   Rastvor glukoze treba primenjivati sa posebnom pažnjom kod trudnica tokom porođaja, posebno ako se primenjuje u kombinaciji sa oksitocinom (hormonom koji se daje da indukuje porođaj i kontroliše krvarenje) zbog rizika od hiponatrijemije.


   Nema adekvatnih podataka o primeni rastvora glukoze u periodu dojenja.

   Ukoliko je tokom trudnoće ili u periodu dojenja potrebno dodati drugi lek u rastvor glukoze za infuziju, posavetujte se sa Vašim lekarom i pročitajte uputstvo za lek koji treba dodati u rastvor.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


   Nije poznato da li rastvor glukoze 10% utiče na upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.


 3. Kako se primenjuje lek Glucosi infundibile HF

  Potrebnu dozu i trajanje primene rastvora Glucosi infundibile HF, 10% odrediće Vaš lekar u zavisnosti od uzrasta, telesne mase, kliničkog stanja, ali i drugih lekova koje primate.

  Ovaj rastvor se koristi u zdravstvenim ustanovama.


  Način primene

  Za intravensku primenu. Rastvor se daje kao infuzija, u venu.


  Ako ste primili više leka Glucosi infundibile HF nego što treba


  Ukoliko primite previše leka Glucosi infundibile HF, 10% (prekomerna infuzija), ili Vam je infuzija data prebrzo, ili suviše često, to može da dovede do sledećih simptoma:

  • nakupljanje tečnosti u tkivima, koje dovodi do otoka (edema) ili trovanja vodom kod koga je nivo natrijuma u krvi ispod normalnih vrednosti (hiponatremija),

  • povišen šećer u krvi (hiperglikemija),

  • krv postane suviše koncentrovana (hiperosmolarnost),

  • šećer u mokraći (glikozurija),

  • pojačano mokrenje (osmotska diureza) usled povišenog nivoa šećera u krvi,

  • prekomerni gubitak vode iz organizma (dehidracija).


   Ako se kod Vas javi bilo koji od ovih simptoma, odmah o tome obavestite Vašeg lekara. Primena infuzije će biti prekinuta ili će biti smanjena doza koju primate. Lekar će Vam prema simptomima odrediti terapiju.


   Ukoliko je neki lek dodat u rastvor Glucosi infundibile HF, 10% pre nego što ste primili prekomernu infuziju, taj lek takođe može da dovede do pojave simptoma. Potražite moguće simptome u uputstvu za dodati lek.


   Ako naglo prestanete da primate lek Glucosi infundibile HF


   Vaš lekar će odrediti kada treba da prestanete da primate terapiju.


   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili medicinskoj sestri.


 4. Moguća neželjena dejstva

  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Neželjena dejstva ovog leka, koja su nepoznate učestalosti (učestalost im se ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka) mogu se ispoljiti kao:

  • reakcije preosetljivosti, uključujući i ozbiljnu alergijsku reakciju poznatu kao anafilaksa (može se javiti kod osoba sa alergijom na kukuruz i proizvode od kukuruza)

   • otežano disanje,

   • otok lica, usana i otok u predelu grla,

   • groznica (pireksija),

   • koprivnjača (urtikarija),

   • osip kože,

   • crvenilo kože (eritem),

   • jeza.

  • promene koncentracije elektrolita u krvi (elektrolitni disbalans), uključujući i:


  • povećanu koncentraciju šećera u krvi (hiperglikemija),

  • prekomerna količina tečnosti u krvotoku (hipervolemija) i povećanje zapremine tečnog dela krvi u odnosu na krvne ćelije (hemodilucija), smanjena količina tečnosti u organizmu (dehidratacija)

  • preznojavanje

  • osip

  • reakcije povezane sa primenom infuzije:

   • jeza, drhtavica,

   • povišena telesna temperatura, groznica

   • infekcija na mestu uboda, lokalna reakcija, bol, ekstravazacija (curenje leka izvan vene u okolno tkivo)

   • Reakcije na mestu primene infuzije uključujući:

   • Flebitis na mestu primene infuzije (zapaljenje vene)

   • Eritem (crvenilo) na mestu primene infuzijue.


    • šećer u mokraći (glikozurija)

    Ostale neželjene reakcije koje su prijavljivane u vezi primene glukoze putem infuzije, uključuju:


  • hiponatremiju (snižena vrednost natrijuma u krvi), koja može biti simptomatska (može da progredira do oboljenja mozga - akutne hiponatremijske encefalopatije, koju karakterišu glavobolja, mučnina, epileptični napadi, pospanost, koma, otok mozga i smrt).


   Kod primene glukoze sa parenteralnom ishranom (u nemogućnosti uzimanja hrane, davanje hranljivih materija venskim putem), prijavljene su i sledeće neželjene reakcije: slabost jetre, bolest jetre sa ožiljavanjem njenog tkiva, zadržavanje žuči u jetri, „masna“ jetra, porast bilirubina u krvi, porast enzima u krvi, zapaljenje žučne kese, kamenje u žučnoj kesi, kao i stvaranje naslaga u krvnim sudovima pluća.


   Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara, farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Glucosi infundibile HF

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Glucosi infundibile HF posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji nakon „Važi do”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 C.

  Nakon otvaranja, rastvor se mora odmah upotrebiti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

  Šta sadrži lek Glucosi infundibile HF Aktivna supstanca je glukoza, monohidrat. 1000 mL rastvora sadrži:

  Glukoza, bezvodna 100 g

  (odgovara 110,0 g glukoza monohidrata)

  Voda za injekcije do 1000 mL


  Pomoćne supstance su:


  Hlorovodonična kiselina, koncentrovana (za podešavanje pH) Voda za injekcije


  Kako izgleda lek Glucosi infundibile HF i sadržaj pakovanja


  Rastvor za infuziju. Bistar, bezbojan rastvor.

  Plastična boca zapremine 500 mL od polietilena niske gustine. Boca je dovoljno providna da se u svakom trenutku vizuelno može pogledati izgled rastvora za infuziju u boci. Uz svaku bocu priloženo je Uputsvo za lek.


  Nosilac dozvole i proizvođač


  HEMOFARM AD VRŠAC, Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Novembar, 2022.


  Režim izdavanja leka:


  Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:


  515-01-04501-21-001 od 18.11.2022.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


  Terapijske indikacije


  Glucosi infundibile HF, 10%, rastvor za infuziju je indikovan za:


  • Nadoknadu samo ugljenih hidrata ili, ako je neophodno, u okviru parenteralne ishrane.

  • Prevenciju i terapiju hipoglikemije.

  • Rehidrataciju u slučaju gubitka vode i stanjima dehidratacije kod pacijenata sa velikim potrebama za ugljenim hidratima.

  • Razblaživanje kompatibilnih koncentrovanih rastvora drugih lekova.

Doziranje i način primene


Doziranje


Doziranje i brzina infuzije leka Glucosi infundibile HF rastvor za infuziju, 10% se određuju u zavisnosti od nekoliko faktora koji uključuju indikaciju za primenu kao i starosnu dob pacijenta, telesnu masu i kliničko stanje.

Pre i tokom primene rastvora za infuziju treba pratiti ravnotežu tečnosti, koncentraciju glukozę, natrijuma i drugih elektrolita u serumu posebno kod pacijenata sa povećanim neosmotskim oslobađanjem vazopresina (sindrom neodgovarajuće sekrecije antidiuretskog hormona, SIADH) kao i kod pacijenata koji su na terapiji agonistima vazopresina, sve zbog rizika od hiponatremije. Monitoring serumskog natrijuma je posebno važan u slučaju primene fizioloških hipotonih tečnosti. Glucosi infundibile HF 10%, rastvor za infuziju, może postati ekstremno hipoton po primeni, kao posledica metabolizma glukoze u organizmu (videti odeljke 4.4, 4.5 i 4.8 Sažetka karakteristika leka).


Odrasli i starije osobe:


Preporučene doze navedene u tabeli 1 predstavljaju terapijski vodič za prosečnu osobu sa telesnom masom od oko 70 kg.


Tabela 1.


Vodič za dozu za primenu kod odrasle osobe (70 kg)(*)


Indikacija

Inicijalna dnevna doza

Brzina infuzije

Preporučeno trajanje terapije

Primena samo ugljenih hidrata ili po potrebi, u okviru parenteralne ishrane

Od 500 mL do 3000

mL/dan (od 7 do 40 mL/kg/dan

Preporučena maksimalna brzina infuzije ne bi trebalo da pređe pacijentovu

oksidaciju glukozę jer to może dovesti do hiperglikemie: 5

mg/kg/min (3 mL/kg/h)


Nema ograničenja za dužinu primene – zavisi od kliničkog stanja pacijenta

Prevencija i terapija hipoglikemije

Rehidratacija u slučaju gubitka vode i stanja dehidratacije kod pacijenata koji imaju veliku potrebu za ugljenim hidratima

Razblaživanje kompatibilnih lekova

Od 50 do 250 mL po dozi

Zavisno od prirode leka koji se dodaje

Zavisno od prirode leka koji se dodaje

* Najveće količine rastvora u okviru preporučenih doza treba primenjivati tokom 24 sata da bi se izbegla hemodilucija.


Pedijatrijska populacija


Brzina infuzije i volumen rastvora zavise od uzrasta, telesne mase, kliničkog i stanja metabolizma pacijenta, kao i istovremene terapije i treba da ih odredi lekar koji je iskusan u primeni intravenske terapije kod dece.


Preporučene doze navedene u tabeli 2 služe kao vodič za pedijatrijsku populaciju, zavisno od telesne mase i uzrasta.


Tabela 2.


