Početna stranica Početna stranica

Monkasta
montelukast

UPUTSTVO ZA LEKMonkasta, 4 mg, tablete za žvakanje


montelukast


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Monkasta i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Monkasta

 3. Kako se uzima lek Monkasta

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Monkasta

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Monkasta i čemu je namenjen


  Aktivna supstanca leka Monkasta je montelukast. To je antagonista leukotrijenskih receptora koji blokira supstance koje se zovu leukotrijeni. Leukotrijeni izazivaju sužavanje i otok disajnih puteva u plućima. Putem blokiranja leukotrijena lek Monkasta poboljšava simptome astme i pomaže u kontroli astme.


  Vaš lekar je propisao lek Monkasta da bi lečio astmu koju Vaše dete ima, sprečavajući pojavu simptoma astme tokom dana ili noći.

  • Lek Monkasta se koristi za lečenje pacijenata uzrasta od 2 do 5 godina (sve do punih 6 godina) kod kojih se adekvatna kontrola astme ne može postići lekovima koje već uzimaju, tako da im je potrebna dodatna terapija.

  • Lek Monkasta se takođe može koristiti kao alternativna terapija inhalacionim kortikosteroidima (koji se primenjuju pomoću pumpice, udisanjem) kod pacijenata uzrasta od 2 do 5 godina (sve do punih 6 godina) koji nisu skoro koristili oralne kortikosteroide za regulaciju astme i kod kojih se pokazalo da nisu u stanju da koriste inhalacione kortikosteroide.

  • Lek Monkasta takođe pomaže u sprečavanju sužavanja disajnih puteva do koga dolazi usled fizičkog napora, kod pacijenata uzrasta 2 godine i starijih.


  Lekar će utvrditi kako treba koristiti lek Monkasta, u zavisnosti od simptoma i težine astme kod Vašeg deteta.


  Šta je astma?

  Astma je dugotrajno hronično oboljenje. Astma uključuje:

  • teškoće pri disanju zbog sužavanja disajnih puteva. Sužavanje disajnih puteva se pogoršava ili

   poboljšava kao odgovor na različite situacije,

  • osetljivost disajnih puteva koji reaguju na mnoge faktore, poput duvanskog dima, polena, hladnog vazduha ili fizičkog napora,

  • oticanje (zapaljenje) sluzokože disajnih puteva.


   Simptomi astme obuhvataju: kašalj, zviždanje u grudima, osećaj teskobe i stezanja u grudnom košu.


 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Monkasta Lek Monkasta ne smete uzimati:

  • ukoliko je Vaše dete alergično (preosetljivo) na montelukast ili bilo koju pomoćnu supstancu ovog leka (navedene u odeljku „Šta sadrži lek Monkasta“).


   Upozorenja i mere opreza

   Razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što date lek Monkasta Vašem detetu.

  • Ukoliko se simptomi astme ili disanje Vašeg deteta pogoršaju, odmah o tome obavestite lekara.

  • Lek Monkasta nije namenjen za lečenje akutnih napada astme. Ukoliko dođe do akutnog napada, pratite uputstva koja Vam je lekar dao. Uvek morate pri ruci da imate inhalacioni lek (koji se primenjuje putem pumpice, udisanjem) za brzo otklanjanje simptoma napada astme.

  • Izuzetno je važno da Vaše dete uzima sve lekove za lečenje astme koje je propisao lekar. Lek Monkasta se ne sme koristiti umesto lekova za lečenje astme koje je lekar propisao Vašem detetu.

  • Svaki pacijent koji uzima lekove za lečenje astme mora da zna da se odmah treba obratiti lekaru, ukoliko se razvije kombinacija simptoma kao što su: simptomi slični gripu, bockanje ili trnjenje u rukama ili nogama, pogoršanje plućnih simptoma i/ili osip na koži.

  • Vaše dete ne sme da uzima acetilsalicilnu kiselinu (npr. aspirin) i lekove protiv zapaljenja (antiinflamatorne lekove, takođe poznate kao nesteroidni antiinflamatorni lekovi ili NSAIL), ukoliko ti lekovi dovode do pogoršanja astme kod Vašeg deteta.

  Primena kod dece

  Nemojte davati ovaj lek deci mlađoj od 2 godine starosti.

  Dostupni su drugi oblici ovog leka koji su namenjeni za pedijatrijske pacijente ispod 18 godina starosti na osnovu starosne grupe.


  Drugi lekovi i lek Monkasta

  Obavestite lekara ili farmaceuta ako Vaše dete uzima, ili je do nedavno uzimalo, ili bi moglo uzeti neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta.


  Neki lekovi mogu uticati na dejstvo leka Monkasta i obrnuto, lek Monkasta može uticati na efekat drugih lekova.


