Početna stranica Početna stranica

Leuprorelin Sandoz
leuprorelin

UPUTSTVO ZA LEK


Leuprorelin Sandoz, 5 mg, implant u napunjenom injekcionom špricu

leuprorelin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Doziranje i način primene


Doziranje

Lekar sa iskustvom u terapiji tumora treba da ustanovi indikaciju za primenu leka kao i da sprovodi dugotrajno praćenje pacijenta.


Preporučena doza je pojedinačna doza od 5 mg leka Leuprorelin Sandoz, jednom na svaka 3 meseca.

Ako se, u izuzetnim slučajevima, odloži primena leka do 4 nedelje, kod većine pacijenata ne dolazi do promene u terapijskom dejstvu leka (videti odeljak Farmakokinetički podaci u Sažetku karakteristika leka).


Posebne populacije

Nije potrebno prilagođavanje doze kod pacijenata sa oštećenjem funkcije bubrega ili jetre ili kod starijih osoba.


Pedijatrijska populacija

Lek Leuprorelin Sandoz je kontraindikovan kod dece i adolescenata, videti odeljak Kontraindikacije.


Lek Leuprorelin Sandoz se može koristiti kao neoadjuvantna ili adjuvantna terapija u kombinaciji sa radioterapijom kod lokalno uznapredovalog, hormon-osetljivog karcinoma prostate kao i kod lokalizovanog karcinoma prostate kod pacijenata čiji je profil rizika umeren do visokorizičnih pacijenata.


Način primene

Jedan implant se daje supkutano u prednji trbušni zid. Pre primene injekcije, može se dati lokalni anestetik.


Preporučuje se da se primena antiandrogena započne kao adjuvantna terapija oko 5 dana pre započinjanja primene leka Leuprorelin Sandoz (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Uputstvo za upotrebu

Pažljivo pročitajte ova uputstva, jer aplikator koji se dostavlja uz ovaj lek može biti drugačiji od ostalih koje ste koristili.


 1. Dezinfikujte mesto primene injekcije na prednjem trbušnom zidu ispod linije pupka.


 2. Izvadite aplikator iz sterilne kese i proverite da li se implant vidi u repozitoriju (videti uokviren deo). Da biste potvrdili, proverite aplikator na svetlosti ili ga lagano protresite.


  image


  image

 3. Povucite klip aplikatora u potpunosti unazad sve dok ne vidite celu liniju u drugom prozoru.


  Napomena: klip se može potisnuti unapred da bi se ubrizgao implant samo ako je prethodno u potpunosti povučen unazad!

  image


 4. Skinite zaštitnu kapicu sa igle.


 5. Držite telo aplikatora jednom rukom. Drugom rukom uštinite kožu pacijenta donjeg abdominalnog zida ispod linije pupka. Videti sliku. Sa otvorom igle usmerenim na gore, gurnite celu iglu. To uradite pod blagim uglom, skoro paralelno sa površinom kože u potkožno tkivo.


  image


 6. Pažljivo povucite aplikator oko 1 cm unazad. Na taj način se stvara punkcijski kanal za implant.


 7. Ubrizgajte implant u punkcijski kanal gurajući klip u potpunosti prema napred dok ne legne na mesto i dok ne čujete klik.


  image


 8. Izvadite iglu. Da biste bili sigurni da je implant pravilno ubrizgan, proverite da li se beli vrh klipa vidi na vrhu igle.

image


Pre početka terapije kao i 3 meseca nakon primene leka Leuprorelin Sandoz potrebno je odrediti vrednosti prostata specifičnog antigena (PSA) i ukupnog testosterona u serumu. Karcinom prostate je androgen-osetljiv kada koncentracije testosterona odgovaraju vrednostima kod medicinske kastracije (≤ 0,5 nanogram/mL) nakon 3 meseca primene, a vrednost PSA je smanjena. Rani značajan pad vrednosti PSA (za približno 80% u odnosu na početne vrednosti) može se smatrati dobrim prognostičkim znakom za dugotrajan terapijski odgovor na inhibiciju lučenja androgena. Hormonska ablativna terapija (npr. primena leka Leuprorelin Sandoz) je tada indikovana.


