Početna stranica Početna stranica

Pergoveris
folitropin alfa, lutropin alfa


UPUTSTVO ZA LEK


Pergoveris, 150 i.j /75 i.j , prašak i rastvarač za rastvor za injekciju folitropin alfa / lutropin alfa


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primenjujete ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pergoveris i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Pergoveris

 3. Kako se primenjuje lekPergoveris

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pergoveris

 6. Sadržaj pakovanja i dodatne informacije1 od 9

 1. Šta je lek Pergoveris i čemu je namenjen


  Šta je lek Pergoveris

  Lek Pergoveris sadrži dve aktivne supstance folitropin alfa i lutropin alfa. Obe pripadaju grupi hormona koji se zovu gonadotropini, koji su uključeni u normalnu kontrolu reprodukcije i plodnosti.


  Čemu je namenjen lek Pergoveris

  Lek Pergoveris se koristi za stimulaciju razvoja folikula (svaki sadrži jajnu ćeliju) u jajnicima. Ovo će Vam pomoći da zatrudnite. Namenjen je za upotrebu kod odraslih žena (18 godina i starijih) koje imaju nizak nivo (teška insuficijencija) folikulostimulirajućeg hormona (FSH) i luteinizirajućeg hormona (LH). Ove žene su obično neplodne.


  Kako lek Pergoveris deluje

  Aktivne supstance leka Pergoveris su “kopije” prirodnih hormona FSH i LH. U Vašem telu:

  • FSH stimuliše produkciju jajnih ćelija

  • LH stimuliše oslobađanje jajnih ćelija


   Nadoknadom hormona koji nedostaju, lek Pergoveris omogućava da se kod žena sa niskim koncentracijama FSH i LH razvije folikul. Zatim, nakon injekcije humanog horionskog gonadotropina (hCG) dolazi do oslobađanja jajne ćelije. To olakšava ženi da zatrudni.


 2. Šta treba da znate pre nego što primenite lek Pergoveris

  Lekar koji ima iskustva u lečenju problema neplodnosti najpre će da preispita plodnost kod Vas i Vašeg partnera pre početka terapije.


  Lek Pergoveris ne smete koristiti:

  • Ukoliko ste alergični (preosetljivi) na folikulostimulirajući hormon (FSH), luteinizirajući hormon (LH) ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka (navedene u odeljku 6)

  • Ukoliko imate tumor mozga (hipotalamusa ili hipofize)

  • Ukoliko imate uvećanje jajnika ili vrećaste formacije ispunjene tečnošću u jajnicima (ciste na jajnicima) nepoznatog porekla

  • Ukoliko imate vaginalno krvarenje nepoznatoguzroka

  • Ukoliko imate kancer jajnika, matericeili dojke

  • Ukoliko imate stanje koje onemogućava normalnu trudnoću kao što su: rana menopauza, malformacije polnih organa ili benigni tumori materice


  Ne smete uzimati ovaj lek ukoliko se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem lekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


  Upozorenja i mere opreza

  Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što primenite lek Pergoveris. Porfirija

  Obavestite Vašerg lekara ukoliko imate porfiriju ili porodičnu anamnezu porfirije (nemogućnost razlaganja porfirina - oboljenje koje može da se prenosi sa roditelja na decu).


  Obratite se odmah Vašem lekaru ukoliko primetite sledeće:


  - da Vaša koža postaje osetljiva i da lako dobijate plikove (posebno na mestima koja su često izložena suncu)

  - da imate bol u želucu, rukama ili nogama.

  U slučaju ovakvih događaja, Vaš lekar može da preporuči obustavljanje terapije. Sindrom ovarijalne hiperstimulacije (SOHS)

  Terapija lekom Pergoveris deluje stimulativno na jajnike. Zato se može povećati rizik za nastanak sindroma

  ovarijalne hiperstimulacije (SOHS). Do ovog sindroma dolazi usled prekomernog rasta folikula, koji postaju velike ciste. Ukoliko osećate bol u donjem delu stomaka, ako naglo počnete da dobijate na telesnoj masi, ako osećate mučninu ili povraćate, ili otežano dišete, odmah se javite Vašem lekaru. U tom slučaju, može doći do obustavljanja terapije (videti odeljak 4. ,,Najteža neželjena dejstva’’).

  Međutim, ukoliko ne dođe do ovulacije i pridržavate se preporučene doze i režima primene leka, pojava SOHS je manje verovatna. Terapija lekom Pergoveris retko dovodi do teškog SOHS, izuzev u slučaju kada se primeni lek koji indukuje finalno sazrevanje folikula (lek koji sadrži humani horionski gonadotropin, hCG) (videti odeljak 3. “Koliko leka treba primeniti”). Ukoliko dođe do razvoja SOHS, Vaš lekar Vam neće primeniti hCG u tom ciklusu terapije i posavetovaće Vas da se uzdržite od polnih odnosa ili da koristite barijerne metode kontracepcije najmanje 4 dana.


