Početna stranica Početna stranica

Bisolvon
bromheksin


UPUTSTVO ZA LEK


Bisolvon, 4 mg/5 mL, sirup

bromheksin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.

Uvek primenjujte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kao što Vam je objasnio Vaš lekar ili farmaceut.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Bisolvon i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bisolvon

 3. Kako se uzima lek Bisolvon

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Bisolvon

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Bisolvon i čemu je namenjen

  Bromheksin, aktivna supstanca leka Bisolvon je bronhosekretolitik (olakšava iskašljavanje razgradnjom sekreta u disajnim putevima).


  Lek Bisolvon se primenjuje za rastvaranje sekreta kod akutnih i hroničnih bolesti bronhija i pluća.

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Bisolvon Lek Bisolvon ne smete uzimati:

  ukoliko ste preosetljivi (alergični) na aktivni sastojak leka bromheksin (bromheksin-hidrohlorid) ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka (navedenu u delu 6).

  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Bisolvon.

  Zabeleženi su slučajevi teških reakcija na koži kod kojih je postojala povezanost sa primenom bromheksin- hidrohlorida. Ako se pojavi osip na koži (uključujući lezije sluzokože u ustima, grlu, nosu, očima i genitalnom području), prestanite sa upotrebom leka Bisolvon i odmah potražite medicinsku pomoć.

  Lek Bisolvon smete da uzimate tek nakon dogovora sa svojim lekarom u slučaju:

  • nekih retkih oboljenja bronhija koja idu zajedno sa prekomernim sakupljanjem sekreta (npr. maligni cilijalni sindrom). U tim slučajevima lek Bisolvon treba koristiti samo pod nadzorom lekara zbog mogućeg gomilanja sekreta,

  • oštećenje funkcije bubrega ili teškog oboljenja jetre (lek Bisolvon se onda primenjuje u dužim intervalima ili u manjoj dozi). Kod teškog poremećaja funkcije bubrega se mora računati na gomilanje razgradnih produkata leka Bisolvon u jetri.

   Posebno kod dugotrajnog lečenja treba povremeno kontrolisati funkciju jetre.

   Deca

   Lek Bisolvon se ne sme koristiti kod dece mlađe od 2 godine osim pod nadzorom lekara.

   Drugi lekovi i Bisolvon

   Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.

   Bromheksin/antitusici

   Kod kombinovane primene Bisolvon sirupa za kašalj i sredstava koja smiruju kašalj (antitusici) usled ograničenog refleksa kašlja može doći do opasnog gomilanja sekreta, tako da je potreban oprez prilikom primene ovih lekova.


   Trudnoća i dojenje

   Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

   Trudnoća

   Iako do sada nisu pokazna štetna dejstva na nerođeno dete usled primene leka Bisolvon, ipak se ne preporučuje upotreba tokom trudnoće, a posebno ne tokom prva tri meseca trudnoće.

   Dojenje

   Aktivna supstanca leka se izlučuje u mleko. Iako se ne očekuju negativna dejstva na odojčad, lek Bisolvon se ne preporučuje majkama za vreme dojenja.

   Plodnost

   Podaci iz dostupnih pretkliničkih ispitivanja ne ukazuju da bromheksin ima bilo kakav uticaj na plodnost.

   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Uticaj ovog leka na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja vozilima i rukovanja mašinama, nije ispitivan.

   Lek Bisolvon sadrži maltitol, tečni. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.

 3. Kako se uzima lek Bisolvon

  Uvek uzimajte ovaj lek tačno onako kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je to objasnio Vaš lekar ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Bisolvon sirup za kašalj je oralni rastvor (unosi oralno).

  Trajanje terapije će zavisiti od prirode i težine vašeg stanja i trebalo bi da ga odredi lekar.

  Ako se Vaša bolest pogorša ili ako posle 4-5 dana ne dođe do poboljšanja, morate potražiti savet svog lekara.

  Preporučena doza je:

  Odrasli i adolescenti preko 14 godina:

  3 puta dnevno po 10-20 mL Bisolvon sirupa (što odgovara 24 do 48 mg bromheksin-hidrohlorida/dan).

  Deca i adolescenti između 6 i 14 godina, kao i pacijenti ispod 50 kg telesne mase:

  3 puta dnevno po 10 mL Bisolvon sirupa (što odgovara 24 mg bromheksin-hidrohlorida/dan).

  Deca starosti od 2 do 6 godina:

  3 puta dnevno po 5 mL Bisolvon sirupa (što odgovara 12 mg bromheksin-hidrohlorida/dan). Priložena merica ima odgovarajuće podeoke.

  Molimo Vas da se pridržavate preporuka za primenu Bisolvon sirupa, inače lek neće korektno delovati!

  Ako ste uzeli više leka Bisolvon nego što treba

  Kod predoziranja po pravilu ne treba očekivati znake bolesti koji se razlikuju od već opisanih neželjenih dejstava.

  Ukoliko dođe do težih znakova bolesti može biti neophodno simptomatsko lečenje (lečenje orijentisano na znake bolesti).

  Odmah se obratite najbližem lekaru ukoliko je malo dete popilo znatnu količinu leka Bisolvon.

  Ako ste zaboravili da uzmete lek Bisolvon

  Ako ste zaboravili da uzmete ili ste uzeli manje leka nego što je trebalo, sledeću dozu uzmite kao što je navedeno u uputstvu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Povremena neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

  • mučnina, bolovi u stomaku (posebno bolovi u gornjem delu abdomena), povraćanje, dijareja, povišena telesna temperatura.


   Retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek):

  • reakcije preosetljivosti,

  • osip po koži, koprivnjača (urtikarija),

  • suženje disajnih puteva (bronhospazam).


   Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka:

  • alergijske reakcije, uključujući anafilaktički šok, angioedem (brzo se razvija otok kože, potkožnog tkiva, sluzokože ili submukoznog tkiva) i svrab,

  • teške kožna reakcije (kao što su multiformni eritem, Stivens-Džonsonov sindrom / toksična epidermalna nekroliza i akutna generalizovana egzantematozna pustuloza),

  • otežano disanje (dispnea, kao simptom reakcija preosetljivosti).


   Kod pojave prvih, gore navedenih, znakova reakcija preosetljivosti, lek Bisolvon se ne sme uzimati ponovo, već se u tom slučaju treba obratiti najbližem lekaru.


   Prijavljivanje neželjenih reakcija


   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Bisolvon

  Čuvati van vidokruga i domašaja dece.

  Rok upotrebe

  Rok upotrebe sirupa nakon prvog otvaranja je 12 meseci.

  Ne smete koristiti lek Bisolvon posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju i boci nakon „Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.

  Uslovi čuvanja

  Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije


Šta sadrži lek Bisolvon

Aktivna supstanca je: bromheksin-hidrohlorid.

5 mL sirupa sadrži 4 mg bromheksin-hidrohlorida.

Pomoćne supstance su: aroma trešnje; aroma čokolade; benzoeva kiselina; levomentol; maltitol tečni; sukraloza; voda, prečišćena.

Kako izgleda lek Bisolvon i sadržaj pakovanja

Bistar do skoro bistar, bezbojan do skoro bezbojan rastvor sa mirisom na voće.

Unutrašnje pakovanje je staklena boca smeđe boje tip III hidrolitičke otpornosti, zapremine 200 mL sa plastičnim zatvaračem i mericom.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna boca sa mericom i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRAD

Španskih boraca 3/VI, Beograd - Novi Beograd

Proizvođač:

DELPHARM REIMS - REIMS

10 rue Colonel Charbonneaux, Reims, Francuska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Maj, 2019.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje bez lekarskog recepta.

Broj i datum dozvole:

515-01-02763-18-001 od 17.05.2019.