U slučaju da su vrednosti PSA nepromenjene ili su čak porasle kod pacijenata sa suprimiranim vrednostima testosterona, karcinom prostate je androgen-neosetljiv. U tim slučajevima, nastavak hormonske ablativne terapije se ne smatra prikladnim.


Međutim, ako se kod pacijenta uoči klinički odgovor (npr. smanjenje bola i poboljšanje dizuričnih tegoba, smanjenje veličine prostate), potrebno je razmotriti mogućnost lažno negativnog rezultata. U ovim retkim slučajevima, primenu leka Leuprorelin Sandoz treba nastaviti tokom sledeća 3 meseca uz ponovnu kontrolu vrednosti PSA; dodatno je potrebno pažljivo nadzirati kliničko stanje pacijenta.


Generalno, terapija uznapredovalog, hormon-zavisnog karcinoma prostate lekom Leuprorelin Sandoz je dugotrajna.


Podaci iz kliničkih ispitivanja ukazuju da kod lokalno uznapredovalog hormon-zavisnog karcinoma prostate, terapija androgene deprivacije u kombinaciji sa radioterapijom u trajanju od 3 godine ima prednost u odnosu na terapiju u trajanju od 6 meseci (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka). Klinički vodiči preporučuju trajanje terapije androgene deprivacije u trajanju od 2-3 godine kod pacijenata (T3-T4) koji su na radioterapiji.


Kod pacijenata sa lokalizovanim karcinomom prostate sa umerenim profilom rizika kombinacija radioterapije sa terapijom androgene deprivacije agonistima LHRH se preporučuje tokom 4 do 6 meseci, dok se kod visokorizičnih pacijenata preporučuje tokom 2 do 3 godine.

Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci navedenih u odeljku Lista pomoćnih supstanci ili na neki drugi analog LHRH.


Potvrđeni hormon-nezavisni karcinom.


Lek Leuprorelin Sandoz je kontraindikovan kod žena i pedijatrijskih pacijenata.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Pacijente sa hipertenzijom treba pažljivo pratiti.


Postoji povećani rizik od depresije (koja može biti teška) kod pacijenata na terapiji agonistima LHRH (agonisti gonadotropin- oslobađajućeg hormona) kao što je lek Leuprorelin Sandoz. Pacijente treba upozoriti na ovaj rizik i lečiti na odgovarajući način ako se simptomi jave.


Zabeležene su alergijske i anafilaktičke reakcije. One uključuju lokalne reakcije na mestu primene injekcije i sistemske simptome.


Nakon hirurške kastracije, lek Leuprorelin Sandoz ne dovodi do daljeg smanjenja koncentracije testosterona.


Usled kratkotrajnog porasta koncentracije testosterona u serumu na početku terapije, što privremeno može da pojača određene simptome bolesti, pacijente koji su pod rizikom od neuroloških komplikacija, metastaza u kičmi i opstrukcije urinarnog trakta treba konstantno pratiti tokom prvih nedelja terapije, ukoliko je moguće u bolnici.


Dodatnu primenu odgovarajućeg antiandrogena treba razmotriti u inicijalnoj fazi lečenja, kako bi se ublažile moguće posledice inicijalnog naglog porasta testosterona i pogoršanje kliničkih simptoma.


Uspešnost terapije treba redovno pratiti (a posebno ako postoje dokazi o progresiji bolesti uprkos odgovarajućem lečenju) odgovarajućim kliničkim pregledima (digitalni rektalni pregled prostate, ultrazvuk, skeletna scintigrafija, kompjuterizovana tomografija) i određivanjem koncentracija fosfataza i/ili prostata specifičnog antigena (PSA) i koncentracije testosterona u serumu.


