Početna stranica Početna stranica

Myozyme
alglukozidaza alfa

UPUTSTVO ZA LEK


Myozyme, 50 mg, prašak za koncentrat za rastvor za infuziju alglukozidaza alfa


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da primate ovaj lek, jer ono sadrži informacije koje su važne za Vas.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Myozyme i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Myozyme

 3. Kako se primenjuje lek Myozyme

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Myozyme

 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

 1. Šta je lek Myozyme i čemu je namenjen

  Lek Myozyme koristi se za lečenje odraslih, dece i adolescenata svih uzrasta kod kojih je potvrđena dijagnoza Pompeove bolesti.

  Osobe sa Pompeovom bolešću imaju niske vrednosti jednog enzima koji se naziva alfa-glukozidaza. Ovaj enzim pomaže organizmu da kontroliše nivoe glikogena (jedne vrste ugljenih hidrata). Glikogen obezbeđuje telu energiju, ali kod Pompeove bolesti njegove vrednosti mogu da budu suviše visoki.

  Lek Myozyme je veštački enzim koji se naziva alglukozidaza alfa i on može da zameni prirodan enzim koji nedostaje kod Pompeove bolesti.


  Kod pacijenata sa Pompeovom bolešću kasnog tipa (koja predstavlja oblik Pompeove bolesti sa sporijom progresijom, čiji se simptomi javljaju nakon perioda najranijeg detinjstva), dokazi o efikasnosti leka su ograničeni


 2. Šta treba da znate pre nego što primite lek Myozyme Lek Myozyme ne smete primati:

  Ukoliko su se kod Vas javile životno ugrožavajuće alergijske reakcije (reakcije preosetljivosti) na alglukozidazu alfa ili bilo koju pomoćnu supstancu leka Myozyme (navedenih u odeljku 6), i ako ponovna primena ovog leka nije bila uspešna. U simptome životno ugrožavajućih alergijskih reakcija spadaju nizak krvni pritisak, veoma brzi otkucaji srca, otežano disanje, povraćanje, otok lica, koprivnjača ili osip.


  Upozorenja i mere opreza


  Razgovarajte sa svojim lekarom pre nego što primite lek Myozyme.

  Ukoliko se lečite lekom Myozyme, kod Vas može da se javi takozvana reakcija povezana sa infuzijom dok dobijate infuziju ili nekoliko sati nakon infuzije. Takva reakcija uključuje različite simptome kao što su osećaj vrućine, jeza, glavobolja, vrtoglavica, svrab kože i mučnina (videti odeljak 4 za pregled svih reakcija povezanih sa infuzijama). Reakcija povezana sa infuzijom može ponekad da bude veoma teška. Ukoliko se kod Vas javi takva reakcija, o tome treba odmah da obavestite svog lekara. Možda ćete morati da dobijete dodatne lekove kako bi se sprečila alergijska reakcija (npr. antihistaminike i/ili kortikosteroide) ili smanjila telesna temperatura (antipiretike).

  Lekari su u ispitivanjima koristili lekove za supresiju imunološkog sistema kako bi se smanjilo stvaranje antitela. Budući da imate Pompeovu bolest, postoji opasnost da ćete dobiti tešku infekciju disajnih puteva ili pluća. Uzimanje lekova za supresiju imunološkog sistema, može dodatno da poveća rizik.

  Ukoliko se na Vašoj koži jave teške ulcerozne lezije (gnojne rane i kožni čirevi), molimo Vas obavestite o tome svog lekara. Ukoliko se javi otok Vaših donjih ekstremiteta ili generalizovani otok, molimo Vas obavestite svog lekara. Vaš lekar bi trebalo da razmotri prekid primene leka Myozyme i započinjanje odgovarajuće terapije. Vaš lekar treba da razmotri rizike i koristi od ponovne primene leka Myozyme.


  Drugi lekovi i Myozyme


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko uzimate, donedavno ste uzimali ili ćete možda uzimati bilo koje druge lekove.


  Trudnoća i dojenje i plodnost

  Nema nikakvih iskustava o upotrebi leka Myozyme kod trudnica. Lek Myozyme ne treba da dobijate tokom trudnoće, osim ukoliko to nije apsolutno neophodno. Preporučuje se da prekinete dojenje dok dobijate lek Myozyme. Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem lekaru za savet pre nego što primite ovaj lek


  Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama

  Budite oprezni ukoliko upravljate vozilom ili koristite neki alat ili mašine neposredno nakon infuzije leka Myozyme, s obzirom na to da kod Vas može da se javi vrtoglavica.

  Lek Myozyme sadrži natrijum


  Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po bočici, tj. on suštinski ‘ne sadrži natrijum’


 3. Kako se primenjuje lek Myozyme

  Lek Myozyme ćete dobijati pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju Pompeove bolesti.