  Obavezno, pre započinjanja terapije lekom Monkasta, obavestite lekara ukoliko Vaše dete uzima neki od sledećih lekova:

  • fenobarbital (lek koji se koji se koristi za lečenje epilepsije)

  • fenitoin (lek koji se koristi za lečenje epilepsije)

  • rifampicin (lek koji se koristi za lečenje tuberkuloze i nekih drugih infekcija).


   Uzimanje leka Monkasta sa hranom i pićima

   Lek Monkasta, tablete za žvakanje od 4 mg se ne smeju uzimati sa hranom, već najmanje 1 sat pre jela ili 2 sata nakon uzimanja jela.


   Trudnoća i dojenje

   Ovaj odeljak nije primenjiv na lek Monkasta, 4 mg, tablete za žvakanje, s obzirom na to da je namenjene za upotrebu kod dece uzrasta od 2 do 5 godina (sve do punih 6 godina), ali informacije koja slede se odnose na aktivnu supstancu leka – montelukast.


   Trudnoća

   Montelukast se može koristiti u toku trudnoće samo ako lekar proceni da je to izričito neophodno.


   Dojenje

   Nije poznato da li montelukast prelazi u majčino mleko. Montelukast se može koristiti u toku trudnoće samo ako lekar proceni da je to izričito neophodno.


   Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

   Ovaj odeljak nije primenjiv na lek Monkasta, 4 mg, tablete za žvakanje pošto su one namenjene za upotrebu kod dece uzrasta od 2 do 5 godina (sve do punih 6 godina), ali informacije koja slede se odnose na aktivnu supstancu leka – montelukast.


   Ne očekuje se da montelukast utiče na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama. Međutim, moguće su individualne reakcije na lek. Neka neželjena dejstva prilikom primene montelukasta (poput vrtoglavice i pospanosti), koja su zabeležena veoma retko, mogu uticati kod pojedinih pacijenata na sposobnost upravljanja vozilima ili rukovanja mašinama.


   Lek Monkasta sadrži aspartam

   Aspartam je izvor fenilalanina. Može biti štetan ako Vaše dete boluje od fenilketonurije (retkog naslednog oboljenja metabolizma).


   Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrijuma po tableti, tj. suštinski je bez natrijuma.

 3. Kako se uzima lek Monkasta

  Vaše dete treba uvek da uzima lek Monkasta tačno onako kako je propisao lekar Vašeg deteta ili farmaceut. Ukoliko niste sigurni u to kako se uzima lek, proverite sa lekarom Vašeg deteta ili farmaceutom.


  • Ovaj lek se može davati deci samo uz nadzor odraslih.

  • Dajte Vašem detetu jednu tabletu leka Monkasta jednom dnevno, na način kako je to propisao lekar.

  • Vaše dete treba da uzima lek i onda kada nema nikakvih simptoma ili ima akutni napad astme.

  • Vaše dete treba da uzima lek Monkasta samo na način koji mu je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni u to kako se uzima lek, proverite sa lekarom ili farmaceutom.

  • Tablete treba sažvakati pre gutanja.


   Upotreba kod dece uzrasta od 2 do 5 godina (sve do punih 6 godina):

   Preporučena dnevna doza je jedna tableta za žvakanje leka Monkasta od 4 mg, svako veče.

   Lek Monkasta, 4 mg, tablete za žvakanje ne treba uzimati sa hranom; treba ih uzeti bar 1 sat pre ili 2 sata posle jela.

   Tablete treba sažvakati pre gutanja.


   Ukoliko Vaše dete uzima lek Monkasta, nemojte mu davati druge lekove koji sadrže istu aktivnu supstancu, montelukast.


   Ako je Vaše dete uzelo više leka Monkasta nego što treba

   Odmah se obratite lekaru Vašeg deteta.

   U većini izveštaja o predoziranju nisu prijavljena neželjena dejstva. Najčešće zabeleženi simptomi navedeni prilikom predoziranja kod odraslih i dece su bol u trbuhu, pospanost, žeđ, glavobolja, povraćanje i hiperaktivnost.


   Ako ste zaboravili da date detetu lek Monkasta

   Potrudite se da Vaše dete uzima lek Monkasta onako kako je lekar propisao. Ukoliko Vaše dete propusti da uzme dozu, nastavite da se pridržavate uobičajenog režima doziranja od jedne tablete dnevno. Nikada nemojte davati Vašem detetu duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu.


   Ako Vaše dete naglo prestane da uzima lek Monkasta

   Lek Monkasta može da leči astmu kod Vašeg deteta samo ukoliko ovaj lek budete davali detetu redovno u kontinuitetu.

   Važno je da Vaše dete nastavi sa uzimanjem leka Monkasta onoliko dugo koliko je to lekar propisao. To će pomoći da astma kod Vašeg deteta bude pod kontrolom.