Hipogonadizam koji se javlja kod dugotrajne primene analoga LHRH i/ili orhiektomije može da dovede do osteoporoze sa povećanim rizikom od fraktura. Razvoj osteoporoze je izraženiji nakon orhiektomije, sa povišenim vrednostima kortizola, nego nakon primene analoga LHRH. Kod visokorizičnih pacijenata dodatna primena bisfosfonata može prevenirati demineralizaciju kostiju.


Promene glukozne tolerancije su prijavljene kod nekih pacijenata koji su lečeni analozima LHRH. Pacijenti sa dijabetesom se moraju pažljivo pratiti tokom terapije lekom Leuprorelin Sandoz.


Androgena deprivacija može dovesti do produženja QT intervala.


Kod pacijenata sa istorijom bolesti ili sa faktorima rizika za produženje QT intervala i kod pacijenata koji istovremeno primaju lekove koji mogu da produže QT interval (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija), pre započinjanja terapije lekom Leuprorelin Sandoz lekar mora da proceni odnos koristi i rizika, uključujući mogućnost nastanka torsade de pointes.


Primena leka Leuprorelin Sandoz može dovesti do pozitivnih nalaza pri doping kontroli. Primena ovog leka u svrhu dopinga može ugroziti zdravlje.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

S obzirom da androgena deprivacija može dovesti do produženja QT intervala, potrebno je pažljivo razmotriti istovremenu primenu leka Leuprorelin Sandoz sa lekovima za koje se zna da produžavaju QT interval ili lekovima koji mogu da indukuju torsade de pointes kao što su antiaritmici klase IA (npr. hinidin, dizopiramid) ili klase III (npr. amjodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), metadon, moksifloksacin, antipsihotici itd. (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Plodnost, trudnoća i dojenje


Lek Leuprorelin Sandoz je namenjen samo za primenu kod muškaraca.


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Ovaj lek može promeniti reaktivnost u takvom stepenu, čak i kada se primenjuje kako je proporučeno, da dovodi do smanjene sposobnosti upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. Ovo se javlja zbog zamora koji se javlja kod nekih pacijenata, posebno na početku terapije, a koji takođe može biti uzrokovan postojećim karcinomom.

Simptomi su još izraženiji ako se konzumira alkohol.


Neželjena dejstva


Inicijalno se normalno javlja kratkotrajni porast koncentracije testosterona u serumu, što može privremeno da dovede do pogoršanja određenih simptoma bolesti (bol u kostima ili jači bol u kostima, opstrukcija urinarnog trakta i posledice, kompresija kičmene moždine, mišićna slabost u nogama, limfatični edem). Ovo pogoršanje simptoma normalno se povlači spontano bez prekida primene leka Leuprorelin Sandoz.


Neželjena dejstva se mogu javiti kao posledica nedostatka polnih hormona. Tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Neželjena dejstva su navedena prema klasi sistema organa i MedDRA konvenciji o učestalosti:


veoma često ≥1/10

često ≥1/100 do <1/10 povremeno ≥1/1000 do <1/100 retko ≥1/10000 do <1/1000 veoma retko <1/10000

nepoznato ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.


Veoma često

Često

Povremeno

Retko

Veoma retko

Nepoznato

Poremećaji imunskog sistema

generalizova ne alergijske reakcije (groznica, svrab, eozinofilija, kožni osip)

anafilaktičk e reakcije

Poremećaji

porast

smanjen apetit,

promene u

metabolizma i

telesne

pojačan apetit,

metaboličko

ishrane

mase

gubitak telesne

m statusu

mase

dijabetesa

(povećanje

ili

smanjenje

koncentracij

a glukoze u


krvi)

Psihijatrijski poremećaji

promene raspoloženja, depresija, poremećaj sna

Poremećaji nervnog sistema

glavobolja, parestezija

vertigo, prolazna disgeuzija

apopleksij a hipofize nakon inicijalne primene leuproreli na kod pacijenata sa adenomo m hipofize*

Kardiološki poremećaji

produženje QT

intervala (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija)