  Doza koju dobijate je zasnovana na Vašoj telesnoj masi. Preporučena doza leka Myozyme je 20 mg po kg telesne mase. Dobijaćete je jednom u 2 nedelje.

  Upotreba kod dece

  Preporučena doza leka Myozyme kod dece je ista kao i kod odraslih.

  Uputstva za odgovarajuću upotrebu

  Lek Myozyme daje se putem intravenske infuzije. On se izdaje u obliku praška koji će biti pomešan sa sterilnom vodom pre nego što ga dobijete.


  Ako ste primili više leka Myozyme nego što treba


  Nema iskustva sa predoziranjem leka Myozyme.


  Ako ste zaboravili da primite lek Myozyme


  Ukoliko ste propustili neku infuziju, molimo Vas obratite se svom lekaru.

  Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o upotrebi ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da primate lek Myozyme


  Nije primenljivo


 4. Moguća neželjena dejstva


  Kao i svi lekovi, ovaj lek može da prouzrokuje neželjena dejstva, iako ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju ovaj lek.

  Neželjena dejstva su se uglavnom javljala dok su pacijenti dobijali infuziju leka Myozyme ili ubrzo nakon toga (“neželjena dejstva povezana sa infuzijom”). Neka od ovih neželjenih dejstava povezanih sa infuzijom su bila ozbiljna ili životno ugrožavajuća. Životno ugrožavajuće reakcije, uključujući veoma teške generalizovane alergijske reakcije i anafilaktički šok, zabeležene su kod nekih pacijenata. U simptome takvih reakcija spadaju nizak krvni pritisak, veoma brzi otkucaji srca, otežano disanje, povraćanje, otok lica, usana ili jezika, koprivnjača ili osip. Neki pacijenti su imali neželjena dejstva povezana sa infuzijom u obliku simptoma nalik gripu koji su trajali nekoliko dana nakon završetka infuzije.

  Ukoliko se kod Vas javi neka od navedenih reakcija, molimo Vas recite to odmah svom lekaru. Možda ćete prethodno morati da dobijete lekove kako bi se sprečila neka od alergijskih reakcija (npr. antihistaminike i/ili kortikosteroide) ili smanjila telesna temperatura (antipiretike).


  Veoma česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Koprivnjača

  • Osip

  • Ubrzani otkucaji srca

  • Crvenilo lica

  • Groznica ili povišena telesna temperatura

  • Kašalj

  • Ubrzano disanje

  • Povraćanje

  • Niska koncentracija kiseonika u krvi

   Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  • Bledilo

  • Povišen ili visok krvni pritisak

  • Plavičasta boja kože

  • Jeza

  • Uznemirenost (agitacija)

  • Drhtanje (tremor)

  • Glavobolja

  • Trnci (peckanje, bockanje, utrnulost)

  • Bol ili lokalna reakcija na mestu davanja infuzije

  • Vrtoglavica

  • Razdražljivost

  • Svrab kože

  • Nagon za povraćanjem

  • Otok lica, otok grla ili težak kombinovani otok lica, grla i jezika zbog teške alergijske reakcije

  • Otok ruku i nogu

  • Mučnina

  • Nelagodnost u grudima

  • Stezanje u grlu

  • Proliv (dijareja)

  • Zamor

  • Bol u mišićima

  • Mišićni grč (spazam)

  • Teške ulcerozne lezije na koži (gnojne rane i čirevi)

  • Crvenilo kože


   Nepoznata učestalost: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.

  • Otok oko očiju

  • Neuobičajen disajni šum, uključujući i zviždanje

  • Otežano disanje (uključujući kratak dah)

  • Hladni udovi (npr. šake, stopala)

  • Nizak krvni pritisak

  • Sužavanje krvnih sudova koje dovodi do smanjenja protoka krvi

  • Iznenadno suženje bronhija koje dovodi do smanjenog dotoka vazduha u vaša pluća

  • Osećaj vrućine

  • Povećano znojenje

  • Suzenje očiju

  • Šarena koža

  • Uznemirenost

  • Zviždanje u grudima

  • Smanjena brzina otkucaja srca

  • Prestanak rada srca

  • Bol u grudima (ne u srcu)

  • Zapaljenje sluzokože koja pokriva očnu jabučicu i kapke

  • Bol u abdomenu

  • Bol u zglobovima

  • Privremen prekid ili iznenadan prekid disanja

  • Pojava proteina u urinu

  • Nefrotski sindrom: otok donjih udova, generalizovani otok i gubitak proteina u urinu

  • Otok i zadebljanje kože na mestu primene infuzije u slučaju curenja leka izvan krvnih sudova.

  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ,ili farmaceuta ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website:

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs 5. Kako čuvati lek Myozyme

  Čuvati lek van vidokruga i domašaja dece.


