Početna stranica Početna stranica

Pulcet
pantoprazol

UPUTSTVO ZA LEK


PULCET; gastrorezistentna tableta; 40 mg Pakovanje:blister,1x14,ukupno14gastrorezistentnihtableta Pakovanje:blister,2x14,ukupno28gastrorezistentnihtableta


Proizvođač: NOBELFARMA ILAC SANAYII VE TICARET A.S.


Adresa: Sancaklar 81100, Duzce, Turska


Podnosilac zahteva: Predstavništvo NOBEL ILAC SANAYII VE TICARET AS


Adresa: Molerova 78, Beograd-Vračar


Pulcet, 40mg, gastrorezistentna tableta pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Pulcet i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pulcet

 3. Kako se upotrebljava lek Pulcet

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pulcet

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PULCET I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Pulcet spada u grupu lekova koja se zove inhibitori protonske pumpe i deluje tako što smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Primenjuje se u terapiji oboljenja želuca i tankog creva povezanih sa poremećajem stvaranja želudačne kiseline.


  LekPulcetod40mgseprimenjujeza:

  • lečenje umerenih i teških oblika refluksnog ezofagitisa (zapaljenje jednjaka praćeno vraćanjem želudačne kiseline u usta)

  • lečenje čira na dvanaestopalačnom crevu i želucu

  • infekcija bakterijom H.pylori kod pacijenata sa čirom na dvanaestopalačnom crevu i želucu u kombinaciji sa dva antibiotika (Terapija eradikacije). Cilj terapije je da se bakterije u potpunosti eliminišu i time smanji mogućnost ponovne pojave čira.

  • Zollinger-Ellison-ov sindrom i ostalih stanja u kojima se stvara suviše želudačne kiseline

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PULCET

  Lek Pulcet ne smete koristiti:


  • Ako ste preosetlji (alergični) na pantoprazol ili na bilo koji drugi sastojak leka.

  • Ako ste alergični na bilo koji lek iz grupe inhibitora protonske pumpe.


   Kada uzimate lek Pulcet, posebno vodite računa:


   • ako imate teško oboljenje jetre. Molimo Vas da obavestite svog lekara ako ste ikada imali problema sa jetrom. Lekar će u tom slučaju mnogo češće proveravati vrednosti Vaših enzima jetre u krvi, naročito ako lek pantoprazol uzimate tokom dužeg vremenskog perioda. U slučaju porasta enzima jetre terapiju lekom treba prekinuti.

   • ako imate smanjene rezerve ili imate faktore rizika za smanjenje rezervi vitamina B12 i uzimate pantoprazol tokom dužeg vremenskog perioda. Kao i kod primene svih lekova koji smanjuju kiselost želudačnog sadržaja, i pantoprazol može dovesti do smanjene resorpcije vitamina B12.


    Odmah obavestite lekara ako primetite neke od sledećih simptoma:

   • nenameran gubitak telesne težine

   • ponavljano povraćanje

   • otežano gutanje

   • povraćanje krvi

   • ako ste bledi i osećate se slabo (anemija)

   • ako primetite krv u stolici

   • teški i/ili perzistentni prolivi, s obzirom da je pantoprazol povezana sa blagim porastom infektivnih dijareja.


    Vaš lekar može proceniti da je neophodno uraditi određene testove kako bi se isključilo maligno oboljenje s obzirom da pantoprazol takođe može maskirati simptome karcinoma i može uzrokovati odlaganje dijagnoze. Ako se simptomi nastave i pored primenjene terapije, treba uzeti u obzir dalja ispitivanja.


    Ako uzimate pantoprazol tokom dužeg vremenskog perioda (duže od 1 godine) Vaš lekar će verovatno redovno


    pratiti Vaše zdravstveno stanje. Potrebno je da lekaru prijavite bilo koje nove i izuzetne simptome.


    Primena drugih lekova


    Kažite svom lekaru i farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


    Lek Pulcet može uticati na efikasnost nekih lekova, pa Vas molimo da obavestite svog lekara ako uzimate neke od sledećih lekova:

   • ketokonazol, itrakonazol i posakonazol (lekovi za lečenje gljivičnih infekcija) ili erlotinib (lek za lečenje

    određenih vrsta karcinoma), s obzirom da Pulcet može sprečiti odgovarajuće delovanje ovih lekova.

   • varfarin i fenprokumon, lekovi koji utiču na zgrušavanje, ili razređivanje krvi. Možda ćete morati da uradite dodatne analize.