Vaskularni poremećaji

naleti vrućine

promene u regulaciji krvnog pritiska (hipertenzij a ili hipotenzija)

, tromboza

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

embolija pluća

intersticijal na bolest pluća

Gastrointestina lni poremećaji

mučnina/povraća nje

dijareja

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

suva koža ili sluzokoža, noćno preznojavanj e

alopecija

Poremećaji mišićno- koštanog

bol u kostima

bol u zglobovima i/ili leđima, miastenija,


sistema i vezivnog tkiva

perinealni bol, bol u gornjem delu abdomena

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

nokturija, dizurija, polakiurija

urinarna retencija

Poremećaji reproduktivno g sistema i dojki

smanjenje ili gubitak libida i seksualne potencije, smanjenje veličine testisa

ginekomastija

bol u testisima

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

pojačano preznojavan je, reakcije na mestu primene injekcije, npr. crvenilo, bol, edem,

svrab koji se obično povlače čak

i tokom nastavka terapije

zamor, periferni edem, generalizovana slabost

u izolovanim slučajevim a došlo je do pojave apscesa na mestu primene injekcije

Ispitivanja

povećanje vrednosti enzima LDH,

transaminaza (ALT, AST), γ-

GT i alkalna fosfataza, što takođe može biti manifestacija već postojećeg oboljenja

* Apopleksija hipofize:

kao i kod primene drugih lekova iz iste grupe, prijavljeni su veoma retki slučajevi apopleksije hipofize nakon inicijalne primene leuprorelina kod pacijenata sa adenomom hipofize.


Postoje postmarketinški podaci o intestinalnoj pneumoniji, uglavnom iz Japana. Postoje izolovani slučajevi tromboze centralne retinalne arterije.

Posebne napomene

Odgovor na terapiju lekom Leuprorelin Sandoz može se pratiti merenjem serumskih koncentracija testosterna, kisele fosfataze i PSA (prostata specifičnog antigena). Na početku terapije dolazi do porasta vrednosti testosterona, ali nakon toga opadaju u periodu od 2 nedelje. Nakon 2 - 4 nedelje, dostignute koncentracije testosterona su uporedive sa onim vrednostima koje su zabeležene nakon bilateralne orhiektomije i zatim ostaju konstantne tokom celokupnog perioda terapije.

Prolazni porast vrednosti kisele fosfataze se može javiti tokom inicijalne faze lečenja. Obično se nakon nekoliko nedelja ponovo postižu normalne vrednosti ili vrednosti bliske normalnim vrednostima.


Hipogonadizam koji se javlja kod dugotrajne terapije analozima LHRH i/ili orhiektomije može dovesti do osteoporoze sa povećanim rizikom od fraktura (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Kod visokorizičnih pacijenata dodatna primena bisfosfonata može sprečiti demineralizaciju kostiju.


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Do danas nisu zabeleženi simptomi intoksikacije.


Čak i kada se primene doze do 20 mg leuprorelin-acetata na dan, tokom 2 godine, što je bio slučaj u prvim kliničkim studijama, nisu se pojavila druga ili nova neželjena dejstva koja bi se razlikovala od onih koja su zabeležena pri primeni dnevne doze od 1 mg ili doze od 11,25 mg jednom u 3 meseca.


Lista pomoćnih supstanci Polilaktatna kiselina Inkompatibilnost

Nije primenljivo.


Rok upotrebe


4 godine.


Posebne mere opreza pri čuvanju Lek čuvati na temperaturi do 30 °C. Priroda i sadržaj pakovanja

Unutrašnje pakovanje leka je plastični napunjen injekcioni špric od polikarbonata sa klipom od akrilonitril- butadien-stirenskog kopolimera i igla zapečaćena u kesi od polietilentereftalat/aluminijum/polietilen folije. Spoljašnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 1 implant u napunjenom injekcionom špricu sa 5 mg leuprorelina (u obliku leuprorelin-acetata) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Nema posebnih zahteva za odlaganje.

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti, u skladu sa važećim propisima