  Ne smete koristiti lek Myozyme posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljašnjem pakovanju nakon:

  „Važi do:“. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Lek čuvati u frižideru (2C - 8C).

  Posle razblaživanja, infuzija se mora upotrebiti odmah. Međutim, hemijska i fizička stabilnost infuzije (pripremljene za upotrebu), pokazane su tokom 24 sata na temperaturi od 2C do 8C, kada se čuva zaštićeno od svetlosti.


  Neupotrebljivi lekovi se predaju apoteci u kojoj je istaknuto obaveštenje da se u toj apoteci prikupljaju neupotrebljivi lekovi od građana. Neupotrebljivi lekovi se ne smeju bacati u kanalizaciju ili zajedno sa komunalnim otpadom. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije Šta sadrži lek Myozyme

manitol; natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat; dinatrijum-hidrogenfosfat, heptahidrat; polisorbat 80.


Kako izgleda lek Myozyme i sadržaj pakovanja


Beli do skoro beli prašak ili kolač.

Nakon rekonstitucije dobija se bistar, bezbojan do bledo žut koncentrovani rastvor koji može da sadrži samo čestice u vidu tankih prozirnih vlakana. Rekonstituisani rastvor mora se dodatno razblažiti, neposredno pre davanja infuzije.


Unutrašnje pakovanje gotovog leka je bočica od stakla tipa 1, sa silikonizovanim gumenim čepom od bromobutil ili hlorobutil gume, aluminijumskim prstenom i plastičnim flip-off zatvaračem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu (1x50 mg) i Uputstvo za lek.

Nosilac dozvole i proizvođač

Nosilac dozvole:

SANOFI-AVENTIS D.O.O. BEOGRAD

Španskih boraca 3/VI, Beograd- Novi Beograd

Proizvođači:

 1. GENZYME LIMITED, 37 Hollands Road, Haverhill, Velika Britanija

 2. GENZYME IRELAND LIMITED, Ida Industrial Park- Old Kilmeaden Road, Waterford, Irska


Napomena: Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2018.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-05480-17-001 od 07.11.2018.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SLEDEĆE INFORMACIJE NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA:


KLINIČKI PODACI


Terapijske indikacije


Lek Myozyme je indikovan za dugotrajnu supstitucionu enzimsku terapiju (SET) kod pacijenata sa potvrđenom dijagnozom Pompeove bolesti (nedostatak kisele alfa-glukozidaze).

Myozyme je indikovan kod odraslih i pedijatrijskih pacijenata svih uzrasta.


Doziranje i način primene


Terapija lekom Myozyme sprovodi se pod nadzorom lekara koji ima iskustva u lečenju pacijenata sa Pompeovom bolešću ili drugim naslednim metaboličkim ili neuromišićnim bolestima.

Doziranje

Preporučeni režim doziranja alglukozidaze alfa je 20 mg/kg telesne mase, jednom u dve nedelje.

Odgovor pacijenta na terapiju treba rutinski procenjivati na osnovu sveobuhvatne evaluacije svih kliničkih manifestacija ove bolesti.

Pedijatrijski pacijenti i osobe starije životne dobi

Nema dokaza o posebnim potrebama za doziranje kada se Myozyme daje pedijatrijskim pacijentima svih uzrasta ili ljudima starije žiotne dobi.

Pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega ili jetre

Bezbednost i efikasnost leka Myozyme kod pacijenata sa oštećenjem bubrega ili jetre nisu procenjivane, te se kod ovih pacijenata ne može preporučiti bilo koji poseban režim doziranja leka.

Način primene

Lek Myozyme se primenuje u vidu intravenske infuzije.

Brzinu infuzije treba postepeno povećavati. Preporučuje se da se infuzija započne inicijalnom brzinom od 1 mg/kg/h i da se, ukoliko nema znakova reakcija povezanih sa infuzijom (infusion associated reaction - IAR) postepeno povećava za po 2 mg/kg/h na svakih 30 minuta sve dok se ne dostigne maksimalna brzina od 7 mg/kg/h. IAR su opisane u odeljku: „Neželjena dejstva”.

Za uputstva o rekonstituciji i razblaživanju ovog leka pre neposredne primene, videti odeljak: „Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)”.


