Početna stranica Početna stranica

Ulcamed
bizmut

CENE

120 mg

Veleprodaja: 0,00 din
Maloprodaja: 1.071,00 din
Participacija: 0,00 din

UPUTSTVO ZA LEKUlcamed, 120 mg, film tablete bizmut


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Ulcamed i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ulcamed

 3. Kako se uzima lek Ulcamed

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Ulcamed

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Ulcamed i čemu je namenjen


  Simptomi u gornjem delu abdomena mogu biti izazvani zapaljenjem sluzokože želuca ili dvanaestopalačnog creva (početni deo tankog creva). Ponekad može biti prisutan i ulkus (čir). Lek Ulcamed leči čir i zapaljenje sluzokože tako što stvara zaštitni sloj (neku vrstu obloge) i zaustavlja dalju iritaciju izazvanu želudačnom kiselinom. Takođe ima i antibakterijsko dejstvo na Helicobacter pylori, bakteriju koja verovatno izaziva zapaljenje sluzokože i čir na želucu.


  Da bi se čir trajno izlečio, mora se uništiti ovaj mikroorganizam. Lek Ulcamed pomaže u uklanjanju ili smanjivanju infekcija izazvanih ovom bakterijom. Lekar Vam je možda dao lek Ulcamed u kombinaciji sa drugim lekovima za uništavanje bakterije Helicobacter pylori.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Ulcamed Lek Ulcamed ne smete uzimati:

  • ako ste alergični (preosetljivi) na bizmut ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6),

  • ako imate teške probleme sa bubrezima (ozbiljna insuficijencija bubrega).


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom pre nego što počnete da uzimate lek Ulcamed. Nemojte koristiti druge lekove koji sadrže bizmut istovremeno sa lekom Ulcamed.

   Ne preporučuje se dugotrajno korišćenje lekova koji sadrže bizmut. Lekar obično neće propisati lek Ulcamed duže od dva meseca.


   Deca i adolescenti

   Lek Ulcamed nije namenjen za primenu kod dece i adolescenata.


   Drugi lekovi i lek Ulcamed

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


   Nemojte uzimati druge lekove, naročito one koji smanjuju kiselost želuca pola sata pre i posle uzimanja leka Ulcamed, zato što oni mogu da utiču na njegovo dejstvo.


   Lek Ulcamed može da umanji dejstvo antibiotika koji se zovu tetraciklini kada se koriste istovremeno.


   Uzimanje primena leka Ulcamed sa hranom i pićima

   Nemojte ništa jesti niti piti pola sata pre ni posle uzimanja leka Ulcamed. Mleko, voće i voćni sokovi, pre svega, mogu da spreče ispravno delovanje leka.


   Trudnoća i dojenje i plodnost

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.


   Nemojte uzimati lek Ulcamed tokom trudnoće ili ako dojite bebu, osim ukoliko nije potpuno jasno da je neophodno.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Nije verovatno da će lek Ulcamed uticati na Vašu sposobnost da upravljate vozilima ili rukujete mašinama.

 3. Kako se uzima lek Ulcamed


  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena doza za odrasle i starije osobe je 4 tablete. One se mogu uzimati na sledeće načine:

  • po 1 tableta četiri puta dnevno na prazan stomak, pola sata pre svakog od tri glavna obroka i pre spavanja

   ili

  • po 2 tablete dva puta dnevno, pola sata pre doručka i pola sata pre večere ili pre spavanja. Tablete leka Ulcamed se moraju progutati cele, sa dovoljnom količinom tečnosti.

  Nemojte jesti niti piti pola sata pre ni pola sata posle uzimanja tablete. Iako preskočite obrok, morate uzeti tablete.


  Trajanje terapije

  Za lečenje čira na želucu ili dvanaestopalačnom crevu trajanje jedne terapije je 4 do 8 nedelja.


  Kod eradikacije bakterije H. pylori, prilikom odabira kombinovane terapije i određivanja trajanja lečenja (7 do 14 dana), mora se uzeti u obzir podnošljivost leka kod svakog pojedinačnog pacijenta i ona se mora sprovoditi u skladu sa regionalnim obrascima rezistentnosti i terapijskim smernicama.


  Maksimalno trajanje jedne terapije je dva meseca. Nemojte uzimati lek Ulcamed niti neki drugi lek koji sadrži bizmut duže od dva meseca. Nemojte uzimati lekove koji sadrže bizmut dva meseca nakon završetka terapije lekom Ulcamed.


  Ako ste uzeli više leka Ulcamed nego što treba

  Ne brinite se ako ste jednom uzeli jednu ili dve dodatne tablete. Međutim, ako ste uzeli mnogo više tableta istovremeno ili u kratkom vremenskom roku, odmah se obratite lekaru. On će preduzeti odgovarajuće mere da se spreči resorpcija bizmuta. Osim toga, rad bubrega će biti praćen nekoliko nedelja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Ulcamed

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu, uzmite je čim se setite, osim ako uskoro nije vreme za sledeću dozu. U tom slučaju, preskočite zaboravljenu dozu.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Mogu se javiti alergijske reakcije koje mogu biti opasne po život dok uzimate lek Ulcamed. Znakovi alergije uključuju iznenadno zviždanje pri disanju, oticanje usana, jezika i grla, otežano gutanje, osip ili čak i gubitak svesti.

  Ako primetite bilo koji od ovih simptoma, prestanite da uzimate lek Ulcamed i odmah se obratite lekaru.

  Ova dejstva su ozbiljna, ali veoma retka (mogu da se jave do 1 na 10000 osoba). Druga neželjena dejstva uključuju:

  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • crno obojena stolica. To ne treba da Vas brine i nestaće čim prekinete terapiju.

   Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • mučnina, povraćanje, zatvor, proliv,

  • osip, svrab.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Ulcamed


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Nemojte koristiti lek Ulcamed posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon Važi do:. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Ulcamed


Kako izgleda lek Ulcamed i sadržaj pakovanja

Okrugle, blago bikonveksne film tablete, bele do skoro bele boje fasetiranih ivica. Unutrašnje pakovanje je blister (OPA/Al/PVC//Al) koji sadrži 14 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija sa 2 ili 4 blistera sa po 14 film tableta (ukupno 28 ili 56 film tableta) i Uputstvom za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD

Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

KRKA, D.D., NOVO MESTO

Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Decembar, 2017.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Ulcamed, film tablete, 28 x (120 mg) 515-01-00245-17-002 od 28.12.2017.

Ulcamed, film tablete, 56 x (120 mg) 515-01-00246-17-002 od 28.12.2017.