  Vaš lekar će omogućiti pažljivo praćenje odgovora jajnika, ultrazvučnim pregledima i biohemijskim analizama (određivanje koncentracije estradiola) pre i u toku terapije.


  Višestruke trudnoće

  Kada koristite lek Pergoveris postoji veća mogućnost za začeće više od jednog ploda (višestruke trudnoće, najčešće blizanačke) u poređenju sa prirodnim začećem. Višestruke trudnoće mogu dovesti do medicinskih komplikacija kako za majku, tako i za bebe. Međutim, rizik za nastanak višestrukih trudnoća može da se svede na minimum koristeći preporučenu dozu i režim primene leka.

  Kako bi se smanjio rizik od višestrukih trudnoća, preporučuju se ultrazvučni pregledi i analize krvi.


  Spontani pobačaji

  U slučaju stimulacije jajnika radi stvaranja jajne ćelije, postoji veća verovatnoća za pojavu spontanog pobačaja nego u opštoj populaciji žena.


  Ektopične (vanmaterične) trudnoće

  Žene sa oboljenjem jajovoda u anamnezi (neprohodnost jajovoda, oštećenje jajovoda) izložene su riziku od implantacije embriona van materice (ektopična trudnoća), bilo da je trudnoća nastala spontanim začećem ili usled terapije infertilteta.


  Problemi sa zgrušavanjem krvi (tromboembolijski događaji)

  Recite Vašem lekaru pre nego što počnete sa upotrebom leka Pergoveris ukoliko ste Vi ili neko iz Vaše porodice imali trombove u nozi ili u plućima, srčani udar ili šlog. Možete imati veći rizik za nastanak ozbiljnih trombova (krvnih ugrušaka) ili pogoršanje već postojećih trombova usled terapije lekom Pergoveris.


  Tumori reproduktivnih organa

  Kod žena koje su bile podvrgnute terapiji infertiliteta sa višestrukim režimom lekova, prijavljeni su benigni i maligni tumori jajnika i drugih reproduktivnih organa.


  Alergijske reakcije

  Postoje izolovani izveštaji o alergijskim reakcijama na lek Pergoveris koje nisu bile većeg stepena ozbiljnosti. Ukoliko ste imali ovakve reakcije na slične lekove, obavestite Vašeg lekara pre nego što počnete sa upotrebom leka Pergoveris.

  Deca i adolescenti

  Pergoveris nije namenjen za upotrebu kod dece i adolescenata mlađih od 18 godina.


  Drugi lekovi i lek Pergoveris


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali, ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se dobijaju bez lekarskog recepta.

  Lek Pergoveris se ne sme davati u kombinaciji sa drugim lekovima u istoj injekciji, izuzev sa folitropinom alfa, ukoliko je tako propisao Vaš lekar.


  Trudnoća i dojenje

  Lek Pergoveris ne smete koristiti ukoliko ste trudni ili dojite.


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama


  Ne očekuje se da će ovaj lek uticati na Vašu sposobnost da upravljate vozilima ili rukujete mašinama.


  Lek Pergoveris sadrži natrijum


  Lek Pergoveris sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po dozi, tj. suštinski je bez natrijuma.


 3. Kako se primenjuje lek Pergoveris


Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je Vaš lekar rekao. Proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom, ukoliko niste sigurni.


Upotreba leka PergoverisKada se postigne željeni odgovor, primićete jednu injekciju hCG-a 24-48 sati nakon poslednje injekcije

leka Pergoveris. Preporučuje se da imate polne odnose na dan primanja injekcije hCG-a i sledeći dan. Alternativno, može da se sprovede intrauterina inseminacija (IUI).


Ukoliko se razvije prenaglašeni odgovor, terapija lekom Pergoveris će biti obustavljena i nećete primiti injekciju hCG-a (videti odeljak 2. Sindrom ovarijalne hiperstimulacije). U ovom slučaju, lekar će Vam propisati nižu dozu folitropina alfa nego u prethodnom ciklusu.


Kako da pripremite i koristite Pergoveris prašak i rastvarač

Pre početka pripreme neophodno je da pažljivo pročitate i pratite instrukcije navedene u nastavku teksta. Injekciju treba da primenite svakog dana u isto vreme.


 1. Operite ruke i pronađite čistu površinu

  • Važno je da Vaše ruke i predmeti koje ćete koristiti budu što čistiji.