Kontraindikacije


Životno ugrožavajuća preosetljivost (anafilaktička reakcija) na aktivnu supstancu ili bilo koju pomoćnu supstancu navedenu u odeljku: „Lista pomoćnih supstanci”, kada ponovno izlaganje leku nije bilo uspešno (videti odeljke: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka” i „Neželjena dejstva”).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Preosetljivost/Anafilaktičke reakcije

Ozbiljne i životno ugrožavajuće anafilaktičke reakcije, uključujući anafilaktički šok, zabeležene su kod pacijenta sa infantilnim i kasnim tipom bolesti tokom infuzije leka Myozyme (videti odeljak„Neželjena dejstva”). Zbog mogućih teških reakcija povezanih sa infuzijom, odgovarajuće medicinske potporne mere, uključujući opremu za kardiopulmonalnu reanimaciju, treba da budu dostupne kada se daje lek Myozyme. Ukoliko se jave teške reakcije preosetljivosti ili anafilaktičke reakcije, momentalni prekid infuzije leka Myozyme treba razmotriti i preduzeti odgovarajuće medicinske terapijske mere. Za hitnu terapiju anafilaktičkih reakcija, treba se pridržavati važećih medicinskih protokola.

Reakcije povezane sa infuzijom

Kod približno polovine pacijenata lečenih lekom Myozyme u kliničkim studijama koje su proučavale infantilni tip Pompeove bolesti i 28% pacijenata lečenih ovim lekom u studijama koje su proučavale kasni tip ove bolesti, došlo je do razvoja reakcija povezanih sa infuzijom (IAR). IAR se definiše kao bilo koji neželjeni događaj povezan sa infuzijom, koji se javlja tokom primene infuzije ili nekoliko sati nakon završetka infuzije. Neke reakcije su bile ozbiljne (videti odeljak„Neželjena dejstva”). Kod infantilnih pacijenata koji su lečeni višim dozama (40 mg/kg) zabeležena je tendencija ka javljanju većeg broja simptoma ukoliko je došlo do razvoja IAR. Pacijenti sa infantilnim tipom bolesti kod kojih je zabeležen visok titar IgG antitela, izloženi su izgleda većem riziku od pojave češćih IAR. Pacijenti sa nekom akutnom bolešću (npr. pneumonija, sepsa) u vreme primene infuzije leka Myozyme, izloženi su takođe većem riziku od IAR. Klinički status pacijenta treba pažljivo razmotriti pre primene leka Myozyme. Stanje pacijenata treba pažljivo pratiti, a sve slučajeve IAR, odloženih reakcija i mogućih imunoloških reakcija treba prijaviti lokalnom nosiocu dozvole za lek.

Pacijente kod kojih se javila IAR (posebno, anafilaktička reakcija) treba oprezno lečiti, i to naročito pri ponovnoj primeni leka Myozyme (videti odeljke: „Kontraindikacije” i „Neželjena dejstva”). Blaga i prolazna neželjena dejstva ne moraju da iziskuju medicinsku terapiju ili prekid infuzije. Smanjenje brzine infuzije, privremen prekid infuzije ili prethodna preventivna terapija, generalno sa oralnim antihistaminicima i/ili antipireticima i/ili kortikosteroidima, omogućava efikasno zbrinjavanje većine reakcija. IAR mogu da se jave u bilo kom momentu tokom infuzije leka Myozyme ili generalno do 2 sata nakon toga i one su verovatnije pri većim brzinama infuzije.

Kod pacijenata sa uznapredovalom Pompeovom bolešću, srčana i respiratorna funkcija mogu da budu kompromitovane, što može da ih učini podložnijim većem riziku od teških komplikacija usled reakcija udruženih sa infuzijom. Stoga, ove pacijente treba pažljivije pratiti tokom primene leka Myozyme.

Imunogenost

U većini kliničkih studija, većina pacijenata je razvila IgG antitela na alglukozidazu alfa, tipično tokom prva 3 meseca lečenja. Zato se i očekuje serokonverzija kod većine pacijenata koji se leče lekom Myozyme. Kod pacijenata za infantilnim tipom ove bolesti, koji su lečeni višom dozom (40 mg/kg), primećena je tendencija ka razvoju višeg titra IgG antitela. Izgleda da nema korelacije između javljanja IAR i vremena formiranja IgG antitela. Ograničen broj pregledanih IgG pozitivnih pacijenta bio je pozitivan na inhibitorna dejstva pri in-vitro ispitivanju. Zbog činjenice da je u pitanju retka bolest, kao i zbog ograničenih iskustava stečenih do danas, dejstvo formiranih antitela na bezbednost i efikasnost leka Myozyme do sada nije potpuno ustanovljeno. Verovatnoća lošijeg ishoda i razvoja viših i održivih titara IgG antitela je kako izgleda veća kod CRIM-negativnih pacijenata (Cross Reactive Imunologic Material; pacijenti kod kojih endogeni GAA protein nije otkriven Western blot analizom) nego kod CRIM-pozitivnih pacijenata (kod kojih je endogeni GAA protein otkriven Western blot analizom). Međutim, visoki i održivi titri IgG antitela takođe se javljaju kod nekih CRIM-pozitivnih pacijenta. Smatra se da je uzrok lošeg kliničkog ishoda i razvoja visokih i održivih titara IgG antitela rezultat više faktora. Titar IgG antitela treba redovno pratiti.