   • atazanavir (lek za lečenje HIV infekcija). Atazanavir se ne sme koristiti istovremeno sa pantoprazolom.


    Uzimanje leka Pulcet sa hranom ili pićima


    Tablete leka Pulcet ne treba žvakati ili grickati. Tabletu popiti pre jela.


    Primena leka Pulcet u periodu trudnoće i dojenja


    Pre nego što počnete da uzimate neki lek , posavetujte sa svojim lekarom ili farmaceutom.


    Nema pouzdanih podataka o primeni pantoprazola kod trudnica. Prijavljeno je da se pantoprazol izlučuje u majčino mleko. Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili ako dojite, uzimajte ovaj lek samo ako lekar proceni da je korist primene ovog leka veća od potencijalnog rizika za plod ili Vašu bebu.


    Uticaj leka Pulcet na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


    Ako se kod Vas jave neželjena dejstva kao što su ošamućenost ili poremećaj vida, nemojte voziti niti rukovati mašinama.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PULCET


  Lek Pulcet 40 mg uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina.

  Tablete ne treba žvakati niti lomiti. Celu tabletu treba progutati sa nekom tečnošću, 1 sat pre obroka. Osim ako lekar drugačije ne propiše, preporučene doze su:

  Odrasli i adolescenti stariji od 12 godinai stariji

  Terapijarefluksnogezofagitisa

  Uobičajena doza je jedna tableta dnevno. Lekar će Vam možda reći da povećate dozu leka na dve tablete dnevno. Terapija refluksnog ezofagitisa obično traje između 4 i 8 nedelja. Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek.


  Odrasli Terapija infekcije bakterijom H.pylori kod pacijenata sa čirom na želucu i dvanaestopalačnom crevu u kombinacijisadvaantibiotika(Terapijaeradikacije)

  Jedna tableta, dva puta dnevno plus tablete dva antibiotika bilo amoksicilina, klaritromicina i metronidazola (ili tinidazola). Vaš lekar će odlučiti koja dva antibiotika da Vam propiše zajedno sa lekom Pulcet od 40mg. Tablete antibiotika se uzimaju dva puta dnevno zajedno sa tabletom pantoprazola. Prvu tabletu pantoprazola uzmite 1 sat pre doručka, a drugu 1 sat pre večere. Pratite uputstva lekara i pročitajte uputstvo za pacijente za ove antibiotike. Terapija obično traje jednu do dve nedelje.


  Uobičajene kombinacije su sledeće:

  -Pulcet od 40mg+500mg klaritromicina+1000mg amoksicilina

  -Pulcet od 40mg+250-500mg klaritromicina+400-500mg metronidazola

  -Pulcet od 40mg+400-500mg metronidazola +1000mg amoksicilina sve se uzima dva puta dnevno.


  Terapijačiranaželucuidvanaestopalačnomcrevu

  Uobičajena doza je jedna tableta. Nakon konsultacija sa lekarom, doza se može udvostručiti. Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek. Terapija čira na želucu traje obično izmenu 4 i 8 nedelja. Terapija čira na dvanaestopalačnom crevu obično traje između 2 i 4 nedelje.


  DugotrajnaterapijaZollinger-Ellison-ovsindromaiostalihstanjaukojimasestvarasuvišeželudačnekiseline Preporučena početna doza je obično dve tablete dnevno.

  Uzmite dve tablete 1 sat pre doručka. Kasnije lekar može prilagoditi dozu, u zavisnosti količine želudačne

  kiseline koja se stvara. Ako Vam je propisano više od dve tablete dnevno, tablete treba da uzimate dva puta dnevno.

  Ako Vam lekar propiše više od 4 tablete dnevno, dobićete uputstvo kada tačno treba da prestanete sa uzimanjem


  leka.


  Posebnegrupepacijenata

  • Ako imate problema sa bubrezima, umereno ili teško oštećenje jetre, ne bi trebalo da uzimate pantoprazol za eradikaciju bakterije H.pylori.

  • Ako imate oštećenje funkcije bubrega ili ste stariji pacijent ne smete uzimati više od 40 mg pantoprazola (izuzetak su stariji pacijenti kod kojih se pantoprazol primenjuje u kombinovanoj terapiji za eradikaciju H.pylori kada treba primenjivati uobičajenu dozu (2x40 mg) tokom nedelju dana).

