Početna stranica Početna stranica

UltibroBreezhaler
indakaterol, glikopironijum-bromid

UPUTSTVO ZA LEKUltibro Breezhaler, 85 mikrograma/43 mikrograma, prašak za inhalaciju, tvrde kapsule


indakaterol/glikopironijum-bromid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom pre nego što primenite lek Ultibro Breezhaler, ako se bilo šta od navedenog odnosi na Vas:


Lek Ultibro Breezhaler se koristi kao kontinuirana terapija za Vašu HOBP. Ne koristite ovaj lek za lečenje iznenadnog napada nedostatka vazduha ili otežanog disanja.

Deca i adolescenti

Ne treba primenjivati ovaj lek kod dece ili adolescenata mlađih od 18 godina. Lek nije ispitivan u ovoj uzrasnoj grupi.


Drugi lekovi i lek Ultibro Breezhaler

Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

Naročito Vas molimo da obavestite svog lekara ili farmaceuta u slučaju da uzimate:


Kako izgleda lek Ultibro Breezhaler i sadržaj pakovanja

Prašak za inhalaciju, tvrda kapsula.


Beo do skoro beo prašak u kapsulama sa providnom kapom žute boje i providnim, bezbojnim telom; na telu kapsule se nalazi oznaka „IGP110.50“ plave boje ispod dve plave linije; na kapi kapsule se nalazi logo proizvođača ( image) crne boje.

Telo i poklopac inhalatora su od akrilonitril-butadien stirena, tasteri za pritiskanje su od metil- metakrilatakrilonitril-butadien stirena. Igle i opruge su od nerđajućeg čelika.


Unutrašnje pakovanje je PA/Al/PVC – aluminijumski perforirani blister, koji sadrži 10 tvrdih kapsula.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 tvrdih kapsula (ukupno 30 tvrdih kapsula), jedan inhalator i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO NOVARTIS PHARMA SERVICES INC. BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)

Omladinskih Brigada 90 A, Beograd-Novi Beograd

Proizvođači:

  1. NOVARTIS PHARMA STEIN AG Schaffhauserstrasse, Stein, Švajcarska


  2. NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.

Ronda de Santa Maria, 158, Barbera del Valles (Barcelona), Španija


Napomena: štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2020.


Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

515-01-03968-19-001 od 02.06.2020.


Molimo Vas da pročitate celokupno Uputstvo za primenu pre korišćenja leka Ultibro Breezhaler.

image image image image

Ubacite Probušite i otpustite Duboko udahnite Proverite da li je

kapsula prazna


image

1 2 3 ProveraKorak 1a:

Skinite poklopac


Korak 2a: Probušite kapsulu jedanput

Držite inhalator uspravno.

Probušite kapsulu čvrstim pritiskom na tastere za pritiskanje sa obe strane istovremeno.


Korak 3a:

Potpuno izdahnite Nemojte duvati u inhalator.


Proverite da li je kapsula prazna

Otvorite inhalator da vidite da li je ostalo praška u kapsuli.


image

image

Korak 1b:

Otvorite inhalator


image

Korak 1c:

Izvadite kapsulu Odvojite deo blistera sa jednom kapsulom od blistera.

Skinite zaštitini sloj sa tog dela blistera i izvadite kapsulu.

Ne gurajte kapsulu kroz foliju.

Ne gutajte kapsulu.

image

Treba da čujete zvuk kada se probuši kapsula. Probušite kapsulu samo jednom.


image

Korak 2b:

Otpustite tastere za pritiskanje


image

image

Ako je ostalo praška u kapsuli:

Zatvorite inhalator. Ponovite korake od 3a do 3c.


ostalo je praška prazna


Uklonite praznu kapsulu Praznu kapsulu odložite u kućni otpad.


Zatvorite inhalator i stavite poklopac.

Korak 3b:

Udahnite lek duboko Držite inhalator kako je prikazano na slici.

Stavite nastavak u usta i usnama ga čvrsto obuhvatite.

Nemojte pritiskati tastere za pritiskanje.


Udahnite brzo i što dublje možete.

Dok inhalirate, čućete zvuk zujanja.

Možda ćete osetiti ukus leka tokom inhalacije.


Korak 3c: Zadržite dah Zadržite dah do 5 sekundi.

imageimage

Korak 1d:

Ubacite kapsulu Nikada nemojte stavljati kapsulu direktno u nastavak za usta.


image

Korak 1e:

Zatvorite inhalator

Važne informacije

 • Kapsule leka Ultibro Breezhaler se moraju uvek čuvati u blisteru i izvaditi jedino neposredno pre primene.

 • Ne gurajte kapsulu kroz foliju da biste je izvadili iz blistera.

 • Ne gutajte kapsulu.

 • Nemojte da koristite kapsule leka Ultibro Breezhaler ni sa jednim drugim inhalatorom.

 • Nemojte da koristite Ultibro Breezhaler inhalator za uzimanje kapsula bilo kog drugog leka.

 • Nikada nemojte stavljati kapsulu u usta ili u nastavak za usta inhalatora.

 • Nemojte pritiskati tastere za pritiskanje više od jedanput.

 • Nemojte duvati u nastavak za usta.

 • Nemojte pritiskati tastere za pritiskanje dok

 • Nemojte dirati

 • Nikada ne perite svoj inhalator vodom.

inhalirate kroz nastavak za usta.

kapsule vlažnim rukama.


Vaše pakovanje leka Ultibro Breezhaler sadrži:

 • jedan Ultibro Breezhaler inhalator

 • 3 blistera, koji sadrže 10 kapsula leka Ultibro Breezhaler.


Komora za Nastavak za kapsulu usta

Poklopac

Rešetka

Tasteri za pritiskanje

Deo blistera sa

Donji kapsulom

deo

Inhalator Donji deo inhalatora Blister

Često postavljana pitanja


Zašto inhalator nije pravio zvuk dok sam inhalirao/la?

Kapsula se možda zaglavila u svojoj komori. Ako se to dogodi, oprezno oslobodite kapsulu laganim tapkanjem po donjem delu inhalatora.

Ponovo inhalirajte lek ponavljajući korake od 3a do 3c.


Šta treba da radim ako u

Čišćenje inhalatora Obrišite nastavak za usta iznutra i spolja čistom, suvom tkaninom koja ne ostavlja dlačice kako biste uklonili ostatke praška.

Održavajte inhalator suvim. Nikada ne perite svoj inhalator vodom.


kapsuli ostane praška? Niste primili dovoljno Vašeg leka. Zatvorite inhalator i ponovite korake od 3a do 3c.


Posle inhaliranja sam kašljao/la – da li je to važno?

Ovo se može dogoditi. Dokle god je kapsula prazna, primili ste dovoljno svog leka.


Osetio/la sam male delove kapsule na svom jeziku- da li je to važno? Ovo se može dogoditi. To nije štetno. Mogućnost da se kapsula slomi u male delove će biti povećana ako je kapsula probušena više od jedanput.

Bacite inhalator nakon primene

Svaki inhalator treba baciti nakon što su sve kapsule iskorišćene. Pitajte svog farmaceuta kako da odložite lekove i inhalatore koji Vam više nisu potrebni.