Pacijenti kod kojih su se javile reakcije preosetljivosti, mogu se takođe testirati na formiranje IgE antitela na alglukozidazu alfa i druge medijatore anafilakse. Pacijenti kod kojih se razviju IgE antitela na alglukozidazu alfa, kako izgleda izloženi su većem riziku od pojave IAR kada se lek Myozyme ponovo daje (videti odeljak:

„Neželjena dejstva”). Stoga, stanje ovih pacijenata treba pažljivije pratiti tokom ponovne primene leka Myozyme. Kod nekih IgE pozitivnih pacijenata, lek Myoyzme je uspešno ponovo primenjen sporijom infuzijom i u manjim početnim dozama i oni su nastavili da dobijaju Myozyme pod pažljivim kliničkim nadzorom.

Imunološki posredovane reakcije

Teške kožne reakcije, koje su verovatno imunološki posredovane, zabeležene su kod primene alglukozidaze alfa, uključujući ulcerozne i nekrotizirajuće lezije na koži (videti odeljak: „Neželjena dejstva”). Nefrotski sindrom je zabeležen kod malog broja pacijenata sa Pompeovom bolešću koji su lečeni alglukozidazom alfa i koji su imali visoke titre IgG antitela (≥ 102400) (videti odeljak: „Neželjena dejstva”). Kod ovih pacijenata je biopsija bubrega pokazala deponovanje imunskih kompleksa. Stanje se kod pacijenata popravilo nakon prekida terapije. Stoga se preporučuje da se periodično vrši analiza urina kod pacijenata sa visokim titrom IgG antitela.

Stanje pacijenata treba pratiti radi znakova i simptoma sistemskih imunološki posredovanih reakcija koje zahvataju kožu i druge organe tokom primene alglukozidaze alfa. Ukoliko se jave imunološki posredovane reakcije, treba razmotriti prekid primene alglukozidaze alfa i započeti odgovarajuću medicinsku terapiju. Treba razmotriti rizike i koristi od ponovne primene alglukozidaze alfa nakon imunološki posredovane reakcije. Kod nekih pacijenata je ponovno izlaganje bilo uspešno i oni su nastavili da dobijaju alglukozidazu alfa pod pažljivim kliničkim nadzorom.

Imunomodulacija

Kod obolelih od Pompeove bolesti postoji rizik od respiratornih infekcija zbog progresivnog dejstva bolesti na respiratorne mišiće. Imunosupresivni lekovi davali su se u eksperimentalnim postavkama malom broju pacijenata u pokušaju smanjenja ili sprečavanja razvoja antitela na alglukozidazu alfa. Kod nekih od tih pacijenata zabeležene su respiratorne infekcije sa smrtnim ishodom ili životno ugrožavajuće. Stoga lečenje obolelih od Pompeove bolesti imunosupresivnim lekovima može dodatno povećati rizik od razvoja teških respiratornih infekcija te se preporučuje oprez.


Ovaj lek sadrži manje od 1 mmol natrijuma (23 mg) po bočici, tj. on suštinski ‘ne sadrži natrijum’


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Nisu sprovedene studije interakcija ovog leka sa drugim lekovima. S obzirom na to da je ovaj lek - rekombinantni humani protein, malo je verovatno da lek-lek interakcije (posredovane citohromom P450) mogu da se jave pri istovremenoj primeni alglukozidaze alfa i drugih lekova.


Plodnost, trudnoća i dojenje

Trudnoća

Nema podataka o primeni alglukozidaze alfa kod trudnica. Studije na životinjama pokazale su reproduktivnu toksičnost (videti odeljak: „Pretklinički podaci o bezbednosti leka” iz Sažetka karakteristika leka). Potencijalni rizik za ljude nije poznat. Lek Myozyme ne treba koristiti tokom trudnoće, osim ukoliko to nije apsolutno neophodno.

Dojenje

Alglukozidaza alfa može da se izluči u majčino mleko. S obzirom na to da nema raspoloživih podataka o dejstvu na novorođenčad koja su izložena alglukozidazi alfa putem majčinog mleka, preporučuje se prekid dojenja tokom terapije lekom Myozyme.

Fertilitet

Nema kliničkih podataka o uticaju alglukozidaze alfa na fertilitet. Pretklinički podaci nisu otkrili nikakve značajnije neželjene nalaze (videti odeljak: „Pretklinički podaci o bezbednosti leka” iz Sažetka karakteristika leka).