Vodič za dozu za primenu u pedijatrijskoj populaciji

image

image

* Brzina infuzije, volumen i trajanje terapije zavisi od uzrasta, telesne mase, kliničkog i stanja metabolizma pacjenta, istovremene terapije i treba da ih odredi lekar koji je iskusan u primeni intravenske terapije kod dece.Indikacija


Inicijalna dnevna doza

Inicijalna brzina infuzije

Prevremeno i u terminu rođena novorođenčad

Novorođenčad i odojčad (1 – 23 meseca)

Deca (2 – 11 godina)

Adolescenti (12 do 16 – 18

godina)

Primena samo ugljenih hidrata ili po potrebi, u okviru parenteralne ishrane


0 – 10 kg telesne mase (t.m.) 100

mL/kg

/dan

10 – 20 kg telesne mase (t.m.) 1000

mL + dodati 50 mL

za svaki kg t.m.

> 10

kg/dan

> 20

kg telesne mase (t.m.) 1500

mL + dodati 20 mL

za svaki kg t.m.

> 20

kg/dan


6 – 11 mL/kg/h

(10 – 18

mg/kg/min)


5 – 11 mL/kg/h

(9 – 18

mg/kg/min)


4 – 8 mL/kg/h

(7 – 14

mg/kg/min)


4 mL/kg/h

(7 – 8,5

mg/kg/min)

Prevencija i terapija hipoglikemije

Rehidratacija u slučaju gubitka vode i stanja dehidratacije kod pacijenata koji imaju veliku potrebu za ugljenim hidratima

Razblaživanje kompatibilnih lekova

Inicijalna doza: 50 do 100 mL po dozi. Nije zavisno od uzrasta.


Brzina primene: Zavisno od prirode dodatog leka. Nije zavisno od uzrasta.


Najveći volumeni u sklopu preporučene doze treba primeniti tokom 24 sata kako bi izbegla hemodilucija.

Maksimalna brzina primene ne treba da pređe brzinu oksidacije glukoze pacijenta, jer to może da izazove hiperglikemiju.


Zavisno od kliničkog stanja pacijenta, manja brzina infuzije od preporučene se może primeniti kako bi se smanjio rizik od neželjene osmotske diureze.


Kada se rastvor primenjuje za razblaženje ili intravensku primenu kompatibilnih dodatnih terapijskih supstanci, odgovarajući volumen tih dodatih lekova će biti određen prema njihovom uputstvu za upotrebu.


Način primene


Primena je uobičajeno preko periferne ili centralne vene. Glucosi infundibile HF 10% je hipertonični rastvor.

Osmolarnost finalno pripremljenog infuzionog rastvora se mora uzeti u obzir kada se razmatra periferna primena.


Treba razmotriti postepeno povećanje brzine protoka infuzionog rastvora kada se započinje primena rastvora koji sadrže glukozu.


Mere opreza koje treba preduzeti pre primene rastvora


Rastvor za infuziju treba vizuelno proveriti pre primene.


Rastvore za parenteralnu primenu treba vizuelno inspektovati u cilju eventualnog prisustva stranih čestica i promene boje pre primene, kada je to moguće. Rastvor primeniti samo ukoliko je rastvor bistar, bez vidljivih čestica i ukoliko primarna ambalaža nije oštećena. Primeniti odmah po inserciji infuzionog seta.


Rastvor treba primeniti sa sterilnim priborom koristeći aseptičnu tehniku. Pribor za primenu treba pripremiti tako da se spreči ulazak vazduha u sistem.

Može biti indikovana primena elektrolita kao suplemenata u skladu sa potrebama pacijenta.


Dodatni sastojci se mogu dodati pre početka infuzije ili tokom infuzije kroz odgovarajući priključak. Kada se priprema rastvor sa dodacima, finalna osmolarnost mešavine rastvora se mora odrediti pre primene. Primena hiperosmolarnih rastvora može izazvati vensku iritaciju i flebitis. Obavezno je temeljno i pažljivo mešanje dodatnih supstanci aseptičnom tehnikom. Rastvori sa dodatnim supstancama se moraju odmah upotrebiti bez dopunskog skladištenja.

Pripremljena mešavina se mora primeniti preko centralne ili periferne venske linije zavisno od finalne osmolarnosti.


Za informacije o inkompatibilnosti i pripremi rastvora i dodatnih suspstanci, videti odeljak Inkompatibilnost


Lista pomoćnih supstanciInkompatibilnost


Glucosi infundibile HF 10% se ne sme primenjivati istovremeno, pre ili posle davanja krvi kroz isti infuzioni set, jer može doći do hemolize i pseudoaglutinacije.


Glucosi infundibile HF 10% ne sme se primenjivati sa drugim lekovima ukoliko nije dokazana kompatibilnost.

Rok upotrebe


3 godine.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: rastvor se mora odmah upotrebiti.


Posebne mere opreza pri čuvanju Čuvati na temperaturi do 25°C. Priroda i sadržaj pakovanja

Plastična boca zapremine 500 mL od polietilena niske gustine. Boca je dovoljno providna da se u svakom trenutku vizuelno može pogledati izgled rastvora za infuziju u boci. Uz svaku bocu priloženo je Uputsvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima.