Početna stranica Početna stranica

Xyzal
levocetirizin

CENE

film tableta blister, 30 po 5mg

Veleprodaja: 366,60 din
Maloprodaja: 443,59 din
Participacija: 50,00 din

oralni rastvor boca staklena, 1 po 200ml (0.5mg/ml)

Veleprodaja: 488,80 din
Maloprodaja: 591,45 din
Participacija: 50,00 din

UPUTSTVO ZA LEKXyzal, 0,5 mg/mL, oralni rastvor levocetirizin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


Upozorenja i mere opreza

Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete lek Xyzal.


Ukoliko imate probleme sa pražnjenjem mokraćne bešike (u stanjima kao što su oštećenje kičmene moždine ili uvećana prostata) treba da se obratite za savet Vašem lekaru.


Ukoliko ste upućeni da radite alergološke testove na koži (kožne probe), pitajte svog lekara da li treba da prekinete terapiju lekom Xyzal nekoliko dana pre testova. Ovaj lek može da utiče na rezultate alergoloških testova.


Pruritus (intenzivan svrab) se može javiti nakon prestanka uzimanja levocetirizina (videti odeljak Ako naglo prestanete da uzimate lek Xyzal).


Deca

Primena leka Xyzal se ne preporučuje kod odojčadi i male dece mlađe od 2 godine.


Drugi lekovi i lek Xyzal


Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, do nedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


Uzimanje leka Xyzal sa hranom, pićima i alkoholom


Treba izbegavati konzumiranje alkohola tokom terapije lekom Xyzal. Takođe, oprez je potreban kada se lek Xyzal uzima u isto vreme sa drugim supstancama/lekovima koji deluju na mozak.


Kod osetljivih pacijenata, istovremena primena leka Xyzal i alkohola ili drugih supstanci/lekova koji deluju depresorno na centralni nervni sistem (mozak) može dovesti do dodatnog smanjenja budnosti i umanjiti radnu sposobnost.


Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu za savet pre nego što uzmete ovaj lek.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


Pojedini pacijenti koji uzimaju lek Xyzal mogu osetiti pospanost, umor i slabost. Ukoliko nameravate da vozite ili rukujete mašinama, treba najpre da utvrdite kako ovaj lek utiče na Vas.

Inače, u specijalnim ispitivanjima sprovedenim kod zdravih ispitanika nije utvrđeno da levocetirizin u preporučenoj dozi smanjuje budnost, reaktivnost ili sposobnost upravljanja vozilom.


Lek Xyzal sadrži maltitol, tečni, metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat


Kako izgleda lek Xyzal i sadržaj pakovanja


Bistar i bezbojan rastvor.


Unutrašnje pakovanje je boca od smeđeg stakla (tip III) sa belim polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem (zaštita zbog dece), koja sadrži 200 mL oralnog rastvora. Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija, koja sadrži jednu bocu i plastični dozator od 10 mL (graduisani špric na po 0,25 mL).


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:

MEDIS PHARMA D.O.O. BEOGRAD, Milutina Milankovića 11b, Beograd - Novi Beograd


Proizvođač:

AESICA PHARMACEUTICALS S.R.L., Via Praglia 15, Pianezza (Torino), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2017.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-00407-17-002 od 14.11.2017.