Uticaj leka na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama


Nisu sprovedene nikakve studije o uticaju na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. S obzirom na to da je zabeležena vrtoglavica kao reakcija udružena sa infuzijom, to može da utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama na dan primene infuzije.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profila


Pompeova bolest infantilnog tipa

U kliničkim studijama, 39 pacijenata kod kojih se javio infantilni tip bolesti lečeni su lekom Myozyme duže od tri godine (168 nedelja sa medijanom od 121 nedelje; videti odeljak: „Farmakodinamski podaci” iz Sažetka karakteristika leka). Neželjene reakcije koje su zabeležene kod najmanje 2 pacijenta, navedene su u Tabeli 1 prema klasama sistema organa. Neželjene reakcije bile su uglavnom blagog do umerenog intenziteta i skoro sve su se javile tokom infuzije ili tokom perioda od 2 sata nakon infuzije (reakcije povezane sa infuzijom, IAR). Zabeležene su i ozbiljne reakcije na infuziju, uključujući urtikariju, krkljanje (ropac)

prilikom disanja, tahikardiju, smanjenu zasićenost kiseonikom, bronhospazam, tahipneju, periorbitalni edem i hipertenziju.


Pompeova bolest kasnog tipa

U jednoj placebo-kontrolisanoj studiji koja je trajala 78 nedelja, 90 pacijenata sa Pompeovom bolešću kasnog tipa, uzrasta od 10 do 70 godina (tretiranih lekom Myozyme ili placebom), randomizovani su u odnosu 2:1 (videti odeljak: „Farmakodinamski podaci” iz Sažetka karakteristika leka). Generalno, u ove dve terapijske grupe broj pacijenata kod kojih su se javile neželjene reakcije i ozbiljne neželjene reakcije bio je komparabilan. Najčešće zabeležena neželjena reakcija bio je IAR. IAR se desio kod nešto većeg broja pacijenata u grupi koja je dobijala Myozyme nego u grupi koja je dobijala placebo (28% prema 23%).

Većina ovih reakcija nije bila ozbiljna, one su bile blagog do umerenog intenziteta i spontano su se povukle. Neželjene reakcije, koje su zabeležene kod najmanje 2 pacijenta, navedene su u Tabeli 1. Ozbiljne neželjene reakcije, koje su zabeležene kod 4 pacijenata lečena lekom Myozyme, bile su sledeće: angioedem, nelagodnost u grudima, stezanje u grlu, nekardijalni bol u grudima i supraventrikularna tahikardija. Kod 2 od ova 4 pacijenta, ove reakcije bile su IgE-posredovane reakcije preosetljivosti.


Tabelarni prikaz neželjenih dejstava


Tabela 1: Neželjene reakcije (zabeležene kod najmanje 2 pacijenta) i neželjene reakcije zabeležene u postmarketinškom periodu, tokom produženih programa dostupnosti leka i nekontrolisanih kliničkih studija po klasama sistema organa prikazane su po kategorijama učestalosti: veoma česte (≥1/10), česte (≥1/100 to<1/10), povremene (≥1/1000 to <1/100), retke (≥1/10000 to <1/1000), veoma retke (<1/10000) i nepoznate učestalosti (ne može se proceniti na osnovu raspoloživih podataka). Zbog male populacije pacijenata, neželjene reakcije zabeležene kod 2 pacijenta su klasifikovane kao česte. Za svaku grupu učestalosti neželjene reakcije su prikazane od ozbiljnih ka manje ozbiljnim.


Klasa sistema organa

Učestalost

Neželjena reakcija (preferirani termini)

