Početna stranica Početna stranica

Carsil
sikavica (Silybum marianum L.Gaertner), suvi ekstrakt ploda

UPUTSTVO ZA LEKCarsil, 22,5 mg, obložene tablete


sikavica (Silybum marianum L. Gaertner), suvi ekstrat ploda


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Carsil i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što počnete da uzimate lek Carsil

 3. Kako se upotrebljava lek Carsil

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Carsil

 6. Dodatne informacije

 1. Šta je lek Carsil i čemu je namenjen

  Lek Carsil je tradicionalni biljni lek, koji kao aktivnu supstancu sadrži silimarin, izolovan iz ploda sikavice.


  Lek Carsil ima hepatoprotektivno dejstvo (deluje zaštitno na ćelije jetre) i koristi se kao dodatna terapija zapaljenskih hroničnih bolesti jetre, ciroze jetre i toksičnih oštećenja jetre.


  Lek Carsil je tradicionalni biljni lek čija se upotreba u definisanim indikacijama zasniva isključivo na dugotrajnoj primeni.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Carsil Lek Carsil ne smete uzimati:

  • ukoliko ste alergični (preosetljivi) na aktivnu supstancu, druge biljke iz porodice Asteraceae

   (Compositae)/glavočike ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6);

  • ukoliko ste mlađi od 12 godina.


   Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem lekaru.


   Upozorenja i mere opreza


   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Carsil.


   • Terapija lekom Carsil ne može da zameni dijetu ili apstinenciju (uzdržavanje) u slučaju oboljenja jetre (npr. od alkohola).

   • Pre terapije ovim lekom obavestite Vašeg lekara, ukoliko imate neki hormonski poremećaj (endometriozu, miom materice, rak dojke, jajnika ili materice, rak prostate) zbog mogućeg efekta sličnog estrogenu koji poseduje aktivna supstanca leka Carsil, silimarin.


   Drugi lekovi i Carsil


   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

   Ukoliko ste primljeni u bolnicu, obavestite nadležnog lekara da uzimate lek Carsil, kao i o bilo kojim drugim lekovima koje uzimate.

   Lek Carsil može smanjiti efikasnost oralnih kontraceptiva i lekova koji se koriste u hormonskoj terapiji. On takođe može da pojača efekat lekova kao što su: diazepam, alprazolam, ketokonazol, lovastatin, vinblastin.


   Uzimanje leka Carsil sa hranom ili pićima ili alkoholom


   Ne preporučuje se istovremena primena alkoholnih pića sa lekom Carsil.


   Trudnoća i dojenje i plodnost


   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Trudnoća

   Lek Carsil se može primenjivati u trudnoći samo kada je to strogo indikovano i u dogovoru sa lekarom.


   Dojenje

   Zbog nedovoljno podataka o primeni kod dojilja, ne preporučuje se primena leka Carsil ukoliko dojite bebu.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Nema podataka o uticaju leka Carsil na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama.


   Lek Carsil laktozu, monohidrat; saharozu; pšenični skrob; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat


   Lek Carsil sadrži laktozu, monohidrat i saharozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

   Lek Carsil sadrži pšenični skrob. Koristan za osobe sa celijačnom bolešću. Pacijenti alergični na pšenicu (za razliku od celijačne bolesti) ne smeju koristiti ovaj lek.

   Lek Carsil sadrži metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat, koji mogu da izazovu alergijske reakcije, čak i odložene.


 3. Kako se uzima lek Carsil


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Odrasli i adolescenti (stariji od 12 godina):

  Ukoliko nije drugačije preporučeno: 4 obložene tablete 3 puta dnevno.


  Način primene:

  Lek je namenjen za oralnu primenu.

  Tablete je potrebno progutati cele, sa dovoljnom količinom tečnosti.


  Primena leka kod dece

  Ne preporučuje se primena leka Carsil kod dece mlađe od 12 godina.


  Ako ste uzeli više leka Carsil nego što je trebalo

  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka Carsil nego što je trebalo, odmah obavestite Vašeg lekara ili otiđite do najbliže bolnice! Ponesite sa sobom kutiju leka, kako bi lekari znali koji ste lek uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Carsil

  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, učinite to čim se setite. Međutim, ukoliko se približilo vreme za sledeću dozu leka, preskočite propuštenu dozu i uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme.

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu! Nastavite terapiju onako kako Vam je propisano.


  Ako naglo prestanete da primenjujete lek Carsil

  Nema podataka vezanih za nagli prekid terapije lekom Carsil.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, i lek Carsil može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Moguće su sledeće neželjene reakcije: mučnina, dispepsija (poremećaj varenja), dijareja (proliv), pogoršanje postojećeg poremećaja ravnoteže. U izolovanim slučajevima mogući su osip i svrab kože. Neželjena dejstva su prolaznog karaktera i povlače se po prestanku uzimanja leka.


  Ukoliko neka od neželjenih reakcija postane ozbiljna, ili primetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu


  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Carsil

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Carsil posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon „Važi do:” Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25 ºC.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Carsil

Jedna obložena tableta sadrži 40,9-56,3 mg suvog ekstrakta ploda sikavice, prečišćenog i standardizovanog (Silybum marianum L. Gaertner) (35-50:1), koji sadrži 22,5 mg silimarina, izraženog kao silibinin.

Rastvarač za ekstrakciju: metanol.


Pomoćne supstance su:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; skrob, pšenični; povidon K 25; celuloza, mikrokristalna; magnezijum- stearat, talk; manitol; krospovidon; polisorbat 80; natrijum-hidrogenkarbonat.

Omotač tablete: celulozaacetatftalat; dietilftalat; saharoza; akacija, osušena raspršivanjem; želatin; talk- dioksid; makrogol 6000; glicerol; Opaluks AS 26586 brown (saharoza; voda, prečišćena; gvožđe(III)-oksid, crveni; gvožđe(III)-oksid, crni; metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat).


Kako izgleda lek Carsil i sadržaj pakovanja


Obložene tablete smeđe boje okruglog oblika.


Unutrašnje pakovanje je blister (bezbojan, providan sa PVC filmom i Al folijom) koji sadrži 10 obloženih tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 8 blistera (ukupno 80 obloženih tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

SOPHARMA TRADING D.O.O. BEOGRAD - NOVI BEOGRAD

Bulevar Zorana Đinđića 2a, Beograd


Proizvođač:

SOPHARMA AD

16, Iliensko Shosse Str., Sofija, Bugarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2017.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.


Broj i datum dozvole:

515-01-01523-17-001 od 01.12.2017.