  • Ako imate teško oštećenje jetre, nemojte uzimati više od 20 mg pantoprazola dnevno (za ovu namenu dostupne su tablete od 20 mg).

  • Deca mlađa od 12 godina. Ovaj lek se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina.


   Ako ste uzeli više leka Pulcet nego što je trebalo

   Nema poznatih simptoma predoziranja. Međutim, ako ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.

   Ako ste zaboravili da uzmete lek Pulcet


   Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Nastavite da uzimate propisanu dozu prema utvrđenom rasporedu.


   Ako naglo prestanete da uzimate lek Pulcet

   Uvek se posavetujte sa lekarom pre nego što sami prekinete sa terapijom ovim lekom ili završite sa terapijom pre nego što bi trebalo.


   Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Pulcet od 40 mg, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek) Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:

  • Ozbiljnealergijskereakcije(retko): oticanje jezika i/ili grla, teškoće pri gutanju, koprivnjača, otežano disanje, alergijski otok lica (Kvinkeov edem/angioedem), izražena ošamućenost sa veoma brzim srčanim ritmom i

   izraženo preznojavanje.

  • Ozbiljnekožnepromene(učestalostnijepoznata): plikovi po koži i naglo pogoršanje Vašeg opšteg stanja, erozije (uključujući blago krvarenje) očiju, nosa, usta/usana ili genitalija (Stevens-Johnson-ov sindrom, Lyell-ov sindrom, eritema multiforme) i osetljivost na svetlost.

  • Ostalaozbiljnastanja(učestalostnijepoznata): žuta prebojenost kože ili beonjača (teško oštećenje ćelija jetre, žutica) ili groznica, osip, i uvećanje bubrega, nekada praćeno bolom prilikom mokrenja i bolom u donjem delu leđa (ozbiljno zapaljenje bubrega).

   Ostala neželjena dejstva:

  • povremena: glavobolja, vrtoglavica, dijareja, povraćanje, nadutost trbuha i gasovi, otežano pražnjenje creva, suva usta, bol u stomaku i nelagodnost, osip, egzantem, erupcija, svrab, osećaj slabosti, iscrpljenost ili opšta

   malaksalost, poremećaj spavanja

  • retko: poremećaj vida kao što je zamućenje vida, koprivnjača, bol u zglobovima, bol u mišićima, promene u telesnoj težini, porast telesne temperature, oticanje ekstremiteta (periferni edem), alergijske reakcije, depresija, uvećanje dojki kod muškaraca

  • veoma retko: dezorijentacija

  • nije poznata učestalost: halucinacije, konfuzija (posebno kod pacijenata koji su ranije imali ovaj simptom), smanjenje vrednosti natrijuma u krvi.

   Neželjena dejstva utvrđena prilikom analiza krvi:

  • povremeno: porast enzima jetre

  • retko: porast bilirubina, porast masnoća u krvi

  • veoma retko: smanjen broj krvnih pločica, što može uzrokovati češću pojavu krvarenja ili modrica; smanjenje broja belih krvih zrnaca, što može dovesti do češćih pojava infekcija.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PULCET

  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja dece!

  U originalnom pakovanju radi zastite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Pulcet


Jezgro:

IzoMAlt LM-PF

Natrijum-karboksimetilceluloza-7MXF Krospovidon

Natrijum-stearilfumarat Natrijum-fosfat, bezvodni Omotač:

Povidon K

Eudragit L30D-55 30% (Metakrina kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1) Hipromeloza

Trietilcitrat

Sepisperse AP3232 Yellow: Voda, prečišćena

Hipromeloza Propilenglikol Titan-dioksid

Gvozdje(III)-oksid,žuti E172

Simetikon, emulzija Propilenglikol

Kako izgleda lek Pulcet i sadržaj pakovanja


Ovalne tablete obložene filmom svetložute do žute boje, a na prelomu su bele boje. Pakovanje se sastoji od 14 ili 28 tableta. Jedno A1/A1 blister pakovanje ima 14 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Nobel Ilac Sanayii ve Ticaret AS-Predstavništvo Beograd, Molerova 78, Beograd-Vračar Proizvođač: Nobelfarma Ilac Sanayii ve Ticaret A.S., Sancaklar 81100, Duzce, Turska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April 2012


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Pulcet 1x14 kom: 515-01-4657-11-001 od 16.07.2012.

Pulcet 2x14 kom: 515-01-4658-11-001 od 16.07.2012.