Dodatne neželjene reakcije4

Pompeova bolest infantilnog tipa1

Pompeova bolest kasnog tipa2

Pompeova bolest infantilnog i kasnog tipa

Poremećaji imunskog sistema

česti

Preosetljivost

Psihijatrijski poremećaji

česti

Agitacija

nepoznate učestalosti

Agitacija Uznemirenost

Poremećaji nervnog sistema

česti

Tremor

Vrtoglavica Parestezija Glavobolja3

nepoznate učestalosti

Tremor Glavobolja

Poremećaji oka

nepoznate učestalosti

Konjunktivitis

Kardiološki poremećaji

veoma česti

Tahikardija

česti

Cijanoza

nepoznate učestalosti

Srčani zastoj Bradikardija Tahikardija Cijanoza

Vaskularni poremećaji

veoma česti

Crvenilo lica

česti

Hipertenzija Bledilo

Crvenilo lica

nepoznate učestalosti

Hipertenzija Hipotenzija Vazokonstrikcija Bledilo

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

veoma česti

Tahipneja Kašalj

česti

Stezanje u grlu

nepoznate učestalosti

Respiratorni zastoj Apnea

Respiratorni distres


Bronhospazam Zviždanje u grudima Edem farinksa Dispnea

Tahipnea Stezanje u grlu Stridor

Kašalj

Gastrointestinalni poremećaji

veoma česti

Povraćanje

česti

Nagon za povraćanjem Mučnina

Dijareja Povraćanje Mučnina3

nepoznate učestalosti

Abdominalni bol Nagon za povraćanjem

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

veoma česti

Urtikarija Osip

česti

Eritem Makulopapularni osip Makularni osip Papularni osip Pruritus

Urtikarija Papularni osip Pruritus Hiperhidroza

nepoznate učestalosti

Periorbitalni edem Livedo reticularis Povećana lakrimacija Osip

Eritem Hiperhidroza

Poremećaji mišićno- skeletnog sistema i vezivnog tkiva

česti

Mišićni spazam Mišićni trzaji Mialgija

nepoznate učestalosti

Artralgija

Poremećaji bubrega i urinarnog sistema

nepoznate učestalosti

Nefrotski sindrom Proteinurija

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

veoma česti

Pireksija

česti

Razdražljivost Jeza

Pireksija

Nelagodnost u grudima Periferni edem

Lokalni otok Zamor3

Osećaj vrućine

nepoznate učestalosti

Bol u grudima Edem lica Osećaj vrućine Pireksija

Jeza

Nelagodnost u grudima Razdražljivost Periferna hladnoća

Bol na mestu infuzije Reakcija na mestu infuzije Otok na mestu infuzije Induracija na mestu infuzije Ekstravazacija na mestu infuzije

Laboratorijska ispitivanja

veoma česti

Smanjena zasićenost kiseonikom

česti

Povećana brzina otkucaja srca

Povišen krvni pritisak Povišena telesna temperatura

Povišen krvni pritisak

nepoznate učestalosti

Smanjena zasićenost kiseonikom

Povećana brzina srčanih otkucaja

1 Reakcije zabeležene kod 39 pacijenata sa infantilnim tipom Pompeove bolesti u 2 kliničke studije.

2 Reakcije zabeležene kod 60 pacijenata sa kasnim tipom Pompeove bolesti u jednoj kliničkoj placebo-konztrolisanoj studiji.

3 Reakcije koje su češće beležene kod grupe koja je dobijala placebo nego kod grupe koja je dobijala lek Myozyme kod pacijenata sa kasnim tipom bolesti.

4 Dodatne neželjene reakcije zabeležene tokom postmarketinškog perioda, proširenih programa dostupnosti i nekontrolisanih kliničkih studija.


Opis odabranih neželjenih dejstava


Kod malog broja pacijenata (<1%), tokom kliničkih studija i komercijalne primene leka, došlo je do anafilaktičkog šoka i/ili srčanog zastoja tokom infuzije leka Myozyme koji su iziskivali neophodne mere reanimacije. Reakcije su se obično javile ubrzo nakon započinjanja infuzije. Kod pacijenata se ispoljila kombinacijama znakova i simptoma, koji su po svojoj prirodi bili primarno respiratorni, kardiovaskularni, edematozni i/ili kožni (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).

Rekurentne reakcije koje su se manifestovale kao bolest nalik gripu ili kao kombinacija pojava poput groznice, jeze, mijalgije, artralgije, bola ili umora koji se javlja nakon primljene infuzije, obično u trajanju od nekoliko dana, zabeležene su kod nekih pacijenata lečenih alglukozidazom alfa. Većina pacijenata uspešno je ponovo lečena alglukozidazom alfa u manjim dozama i/ili uz prethodno lečenje antiinflamatornim lekovima i/ili kortikosteroidima te su nastavili da primaju terapiju pod strogim kliničkim nadzorom.

Pacijenti sa umerenim do teškim recidivnim IAR, ispitivani su na formiranje IgE antitela specifičnih za alglukozidazu alfa; rezultati ispitivanja kod nekih pacijenata bili su pozitivni, uključujući i neke pacijente kod kojih su se javile anafilaktičke reakcije.

Nefrotski sindrom kao i teške kožne reakcije, verovatno imunološki posredovane, zabeleženi su pri primeni alglukozidaze alfa, uključujući i pojavu ulceroznih i nekrotizirajućih lezija na koži (videti odeljak: „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Prijavljivanje neželjenih reakcija


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website:

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Nema iskustava sa predoziranjem alglukozidaze alfa. U kliničkim studijama korišćene su doze do 40 mg/kg telesne mase.


FARMACEUTSKI PODACI


Lista pomoćnih supstanci

Manitol;

Natrijum-dihidrogenfosfat, monohidrat; Dinatrijum-hidrogenfosfat, heptahidrat; Polisorbat 80.


Inkompatibilnost

S obzirom da nisu sprovedene studije kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim lekovima.

Rok upotrebe

3 godine.


Posle razblaživanja, infuzioni rastvor se mora upotrebiti odmah. Međutim, hemijska i fizička stabilnost infuzionog rastvora pripremljenog za primenu, pokazana je samo tokom perioda od 24 sata, kada se čuva na temperaturi od 2C do 8C i zaštićeno od svetlosti.


