Početna stranica Početna stranica

Byol
bisoprolol

CENE

film tableta blister, 30 po 2,5 mg

Veleprodaja: 100,40 din
Maloprodaja: 121,48 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 30 po 2,5 mg

Veleprodaja: 100,40 din
Maloprodaja: 121,48 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 30 po 5 mg

Veleprodaja: 142,80 din
Maloprodaja: 172,79 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 30 po 5 mg

Veleprodaja: 142,80 din
Maloprodaja: 172,79 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 30 po 10 mg

Veleprodaja: 248,70 din
Maloprodaja: 300,93 din
Participacija: 50,00 din

film tableta blister, 30 po 10 mg

Veleprodaja: 248,70 din
Maloprodaja: 300,93 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEK


Byol, 5 mg, film tablete Byol, 10 mg, film tablete


bisoprolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimateovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


*Ovi simptomi se naročito javljaju na početku terapije. Generalno su blagi i obično nestaju tokom 1-2 nedelje nakon početka terapije (odnosi se na pacijente sa hipertenzijom i anginom pektoris)


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navdena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 1. Kako čuvati lek Byol

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Rok upotrebe

  Ne smete koristiti lek Byol posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon ("Važi do:"). Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 2. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Byol

Lek Byol, 5 mg, film tableta: Aktivna supstanca:

Jedna tableta sadrži 5 mg bisoprolol-fumarata.


Pomoćne supstance su:

Jezgro film tablete: kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum;celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; skrob kukuruzni, preželatinizovan; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film (obloga) tablete:hipromeloza; laktoza, monohidrat; makrogol 4000; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)- oksid, žuti (E172).


Lek Byol, 10 mg, film tableta: Aktivna supstanca:

Jedna tableta sadrži 10 mg bisoprolol-fumarata.


Pomoćne supstance su:

Jezgro film tablete: kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni; kroskarmeloza-natrijum;celuloza, mikrokristalna; magnezijum-stearat; skrob kukuruzni, preželatinizovan; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni.

Film (obloga) tablete:hipromeloza; laktoza, monohidrat; makrogol 4000; titan-dioksid (E171); gvožđe(III)- oksid, žuti (E172); gvožđe(III)-oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Byol i sadržaj pakovanja


Lek Byol, 5mg, film tableta

Žute, okrugle, filmom obložene tablete, sa utisnutom oznakom:‘’BIS 5’’ na jednoj strani i sa dve unakrsne podeone linije na drugoj strani. Tableta se može podeliti na jednake četvrtine.


Lek Byol, 10mg, film tableta

Svetlonarandžaste, okrugle, filmom obložene tablete, sa utisnutom oznakom :‘’BIS 10’’na jednoj strani i sa dve unakrsne podeone linije na drugoj strani. Tableta se može podeliti na jednake četvrtine.


Byol, 5 mg, film tableta

Unutrašnje pakovanje je OPA/Al/PVC//Al blister sa 15 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 15 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Unutrašnje pakovanje je OPA/Al/PVC//Al blister sa 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Byol, 10 mg, film tableta

Unutrašnje pakovanje je OPA/Al/PVC//Al blister sa 15 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 2 blistera sa po 15 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.


Unutrašnje pakovanje je OPA/Al/PVC//Al blister sa 10 film tableta.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 film tableta (ukupno 30 film tableta) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

PREDSTAVNIŠTVO SANDOZ PHARMACEUTICALS D.D. BEOGRAD

Kneginje Zorke 2, Beograd


Proizvođač:

LEK S.A., ul.Podlipie str. 16, Strykow, Poljska

LEK S.A., Ul.Domaniewska 50 C, Warszawa, Poljska


Napomena: U štampanom Uputstvu za lek mora jasno biti naveden proizvođač konkretne serije leka (tj. da se navede samo proizvođač date serije leka, a ostali da se izostave).


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Februar, 2020.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-01654-19-001 od 07.02.2020. Byol, 5 mg, film tableta, 2 x 15 film tableta

515-01-01656-19-001 od 07.02.2020. Byol, 5 mg, film tableta, 3 x 10 film tableta

515-01-01658-19-001 od 07.02.2020. Byol, 10 mg, film tableta, 2 x 15 film tableta

515-01-01659-19-001 od 07.02.2020. Byol, 10 mg, film tableta, 3 x 10 film tableta