  • Pogodno mesto je čist što ili kuhinjska površina


 2. Pripremite na čistoj površini sve što Vam je neophodno:

  • 1 bočicu koja sadrži Pergoveris prašak

  • 1 bočicu koja sadrži rastvarač


   U pakovanju se ne nalaze:

  • dva alkoholna tupfera

  • jedan prazan špric

  • jedna igla za rekonstituciju

  • jedna tanka igla za supkutano (potkožno) injektovanje

  • kontejner za odlaganje oštrih predmeta (staklo, igle)


 3. Priprema rastvora


  image

  • Uklonite zaštitni zatvarač sa bočice sa vodom za injekcije (bočica sa rastvaračem)

  • Pričvrstite iglu za rekonstituciju na prazan špric

  • Uvucite malo vazduha u špric povlačeći klip do oznake 1 mL

  • Zatim, uvucite iglu u bočicu, pritisnite klip kako biste izbacili vazduh

  • Okrenite bočicu naopačke i polako uvucite sav rastvarač

   • Uklonite špric sa bočice i pažljivo ga odložite. Ne dirajte iglu inemojte dopustiti da igla dodirne bilo koju površinu.


    image

  • Uklonite zaštitni zatvarač sa Pergoveris, bočice sa praškom

  • Uzmite špric polako ubrizgajte rastvarač u bočicu sa praškom

  • Pažljivo zarotirajte bočicu, bez uklanjanja šprica. Nemojte mućkati sadržaj bočice

  • Nakon rastvaranja praška (što se obično odmah desi), proverite da li je dobijeni rastvor bistar i da li sadrži bilo kakve čestice

  • Okrenite bočicu naopačke, pažljivo uvucite rastvor u špric. Proverite da li rastvor sadrži nečistoće. Nemojte koristiti rastvor ukoliko nije bistar.


 4. Priprema šprica za davanje injekcije


  image

  • Zamenite iglu za rekonstituciju sa tankom iglom

  • Uklonite sve mehuriće vazduha: ukoliko zapazite mehuriće vazduha u špricu, držite špric tako da je igla usmerena nagore i lagano kuckajte špric dok se svi mehurići vazduha ne nakupe na vrhu. Pritiskanjem klipa istisnite sve mehuriće vazduha


 5. Injektovanje rastvora


  image


  • Odmah injektujte rastvor: Vaš lekar ili medicinska sestra su Vas već posavetovali o mestu injektovanja (npr. stomak, prednja strana butine). Kako biste smanjili iritaciju kože, menjajte mesto injektovanja svakog dana.

  • Obrišite mesto injektovanja alkoholnim tupferom, kružnim pokretima.

  • Čvrsto uštinite kožu i ubodite iglu pod uglom od 45° do 90° koristeći tzv. pikado pokret.

  • Ubrizgajte lek potkožno, kao što Vam je objašnjeno. Ne ubrizgavajte direktno u venu.

   • Rastvor ubrizgajte lagano pritiskajući klip. Iskoristite koliko god Vam je potrebno vremena kako bi injicirali sav rastvor.

   • Odmah izvucite iglu i očistite kožu novim alkoholnim tupferom, kružnim pokretima

 6. Nakon davanja injekcije

Uklonite sve korišćene predmete: kada ste završili sa davanjem injekcije, odmah uklonite sve igle i

prazne staklene bočice u kontejner za odlaganje oštrih predmeta. Bilo kakav neiskorišćeni sadržaj mora da se odbaci.


Ako ste primenili više leka Pergoveris nego što treba


Efekti predoziranja lekom Pergoveris su nepoznati. Ipak, može se očekivati razvoj sindroma ovarijalne hiperstimulacije. Međutim, ovo će se jedino dogoditi ukoliko se primeni i hCG (videti odeljak 2- Sindrom ovarijalne hiperstimulacije).


Ako ste zaboravili da primenite lek Pergoveris


Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu dozu leka. Odmah kontaktirajte Vašeg lekara.

Ako imate dodatna pitanja o upotrebi ovog leka obratite se svom lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 1. Moguća neželjena dejstva


  Kao svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  Najteža neželjena dejstva

  Odmah kontaktirajte Vašeg lekara ukoliko primetite bilo koje od neželjenih dejstava navedenih u nastavku teksta. Lekar Vas može savetovati da obustavite terapiju lekom Pergoveris.


  Alergijske reakcije

  Alergijske reakcije kao što su osip, crvenilo, koprivnjača i oticanje lica sa poteškoćama u disanju mogu ponekada biti ozbiljne. Ovo neželjeno dejstvo se javlja veoma retko.


  Sindrom ovarijalne hiperstimulacije

  • Bol u donjem delu stomaka praćen mučninom i povraćanjem mogu biti simptomi sindroma ovarijalne hiperstimulacije (SOHS). Ovo može ukazivati da su jajnici previše reagovali na terapiju i da su se razvile velike vrećaste formacije ispunjene tečnošću ili ciste (videti odeljak 2. Sindrom ovarijalne hiperstimulacije). Ovo neželjeno dejstvo se javlja često. Ukoliko se ovo desi, potrebno je da Vas lekar pregleda što pre.

   • SOHS može da postane ozbiljno stanje, koje je praćeno izrazitim uvećanjem jajnika, smanjenom produkcijom urina, porastom telesne mase, otežanim disanjem i/ili mogućim nakupljanjem tečnosti u stomaku ili grudnom košu. Ovo neželjeno dejstvo se javlja povremeno ( kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

    • Komplikacije SOHS kao što su torzija (uvrtanje) jajnika ili stvaranje tromba mogu se javiti retko (kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek)

   • Ozbiljne komplikacije u vezi sa stvaranjem tromba (tromboembolijski događaji) koje se obično javljaju kod teškog SOHS-a, mogu se javiti veoma retko. Ovo može da dovede do bola u grudima, nedostatka vazduha, šloga ili srčanog udara. U retkim slučajevima ovo se može desiti nezavisno od SOHS-a (videti odeljak 2. “Problemi sa zgrušavanjem krvi (tromboembolijski događaji)”).


    Ostala neželjena dejstva


    Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

    • vrećaste formacije ispunjene tečnošću u jajnicima (ovarijalne ciste)

    • glavobolja

    • lokalne reakcije na mestu primene injekcije kao što su bol, svrab, modrice, oticanje ili iritacija.

     Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

   • proliv

   • bol u dojkama

   • mučnina ili povraćanje

   • bol u stomaku ili bol u karlici

   • grčevi u stomaku ili nadutost


    Veoma retka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10000 pacijenata koji uzimaju lek):

   • Pogoršanje astme. Prijavljivanje neželjenih reakcija

   Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


   Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

   Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

   website:

   e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 2. Kako čuvati lek Pergoveris


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Ne smete koristiti lek Pergoveris posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon “Važi do:” i bočici nakon „EXP“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Odmah upotrebiti nakon prvog otvaranja i rekonstitucije

  Nemojte koristite ovaj lek ukoliko primetite bilo koji vidljivi znak neispravnosti. Rastvor se ne sme koristiti ukoliko sadrži strane čestice, nečistoće ili ukoliko nije bistar.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 3. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Pergoveris

Aktivne supstance su folitropin alfa i lutropin alfa.

Jedna bočica sa praškom sadrži 150 i.j. (što odgovara 11 mikrograma) folitropina-alfa* (r-hFSH) i 75 i.j. (što odgovara 3 mikrograma) lutropina-alfa* (r-hLH).

Nakon rekonstitucije, 1 mL rastvora sadrži 150 i.j. r-hFSH i 75 i.j. r-hLH.

*proizvodi se u genski modifikovanim jajnim ćelijama kineskog hrčka (CHO).


Pomoćne supstance su:

Prašak: saharoza; dinatrijum-fosfat, dihidrat; natrijum-dihidrogen fosfat, monohidrat; metionin; polisorbat 20; fosforna kiselina, koncetrovana (za podešavanje pH); natrijum-hidroksid (za podešavanje pH).

Rastvarač: voda za injekcije


Kako izgleda lek Pergoveris i sadržaj pakovanja


Prašak i rastvarač za rastvor za injekciju.

Izgled praška: bele do skoro bele liofilizovane pelete. Izgled rastvarača: bistar bezbojan rastvor.


Prašak:

Unutrašnje pakovanje je bočica od 3 mL od stakla tip I sa čepom od bromobutil gume i aluminijumskim ,,flip- off” zatvaračem u kojoj se nalazi 11 mikrograma r-hFSH i 3 mikrograma r-hLH.


Rastvarač:

Unutrašnje pakovanje je bočica od 3 mL od staklo tip I sa gumenim čepom obloženim teflonom i aluminijumskim ,,flipoff” zatvaračem u kojoj se nalazi 1 mL vode za injekcije.


Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu sa praškom, jednu bočicu sa rastvaračem i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole

MERCK D.O.O. BEOGRAD, Omladinskih brigada 90 v, Beograd - Novi Beograd


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Jun, 2021.

Režim izdavanja leka:

Lek se izdaje uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Pergoveris, 150 i.j /75 i.j, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju (1x1 mL): 515- 01-01602-20-001 od 10.06.2021.