Posebne mere opreza pri čuvanju

Čuvati u frižideru (2C-8C).

Za uslove čuvanja posle razblaživanja leka videti odeljak: „Rok upotrebe”.


Priroda i sadržaj pakovanja <i posebne opreme za upotrebu, primenu ili implantaciju leka>


Unutrašnje pakovanje gotovog leka je bočica od stakla tipa 1, sa silikonizovanim gumenim čepom od bromobutil ili hlorobutil gume, aluminijumskim prstenom i plastičnim flip-off zatvaračem.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži jednu bočicu (1x50 mg) i Uputstvo za lek.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Lek Myozyme mora se rekonstituisati vodom za injekcije, a zatim razblažiti rastvorom natrijum-hlorida 9 mg/mL (0,9%) za injekcije, i davati putem intravenske infuzije. Rekonstituciju i razblaživanje treba sprovesti u skladu sa pravilima dobre prakse, koja se posebno odnosi na aseptične uslove.

Zbog proteinske prirode aktivne supstance leka (alglukozidaze alfa) u rekonstituisanom rastvoru, a potom i u kesama za infuziju, može doći do stvaranja čestica. Stoga, pri primeni infuzije treba koristiti linijski filter od 0,2 mikrona sa niskim vezivanjem proteina. Pokazalo se da se upotrebom linijskog filtera od 0,2 mikrona, eliminišu samo vidljive čestice i da pri tome ne dolazi do gubitka proteina ili aktivnosti leka.

Treba unapred utvrditi tačan broj bočica koje treba rekonstituisati, na osnovu režima doziranja za određenog pacijenta (mg/kg) i izvaditi potrebne bočice iz frižidera, tako da se zagreju do sobne temperature (oko 30 minuta). S obzirom na to da lek Myozyme ne sadrži konzervanse, svaka bočica leka Myozyme namenjena je isključivo za jednokratnu upotrebu.

Koristite aseptičnu tehniku Rekonstitucija

Rekonstituisati 50 mg praška za koncentrat za infuziju leka Myozyme u svakoj bočici sa 10,3 mL vode za injekcije. Vodu za injekcije dodajte polako (kap po kap) niz ivicu bočice, a ne direktno u liofilizovanu masu. Svaku bočicu pažljivo nagnite i laganim kružnim pokretom promešajte. Bočicu nemojte okretati naopako, mešati ili mućkati. Pripremljeni koncentrat je zapremine 10,5 mL, sadrži 5 mg/mL alglukozidaze alfa i ima izgled bistrog, bezbojnog do bledo žutog rastvora koji može da sadrži samo čestice u vidu tankih prozirnih vlakana. Bočice sa pripremljenim koncentratom odmah pregledajte, radi uočavanja vidljivih čestica ili diskoloracije. Ukoliko se pri direktnom pregledu otkriju strane čestice (osim onih koje su prethodno opisane) ili ukoliko dođe do diskoloracije koncentrovanog rastvora, nemojte ga koristiti. Rekonstituisani koncentrovani rastvor ima pH vrednost od približno 6,2.

Nakon rekonstitucije, preporučuje se da se koncentrovani rastvor u bočicama odmah razblaži (videti dole).

Razblaživanje

Nakon rekonstitucije koja je obavljena kako je prethodno opisano, rekonstituisani rastvor u bočici sadrži 5 mg alglukozidaze alfa po mL. Rekonstituisana zapremina omogućava tačno izvlačenje 10,0 mL (što odgovara 50 mg alglukozidaze alfa) iz svake bočice. Nju treba zatim dodatno razblažiti na sledeći način: polako izvlačite rekonstituisani rastvor iz svake bočice sve dok ne dobijete zapreminu za dozu koja je

potrebna za pacijenta. Preporučena finalna koncentracija alglukozidaze alfa u kesama za infuziju kreće se od 0,5 mg/mL do 4 mg/mL. Eliminišite vazduh iz kese za infuziju. Takođe, izvadite onu zapreminu rastvora natrijum-hlorida 9 mg/mL (0,9%) za injekcije koja će biti zamenjena rekonstituisanim lekom Myozyme. Polako ubrizgajte rekonstituisani lek Myozyme direktno u rastvor natrijum-hlorida 9 mg/mL (0,9%) za injekcije. Lagano okrenite naopako ili protresite kesu za infuziju, kako bi se razblaženi rastvor izmešao. Nemojte mućkati niti prekomerno mešati kesu za infuziju.

Finalni infuzioni rastvor treba dati pacijentu što pre nakon pripreme (razblaživanja).

Sav neupotrebljeni lek ili otpadni materijal treba ukloniti bezbedno, u skladu sa lokalnim zahtevima.