   Ako imate bilo kakva dodatna pitanja u vezi upotrebe ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.


  U kliničkim ispitivanjima sa montelukastom u obliku tableta za žvakanje sa dozom 4 mg, najčešće (kod više od 1 na 100 ili manje od 1 na 10 tretiranih pacijenata) zabeležena neželjena dejstva bila su:

  • bol u stomaku

  • pojačana žeđ.


   Pored ovih, zabeleženo je i sledeće neželjeno dejstvo u kliničkim studijama u kojima je korišćen montelukast u obliku film tableta od 10 mg i tableta za žvakanje od 5 mg:

  • glavobolja.


  Ova neželjena dejstva obično su bila blaga i dešavala su se sa većom učestalošću kod pacijenata koji su lečeni montelukastom nego kod onih koji su primali placebo (tableta koja ne sadrži aktivnu supstancu).


  Ozbiljna neželjena dejstva

  Odmah recite svom lekaru ukoliko primetite neke od sledećih neželjenih dejstava, koja mogu biti ozbiljna i za koje može biti potrebna hitna medicinska pomoć.


  Povremeno: mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  • alergijske reakcije uključujući oticanje lica, usana, jezika i/ili ždrela (grla) što može prouzrokovati otežano disanje ili gutanje,

  • promene u ponašanju i raspoloženju: agitacija koja uključuje agresivno ili neprijateljsko ponašanje, depresija,

  • epileptični napad.


   Retko: mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

  • povećana sklonost ka pojačanom krvarenju,

  • tremor,

  • palpitacije (lupanje srca).


   Veoma retko: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  • kombinacija simptoma sličnih gripu, trnjenje i bockanje ili ukočenost ruku i nogu, pogoršanje simptoma koji su u vezi sa plućima i/ili osip (Churg-Strauss-ov sindrom) (videti odeljak 2),

  • male vrednosti trombocita u krvi,

  • promene u ponašanju i raspoloženju: halucinacije, poremećaj sna uključujući i noćne more, teškoće pri uspavljivanju, razdrašljivost, nespokojstvo, nemir, dezorijentacija, suicidalne misli i aktivnosti,

  • zapaljenje pluća,

  • ozbiljne kožne reakcije (multiformni eritem) koje se mogu javiti bez bilo kakvog prethodnog upozorenja,

  • zapaljenje jetre (hepatitis).


   Ostala neželjena dejstva zabeležena od kada je lek u prometu


   Veoma često: mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  • infekcija gornjih respiratornih puteva.


   Često: mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek

  • dijareja, mučnina, povraćanje,

  • osip,

  • povećana telesna temperatura,

  • povećane vrednosti enzimi jetre.


   Povremeno: mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lek

  • poremećaj sna, uključujući noćne more, problem sa spavanjem, mesečarenje, iritacija, anksioznost,

  • vrtoglavica, pospanost, trnjenje i bockanje,

  • krvarenje iz nosa,

  • suva usta, loše varenje,

  • modrice, svrab, koprivnjača,

  • bolovi u mišićima i zglobovima, grčevi u mišićima,

  • noćno mokrenje kod dece,

  • osećaj slabosti/umora, otoci


   Retko: mogu se javiti kod najviše 1 na 1000 pacijenata koji uzimaju lek

  • promene u ponašanju i raspoloženju: poremećaj pažnje, oslabljeno pamćenje, nekontrolisani mišićni pokreti.


   Veoma retko: mogu se javiti kod najviše 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek

  • bolni crveni čvorići, najčešće na butinama (nodozni eritem),

  • promene u ponašanju i raspoloženju: opsesivno-kompulzivni simptomi, mucanje. Prijavljivanje neželjenih reakcija

  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem

  neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. Kako čuvati lek Monkasta


  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Monkasta posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju nakon “Važi do:”. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Ovaj lek ne zahteva posebne temperaturne uslove čuvanja. Lek čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Monkasta


Kako izgleda lek Monkasta i sadržaj pakovanja

Okrugle, blago bikonveksne, mramorirane tablete ružičaste boje, sa zakošenim ivicama i oznakom "4" na jednoj strani.


Unutrašnje pakovanje leka je OPA/Al/PVC-Aluminijumski blister sa 7 tableta za žvakanje.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 4 blistera sa po 7 tableta za žvakanje (ukupno 28 tableta za žvakanje) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

KRKA-FARMA D.O.O. BEOGRAD, Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd

Proizvođač:

 1. KRKA, D.D., NOVO MESTO, Šmarješka cesta 6, Novo Mesto, Slovenija

 2. KRKA POLSKA SPOLKA Z.O.O., Rownolegla 5, Warsaw, Poljska


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Mart, 2022.


Režim izdavanja leka:


Lek se izdaje uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-03623-20-001 od 01.03.2022.